Sodni izvedenci na področju varstva okolja – priložnost za strokovnjake iz nevladnih vrst

29. maja 2015

Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas, s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj.

Glede na veljavno normativno ureditev izdelovalcev okoljskih poročil bi bilo nujno na področju varstva okolja in narave okrepiti sodno izvedenstvo. Po prvotni ureditvi izdelovanja okoljskih poročil z izdelovalcem in revizorjem pregledovalcem v letu 2004, je bila v letu 2008 vzpostavljena ureditev izdelovalcev okoljskih poročil, ki bi se morali ustrezno izobraziti in spisati v posebno evidenco, smo v letu 2013 izgubili vsakršno ureditev tega področja. Zadnje spremembe Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337 ) so izdelovanje okoljskih poročil prepustile trgu in njegovim zakonitostim. Pri tem ni nepomembno, da okoljsko poročilo neposredno plača naročnik, to je investitor.

Zato je tem pomembnejša vloga okoljskih NVO, da kritično presojajo okoljska poročila in v primeru nerealnega podajanja ocene tudi ukrepajo s pravnimi sredstvi. V sodnih postopkih pa je potrebno določene strokovne vsebine, ki so predmet okoljskih poročil prepustiti v oceno sodnim izvedencem, saj sodnik praviloma ne premore specialnih naravoslovnih znanj varstva okolja in narave. Kot izhaja iz imenika sodnih izvedencev je trenutno stanje sodnih izvedencev na področju okoljevarstva sledeče https://spvt.mp.gov.si/izvedenci.html : arhitektura/urbanizem – 6, ekologija/vplivi na okolje – 2, ekologija/varstvo narave in naravne dediščine – 1, ekologija/promet z nevarnimi kemikalijami – 1, ekologija/hrup in vibracije – 2, ekologija/ekološka toksikologija – 1, ekologija/splošno – 1, ekologija/ekologija človeka – 1, veterinarstvo/splošno – 2, urbanizem in varstvo okolja – 1. To zelo klavrno sliko stanja bi lahko bistveno izboljšali, tako kvantitetno kot kvalitetno številni strokovnjaki, ki delujejo v okviru nevladnih organizacij. Zato je v nadaljevanju predstavljen postopek pridobitve funkcije sodnega izvedenca. Področje ureja Zakon o sodiščih http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO332 in Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih https://www.uradni-list.si/1/content?id=100642.

 

Več si lahko preberete v majskih novicah mreže.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.