Predlog za povečanje namenskih sredstev za varstvo okolja in urejanje prostora

1. decembra 2016

Mreži Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor sta na MOP naslovili dopis s predstavljenimi predlogi, ki se mrežam zdijo dolgoročno smiselni in usmerjeni v to, da se v sektor okolja in prostora vrne več sredstev in da se okrepi Ministrstvo za okolje in prostor.

 

Nevladne organizacije, združene v mrežah Plan B za Slovenijo in Mreži za prostor že dolgo spremljamo delovanje Ministrstva za okolje in prostor, si prizadevamo za njegovo učinkovito delovanje ter podporo nevladnim organizacijam s tega področja, katerih delovanje predstavlja ministrstvu komplementarni vidik varstva okolja in prostora. Zaradi dolgo trajajoče situacije permanentne podhranjenosti ministrstva ob hkratnem večanju obsega delovanja in nadzora menimo, da bi se moralo več sredstev, ki se zbirajo zaradi onesnaževanja okolja in degradacije prostora vračati nazaj v sektor, da ta lahko poveča sovjo učinkovitost varstva in nadzora. Pri tem nevladne organizacije lahko veliko pripomoremo, kar smo že doslej izkazovale s svojim delovanjem, stabilnejše delovanje ministrstva pa bo omogočalo tudi njegovo stabilnejšo podporo nevladnim organizacijam.

1. Predlogi za povečanje namenskih sredstev za delovanje ministrstva:

1.1. Sredstva Podnebnega sklada se povečajo z deležem (v višini 10%) zbranih dajatev za emisije CO2 po Uredbi o onesnaževanju zraka z emisijo ogljikovega dioksida.

1.2. Za trajnostno rabo prostora se ustanovi proračunski sklad (Prostorski sklad), v katerega se steka 30% dajatve za uzurpacijo in degradacijo prostora. Namen sklada je sofinanciranje ukrepov trajnostnega urejanja prostora ter zmanjševanja degradacije prostora. Za upravljanje Prostorskega sklada je pristojno MOP. 50% dajatve prejmejo kot doslej občine, kjer je prišlo do uzurpacije oziroma degradacije. Te so dolžne 30 % prejetih sredstev nameniti izvajanju ukrepov trajnostnega urejanja prostora in zmanjševanju degradacije prostora.

2. Predlogi za podporo nevladnim organizacijam s področja okolja in prostora:

2.1. Za delovanje nevladnih organizacij v smeri zmanjševanja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje se nameni 5% sredstev Podnebnega sklada.

2.2. Za sredstva podnebnega sklada lahko kandidirajo nevladne organizacije s področja okolja, narave, prostora, energije, prometa, globalnega učenja.

2.3. MOP 30% sredstev Prostorskega sklada nameni za ukrepe trajnostnega urejanja prostora in zmanjševanje degradacije z javnimi razpisi, ki so dostopni za vse osebe zasebnega prava (tudi nevladne organizacije, predvsem s področja prostora na lokalni ravni).

2.4. Občine 30% namenskih sredstev prejetih iz naslova nadomestila z uzurpacijo in degradacijo prostora namenijo za ukrepe trajnostnega varstva in urejanja prostora in zmanjševanje degradacije prostora z javnimi razpisi, ki so dostopni za vse osebe zasebnega prava (tudi za nevladne organizacije s področja prostora).

2.5. MOP mora realizirati pogodbe z društvi, ki delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja narave v skladu z 2. odstavkom 138. člena Zakona o ohranjanju narave.

2.6. Finančna postavka Ministrstva za okolje in prostor Ozaveščanje in promocija – Podporne dejavnosti na področju okoljske politike naj se v višini 50% delijo z javnimi razpisi za področje okolja in področje prostora, ki so dostopni tudi za nevladne organizacije.

2.7. Do leta 2020 naj MOP postopno povečuje sredstva projektnega sofinanciranja na 1% proračuna MOP.

2.8. Vse financiranje okoljskih in prostorskih nevladnih organizacij, kolikor gre za trajnostni razvoj (tudi sofinanciranje programov po 2. točki 1. odstavka 147. člena Zakona o varstvu okolja) naj se vodi preko Eko sklada.

2.9. (Ponovno) vzpostaviti večletno programsko financiranje nevladnih organizacij in pri razpisih ločevati področje okolja in prostora ter nevladne organizacije s statusom v javnem interesu in ostale nevladne organizacije ter razpise prilagoditi za večje in manjše organizacije.

2.10. Zagotoviti nadaljnje financiranje Okoljskega centra in delovanja Info točke.

2.11. V kolikor ne bo prišlo do ustanovitve sklada za nevladne organizacije iz preostanka sredstev donacij iz 0,5 odstotka dohodnine MOP zagotovi sredstva za sofinanciranje lastne udeležbe vseh podprogramov LIFE projektov.

Celoten dokument z argumentacijo si lahko preberete tukaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.