Učinkovita raba in obnovljivi viri energije v Regionalnem razvojnem programu Južna Primorska 2014-2020

28. marca 2013

Kot del projekta Plan B za Slovenijo sta 14. marca v Središču Rotunda v Kopru  pripravila Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo in Regionalni razvojni center Koper posvet o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije v RRP Južna Primorska 2014 – 2020.

 

Po uvodih, izmed katerih velja izpostaviti zaradi vseobsežnosti in kvalitetnih izhodišč prispevek direktorja GOLEA Rajka Lebana, se je razvila iskriva razprava, v kateri je sodeloval skoraj vsakdo od blizu 30 prisotnih iz občinskih uprav, podjetij, nevladnih organizacij in novinarjev.

Deset zaključkov posveta postavlja organizacijska in vsebinska izhodišča, kako trajnostno energetiko, upoštevajoč krajevne vire in prehod v nizkoogljično družbo, zapisati v razvojne programe in čim več udejanjiti do leta 2020:


1. Vsaka občina mora posodobiti Lokalni energetski načrt.
2. Na ravni Južno Primorske regije se oblikuje skupen trajnostni energetski akcijski načrt, saj je tako nabor lokalnih projektov večji in je možno izkoristiti sredstva iz programa ELENA.
3. Vključitev županov v evropsko gibanje imenovano: Konvencija županov (http://www.konvencijazupanov.eu/index_sl.html).
4. Potrebno je povečati energetsko učinkovitost (upoštevati porabo na enoto BDP-ja) ter zmanjšati emisije CO2, glede na standarde Evropske komisije, za 20 % do leta 2020.
5. Potrebno je povečati možnosti samooskrbe z energetskimi viri, kot so: sonce, morje (toplotni zalogovnik), biomasa, geotermalna energija idr. Glede geotermalne energije, energije morja in rudnika črnega premoga v Sečovljah (vir sladke vode), je potrebno izdelati študije izvedljivosti rabe in oskrbe s tovrstno energijo.
6. Potrebno je povečati deleže OVE za več kot 20 % do leta 2020.
7. Svet RRP-ja imenuje skupino za energetski del RRP-ja s po 1 predstavnikom iz vsake občine – skrbnikom Lokalnega energetskega koncepta. V skupino se povabi tudi predstavnike gospodarstva iz področja energetike ter predstavnike civilne javnosti in nevladnih organizacij. Skupina je zadolžena za preveritev predlogov in izdelavo smernic za program investicij.
8. Trajnostna mobilnost: potrebno je opredeliti smernice glede trajnostnih oblik transporta. V tem okviru bi bilo potrebno razmisliti o polnilnicah za vozila na zemeljski plin in električna vozila.
9. Mehki ukrepi: energetsko opismenjevanje javnosti (»znam, razumem, ukrepam«). Javnost je potrebno sistematično in kontinuirano ozaveščati o OVE.
10. Potrebno je zasnovati program z definiranjem prednostnih območij in projektov ter soočiti energetiko z drugimi področji.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.