Pristojnosti Državnega zbora

30. maja 2014

Državni zbor je najvišje predstavniško in zakonodajno telo v državi, ki predstavlja in odloča v imenu vseh državljanov. Šteje 90 poslancev, ki so izvoljeni s tajnim glasovanjem neposredno na podlagi splošne in enake volilne pravice. Posebej so v Državnem zboru zastopani pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti s po enim poslanskim mestom. Mandatna doba Državnega zbora in poslancev je štiri leta in začne teči s prvo sejo zbora. Način dela in poslovanja Državnega zbora je urejen s Poslovnikom Državnega zbora. Državni zbor vodi in predstavlja predsednik Državnega zbora.

Pristojnosti Državnega zbora so opredeljene v Ustavi RS. Osnovna naloga Državnega zbora je opravljanje zakonodajne funkcije oblasti, v okviru katere poslanci sprejemajo najpomembnejše pravne akte države. Poleg te funkcije opravlja Državni zbor še volilno in nadzorno funkcijo. Postopki za izvajanje zakonodajne, volilne in nadzorne funkcije so opredeljeni v Poslovniku Državnega zbora.

Državni zbor je tudi nosilec drugih funkcij, ki jih opravljajo sodobni demokratični parlamenti: predstavlja družbene interese, rešuje interesne konflikte, sprejema ustavo Republike Slovenije (v nadaljevanju RS), sprejema in nadzira državni proračun ter je ustvarjalec in nosilec legitimnosti.

Pristojnosti Državnega zbora so opredeljene v Ustavi RS.

Zakonodajna funkcija

V okviru zakonodajne funkcije Državni zbor :
sprejema ustavne zakone o spremembi Ustave RS,
sprejema zakone, avtentične razlage zakonov in uradna prečiščena besedila zakonov (predlog zakona lahko vložijo Vlada, vsak poslanec, 5.000 volivcev ali Državni svet)
sprejema odloke, resolucije, deklaracije, priporočila in sklepe,
sprejema poslovnik Državnega zbora,
sprejema državni proračun, rebalans državnega proračuna, spremembe državnega proračuna in zaključni račun državnega proračuna,
ratificira mednarodne pogodbe,
razpisuje referendume: referendume o spremembi ustave, zakonodajne referendume, posvetovalne referendume, referendume o ustanovitvi občin, referendume o mednarodnih povezavah,
obravnava zadeve Evropske unije (v nadaljevanju EU).

Volilna funkcija

Državni zbor voli, imenuje in razrešuje najpomembnejše nosilce funkcij v Državnem zboru, Vladi, Ustavnem sodišču ter v skladu z ustavo in zakoni v drugih institucijah. Državni zbor voli in imenuje:
predsednika in podpredsednike Državnega zbora,
generalnega sekretarja Državnega zbora,
predsednike in podpredsednike delovnih teles Državnega zbora,
predsednika Vlade in ministre,
sodnike Ustavnega sodišča in druge sodnike,
varuha človekovih pravic,
pet članov Sodnega sveta,
guvernerja Banke Slovenije,
člane Računskega sodišča,
druge nosilce javnih funkcij, za katere tako določa zakon.

Nadzorna funkcija

V okviru nadzorne funkcije Državni zbor:
odreja parlamentarno preiskavo,
odloča o zaupnici in nezaupnici Vladi,
odloča o obtožbi predsednika republike, predsednika Vlade in ministrov pred Ustavnim sodiščem,
postavlja poslanska vprašanja in pobude predsedniku Vlade, ministrom in generalnemu sekretarju Vlade.

Druge pristojnosti

Državni zbor opravlja tudi vrsto drugih zadev, ki jih določajo ustava, zakoni, poslovnik in drugi akti Državnega zbora. Med najpomembnejšimi so:
odločanje o razglasitvi vojnega in izrednega stanja ter o uporabi obrambnih sil,
potrjevanje mandatov poslancev,
odločanje o imuniteti poslancev, sodnikov Ustavnega sodišča in sodnikov ter varuha človekovih pravic in njegovega namestnika.

 

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.