Seje Državnega zbora

30. maja 2014

Seje Državnega zbora in delovnih teles so javne. Javnost je zagotovljena, če je predstavnikom medijev omogočeno spremljanje seje neposredno v prostoru, kjer poteka seja, ali če jim je spremljanje seje omogočeno s tehničnimi pripomočki. Seja ali del seje poteka brez navzočnosti javnosti, če Državni zbor ali delovno telo obravnava gradivo, ki vsebuje tajne podatke oziroma druge podatke, ki so varovani na podlagi zakona.

Državni zbor lahko sklene, da bo seja ali del seje potekal brez navzočnosti javnosti, tudi če ne obravnava gradiva, zaradi katerega bi morala seja potekati brez navzočnosti javnosti, obstaja pa utemeljeno pričakovanje, da bodo v razpravi sprožena vprašanja, zaradi katerih bi morala seja potekati brez navzočnosti javnosti. Sklep o tem sprejme Državni zbor na seji brez navzočnosti javnosti.  Predsedujoči določi, kdo je lahko poleg poslancev navzoč na seji ali delu seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti.

O delu na seji ali na delu seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti, se vodijo dobesedni zapisi in avdio-video zapisi, če Državni zbor ne odloči drugače. Vpogled v takšne zapise imajo samo poslanci, predlagatelj, predstavnik vlade in drugi sodelujoči na taki seji.

 

Sodelovanje javnosti na sejah

 

Na sejo delovnega telesa se lahko k obravnavi posameznih točk dnevnega reda povabijo predstavniki institucij (strokovne javnosti, civilne družbe, gospodarstva in združenj), katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj, strokovnjaki in predstavniki zainteresirane javnosti, ki lahko na seji izjavijo in obrazložijo svoja mnenja in stališča o obravnavani zadevi  . Za pridobivanje informacij lahko delovno telo opravi tudi javne predstavitve mnenj, na katere povabi strokovnjake in druge osebe, ki bi lahko dale koristne informacije. Sklic javne predstavitve mnenj z vprašanji, o katerih se želijo pridobiti informacije, se objavi v javnih glasilih. Delovno telo lahko vabljene na javno predstavitev mnenj zaprosi, da svoja mnenja dajo tudi pisno. Matično delovno telo v določeni zadevi mora biti seznanjeno z vsemi predlogi, pobudami in vprašanji, ki jih nanj naslovi civilna družba.

Predsednik delovnega telesa sklicuje in vodi seje delovnega telesa ter javne predstavitve mnenj, določa poročevalce za obravnavo posameznih zadev na seji delovnega telesa ter skrbi za pripravo poročil in sklepov delovnega telesa. Na sejo delovnega telesa se k obravnavi posameznih točk dnevnega reda povabijo predlagatelji oziroma njihovi predstavniki in predstavniki vlade ter predstavniki zakonodajno-pravne službe, ki lahko sodelujejo v razpravi.

Osebe, ki niso vabljene na sejo, so lahko navzoče na seji v okviru s prostorskimi možnostmi in v skladu s pravili o notranjem redu, t.j. na način, ki ne ovira dela poslancev.

 

Spremljanje sej

Pravico do vstopa v Državni zbor imajo osebe, ki so povabljene na sejo Državnega zbora ali Državnega sveta ter njunih delovnih teles, osebe, ki jih povabijo poslanci ali člani Državnega sveta, generalni sekretar Državnega zbora ali sekretar Državnega sveta in uslužbenci Državnega zbora ali Državnega sveta, predstavniki medijev, zunanji izvajalci ter osebe, ki želijo spremljati seje.

Osebe, vabljene na sejo, morajo biti vabljene s pisnim vabilom, s katerim se skupaj z osebnim dokumentom izkažejo v recepciji. Če posameznika ni mogoče vabiti pisno in je vabljen ustno, morajo tisti, ki ga vabijo, to predhodno sporočiti recepciji. Če se v recepciji prijavi oseba, ki je bila vabljena z ustnim vabilom, mora receptor to preveriti pri osebi, h kateri je obiskovalec namenjen.

V prostore Državnega zbora se lahko vstopa le dostojno oblečen, osebi, ki ni dostojno oblečena, se ne dovoli vstopa. Tudi osebi, ki kaže znake vinjenosti ali vpliva drugih opojnih substanc, vstop ni dovoljen. Če obiskovalec pri nameri vztraja, o tem odloči generalni sekretar Državnega zbora.

Obiskovalci smejo spremljati potek seje Državnega zbora na balkonu dvorane, razen sej, zaprtih za javnost. Če na balkonu ni prostora in se jim tudi drugače ne more omogočiti spremljanja seje Državnega zbora v zgradbi Državnega zbora, morajo receptorji obiskovalcem to pojasniti in jim ne smejo dovoliti vstopa v zgradbo. Obiskovalce na balkon spremljajo receptorji.

Obiskovalci, ki spremljajo potek seje Državnega zbora, se morajo dostojno vesti in ne smejo z ničemer izražati svojega odobravanja ali negodovanja oziroma kako drugače motiti dela. Prepovedano je slikovno ali zvočno snemanje, uživanje hrane in pijače, prepovedana je tudi uporaba telefonov. Predsedujoči lahko odredi, da enota za varovanje odstrani z balkona obiskovalce, ki s svojim vedenjem motijo potek seje. Enota za varovanje lahko iz zgradbe Državnega zbora in najetih prostorov odstrani tudi druge osebe, ki kakorkoli motijo red in ogrožajo varnost.

Med sejo Državnega zbora je vstop v veliko dvorano dovoljen poslancem, vabljenim na sejo, generalnemu sekretarju Državnega zbora, vodji oziroma drugim uradnikom iz Službe za zakonodajo in pravne zadeve, sekretarjem poslanskih skupin in tistim zaposlenim, ki morajo biti v dvorani navzoči zaradi nemotenega poteka seje. Če se ugotovi, da so v dvorani navzoče osebe, ki do tega niso upravičene, jih predsedujoči pozove, da dvorano zapustijo. Če tega ne storijo, predsedujoči obvesti enoto za varovanje, da te osebe odstrani iz dvorane.

Zapisi in magnetogrami sej

 Državni zbor obvešča javnost o svojem delu ter o odločitvah in stališčih glede zadev, ki jih obravnava. Predlogi aktov in druga gradiva, ki jih obravnava Državni zbor, se v celoti ali v povzetku objavijo v glasilu Državnega zbora. V glasilu se objavljajo tudi sklepi, sprejeti ob obravnavi posameznih zadev. Poročila in mnenja delovnih teles se v glasilu Državnega zbora objavijo, kadar tako določa Poslovnik Državnega zbora ali kadar tako odloči predsednik Državnega zbora.

O delu na seji Državnega zbora se vodijo dobesedni zapisi (magnetofonski zapis in magnetogram seje), lahko tudi avdio- video zapisi.

Izvirniki zakonov in vse gradivo, ki ga je obravnaval Državni zbor ali njegova delovna telesa, se hranijo v arhivu Državnega zbora. V njem se hranijo tudi dobesedni zapisi (magnetofonski zapisi in magnetogrami) sej Državnega zbora in njegovih delovnih teles, avdio-video zapisi sej ter drugo gradivo, za katero tako določi predsednik Državnega zbora oziroma predsednik delovnega telesa. Magnetofonski in avdio-video zapisi sej se hranijo najmanj štiri leta. O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva, magnetofonskih in avdio-video zapisov izda natančnejša navodila generalni sekretar.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradivo Državnega zbora, ki vsebujejo  tajne oziroma druge podatke, ki so varovani na podlagi zakona. Poslanec javnosti ne sme sporočiti podatkov iz dokumentov oziroma gradiva, ki vsebujejo podatke iz prejšnjega odstavka, kot tudi ne podatkov s seje ali dela seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti.

Iskanje dokumentov, zapisov in magnetogramov sej


1. http://www.dz-rs.si/
2. zavihek delo Državnega zbora – seje –  seje DZ / seje kolegija predsednika DZ / seje delovnih teles / javna predstavitev mnenj
3. iskanje po vsebini, vrsti ali datumu seje
4. klik na izbrano sejo
5. klik na magnetogram/dokumente

 

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.