Računsko sodišče izvedlo revizijo podeljevanja statusov NVO v javnem interesu

21. septembra 2023

Računsko sodišče je 12. 9. 2023 objavilo revizijsko poročilo Učinkovitost podeljevanja statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih športa, socialnega varstva, varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja nevladnih organizacij. Revizija bo s svojimi priporočili prispevala k večji preglednosti izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa v javnem interesu na področju okolja in narave ter ohranjanje tega z izkazovanjem izpolnjevanja pogojev v dvoletnih poročilih.

Vsem navedenim ministrstvom sodišče priporoča predvsem, da dopolnijo postopkovnike podeljevanja ali odvzema statusa in dokumentiranje preveritve izpolnjevanja pogojev. Posebej je potrebno dokumentirati tudi pregled izpolnjevanja pogojev za ohranjanje statusa ob dveletnem poročilu z ustreznim kontrolnim listom. Opredelijo naj tudi dokazila, s katerimi nevladna organizacija lahko izkaže izpolnjevanje posameznega kriterija za izkazovanje pomembnejših dosežkov, ki so jih ministrstva določila s pravilniki, ter naj z njimi seznanijo nevladne organizacije, pri tem pa ni potrebno, da je seznam izključujoč; nevladna organizacija lahko svoje dosežke dokazuje tudi z morebitnimi drugimi dokazili. Objave glede pridobivanja statusa v javnem interesu naj na svojih spletnih straneh dopolnijo tudi z navedbo, da lahko ministrstvo po uradni dolžnosti samo preveri izpolnjevanje pogojev, če sumi, da jih organizacija ne izpolnjuje.

Ministrstvu za naravne vire in prostor sodišče posebej priporoča, naj opredeli in na spletni strani objavi vrste aktivnosti, ki predstavljajo rabo naravnih virov, naravnih vrednot ali sestavin biotske raznovrstnosti, ki se ne uvrščajo med pomembnejše dosežke nevladne organizacije na področju ohranjanja narave. Nadalje naj presodi o pomembnosti določil v aktih o delovanju nevladnih organizacij s področja varstva podzemnih jam in odloči o morebitni uvrstitvi med pogoje za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave. Posebej pa ministrstvo opozarja na vodenje evidence o poročanju nevladnih organizacij in spremljanje izpolnjevanja pogojev ob poročanju.

Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo priporoča, naj razmerji dejavnosti, za katere podeli status v javnem interesu na področju varstva okolja od dejavnosti za področje ohranjanja narave. Ponovno naj preveri skladnost določil obstoječega pravilnika o pogojih za pridobitev statusa glede na Zakon o nevladnih organizacijah in po potrebi sprejme novega – skladno s tem zakonom in ZVO-2.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.