Novice mreže Plan B za Slovenijo, št. 91, maj 2018

31. maja 2018

Uvodnik

Nina Erbida (Slovensko odonatološko društvo) in uredništvo biltena Trdoživ: Ali Ministrstvo za okolje in prostor razume nevladne organizacije?

23. februarja 2018 je bila na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) objavljena novica o najavi javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področjih okolja, za leti 2018 in 2019. Osem NVO s področja narave je s pismom okoljski ministrici izrazilo nestrinjanje z vsebino razpisa. V njem smo poudarili, da napovedan razpis ne odraža niti glavnih potreb varstva narave v Sloveniji niti potreb NVO, ki smo eden izmed temeljev varstva narave. Poziv, smo poslali v pričakovanju kakovostnega razpisa, ki bo spodbujal delovanje v dobro slovenski naravi in njenim državljanom ter NVO.

 

Sklopi, ki bi jih razpis prednostno financiral, so bili v najavi jasno opredeljeni, vendar razpisna področja nikakor niso predstavljala celostnega doprinosa k ohranjanja narave. Ohranjanja slovenske narave so se dotikala zgolj obrobno. Očitno je šlo za zelo specifična področja razpisa, pravzaprav kar za javno naročanje za skrbno izbrane storitve in vsekakor primarno ne za sofinanciranje delovanja NVO, ki bi same prepoznale najbolj pereče potrebe varstva narave. Kot primer, ohranjanje domorodnih vrst živali, rastlin in gliv v razpisu sploh ni našlo svojega mesta.

 

Izbor prednostnih področij brez jasne strokovne in pravne osnove duši iniciativnost nevladnega sektorja, ki običajno najprej zazna varstvene probleme. S tem ministrstvo kaže tudi pokroviteljski odnos, ki ne more biti temelj za obojestransko uspešno sodelovanje pri ohranjanju narave. Menimo, da bi MOP moral prepoznati, da je njegova vloga med drugim omogočanje in podpiranje delovanja nevladnega sektorja s svojega področja – omenjen razpis je dejansko edini državni razpis, namenjen delovanju NVO s področja ohranjanja narave. Zato je še toliko pomembneje, da se z njim ne omejuje našega delovanja, kot je bilo to storjeno s predlaganimi omejujočimi področji razpisa. 

 

Ministrico smo tudi pozvali k izboljšanju in krepitvi odnosa med vsemi deležniki varstva narave in k izgradnji participativnega pristopa, ki bo različnim združenjem ljudi omogočal lažje prispevanje k razvoju in kakovostnejšem delu na področju okolja, narave in prostora. Definirani skupni cilji bi posledično pripomogli tudi k sistemskemu in celostnemu ohranjanju slovenske narave. Predpogoj za vse našteto pa je seveda razumevanje namena in poznavanja dejanskega stanja nevladnega sektorja pri nas ter njegovih potreb. Tako pa se nahajamo v stanju, ko komunikacija med MOP in drugimi deležniki ohranjanja narave niti ne obstaja.

 

Odgovor MOP, je bil površinski, zaprošenih strokovnih izhodišč za izbor področij razpisa pa nismo prejeli. Sklope naj bi izbrali z namenom, da bi razpis usmerili v področja, kjer so po njihovi oceni primanjkljaji in kjer bi nevladne organizacije lahko prispevale k izboljšanju stanja. Svojih usmeritev niso razumeli kot omejevanje dela NVO. Omenjen razpis je bil nato v celoti objavljen, tako kot je bil najavljen.

 

Kot je bilo v našem dopisu jasno zapisano, NVO s področja narave težko pridobimo sredstva iz drugih virov, zaradi česar je osnovno delovanje oteženo, v marsikaterem delu že meji na izumrtje NVO s tega področja, na kar smo MOP opozorili že pri njihovem zadnjem razpisu, namenjenemu sofinanciranju delovanja NVO. Kaj lahko pričakujemo prihodnje leto, se pustimo presenetiti. Zagotovo pa se našemu doprinosu k ohranjanju narave ne bomo predali. 

 

Celotna zgodba je ponovno podala odgovor na naslovno vprašanje, ki je žal vsekakor še vedno »ne« – MOP je z razpisom ponovno izkazal nerazumevanje delovanja nevladnega sektorja in namena podpore države le-tega.

 

Invazivne tujerodne vrste so očitno izrinile

ohranjanje domorodnih vrst tudi v razpisih

Ministrstva za okolje in prostor, namenjenih

sofinanciranju projektov NVO.


Aktualno v Planu B

Grafično oblikovanje za NVO  

10. maja smo se članice mreže v Info točki Okoljskega centra podale na pot osvajanja grafičnega oblikovanja. Grafično oblikovanje je umetnost vizualnega komuniciranja z uporabo besedila, fotografij in ilustracij. Vizualne kompozicije idej in sporočil so nam že poznane iz raznih logotipov, spletnih postavitev, revij, prodajnih znamk itn. Na usposabljanju smo se spopadli z oblikovanjem vabil, letakov in preprostih objav za družabna omrežja. Naučili smo se kako z manj povedati več in se prepustili kreativnosti. Več…

Vir: Splet


Iz aktivnosti članic

PIC in IPoP pričela z izvajanjem projekta »Zagovorniki okolja«

Pravno-informacijski center – PIC in Inštitut za politike prostora – IPoP sta v aprilu pričela z izvajanjem projekta »Zagovorniki okolja«, ki bo okrepil znanje predstavnikov nevladnih organizacij, civilnih pobud in splošne javnosti o postopkih urejanja prostora ter jih opolnomočil za argumentirano sodelovanje v teh postopkih. Projekt naslavlja težave, ki se pojavljajo pri uveljavljanju okoljevarstvenih načel v procesih urejanja prostora. Več…

Turizem – dve plati medalje

Na letošnji strokovni konferenci CIPRE International, CIPRE Slovenija in Omrežja občin Povezanost v Alpah, ki je 25. in 26. maja potekala na Bledu z naslovom Alpski turizem – vključuje kakovost življenja, se je zbralo več kot 200 udeležencev in razpravljavcev iz celotnega alpskega loka in zunaj njega ter razpravljalo so o tem, kako lahko trajnostni turizem pripomore h kakovostnemu življenju na območju Alp in katere so nevarnosti, ki jih prinaša prekomerna koncentracija turistov. Več…

Vir: CIPRA Slovenija

Uporaba ekološkega odtisa za potrebe nacionalnih okoljskih in razvojnih politik – izjava za javnost

25. maja je bila na novinarski konferenci predstavljena problematika okoljskega odtisa in potek projekta Krepitev zmogljivosti za kontinuirano spremljanje okoljskega odtisa v Sloveniji. Kazalec o okoljskem/ekološkem odtisu sodi med najbolj razširjene in priznane integrirane kazalce trajnosti. Predstavlja rodovitno površino, potrebno za zadovoljitev človekovih potreb po hrani, za ohranjanje življenjskega sloga ter za odlaganje (pri tem) nastajajočih odpadkov. Več…

Vir: IMZTR

Prostorsko upravljanje na Zahodnem Balkanu

Maja je v Tirani v Albaniji potekalo ustanovno srečanje mreže Zahodnega Balkana o prostorskem upravljanju (Western Balkan Network on Territorial Governance), ki so se ga udeležili tudi predstavniki IPoP. Predstavniki neodvisnih strokovnih organizacij iz držav Zahodnega Balkana so ob podpori sorodnih organizacij iz držav EU zastavili povezovanje, ki si bo prizadevalo za boljše prostorsko upravljanje v državah tega dela Evrope in opozarjalo na prostorsko in urbano dimenzijo procesa širitve Evropske unije na Zahodni Balkan. Več…

Hotel Ribno – zelen zgled na poti do družbe brez odpadkov

Hotel Ribno je maja uradno prejel naziv prvi slovenski zero waste hotel. Po intenzivnem dvoletnem uvajanju ukrepov za zmanjšanje količin odpadkov in njihovo ločeno zbiranje, jim je uspelo doseči 92 % stopnjo ločeno zbranih odpadkov, s čimer je presežena meja za pridobitev mednarodno uveljavljenega naziva zero waste. Več…

Hotel Ribno – prvi slovenski zero waste hotel (foto: Polona Ponikvar)

Prvi rezultati popisa spodbudni, a ostaja še veliko dela!

Eden od ciljev letošnjega projekta Očistimo Slovenijo je osvežitev podatkov v Registru divjih odlagališč. Kaj kažejo prva poročila s terena, prve popisane občine? V povprečju so podatki o divjih odlagališčih stari šest let. V zadnjem letu smo posodobili nekaj čez tisoč sto vnosov, v zadnjih mesecih pa temeljito preverili podatke v občinah Domžale, Novo mesto, Ribnica in Tacen. To so prve občine, v katerih je popis zaključen, predvsem po zaslugi praktikantov izobraževalnega centra Erudio in FHŠ Koper. Več…

Proaktivne kavarne na temo okolja in zdravja

»Ko se odločimo spreminjati svet, bi ponavadi radi, že kar na začetku, obuli velike čevlje.« Kljub velikim ambicijam je naše lokalno okolje zelo pomembno. Med drugim namreč močno vpliva na naše zdravje, saj smo vanj vpeti vsak dan. S spremembo lokalnega okolja na bolje, lahko na bolje spremenimo kakovost našega vsakdana ter hkrati druge spodbudimo k aktivni participaciji pri varovanju okolja in s tem tudi našega zdravja. Partnerstvo za okolje in zdravje (POZ) je v okviru projekta Okolje, zdravje in mladi 2017-19 organiziralo 6 mladinskih proaktivnih kavarn o okolju-zdravju, ki so potekale v Brežicah, Celju, Litiji, Lendavi, Kopru in Kranju. Več…

Vir: IMZTR

Evropska podnebna tožba: Družine za podnebje

People’s Climate Case je zgodovinska podnebna tožba desetih družin iz različnih držav in švedske laponske mladinske organizacije, ki jim je dovolj. Dovolj tega, da politika podnebnih sprememb ne jemlje dovolj resno in ne pristopa k temu problemu dovolj ambiciozno, medtem ko sami vsako leto bolj čutijo posledice podnebnih sprememb. Ogrožena so njihova življenja, lastnina, živali, tradicija, kultura… Focus, društvo za sonaraven razvoj podpira vloženo podnebno tožbo proti Evropskemu parlamentu in Svetu – zlasti zato, ker so jo vložili aktivni državljani, družine in mladi, ki jim ni mar za odškodnine, ampak za prihodnost. In ker je res treba ukrepati danes! Več…

Vir: Focus

Konferenca o razvoju obnovljivih virov energije v EU

18. maja je na Fakulteti za družbene vede potekala Konferenca o razvoju obnovljivih virov energije v EU. Namen konference je bil s pomočjo mednarodno uveljavljenih strokovnjakov za eno ključnih področij trajnostnega razvoja, na katerem Evropska unija nima neposrednih pristojnosti in po drugi strani povzroča številne družbene konflikte, predvsem pri umeščanju objektov za pretvorbo obnovljivih virov v prostor, oceniti in prediskutirati določene vplive. Več…

Jagode, kraljice zastrupljevalcev … da o špinači ne govorimo

V pridelkih industrijskega kmetijstva so pogosto ostanki uporabljenih pesticidov in produktov njihove razgradnje. Oblast nam sicer zagotavlja, da so v mejah »še dopustnih koncentracij« oziroma »varnih odmerkov«, vendar moramo vedeti, da gre bolj za dogovor med kapitalom in »varuhi« našega zdravja, ki naj bi pri ljudstvu vzbujal vtis, da je vse »varno in pod kontrolo«. Ker o sinergičnih učinkih koktajla pesticidov, ki jih vsak dan prejemamo s hrano, še ni kaj dosti znanega, je najbolje, da za svoje zdravje poskrbimo sami. Več…


Pravni kotiček

Pripravil PiC

E-seminar: Seveso direktiva

Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES je dobila naziv Seveso direktiva po italijanskem mestu Seveso, kjer je bila leta 1976 katastrofalna industrijska nesreča v kemičnem obratu.

 

Direktiva določa pravila za preprečevanje večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. Nanaša se na varnostne ukrepe glede območij ali obratov, v katerih so navzoče nevarne snovi. Te so navedene v Prilogi 1 in sicer so opredeljene količine nevarnih snovi, ki predstavljajo višje in količine, ki predstavljajo nižje tveganje. Države morajo zagotoviti, da upravljavec območja ali obrata z nevarnimi snovmi, sprejme vse potrebne ukrepe za preprečevanje večjih nesreč. V ta namen mora upravljavec pripraviti politiko preprečevanja večjih nesreč, upravljavci z večjim tveganjem pa tudi varnostno poročilo in načrt ukrepov ob nesreči. Kadarkoli, predvsem pa za namene inšpekcijskih pregledov mora upravljavec pristojnemu organu izkazati, da je izvedel vse potrebne ukrepe v skladu z direktivo (pristojni organ glede izvajanja te direktive je v RS Agencija RS za okolje, ki tudi vodi register obratov. Če organizacija ne izvede ustreznih ukrepov v skladu z direktivo ali so ti pomanjkljivi (resno neizpolnjevanje potrebnih ukrepov), se ji lahko obratovanje prepove. Države morajo zaradi preverjanja ustreznosti ukrepov zagotoviti vzpostavitev sistema inšpekcijskih pregledov.

 

Seveso direktiva je eden redkih EU predpisov, ki se nanaša tudi na urejanje prostora. Države morajo zagotoviti, da se pri politikah rabe prostora upoštevajo cilji preprečevanja večjih nesreč ter omejevanja njihovih posledic za človekovo zdravje in okolje. V ta namen mora nadzirati umeščanje novih organizacij – obratov v prostor in njihove spremembe ter umeščanje novih posegov v prostor, vključno s prometnimi potmi, javnimi območji in stanovanjskimi območji v bližini teh organizacij, kadar je lahko umestitev v prostor izvor tveganja ali če poveča tveganje sli posledice večjih nesreč. Za to je potrebno ohraniti ustrezne razdalje med temi organizacijami in stanovanjskimi območji, javnimi zgradbami in površinami, rekreacijskimi območji ter, kolikor je to mogoče, glavnimi prometnimi potmi. Upoštevati je treba potrebo po varstvu območij posebnega pomena za ohranjanje narave ali posebej občutljivih območij.

 

Direktiva zahteva dobro informiranje. Javno posvetovanje in sodelovanje javnosti pri odločanju je zagotovljeno pri načrtovanju in umeščanju novih obratov v prostor, pri njihovih bistvenih spremembah in pri novih posegih v prostor okoli njih, če bi to povečalo tveganje za nesreče. Države morajo zagotoviti, da:

 

– vsem osebam, ki bi jih lahko prizadela večja nesreča, redno in v najustreznejši obliki posredujejo jasne in razumljive informacije o varnostnih ukrepih ter pravilnem ravnanju v primeru večje nesreče, brez da to zahtevajo;

– je varnostno poročilo in seznam nevarnih snovi na zahtevo dostopno javnosti, razen informacij, ki so v skladu z direktivo lahko izločene.

 

Zadevna javnost, to je javnost, na katero vplivajo ali bi utegnili vplivati postopki odločanja ali ki ima interes pri odločanju o predmetnih obratih, mora že v najzgodnejši fazi odločanja dobiti možnost sodelovanja. Šteje se, da imajo tak interes okoljske nevladne organizacije, ki izpolnjujejo določene pogoje nacionalnega prava. Javnost lahko po tej direktivi izraža svoje mnenje v obliki pripomb in predlogov glede načrtovanja novih obratov, pri njihovih bistvenih spremembah in pri novih posegih v prostor okrog teh obratov, kadar to povzroča večje tveganje ali hujše posledice morebitnih nesreč. Pristojni organ mora obvestiti javnost preko javnih objav ali na drug primeren način. Javnosti mora biti dostopna tudi vsebina odločitve in rezultati posvetovanj, opravljenih pred sprejemom odločitve in obrazložitve, kako so se ta posvetovanja upoštevala pri odločitvi. V zvezi s temi odločitvami mora imeti zadevna javnost tudi dostop do revizijskih postopkov iz 11. člena Direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje 2011/92/EU.

 

Direktiva določa tudi potrebne ukrepe, če do nesreče pride. Dolžnosti imata tako upravljavec kot pristojni organ. Upravljavec mora takoj obvestiti pristojni organ o okoliščinah nesreče, o nevarnih snoveh, izvedenih nujnih ukrepih in o podatkih za presojo učinkov nesreče. Pristojni organ pa zagotovi sprejem nujnih, srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov, zbere potrebne podatke za celovito analizo nesreče in obvesti o nesreči osebe, za katere je verjetno, da jih bo nesreča prizadela. O večji nesreči mora država obvestiti tudi Evropsko komisijo.

 

Več informacij je na spletni strani direktive.

 

Mednarodna konferenca o okoljski odgovornosti

Dne 22. 5. 2018 je bila v Ljubljani mednarodna konferenca o okoljski odgovornosti. Vsebina konference je bila predstavitev izvajanja Direktive o okoljski odgovornosti (Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode – ELD v EU in posameznih državah. Pri direktivi gre za izvedbo načela »povzročitelj plača« in sicer za okoljsko škodo, to je škodo, ki jo obrati določenih dejavnosti povzročijo na vodah, tleh, zavarovanih vrstah in njihovih habitatih (objektivna odgovornost) ter škoda, ki jo druge poklicne dejavnosti povzročijo zavarovanim vrstam in njihovim habitatom namerno ali iz malomarnosti.

 

ELD je direktiva, ki kljub temu, da je prenešena v nacionalne pravne rede že od leta 2007, v praksi še ni zaživela v polni meri. V letu 2013, ko so morale države prvič poročati o izvajanju, je večina držav poročala, da sploh še ni imela primera okoljske škode, Poljska in Madžarska pa sta poročali o več desetinah primerov. Zato je Evropska komisija za okrepitev izvajanja sprejela poseben delovni načrt za njeno izvajanje 2017 – 2020, s katerim želi spodbuditi boljše in enotnejše evidentiranje primerov okoljske škode, ozaveščenost o odgovornosti za okoljsko škodo in vzpostavitev ustreznih zavarovanj odgovornosti, ki bi jih zavezanci tudi uporabljali. Tem vsebinam je bila namenjena tudi konferenca. Poleg ureditve na ravni EU, so svoje poglede in stanje po državah predstavili predstavniki iz Italije, Nemčije, Madžarske, Irske in seveda tudi iz Slovenije. V Sloveniji je okoljska škoda, ki jo je povzročila nesreča v kemični tovarni Kemis na Vrhniki prvi primer, kjer je bila odgovornost povzročitelja ugotovljena. Pred tem primerom je ARSO sicer obravnaval nekaj prijav okoljske škode, vendar ni bila ugotovljena odgovornost zanjo. Namreč poleg prizadetih pravnih ali fizičnih oseb, lahko tudi nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja, obvestijo ARSO (z argumentirano vlogo) o okoljski škodi in zahtevajo, da ARSO ukrepa v skladu z Zakonom o varstvu okolja. 

 

Skupna ugotovitev konference je bila, da je zavedanje o odgovornosti za okoljsko škodo med zavezanci potrebno dvigovati, kar bo vodilo v povečevanje preventivnih ukrepov ter večji obseg zavarovanja odgovornosti.

{/sliders}

Peticija za pravice narave

Danes se narava v skladu z veljavnim zakonom obravnava kot lastnina oz. premoženje. Zaradi svojega statusa ne more biti zastopana na sodišču. Vendar pa je narava živo bitje, v vseh svojih oblikah, s pravico do obstoja, ohranjanja, vzdrževanja in obnavljanja svojih življenjskih ciklov in zato moramo prenehati obravnavati naravo kot lastnino – kot neskončen vir, ki ga izkoriščamo. Vabimo vas k podpisu peticije, katere namen je pozvati ZN k sprejemu Univerzalne deklaracije pravic matere Zemlje. Več…


Napovednik dogodkov

1. 6.: Critical mass Maribor

Kolesarji Maribora bodo 1. junija ob 17. uri zavzeli Glavni trg. Z opozorilno vožnjo po Starem mostu bodo izvedli simulacijo prometa, da pokažejo, kaj bi se zgodilo, če bi kolesarilo več ljudi kot to prenese trenutno stanje kolesarske infrastrukture. Več…

13. 6.: Strokovna ekskurzija z ogledom in predstavitvijo dobrih praks

Umanotera in Focus vas vabita, da na terenu in iz prve roke spoznate dve dobri praksi spodbujanja dostopnosti domačih produktov višje kakovosti, po katerih potrošniki vse bolj povprašujejo. Ekskurzija bo potekala 13. junija. Več…

15. 6.: Kolesarski zajtrk v Ljubljani

Društvo Focus vabi še na zadnji kolesarski zajtrk v seriji, ki se bo odvil 15. junija v Ljubljani. S serijo kolesarskih zajtrkov so želeli spodbuditi kolesarjenje na delo, v šolo in po vsakodnevnih opravkih. Več…

16. – 22. 6.: Zmajevo sanjanje – intenziv

Sončni griči Istre vabijo na intenzivno delavnico Zmajevega sanjanja s trenerjema Johnom Croftom in Lizandro Barbuto, ki bo potekala v Hrvojih med 16. in 22. junijem. Več…

23. – 27. junij: Preseganje blokad

Sončni griči Istre vabijo na delavnico Preseganje blokad s trenerjema Johnom Croftom in Lizandro Barbuto, ki bo potekala v Hrvojih med 23. in 27. junijem. Več…

27. 6.: Izmenjava oblačil Tekstilnica

Društvo Ekologi brez meja vabi na izmenjavo oblačil, ki bo 27. junija od 17.00 do 19.00 ure na Waldorfski šoli v Ljubljani. Več…

11. 6. – 12. 9.: Poletni raziskovalni tabori društva Morigenos

Društvo Morigenos že od leta 2003 organizira vsakoletne raziskovalne tabore, kjer lahko vsakdo postane del raziskovalne ekipe in pomaga pri raziskovanju delfinov v njihovem naravnem okolju. Vse info najdete tukaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.