Strategija razvoja Slovenije

7. decembra 2017

Slovenija zaključuje svoj tretji razvojno načrtovalski ciklus s programiranjem za obdobje do leta 2020. Krovni strateški dokument v naši državi je Strategija razvoja Slovenije, ki opredeljuje razvojno vizijo in prioritete razvoja Slovenije. Morala bi biti tudi podlaga za programske dokumente za evropska sredstva na nacionalni in regionalni ravni. Mreža Plan B za Slovenijo se aktivno vključuje v proces priprave nove Strategije razvoja Slovenije: uveljavlja načela trajnostnega razvoja in partnerstva. S svojim sodelovanjem prispeva k večji preglednosti in odprtosti procesov ter kakovosti nastajajočih dokumentov.

Kronološki pregled procesa priprave svežnja strateško-programskih dokumentov je pripravljen z namenom boljšega pregleda nad sicer zelo zapletenimi in razvejanimi procesi in dokumenti na vladni strani ter aktivnostjo in prispevki mreže Plan B. (Dogodki in mejniki so razvrščeni od najmlajših na vrhu do najstarejših na dnu.)

 

December 2017: Vlada sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030

Vlada je 7. decembra 2017 sprejela  Strategijo razvoja Slovenije 2030, krovni razvojni okvir države. Več …

 

November 2017: Osnutek Strategije razvoja Slovenije ne vodi v družbo blaginje in okoljske vzdržnosti

Mreža Plan B za Slovenijo je 16. 11. 2017 s sporočilom za javnost podala svoje mnenje o osnutku Strategije razvoja Slovenije, ki je bil do 9. novembra v javni obravnavi. SZJ je dostopno tukaj.

November 2017: Mreža Plan B za Slovenijo pripravila pripombe na Osnutek SRS 2030

Mreža Plan B za Slovenijo je 8. 11. 2017 na SVRK posredovala svoje pripombe na osnutek Strategije razvoja Slovenije, ki so dostopne tukaj.

Oktober 2017: SVRK objavil Osnutek Strategije Razvoja Slovenije 2030

Služba Vlade za razvoj in kohezijsko politiko je 12. oktobra 2017 objavila dolgo pričakovani osnutek Strategije razvoja Slovenije 2030 in ga poslala v  javno posvetovanje. Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse, ki se bo zasledoval preko 5 strateških usmeritev. Celotni osnutek strategije je na voljo na tej povezavi.

 

Februar 2017: SVRK objavi Vizijo Slovenije 2050

Služba Vlade za razvoj in kohezijsko politiko je 9. februarja 2017 javnosti predstavila besedilo vizije Slovenije oziroma želeno podobo države sredi 21. stoletja. Iz vizije naj bi izhajale strateške usmeritve, ki bodo zapisane v strategiji razvoja Slovenije. (Priprava strategije je sicer že v polnem zamahu). Vse o viziji je objavljeno na tej povezavi.

 

Oktober 2016: Nacionalno srečanje konzorcija vsebinskih mrež Slovenije na temo družbenih inovacij

Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije, katerega članica je tudi mreža Plan B za Slovenijo, je 14. oktobra izvedel srečanje, katerega cilj je bil aktivno prispevati k strateškemu okvirju Slovenije do 2050. Namen srečanja je bil soočiti skupne ali različne poglede NVO na družbene inovacije in oblikovati definicijo družbenih inovacij, ki je sprejemljiva za nevladni sektor, raziskati okoliščine in pogoje, ki pripeljejo do trajnostne družbene inovacije ter določiti nekaj ključnih družbenih inovacij, pri katerih bomo vsebinske mreže še intenzivneje medsebojno sodelovale.

 

Rezultati nacionalnega srečanja bodo predani Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, za uporabo v procesu nastajanja nove Strategije razvoja Slovenije.

 

Junij in julij 2016: Pogovori o strateških usmeritvah

V okviru projekta priprave nove Strategije razvoja Slovenije je SVRK v začetku poletja izvedel devet pogovorov, v okviru katerih je potekala razprava o strateških usmeritvah Slovenije do leta 2030. Poročilo razprav si lahko preberete tukaj.

 

April 2016: Povabilo mladim k soustvarjanju vizije Slovenije do leta 2050

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mlade povabi na interaktivno delavnico z naslovom “Mladi z vizijo – Slovenija do 2050”.

Marec – april 2016: Povabilo javnosti k soustvarjanju vizije Slovenije do leta 2050

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko javnost povabi na interaktivne dogodke v petih slovenskih krajih, kjer teče beseda o tem, kakšno prihodnost si želimo in kaj moramo narediti, da nam bo uspelo. V dialogu naj bi sodelovali posamezniki, podjetja in organizacije.

SVRK objavi tudi spletni vprašalnik za identificiranje tistih področij življenja, ki so pomembna za prebivalce Slovenije. Rezultate spletne ankete naj bi vključili pri končnem oblikovanju Vizije Slovenije 2050 ter pri določanju strateških prioritet in ciljev do leta 2030.

 

November 2015: Delavnica soustvarjanja vizije Slovenije

Skupina 50 »predstavnikov slovenske družbe« je bila povabljena k sodelovanju na 3-dnevni delavnici Prihodnost ni daleč.Slovenija 2050, namenjeni oblikovanju obrisa vizije Slovenije 2050 in krovnih ciljev razvoja Slovenije do 2030. To naj bi zagotovilo, »da bo strateška usmeritev Slovenije dejansko odslikavala vizijo večine prebivalcev o prihodnosti Slovenije« so zapisali na spletni strani SVRK.

 

Opis delavnice so strnili takole: »v poglobljeni razpravi smo z udeleženci delavnice ugotovili, da Slovenija potrebuje spremembe, če želi razvojno napredovati in da mora v tem procesu ponuditi novo priložnost prav vsakomur. Dvig okoljske ozaveščenosti, zaščita naravnih virov, boljše zdravje ljudi, nova zelena delovna mesta, trajnostne inovacije, sodobna in razvita javna infrastruktura, kakovostnejši in bolj poglobljen dialog med državo in državljani… to je le nekaj osnovnih pogojev, ki jih je potrebno izpolniti, da bo slovenska družba v letu 2050 družba zadovoljnih in uspešnih ljudi.«

 

Na podlagi rezultatov delavnice naj bi do konca 2015 pripravili osnutek vizije 2050 in opredelitev ključnih razvojnih ciljev Slovenije do 2030.

 

SVRK napove vključujoče in odprto nadaljevanje procesa, v katerega nameravajo »aktivno pritegniti vse Slovenke in Slovence«. V letu 2016 načrtujejo terensko in spletno kampanjo, predstavitvene dogodke in srečanja z različnimi deležniki.

 

Oktober 2015: Oblikovani še dve skupini

Poleg horizontalne skupine za koordinacijo priprave strategije razvoja Slovenije se je oblikovala še »skupina za prihodnost«, ki jo sestavlja 14 posameznikov in posameznic. Kriterij izbire članov skupine za prihodnost so bili, kot so zapisali na spletni strani SVRK: »so se s svojim dosedanjim strokovnim delom že uspešno uveljavili na domačem in tujem parketu«. Skupino sestavljajo: Lučka Kajfež Bogataj, Jožica Rejec, Zala Turšič, Janja Hojnik, Eva Matjaž, Tadej Bajd, Alojz Ihan, Rupert Gole, Tomaž Lanišek, Luka Omladič, Jure Leskovec, Erik Kerševan, Mitja Čander in Matjaž Mulej.

Horizontalna skupina in skupina za prihodnost sta predlagali še tretjo skupino, ki jo sestavlja 50 posameznikov, »predstavnikov slovenske družbe, izbranih glede na spol, starost, področje dela in posebne dosežke« (kot navaja spletna stran SVRK).

 

Oktober 2015: Ministrica Alenka Smerkolj povabi k sodelovanju pri oblikovanju vizije Slovenije 2050

video nagovoru je ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko povabila (državljane?) k soustvarjanju vizije Slovenije 2050. Zaenkrat ni znano, kako to lahko naredimo.

 

Julij 2015: Vlada je ustanovila horizontalno skupino za koordinacijo priprave SRS

Za koordinacijo priprave strategije razvoja Slovenije je Vlada RS ustanovila horizontalno skupino, v katero so imenovani predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, Ministrstva RS za finance, Kabineta predsednika Vlade RS, Generalnega sekretariata Vlade RS, Ministrstva RS za zunanje zadeve, Ministrstva RS za javno upravo in Statističnega urada RS. Vodi jo državni sekretar SVRK Franc Matjaž Zupančič, procesno podporo in pripravo podlag pa so prepustili Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

 

Junij 2015: Investicijska konferenca na temo strategije pametne specializacije

SVRK je v procesu priprave SPS organizirala investicijsko konferenco oz. srečanje gospodarskih in znanstvenoraziskovalnih akterjev Slovenije v procesu podjetniškega odkrivanja za izostritev ključnih razvojnih prioritet Slovenije. Doslej opredeljena prednostna področja: Industrija 4.0 , Naravni in tradicionalni viri za prihodnost, Zdravo delovno in bivalno okolje. Premier Miro Cerar je ob otvoritvi konference dejal, da bo izvedba strategije pametne specializacije prioriteta Vlade.

Junij 2015: Javna predstavitev poročila o evalvaciji Operativnega programa Slovenije 2014 – 2020

Slovensko društvo evalvatorjev je 19. junija predstavilo poročilo o evalvaciji Operativnega programa Slovenije 2014-2020. Namen predstavitve je bil osvetliti erozijo sistema razvojnega načrtovanja v Sloveniji, kar v praksi pomeni, da so učinki razvoja iz javnih sredstev veliko manjši, kot bi lahko bili, da ni ustrezne transparence, niti ustrezne podrejenosti ukrepov javnemu interesu. Medtem, ko se skozi proračunske razprave v Sloveniji trikrat obrne vsak evro, preden se nameni konkretni uporabi, so razvojna sredstva – glede njihovega širšega družbenega vpliva – brez sistemskega nadzora, četudi se skozi razvojni proračun prelije okoli pol milijarde evrov letno (3,3 milijarde evrov 2014-2020).

Evalvacija je med drugim opozorila na sistematično zapostavljenost regionalne dimenzije OP. Kljub temu OP daje veliko večji pomen horizontalnem usklajevanju, ki pa ga večinoma predpisuje drugim, sam pa razen na načelni ravni horizontalno načelo slabo uveljavlja.

Končno poročilo evalvacije še ni objavljeno, četudi je bilo dokončano pred pol leta.

 

April 2015: Objavljen Odprti poziv za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri SPS

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko po sedmih mesecih ilegale (t.j. konzultacij z izbranimi deležniki za zaprtimi vrati) nadaljuje jaro kačo priprave Strategije pametne specializacije z objavo Odprtega poziva za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije (SPS).

April 2015: Odbor za spremljanje Operativnega programa sprejme Merila za izbor projektov

Merila bodo imela z opredeljeno metodologijo ter načeli in merili za izbor operacij ključno vlogo za dodeljevanje podpore področjem v izvajanju operativnega programa 2014-2020. Objavljena so tukaj.

 

 

April 2015: Vlada izda Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020

Uredba predstavlja eno od normativnih podlag za črpanje sredstev evropske kohezijske politike 2014-2020. Besedilo uredbe je objavljeno tukaj.

Marec 2015: Mreža Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor podata pripombe na osnutek Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike 2014 – 2020

Besedilo skupnih pripomb je objavljeno na tej povezavi. V pripombah smo se predvsem zavzeli za transparentnost kohezijske politike oziroma sprejemanja dokumentov, ki bodo opredeljevali njeno izvajanje ter za zagotavljanje enakovrednega dostopa do kohezijskih sredstev za NVO, kot je to opredeljeno v Partnerskem sporazumu.

 

Februar 2015: Objavljen osnutek Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014 – 2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta

Zdaj gre pa zares. Začenja se sprejemanje normativnih podlag za črpanje sredstev evropske kohezijske politike 2014-2020. Osnutek Uredbe o porabi kohezijskih sredstev je objavljen na tej povezavi. Z njim ni bil zadovoljen nihče. Tudi naša mreža je podala pripombe (skupaj z Mrežo za prostor).

 

December 2014: Mreža Plan B prejme odziv glede pripomb o izdelavi okoljskega poročila

V pričetku decembra so s Službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko mreži Plan B posredovali odziv na pripombe glede priprave okoljskega poročila. Članice mreže Plan B so pripombe podale na delavnici v mesecu aprilu. Odziv si lahko preberete tukaj.

 

December 2014: Bruselj potrdil Operativni program

Evropska komisija je 15. decembra 2014 izdala sklep, s katerim je potrdila Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki ga je na podlagi prispevkov ministrstev in deležnikov pripravila Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

Operativni program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

 

Oktober 2014: Bruselj potrdil Partnerski sporazum

V Bruslju so 30. oktobra potrdili Partnerski sporazum, ki je eden izmed dveh ključnih dokumentov za izvajanje projektov in črpanje finančnih sredstev v obdobju 2014 – 2020.

Končno besedilo Partnerskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo

 

September 2014: Delavnica za dokončanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike

18. septembra je na Brdu pri Kranju potekala delavnica na temo priprave Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Namen delavnice je bil oblikovanje najustreznejših rešitev za dokončanje dokumenta. Operativni program je bil konec septembra neformalno poslan Evropski komisiji, po prejetih komentarjih je predvidena dopolnitev dokumenta in uradna potrditev na Vladi Republike Slovenije ter formalna predložitev končnega dokumenta Evropski komisiji.

Poročilo o pripombah in komentarjih deležnikov na delavnici

 

Avgust 2014: Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko je objavila nov osnutek Strategije pametne specializacije

Osnutek je nastal na podlagi dodatnih delavnic, ki so bile organizirane zaradi izrazito kritičnega odziva Evropske komisije in strokovne javnosti na prvi osnutek SPS. Izdelane so bile dodatne analitične podlage za pripravo novega osnutka, ki sedaj kot prednostna področja uporabe opredeljuje pet področij: Pametne tovarne,  Pametne zgradbe in dom, Pametna mesta in skupnosti, Pametna raba virov ter Zdravje.

Osnutek SPS

 

Junij 2014: Nov osnutek OP in razprave na temo Strategije pametne specializacije

Pripravljen je nov osnutek Operativnega programa s katerim je seznanila vlada in ga v mesecu juniju posredovala Evropski komisiji. V Ljubljani, Portorožu in Maribor se je odvila serija dogodkov in razprav za pripravo novega osnutka Strategije pametne specializacije. Strategija namesto prioritet je uvedla pojem prednostnih področij uporabe in na novo opredelila področja.

Nov osnutek Operativnega programa

Spletna stran o strategiji pametne specializacije

 

April 2014: Seznanitev Vlade RS z osnutkom Partnerskega sporazuma

Vlada se na seji seznani z neformalnim osnutkom Partnerskega sporazuma in pooblasti državno sekretarko Andrejo Kert, da osnutek posreduje Evropski komisiji. Sprejem končne verzije dokumenta je predviden po prejetju komentarjev s strani Evropske komisije v juniju. V mreži Plan B za Slovenijo pripravljamo odziv za posredovanje v okviru predvidenih posvetovanj.

Neformalni osnutek Partnerskega sporazuma

 

April 2014: Dodatne delavnice na temo priprave Strategije pametne specializacije

Po izrazito kritičnem komentarju Evropske komisije na posredovani osnutek Strategije pametne specializacije, novoustanovljena Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizira dodatni krog delavnic in posvetovanj za potrebe priprave Strategije pametne specializacije. Proces in časovnica priprave novega osnutka sta zelo ambiciozna saj mora biti SPS, ki je predhodna pogojenost za črpanje iz nove finančne perspektive, pripravljena do meseca julija.

Spletna stran SPS

 

Marec 2014: Odprto pismo vodji novoustanovljene službe SVRK

Ob imenovanju gospe Kert za vodjo novoustanovljene Službe za razvoj in kohezijsko politiko smo v mreži Plan B novi vodji službe poslali poziv. V njem smo podali vsebinske in sistemske predloge za ureditev strateško razvojnega načrtovanja ter zaprosili za časovnico priprave Strategije razvoja Slovenije. Odgovora do danes nismo prejeli.

 

Marec, april 2014: Javno naznanilo o javni razgrnitvi Okoljskega poročila in prvega osnutka OP

Med 7. marcem in 11. Aprilom je poteka javna razgrnitev Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja (Natura 2000), v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Okoljsko poročilo z dodatkom za varovana območja in prvi osnutek Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

V Okoljskem poročilu so predstavljeni možni vplivi na okolje zaradi izvajanja programa vključno z omilitvenimi ukrepi, ki jih mora upoštevati pripravljavec pri pripravi končnega dokumenta.

Kot mreža Plan smo na Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko poslali pripombe.

Februar, marec 2014: Vlada Republike Slovenije ustanovi Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko ter imenuje Andrejo Kert za vodjo službe.

Vlada RS 26.2. sprejeme Odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki med nalogami nove službe navaja pripravo predloga Strategije razvoja Slovenije, usklajevanje razvojnega načrtovanja ter spremljanje izvajanja razvojnih politik in njenih programov. V obrazložitvi k odloku je zapisano tudi, da pomemben del predloga osnutka SRS predstavlja tudi področje prehoda v nizkoogljično družbo. Za vodjo nove službe vlada na dopisni seji pričakovano potrdi dotedanjo državno sekretarko na MGRT Andrejo Kert.

 

Februar 2014: delovna verzija Partnerskega sporazuma v javni obravnavi

MGRT objavi delovno verzijo Partnerskega sporazuma in najavi javni dogodek na temo priprave Partnerskega sporazuma in Operativnega programa za izvajanje Kohezijske politike za obdobje 2014-2020 14.3.2014, kjer bodo prisotni tudi predstavniki Evropske komisije.

Delovna verzija Partnerskega sporazuma

 

Januar 2014: odprto pismo »Uredite razvojno načrtovanje in omogočite zeleni razvojni preboj«

V času oblikovanja novega koalicijskega dogovora mreža Plan B in CNVOS na vodje koalicijskih strank naslovita odprto pismo, naj koalicija uredi razvojno načrtovanje in omogoči zeleni razvojni preboj. Od vlade med drugim pričakujejo, da vzpostavi jasen in pregleden sistem vključujočega strateško-razvojnega načrtovanja, pa tudi organizacijske spremembe vlade in angažma najboljših domačih in tujih kadrov.

Odprto pismo: Uredite razvojno načrtovanje in omogočite zeleni razvojni preboj

 

Januar 2014: drugi osnutek Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 v javni obravnavi

MGRT v javno razpravo pošlje osnutek Operativnega programa. Mreža Plan B pobude in komentarje na vsebino programa in predvidene ukrepe poda v okviru skupine preko Centra nevladnih organizacij Slovenije. V odzivu pripravljalce pozovejo k dvigu sredstev za naložbe v URE in izrazijo zaskrbljenost predvsem nad projekti izgradnje novih cest, ki so v očitnem nasprotju s trajnostnim razvojem in terjajo visoke investicije z nizko dodano vrednostjo.

Osnutek Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

Odziv Mreže Plan B za Slovenijo na osnutek OP 21.1.2014

Odziv Mreže Plan B za Slovenijo na osnutek OP februar 2014

 

December 2013: javna razprava o Partnerskem sporazumu in srečanje s predstavniki Evropske komisije

MGRT ponovno organizira srečanje s partnerji. Predstavniki Mreže Plan B na razpravi poudarijo neskladnost analiz in predvidenih ukrepov v Partnerskem sporazumu, predlagajo dvig predvidenih sredstev za področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izpostavijo nevarnost ukinjanja delovnih mest v okviru ukrepov za dvig produktivnosti in nujnost izboljšanja poslovnega okolja v Sloveniji.

 

November 2013: drugi osnutek Partnerskega sporazuma v javni obravnavi

V javno razpravo je dan drugi osnutek Partnerskega sporazuma, zaskrbljujoča je raven neusklajenosti sporazuma s preostalimi strateškimi dokumenti ter nepovezanost analitičnega dela in predvidenih ukrepov. Osnutek je posredovan tudi Evropski komisiji kot izhodišče za nadaljnja pogajanja med komisijo in RS. Mreža Plan B pridobi tabelo, ki povzema razrez sredstev po tematskih ciljih v prihodnji finančni perspektivi, na katero mreža posreduje odziv.

2. neformalni osnutek Partnerskega sporazuma 27.11.2013

Odziv mreže Plan B za Slovenijo na 2. osnutek PS – 13-12-2013

Odziv mreže Plan B za Slovenijo na 2. osnutek PS – 13-12-2013

Odziv mreže Plan B za Slovenijo na Razrez ukrepov in financ – 13-12-2013-1

 

Oktober 2013: scoping delavnica za pripravo okoljskega poročila OP

Na Ekonomski fakulteti poteka vsebinjenje (t.i. scoping) za pripravo okoljskega poročila za Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Namen srečanja je določitev področij vpliva Operativnega programa na okolje ter kazalnikov za merjenje teh vplivov. Mreža Plan B kasneje posreduje svoj nabor področij ter kazalnikov pripravljalcu okoljskega poročila. Osnutek poročila bo izdelan ter posredovan v preverjanje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje kot naročniku, po odobritvi osnutka bo sledila javna razprava.

Vabilo na delavnico za scoping

Okoljski cilji, merila in metode vrednotenja

 

September 2013: prvi osnutek Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 v javni obravnavi in razprava o pripravi Partnerskega sporazuma

MGRT partnerjem posreduje osnutek Operativnega programa in organizira javno razprava na temo priprave Partnerskega sporazuma in Operativnega programa. Na razpravi je podanih zelo veliko pripomb, vezanih na osnutek Strategije pametne specializacije, pripombe poda tudimreža Plan B. Osnutek Operativnega programa razkrije veliko mero razhajanj s preostalimi strateškimi dokumenti in potrebo po dodatnih usklajevanjih.

Operativni program 05_09_2013-12

 

Avgust 2013: osnutek Strategije razvoja Slovenije v javni obravnavi

MGRT v javno obravnavo pošlje osnutek Strategije razvoja Slovenije. Mreža Plan B pozdravi vključenost številnih preteklih predlogov mreže  in oceni, da je dokument z manjšimi popravki in dopolnili primeren za sprejem na vladi in je mnenja, da je le-to nujno zaradi krovnega značaja dokumenta. Na tak način bi bila zagotovljena strateška izhodišča in smernice za pripravo preostalih (izvedbenih) dokumentov. Strategija razvoja Slovenije še vedno ni sprejeta.

Osnutek krovnega strateškega dokumenta Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020

Odziv mreže Plan B za Slovenijo na osnutek SRS avgust 2013

Odziv nevladnih organizacij na osnutek SRS 9.8.2013

 

 

Julij 2013: osnutek Programa razvoja podeželja v javni obravnavi

Začne sejavna razprava o osnutku Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP).PRP je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Mreža Plan B pripravljalcem pošlje svoje komentarje in dopolnila.

Pripombe mreže Plan B za Slovenijo na dokumente Strategije PRP 2014-2020,_9.5.2013

 

Julij 2013: prvi osnutek Partnerskega sporazuma v javni obravnavi

V javno obravnavo je poslan prvi neformalni osnutek Partnerskega sporazuma. Partnerski sporazum predstavlja pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo ter vsebuje analizo stanja in potrebne ukrepe oz. investicijska področja za pokrivanje vrzeli razvitosti. Mreža Plan B pripravljalcem pošljesvoje komentarje in dopolnila.

Prvi osnutek Partnerskega sporazuma

Odziv mreže Plan B za Slovenijo na prvi neformalni osnutek Partnerskega sporazuma avgust 2013

Odziv mreže Plan B za Slovenijo na 1. Osnutek Partnerskega sporazuma

Pripombe Evropske komisije na osnutek Partnerskega Sporazuma – oktober 2013

 

Julij 2013 prvi osnutek Strategije pametne specializacije v javni obravnavi

Osnutek Strategije pametne specializacije za javno obravnavo je predstavljen konec meseca julija. Zaradi kratkega roka za pošiljanje pripomb in časa poletnih dopustov mreža Plan B skupaj sopodpisniki na MGRT naslovi dopis z pozivom za podaljšanje javne razprave in izvedbo dodatnih delavnic za pripravo SPS. MGRT se na naš dopis odzove z vabilom na sestanek z državno sekretarko, gospo Kert. Naši predlogi so delno upoštevani, saj je dokument po srečanju vsebinsko dopolnjen, vendar pa glavnina dokumenta ostaja nespremenjena. Konec leta Evropska komisija Sloveniji posreduje izrazito kritičen komentar na osnutek SPS, v katerem izrazi poglede in pripombe, zelo sorodne pripombam Plana B. V januarju so člani mreže Plan B vabljeni na sestanek na MGRT, na katerem podajo svoja mnenja o primernih nadaljnjih korakih. MGRT zaenkrat še ni sprejel ali javno naznanil svoje odločitve glede nadaljnje priprave Strategije pametne specializacije.

Končni osnutek Strategije pametne specializacije

Pobuda mreže Plan B za Slovenijo in pridruženih organizacij: Strategija pametne specializacije

Odziv na osnutek SPS (Umanotera in Slovenski E- forum)

Odziv Evropske komisije na osnutek Strategije pametne specializacije

 

Junij, julij 2013: delavnice za pripravo Strategije pametne specializacije

GZS po dogovoru Z MGRT izvede serijo 12-ih delavnic, ki se jih udeležijo predstavniki gospodarstva, javnoraziskovalnih zavodov in univerz. Zaključna predstavitvena delavnica poteka 9. julija na GZS.

Izjava za javnost GZS ob zaključni delavnici

mag. Andreja Jenko: O strategiji pametne specializacije in ozadju procesa priprave SPS.

 

Junij 2013: Predstavitev programov zelenega razvojnega preboja v Državnem zboru

Na povabilo parlamentarne skupine GLOBE Slovenija na posvetu Kako zelene bodo prioritete Slovenije 2014-2020 v Državnem zboru predstavimo programe zelenega razvojnega preboja.

 

April-maj 2013: Delavnice za posamezna prioritetna področja Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

MGRT organizira pet tematskih srečanj s partnerji (gospodarstvo, sindikati, Univerze, NVO…). Na delavnicah partnerji sodelujejo pri pripravi analitičnega dela in predvidenih ukrepov. Predstavniki mreže Plan B se udeležijo delavnic na temo Podjetnost, Zeleno in Učinkovita javna uprava, kjer podajo pobude za snovno učinkovito gospodarstvo, potrebe po vlaganjih v železniško infrastrukturo in energetsko sanacijo stavb ter krepitev nevladnega sektorja.

 

April 2013: NVO posvet za prioritetno področje zeleno

Predstavniki v neformalni posvetovalni delovni skupini NVO na prioritetnem področju zeleno v sodelovanju z mrežo Plan B organizirajo posvet nevladnih organizacij za pripravo stališč in predlogov v zvezi z osnutkom DRPI. Udeleži se ga 18 predstavnikov nevladnih organizacij s področij varstva okolja, kmetijstva, prostora in ekoinovacij.

 

Marec 2013: v Državnem zboru zapriseže 11. vlada Republike Slovenije pod vodstvom Alenke Bratušek

 

Marec 2013: pismo Alenki Bratušek, mandatarki za sestavo nove vlade

Mreža Plan B in Tretji člen čestitata ob izvolitvi za mandatarko za sestavo nove vlade in opozorita na pripravo strateških razvojnih dokumentov, ki bodo podlaga za črpanje EU sredstev za obdobje 2014-2020 in jo pozoveta, naj priprava Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014 – 2020 postane ena od prednostnih nalog nove vlade.

Pismo Alenki Bratušek, mandatarki za sestavo nove vlade

 

Marec 2013: izdelan osnutek Programa državnih razvojnih prioritet in investicij

V javno razpravo je dan osnutek Programa državnih razvojnih prioritet in investicij (DRPI). DRPI predstavlja izvedbeni del Strategije razvoja Slovenije ter vsebuje ključne ukrepe in investicije za obdobje prihodnjih treh let (2014-2017). Na osnutek DRPI članice mreže Plan B v okviru nevladne skupine preko CNVOS pošljejo svoje komentarje in dopolnila.

Osnutek: Državni razvojni program prioritet in investicij

 

Februar-marec 2013: Priprava regionalnih razvojnih programov

Po regijah se odvijajo delavnice za pripravo regionalnih razvojnih programov. Programe zelenega razvojnega preboja predstavimo v Domžalah, Zagorju ob Savi, Litiji, Novem mestu, Kopru in Ljubljani. Delovna skupina za zeleni razvojni preboj mreže Plan B na regionalne razvojne svete naslovi dopis in jih pozove k vključitvi programov zelenega razvojnega preboja v regionalne razvojne programe.

Dopis pripravljalcem regionalnih razvojnih programov

 

Februar 2013: uvodno srečanje za partnerje s pripravljalci strateških dokumentov za obdobje 2014-2020 in predstavniki Evropske komisije

 

MGRTorganizira prvo izmed srečanj med pripravljalci strateških dokumentov, predstavniki Evropske komisije in partnerjev v procesu snovanja dokumentov. Na srečanju pripravljalci predstavijo izbrane prioritete v bodočem programskem obdobju in predviden nadaljnji proces priprave strateških dokumentov. Pripravljalcem strateških dokumentov Evropska komisija posreduje tudi stališče svojih služb glede potreb in investicijskih prioritet v prihodnji finančni perspektivi.

Zapis srečanja in pripomb podanih na srečanju

Stališče služb Komisije o pripravi sporazuma o partnerstvu in programov v Sloveniji za obdobje 2014 – 2020

 

Februar 2013: ustanovitev neformalne delovne skupine nevladnih organizacij za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020

CNVOS se z MGRT dogovori, da se za sodelovanje nevladnih organizacij v procesu priprave SRS ustanovi neformalna posvetovalna delovna skupina. Izvoljenih je 17 predstavnikov po prioritetnih področjih, administrativno/komunikacijsko jih podpirajo vsebinske mreže. NVO skupina pozneje sodeluje v procesu priprave vseh strateško-razvojnih dokumentov za obdobje 2014-2020.

Sklep o izboru predstavnikov nevladnih organizacij v delovni skupini

Zapisnik sestanka NVO predstavnikov in dogovor glede sodelovanja vsebinskih mrež

 

Januar 2013: izhodišča za Strategijo razvoja Slovenije umaknjena s seje vlade

Sprejem izhodišč za SRS je na dnevnem redu seje vlade 24. januarja 2013,a je točka zadnji hip umaknjena z dnevnega reda. Umanotera in Tretji člen sena umik SRS odzoveta s pozivom MGRT, da mora proces priprave SRS kljub vladni krizi brez odlašanja potekati naprej in da so pripravljena izhodišča dovolj dobra osnovo za nadaljevanje, tudi brez formalne vladne potrditve. Hkrati Zeleni razvojni preboj predstavimo na januarski vstaji in javni tribuni Društva slovenskih pisateljev v Cankarjevem domu.

Proces priprave Strategije razvoja Slovenije: priložnost za udejanjanje demokracije. Sporočilo za medije (doc), 25. januar 2013

 

November 2012 –april 2013: kampanja skupnosti Tretji člen »Za zeleni razvojni preboj!«

Plan B se pridružikampanji Tretjega člena »Za zeleni razvojni preboj!«, ki vlado poziva, da Strategijo razvoja Slovenije usmeri v zeleni razvojni preboj in s tem Sloveniji omogoči, da polno izkoristi svoje potenciale in strateške razvojne priložnosti. K peticiji v času 6-mesečne kampanje pristopi skoraj 200 partnerskih organizacij, občin in podjetij, podpiše pa jo več, kot 10.400 posameznikov.

Peticija »Za zeleni razvojni preboj!«na Tretjem členu

 

September-oktober 2012: spletni vprašalnik MGRT za pripravo programskih dokumentov za programsko obdobje 2014-2020

MGRT povabi zainteresirano in strokovno javnost za evidentiranje stanja, ciljev in investicijskih področij do leta 2020. Mreža Plan B svoj prispevek izdatudi kot samostojno publikacijo Za zeleni razvojni preboj, Plan B 4.0: Prispevek za strategijo razvoja Slovenije 2014 – 2020

Vprašalnik MGRT Sodelovanje javnosti pri pripravi programskih dokumentov za programsko obdobje 2014-2020

Za zeleni razvojni preboj, Plan B 4.0: Prispevek za strategijo razvoja Slovenije 2014 – 2020

 

Junij 2012: ponovni začetek priprave nove Strategije razvoja Slovenije

Vlada se seznani z informacijo o začetku priprave Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 in imenuje krovno skupino, ki ji predsedujeta mag. Radovan Žerjav, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter mag. Boštjan Vasle, direktor UMAR za vodenje ter usklajevanje dela v zvezi s pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020. Vladna informacija predvideva sprejem SRS na vladi RS za januar 2013.MGRT k pripravi prispevkov za Strategijo razvoja Slovenije povabi tudi posamezne strokovnjake.

Informacija o začetku razprave ter priprave Strategije razvoja Slovenije 2014-2020

 

Maj 2012: ustanovitev delovne skupine za zeleni razvojni preboj v okviru mreže Plan B

V okviru mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj – Planu B za Slovenijo je ustanovljena delovna skupina za zeleni razvojni preboj, ki si za prihodnje obdobje zastavi vplivanje na procese na treh področjih; (1) nova Strategija razvoja Slovenije, (2) programi za strukturne sklade 2014-20 in (3) zelena proračunska reforma. Skupina v dveh letih od ustanovitve aktivno sodeluje pri sprejemanju strateško-razvojnih dokumentov za novo proračunsko obdobje 2014-2020.

 

Februar 2012: v Državnem zboru zapriseže 10. vlada Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše (vlada ima mandat do20. marca 2013, ko po izglasovani konstruktivni nezaupnici zapriseže nova vlada)

 

Februar 2011: objavljena dispozicija Strategije razvoja Slovenije

Služba vlade RS za razvoj in evropske zadeve objavi informacijo, ki vsebuje ključne usmeritve za Strategijo razvoja Slovenije za obdobje 2014-2020.

Informacija o pripravi strategije razvoja Slovenije

 

Julij 2010: sprejem nove uredbe o razvojnem načrtovanju

Vlada 8. julija 2010sprejme novo Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, ki Strategijo razvoja Slovenije opredeli kot krovni dolgoročni strateški dokument, ki določa vizijo in cilje razvoja, strateške usmeritve, razvojne politike, prednostna področja razvojnih politik in prioritete izmed prednostnih usmeritev, določenih na podlagi razvojnih dosežkov in izzivov v državi ter svetovnih trendov.

Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna

 

Oktober 2009: sklep vlade o začetku priprave Strategija razvoja Slovenije 2013-2020

Vlada sprejme sklep o začetku priprave dokumenta »Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2013-2020« ter naloži Službi Vlade RS za razvoj in evropske zadeve in Uradu Vlade RS za makroekonomske analize in razvoj, da do konca maja 2010 predložita projektno nalogo ter predlagata imenovanje usmerjevalne skupine.

Sklep vlade o o začetku priprave Strategija razvoja Slovenije 2013-2020

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.