Strateški načrt skupne kmetijske politike v javni razpravi brez okoljskega poročila

3. avgusta 2021

Do 15. 8. 2021 je v javni razpravi predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike, za julij so najavljene tudi številne javne razprave v živo. 23. 3. 2020 je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo, da je za ta strateški načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje skupaj s presojo sprejemljivosti vplivov na naravo oziroma zavarovana območja. Za izdelavo okoljskega poročila, ki vrednoti vplive načrta na okolje in naravo in je jedro celovite presoje vplivov na okolje (40. do 48. člen Zakona o varstvu okolja), je zadolžen pripravljavec strateškega načrta, konkretno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Ko Ministrstvo za okolje po pridobitvi mnenja mnenjedajalcev potrdi, da je vsebina okoljskega poročila ustrezna, ministrstvo, ki pripravlja načrt objavi načrt in okoljsko poročilo za javno razpravo. Javnost se tako seznani z vsebino načrta in oceno vplivov izvedbe predloženega načrta na okolje in naravo, komentira pa lahko oba dokumenta.

Iz objav za javno razpravo Strateškega načrta Skupne kmetijske politike Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (in tukaj) izhaja, da osnutek okoljskega poročila ni objavljen. Kmetijska politika je ena pomembnejših, ki vpliva tako na upad biodiverzitete kot podnebne spremembe ter okolje nasploh. Zato vsebino bodoče kmetijske politike ni mogoče vrednotiti brez da je znana presoja vplivov njene izvedbe na okolje in naravo.

Očitno okoljsko poročilo še ni pripravljeno, zato se postavlja vprašanje strokovnosti kmetijskega ministrstva, če v javno razpravo daje načrt, glede katerega se niso najprej seznanili z vplivi njegove izvedbe na okolje in naravo. Izdelovalci načrtov in okoljskega poročila naj bi namreč sodelovali že od najzgodnejše faze priprave načrta tako, da se v načrtu oblikujejo ukrepi, ki so optimalni tudi glede njihovih vplivov na okolje in naravo.

V mreži Plan B za Slovenijo, ki združuje okoljske nevladne organizacije za trajnostni razvoj smo zato od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahtevali, da razgrnejo tudi osnutek okoljskega poročila in od tedaj dalje določijo še 30 dni javne razprave na oba dokumenta oziroma če okoljskega poročila še ni, umaknejo javno razpravo, ki teče.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.