Predstavitev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

27. januarja 2015

Januarsko srečanje Delovne skupine za zeleni razvojni preboj je bilo zaradi aktualnosti teme odprto za celotno mrežo. OP nam je predstavila Marjana Dermelj iz Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

Predstavitev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (s poudarkom na vsebinah trajnostnega razvoja in možnosti vključevanja nevladnih organizacij) je potekalo 27. januarja od 14.00 do 15.30 ure v Info točki Okoljskega centra.

Evropska komisija je 15. decembra 2014 izdala sklep, s katerim je potrdila Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki ga je na podlagi prispevkov ministrstev in deležnikov pripravila Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). Gre za izvedbeni dokument, ki bo podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014-2020. Dokument, v katerem so opredeljene prednostne naložbe, v katere bo Slovenija vlagala sredstva v naslednjih sedmih letih, sledi strategiji EU 2020 ter ustreza zahtevam posameznega sklada EU, tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. Sredstva bodo prednostno usmerjena v štiri ključna področja za gospodarsko rast ter ustvarjanje delovnih mest:

• raziskave in inovacije
• informacijske in komunikacijske tehnologije
• povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij
• podpora za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika.

Več o Operativnem programu in razdelitvi sredstev si lahko preberete v predstavitvi.

Na CNVOS-u pa so te dni razpisali postopek izbora 2 predstavnikov nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Omenjeni odbor se sestane najmanj enkrat letno ter pregleda izvajanje programa in napredek pri doseganju njegovih ciljev. Nadalje odbor preuči vsa vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, vključno z ugotovitvami pregledov uspešnosti. Odbor lahko tudi predloži pripombe organu upravljanja v zvezi z izvajanjem in vrednotenjem programa, vključno z ukrepi za zmanjšanje administrativnega bremena upravičencev (49. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta).

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.