Prenova NEPN je priložnost za ambiciozno podnebno politiko (sporočilo za javnost)

11. maja 2023

Ljubljana, 11. maj 2023 – “Čas za začrtanje ambicioznih ciljev in ukrepov ter pospešitev njihovega izvajanja je zdaj,” ob prenovi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) izpostavlja več kot 60 okoljskih organizacij, ki se zavzemajo za ambiciozen NEPN, ki bo upošteval ugotovitve šestega poročila IPCC in sledil mednarodnim zavezam Slovenije.

V aprilu je potekalo javno posvetovanje glede scenarija posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki se je zaključilo v sredo prejšnji teden. Članice mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, ki skupaj združujeta prek 60 okoljskih organizacij, v procesu prenove NEPN sodelujejo že od samega začetka posvetovanja (jesen 2022) in so doslej pripravljavcem že posredovale svoja stališča in predloge. 

Medvladno znanstveno telo za podnebne spremembe je marca 2023 izdalo šesto IPCC poročilo o stanju podnebnih sprememb in projekcijah za naprej, v katerem je izpostavljeno, da je na podlagi Pariškega sporazuma zavezujoči cilj 1,5 °C še vedno moč doseči – a se čas za ukrepanje hitro izteka. Potrebno je takojšnje zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) – globalne emisije po letu 2025 ne smejo več naraščati, do leta 2030 jih je treba prepoloviti, na globalni ravni pa moramo doseči neto ničelne emisije do leta 2050. Razvite države, ki nosijo večjo zgodovinsko odgovornost za emisije TGP, pa bi morale podnebno nevtralnost doseči že do leta 2040.

Ugotovitve in priporočila tega znanstvenega poročila morajo biti ključno vodilo ob pripravi prenovljenega NEPN. Sedaj je skrajni čas za začrtanje ambicioznih ciljev in ukrepov ter pospešitev njihovega izvajanja. 

Okoljske organizacije pri tem zagovarjamo sledeče usmeritve:


Zavzemamo se za podnebno nevtralnost Slovenije do leta 2040. Menimo, da je doseganje bolj ambicioznih ciljev do leta 2030 možno, vendar le na podlagi občutno manjše rabe energije, bolj učinkovite rabe energije ter večjega deleža energije iz obnovljivih virov energije, predvsem iz sonca in vetra. Smo za scenarij 100% OVE brez novih velikih HE na podlagi dodatnega scenarija zadostnosti (tj. scenarija zmanjšanih potreb po energiji in virih na raven, ki še zagotavlja družbeno blaginjo in hkrati družbo ohranja znotraj parametrov planetarnih omejitev).


 • Ogljična nevtralnost do 2040 in zmanjšanje izpustov TGP do 2030 za vsaj 65% glede na leto 1990.
 • Primarna usmeritev v manjšo rabo energije in s tem povezani priprava in upoštevanje dodatnega scenarija zadostnosti.
 • NEPN naj ustrezno rešuje tako podnebno kot biodiverzitetno krizo – iz področij umeščanja OVE v prostor naj se izključijo območja Nature 2000.
 • 100 % OVE scenarij brez novih velikih HE, bistveno zvišanje ciljev OVE že do leta 2030 in takojšnje vlaganje v okrepitev distribucijskega omrežja.
 • NEPN naj ustrezno podpre skupnostne energetske projekte, kot so skupnostne sončne elektrarne.
 • Znižanje odvisnosti od osebnih avtomobilov in s tem znižanje povpraševanja po njih prek razvoja infrastrukture za trajnostno mobilnost, s posebnim poudarkom na takojšni krepitvi JPP, in zmanjšanja potreb po opravljenih poteh.
 • Zmanjšanje emisij iz industrije, učinkovita raba energije v industriji in pospešen zeleni prehod industrijskih panog v Sloveniji, ki vodi v razogljičenje industrije. Scenarij za industrijo v trenutnem osnutku predvideva povečevanje proizvodnje v energetsko intenzivnih panogah in s tem tudi rast končne rabe energije do leta 2050, kar je okoljsko povsem nevzdržno.
 • Transformacija oskrbovalne verige s hrano, spodbujanje ekološkega kmetijstva in ukrepov blaženja podnebnih sprememb, ki koristijo tako pridelavi hrane kot biodiverziteti in ohranjanju ekosistemov.
 • NEPN naj načrtuje celovite in vključujoče ukrepe pravičnega prehoda in kot eno od prioritet postavi odpravljanje energetske ter mobilnostne revščine. NEPN mora vključevati ukrepe, ki bodo zmanjševali družbene neenakosti, in hkrati udejanjanje ukrepov zelenega prehoda omogočiti vsem skupinam prebivalstva.
 • NEPN mora vključevati močnejše javnofinančne ukrepe, ki prispevajo k razogljičenju. Potrebna je hitra in močna rast cene ogljika skupaj s fiskalno reformo za prehod na trajnostno mobilnost.
 • Cilji in ukrepi v NEPN morajo biti jasno določeni in merljivi, potrebno jih je začeti nemudoma izvajati ter jasno določiti deležnike in organe, ki so za posamezen ukrep zadolženi.

Podrobnejše predloge in utemeljitve usmeritev predstavljamo v dokumentu na povezavi.

Izjave:

Aljoša Petek, okoljski pravnik s PIC, poudarja:

‘’Primerjava ugotovitev znanosti v novem poročilu IPCC z objavljenim osnutkom ciljev prenovljenega NEPN vodi do zaključka, da Slovenija zavestno ne sledi pravno zavezujočim ciljem Pariškega sporazuma, h katerim se je zavezala. Ker moramo ukrepati čim prej, je prenova NEPN ena izmed zadnjih priložnosti, da oblikujemo ukrepe, ki na pravičen način vodijo do podnebnih ciljev, h katerim smo se zavezali kot država – skupaj z mednarodno skupnostjo. Namesto zasledovanja povprečnosti bodimo zgled drugim državam.’’

Taj Zavodnik iz okoljske organizacije Focus izpostavlja:

‘’Energetski skupnostni projekti zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov in prinašajo pomembne družbene koristi, na primer razvoj lokalnega gospodarstva. Sočasno povezujejo ljudi in spodbujajo večjo vključenost v sprejemanje odločitev. So torej nujen recept za pravičnejšo in bolj trajnostno prihodnost ter imajo ključno vlogo pri pospeševanju sončnih in vetrnih projektov. V Sloveniji so takšni projekti še toliko pomembnejši zaradi nizkega deleža sončne in vetrne energije ter velikega deleža gospodinjstev, ki jih pesti energetska revščina. Nujno je, da NEPN ustrezno prepozna ta potencial.’’

Ajda Cafun iz Umanotere poudarja:

“Poleg občutno prenizkih podnebnih ciljev je scenarij za posodobitev NEPN problematičen še vsaj iz dveh vidikov. Prvič, postavlja bistveno prenizke cilje za skupno zmanjšanja rabe energije, kar je predpogoj za uspešno reševanje tako podnebne kot biodiverzitetne krize. Še posebej veliki potenciali za zmanjšanje rabe energije se kažejo v industrijskem sektorju, kjer pa trenutni scenarij predvideva celo rast porabe energije do leta 2050, ter v prometnem sektorju, kjer so nujni močnejši ukrepi za krepitev javnega potniškega prometa ter s tem zmanjšanje odvisnosti družbe od avtomobilov. Drugič, tako obstoječi NEPN kot tudi osnutek njegove posodobitve zapostavljata ukrepe pravičnega prehoda in povečujeta družbene neenakosti. Posodobljen načrt naj vključuje celovite ukrepe za prehod na učinkovito rabo energije in pridobivanje energije iz obnovljivih virov za gospodinjstva z nizkimi dohodki, obsežna sredstva za ta namen pa naj pridobi pri največjih onesnaževalcih.“


Dodatne informacije:

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.