Peticija

30. maja 2014

Peticijo oziroma vlogo lahko vložite v zvezi z zadevami splošnega pomena ali glede posamičnih zadev, ki se nanašajo na človekove pravice; pravosodje; upravno, civilno ali kazensko pravo ali postopek; delovna razmerja, plače in nadomestila; zdravstveno varstvo in zavarovanje; zaposlovanje in brezposelnost; socialno varstvo in zavarovanje; invalidsko zavarovanje; urejanje prostora; varstvo okolja ipd.

Peticija je lahko v obliki zahteve, predloga, prošnje, pritožbe, ugovora ali druge vloge. Obvezne sestavine peticije oziroma vloge so:

ime, priimek in točen naslov (ulica, hišna in poštna številka ter kraj) vlagatelja
naslov zadeve, na katero se peticija oziroma vloga nanaša (zahteva, predlog, prošnja, pritožba, ugovor),
vsa pomembna dejstva, ki se nanašajo na zadevo,
zahtevek oziroma predlog in
podpis vlagatelja

Peticija oziroma vloga mora biti napisana jasno in čitljivo. Vsebuje lahko tudi priloge oziroma fotokopije ustreznih dokazil. Peticija oziroma vloga z več podpisniki mora poleg vseh obveznih sestavin vsebovati ime, priimek in naslov vsaj prvega podpisnika.

Peticijo oziroma vlogo lahko vložite po pošti ali v elektronski obliki. Če želite vložiti peticijo oziroma vlogo po pošti, vam ni potrebno izpolniti nobenega obrazca ali se ravnati po kakšnem standardnem formatu. Vsebovati mora le vse obvezne sestavine. Naslovite jo na Komisijo za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti v Državnem zboru. Če želite vaši peticiji oziroma vlogi naknadno priložiti še dodatne informacije ali dokazila, jih prav tako pošljite po pošti, pri čemer pa morate obvezno navesti, na katero peticijo oziroma vlogo se dodatne informacije in dokazila nanašajo.

Peticijo oziroma vlogo lahko posredujete v elektronski obliki (po e-pošti) na e-naslov peticije@dz-rs.si. Tudi tako posredovana peticija oziroma vloga mora vsebovati vse zgoraj navedene obvezne sestavine. Če želite vaši peticiji oziroma vlogi naknadno priložiti še dodatne informacije ali dokazila, jih pošljite na zgoraj navedeno naslov, pri čemer pa morate obvezno navesti, na katero peticijo oziroma vlogo se dodatne informacije in dokazila nanašajo. Na ta način bo obravnava vaše peticije oziroma vloge potekala hitreje. Peticija oziroma vloga se nato posreduje strokovni službi Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, ki je pristojna za njeno obravnavo.  O poteku obravnave peticije oziroma vloge vas bo strokovna služba Komisije obveščala po navadni ali elektronski pošti.

Več o peticijah na strani DZ.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.