Okoljska presoja za kmetijsko politiko očitno zgolj formalni privesek

11. novembra 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 4. 11. 2021 dalo v javno razpravo predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike. Kljub zagotovilom tekom poletne razprave o osnutku načrta je bil predlog objavljen brez okoljskega poročila. Ne samo da je taka objava v nasprotju z zakonom, ampak se mora javnost opredeliti do načrta, za katerega se bo mogoče tekom celovite presoje vplivov na okolje izkazalo, da je nesprejemljiv.

 

Na to je Plan B za Slovenijo že julija letos opozoril navedeno ministrstvo, ki je tedaj odgovorilo, da bo jeseni izvedena še ena javna razprava, ko bo razgrnjeno tudi okoljsko poročilo. Tako je navedlo tudi v odzivu na FB objavo v spletni objavi o procesu priprave načrta ter razgrnitev napovedalo v okviru poletnih javnih predstavitev.

Kljub temu je ministrstvo zdaj objavilo predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike brez da bi hkrati objavilo tudi okoljsko poročilo. To pomeni, da ga je objavilo brez izvedbe celovite presoje vplivov načrta na okolje do faze, ko bi Ministrstvo za okolje in prostor podalo mnenje, da so vplivi načrta (kot se predstavi javnosti) na okolje sprejemljivi. Vlada mora do konca leta predložiti načrt Evropski komisiji, kar pomeni, da ga bo potrjevala brez izvedene presoje vplivov načrta na okolje, ki se bo po neformalnih podatkih zaključevala šele v januarju.

Tako ravnanje je nezakonito, javnosti onemogoča, da vrednoti načrt v kontekstu njegovega vpliva na okolje in naravo, predvsem pa tudi vlada ne bi smela odločati brez izvedene celovite presoje vplivov na okolje. Na podlagi prvega odstavka 43. člena Zakona o varstvu okolja mora biti okoljsko poročilo javno razgrnjeno skupaj z načrtom. Na podlagi prvega odstavka 4. člena Direktive  2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje se okoljska presoja izvede med pripravo načrta in preden se ta sprejme. Enako določa 8. člen, po katerem se okoljsko poročilo ter vsa podana mnenja s posvetovanj upoštevajo med pripravljanjem načrta in preden se ta sprejme.

Strateški načrt Skupne kmetijske politike za naslednje finančno obdobje predstavlja osrednji dokument preusmeritve kmetijstva iz dosedanjega načina v kmetovanje, s katerim se bodo poleg pridelave zdrave hrane in ugodnega ekonomskega stanja pridelovalcev dosegali okoljski in podnebni cilji, predvsem pa se bo zagotavljalo varstvo in obnavljanje narave v skladu s Strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Celovita presoja vplivov načrta na okolje je tako ključni instrument presoje pravilnosti te preusmeritve in verjetnosti doseganja določenih okoljskih ciljev.

Ker brez take presoje predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike ni možno komentirati, je Plan B za Slovenijo od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahteval, da javno razpravo umakne in načrt razgrne skupaj z okoljskim poročilom

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.