Slovenske nevladne organizacije branijo volka pred Ustavnim sodiščem

12. novembra 2014

Dne 6. 11. 2014 je DONDES, Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije na Ustavno sodišče vložilo Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti načrtovanega odstrela volka.

Letni odstrel volkov namreč določa poseben pravilnik – Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, ki pa ne upošteva posamičnih primerov odstopa od pravil varstva po Habitatni direktivi.

3. 10. 2014 je bil sprejet omenjeni pravilnik, ki predvideva odstrel 5 volkov. Ko je bil leta 2012 dovoljen odstrel 8 volkov, je več NVO s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja vložilo pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti pravilnika. Sodišče je pobudo zavrglo, češ da organizacije ne izkazujejo pravnega interesa (U-I-316/12 z dne 21. 2. 2013). V okviru mrežne Pravne klinike, ki jo izvaja Pravno informacijski center – PIC, je bila pripravljena nova pobuda, ki jo je vložil DONDES, ki ima status delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave. Tudi ta pobuda je bila zavržena zaradi pomanjkanja pravnega interesa (U-I-165/13-10 z dne 16. 1. 2014). Tokrat niso presojali pravnega interesa pobudnika, temveč so na podlagi odgovora MKO na pobudo ugotovili, da so bili v času vložitve pobude že vsi volkovi postreljeni (čeprav je po pravilniku še tekla doba za odstrel) in zato pravni interes ne obstaja.

Takoj po sprejemu novega pravilnika je Dondes ponovno vložil pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti s predlogom za začasno zadržanje izvajanja pravilnika glede volka. S tem dejanjem ponovno želimo zaščititi volka, ker menimo, da način določanja odstrela ni v skladu s Habitatno direktivo. Ponovno tudi testiramo pravni interes nevladne organizacije pred Ustavnim sodiščem za zaščito naravne vrednote/dobrine oz. zaščitene vrste. V kolikor bo Ustavno sodišče menilo, da tudi pobudnik kot društvo s statusom delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave, nima pravnega interesa, potem se postavlja vprašanje, kateri subjekt bi za varstvo volka v Sloveniji lahko izkazal pravni interes. Če takega subjekta, ki bi mu Ustavno sodišče priznalo pravni interes za varstvo volka kot zaščitene vrste, ni, bi to pomenilo kršitev pravice dostopa do pravnih sredstev, kar bi predstavljalo kršitev Aarhuške konvencije s strani države.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.