Novice mreže Plan B za Slovenijo, št. 87, januar 2018

31. januarja 2018

Uvodnik

Renata Karba (Umanotera): Za družbo blaginje v trdni mreži življenja – Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije

Na začetku leta 2018, ki v luči bližajočih se parlamentarnih in lokalnih volitev prinaša številne priložnosti za razpravo o tem, na katerih križiščih stojimo kot družba in kam želimo, je bil objavljen Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije. Pri njegovi pripravi je sodelovalo 30 organizacij in strokovnjakov, ki smo aktivni na področju oblikovanja politik in delujemo na področjih varstva okolja, sociale, družboslovja in gospodarstva. Z Manifestom želimo v družbi spodbuditi proces oblikovanja nove razvojne miselnosti in preseči vsiljeno enoumje razvojne paradigme neoliberalnega kapitalizma.

{slider title=”Več” open=”false”}

Za družbo blaginje v trdni mreži življenja – to temeljno vodilo Manifesta povzema njegovo etično držo in razumevanje vrednot, ki so podlaga v njem predlaganih rešitev: spoštovanja, pravičnosti, vzdržnosti, odgovornosti do prihodnjih generacij in globalne solidarnosti.

 

Kako živeti, da bomo zanamcem lahko pogledali v oči? 

Po več kot pol stoletja v stalno rast proizvodnje in potrošnje usmerjenega razvoja smo kot globalna skupnost na robu ekološkega in družbenega zloma. Avtorji Manifesta ob prepričanju, da imamo za njegovo preprečitev kot družba na voljo tehnologije, znanje in finančna sredstva, izpostavljamo ključna področja, ki jih je potrebno v družbi (ponovno) poudariti oziroma se moramo o njih več pogovarjati. Med njimi so pravice narave in človekove pravice, demokracija, dejavniki blaginje, integriteta oblasti, javno dobro, javne finance, socialna država, vzdržno gospodarstvo in globalna odgovornost. Pri tem zastavljamo vprašanja, kot so: Za kaj se kot družba resnično zavzemamo? Kaj nam o državi povedo najbolj ranljivi deli naše družbe? Kaj bi se moralo zgoditi, da nam ne bi bilo težko plačevati davkov? V čem je Slovenija edinstvena in kakšen je lahko naš edinstven prispevek k svetu? Rast gospodarstva – zakaj, za koga in za kakšno ceno? In koliko je dovolj? 

 

V drugem delu dokumenta pa sledijo opisi specifičnih rešitev na izbranih področjih (demokratizacija, delo, reforma proračuna, energetika, mobilnost, hrana, stanovanjska politika, gospodarstvo, znanje, migracije). Te ne samo prikazujejo možne konkretne odgovore na družbene izzive, ampak ilustrirajo družbeno vrenje ter akcijo na terenu in kažejo, da so alternativne rešitve ne samo potrebne, ampak tudi možne in že delujoče. 

 

Manifest stoji na ramenih desetletja razmišljanj o alternativnih razvojnih scenarijih pobude za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo. Medtem ko je Plan B namenjal največji poudarek okoljskim vidikom trajnosti, so v Manifestu enakovredno zastopane tudi socialne in gospodarske teme.

 

Manifest stoji tudi ob boku v decembru 2017 objavljene vladne Strategije razvoja Slovenije do 2030, ki po mnenju nevladnih organizacij kot družbeni cilj prekomerno izpostavlja stremljenje k stalni gospodarski rasti, vse družbene podsisteme pa postavlja v vlogo njenega podpiranja in kot taka ne vodi v družbo blaginje za vse, okoljske vzdržnosti in socialne kohezije.

 

In nenazadnje predstavlja Manifest priložnost za vzajemno vsebinsko krepitev nevladnega sektorja in prispevek k prizadevanjem za širjenje prostora civilne družbe. Ker – kot piše v Gajinem decembrskem uvodniku – močna civilna družba pomeni več demokracije, več solidarnosti, več participacije, več pravičnosti, več moči za šibkejše, več nadzora nad oblastjo in izvajanjem politik, več sodelovanja ter več okoljske in družbene odgovornosti.

 

Vabljeni k uporabi vsebin iz Manifesta pri vašem delu! 

{/sliders}


Aktualno v Planu B

Zagovorniške aktivnosti v mreži Plan B za Slovenijo 

V začetku leta smo se udeležili ožjega srečanja Ministrstva za okolje in prostor s predstavniki NVO in drugih deležnikov, ki so v času javne razprave podali pripombe na Osnutek NPVO 2030. Na srečanju smo z direktorico Direktorata za okolje in drugimi predstavniki MOPa pregledali in razjasnili naše pripombe ter podali dodatne argumente.

{slider title=”Več” open=”false”}

30. januarja 2018 je Odbor za gospodarstvo DZ razpravljal o predlogu Zakona o spodbujanju investicij. Plan B za Slovenijo je v času priprave zakona komuniciral z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, svoje pripombe na osnutek zakona pa je posredoval tudi v okviru javne razprave. Ker omenjeni zakon lahko pomembno vpliva na stanje in razvoj v prostoru, smo svoje stališče predstavili tudi članom odbora.

{/sliders}

Srečanje predstavnikov civilne družbe s predstavnico Generalnega direktorata za okolje Evropske komisije Majo Desgrees du Lou 

22. januarja je v Okoljskem centru potekalo srečanje civilne družbe s predstavnico Generalnega direktorata za okolje pri Evropski komisiji (DG Environment) Majo Desgrees du Lou. Namen srečanja z nevladnimi organizacijami je bil pregled odprtih pritožb na EK in drugih kršitev evropske okoljske zakonodaje. Več info v Pravnem kotičku.

1. srečanje Konzorcija vsebinskih mrež v letu 2018 

Mreža Plan B za Slovenijo je članica Konzorcija vsebinskih mrež Slovenije, katerega namen je povezovanje in sodelovanje pri horizontalnih temah. S pričetkom leta 2018 je mreža prevzela predsedovanje konzorciju in 16. 1. je v Okoljskem centru v Ljubljani potekalo prvo srečanje v letu 2018. 


Iz aktivnosti članic

Energetski koncept Slovenije: Darilo premogovni industriji, prazne besede ljudem

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS), ki bo določal nacionalne energetske smernice do leta 2030, okvirno pa do leta 2050. Trenutni predlog EKS ohranja obstoječe stanje v energetskem sektorju, kurjenje premoga v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) predvideva do sredine stoletja (2054!), razvijanje sončne in vetrne energije pa prestavlja na čas po letu 2030. Več…

Vlada vztraja pri prispevku za TEŠ

Potem ko je pred enim letom vlada Mira Cerarja v noveli Energetskega zakona pod pritiskom javnosti umaknila sporno subvencijo TEŠu v obliki prednostnega dispečiranja, tokrat vnovič vsiljuje subvencijo za TEŠ na veliko bolj prikrit način. S spremembo obstoječega 74. člena novela Energetskega zakona razširja polje za plačevanje zagotavljanja sistemskih storitev, s čimer se omogoča dodatno stekanje javnega denarja v TEŠ. Več…

Živinoreja, spregledan onesnaževalec okolja

V zadnjih letih je objavljenih vse več raziskav o vplivu živinoreje na okolje, ki opozarjajo na to, da vsebina našega krožnika v veliki meri vpliva na stanje našega okolja. Živinorejski sektor, poleg industrije in prometa, spada med tri okolju najbolj škodljive sektorje. Njegovi vplivi dandanes postajajo vedno bolj očitni in zaskrbljujoči, saj obsegajo vse od krčenja gozdov, širjenja puščav, onesnaževanja okolja ter ozračja, prekomerne porabe sladke vode, neučinkovite rabe energetskih virov, uporabe velike količine hrane za krmo rejnih živali do proizvajanja emisij toplogrednih plinov. Več…

                    

ALOHA KAIMANA – Varuh morij in akcija “POSVOJITE DELFINA”

Društvo Morigenos v sodelovanju z MINI POLIGLOTINI predstavlja novo trijezično pravljico ALOHA KAIMANA – Varuh morij. Lani so Morigenos in MINI POLIGLOTINI s skupnimi močmi ustvarili naravovarstveno mobilno aplikacijo za otroke, letos pa to nadgradili v knjigo! Knjiga s čudovitimi ilustracijami ilustratorke Polone Lovšin in naravovarstvenim sporočilom, je namenjena otrokom med 2. in 10. letom starosti. Posebej primerna je za učenje branja in spoznavanje otrok s tujimi jeziki. Več…

Seminar za učiteljski zbor OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

Humanitas je opravil prav poseben podvig – z OŠ Ivana Cankarja Vrhnika so jih namreč povabili, da izvedejo seminar za celoten učiteljski zbor (preko 100 učiteljic in učiteljev!). Povabilu so se z veseljem odzvali, saj so prepričani, da so prav usposobljene/i in osveščene/i učitelji/ce tiste/i, ki lahko pomembno zaznamujejo pogled na svet svojih učencev in učenk ter predstavljajo tudi velik multiplikacijski potencial. Delavnice v okviru seminarja so izvedli v sodelovanju z društvom Focus in zadrugo Buna, eno pa je izvedla tudi predstavnica zavoda Časoris. Več…

Zaključil se je projekt LIVEDRAVA

S preteklim letom se je zaključil največji projekt Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije doslej – projekt LIVEDRAVA oz. Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji. Projekt se je pričel septembra 2012 in je povezal številne partnerje in podpornike projekta, hkrati pa lokalnemu prebivalstvu na projektnem območju ob reki Dravi ponudil mnoge priložnosti za razvoj in vključitev v različne oblike in faze projektnega dela. Več…


Pravni kotiček

Pripravil PiC

E-seminar: Habitatna in ptičja direktiva

Zaščito živali in njihovih habitatov in osnovna pravila ohranjanja narave in biodiverzitete urejata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora) – Habitatna direktiva in Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds) – Ptičja direktiva. S tema dvema direktivama so bila vzpostavljena območja Natura 2000 (zemljevid).

{slider title=”Več” open=”false”}

Cilj Habitatne direktive je prispevati k zagotavljanju biotske raznovrstnosti z ohranjanjem naravnih habitatov in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst na evropskem ozemlju držav članic. Omrežje sestavljajo naravni habitatni tipi (Priloga I) in habitati vrst (Priloga II), ki se mora vzdrževati v ugodnem stanju ali pa se mora ugodno stanje obnoviti. Priloga III določa merila, na podlagi katerih posamezna država določi območja Natura. Nadalje direktiva določa obveznost držav, da sprejmejo potrebne ukrepe, da vzpostavijo sistem strogega varstva živalskih vrst iz Priloge IVa in rastlinskih vrst iz Priloge IVb in upoštevajo varstveni režim, ki ga določa direktiva, da se ohranja njihovo ugodno stanje.

 

Ptičja direktiva se nanaša na ohranjanje vseh prostoživečih vrst ptic, naravno prisotnih na evropskem ozemlju držav članic, njihovo upravljanje in nadzor ter določa pravila njihovega izkoriščanja. Vrste iz Priloge I pa so deležne posebnih varovalnih ukrepov. Območja posebne zaščite ptic se varujejo znotraj območij Natura 2000.

 

Za izvajanje habitatne direktive je Evropska komisija sprejela vodnik Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC. Posebna pozornost je namenjena varstvu velikih zveri in drugih ogroženih vrst (Evropska rdeča lista).

 

Več informacij o Habitatni in Ptičji direktivi je tudi na spletni strani Evropske komisije.

{/sliders}

Srečanje predstavnice Evropske komisije z nevladnimi organizacijami

Na pobudo predstavnice Generalnega direktorata Evropske komisije (EK) za okolje Maje Desgrees Du Lou smo se predstavniki nevladnih organizacij in civilnih iniciativ ponovno srečali z njo 22. 1. 2018 v Okoljskem centru. Srečanje je bilo organizirano v okviru rednega obdobnega obiska predstavnikov tega direktorata v Sloveniji. Kot vedno doslej je potekalo v sproščenem vzdušju, izvedeli pa smo kakšne so nove prioritete Evropske komisije pri obravnavi pritožb ter se pogovorili o vseh odprtih vprašanjih glede primerov iz Slovenije, ki jih obravnava EK in drugih, ki so jih pripravili udeleženci.

{slider title=”Več” open=”false”}

Glede dostopa do informacij v postopkih, ki jih vodi EK do držav, še naprej velja, da ne moremo pridobiti opominov, ki jih EK pošlje državi. Lahko pa pridobimo odgovor naše države na opomin (Uredba (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije), ki določa, da dokler teče postopek med komisijo in državo članico, se ti dokumenti ne razkrivajo, saj lahko škodijo preiskavi. Opomini se posredujejo državam v okviru postopkov Pilot, ki pa bodo v bodoče verjetno bolj izjeme kot pravilo. Glede izvajanja pravice dostopa do pravnih sredstev v okoljskih zadevah je pomemben usmerjevalni dokument EK Communication from the Commission of 28. 4. 2017 Commission Notice on Access to Justice in environmental Matters. Glede politike obravnavanja pritožb pa veljajo prioritete, kot so določene v 3. točki Sporočila Komisije Pravo EU: z boljšo uporabo do boljših rezultatov. Pritožbe, ki jih bo EK prednostno obravnavala se morajo nanašati na neprenos ali neustrezen prenos direktiv, torej morajo morebitne konkretne kršitve odražati sistemsko neskladnost nacionalne zakonodaje z EU zakonodajo, sicer posameznih kršitev EK ne bo obravnavala.

 

Od konkretnih okoljskih problemov pa so se vprašanja gibala okoli hrupa, varstva voda in vodnega življa v povezavi s hidroelektrarnami, neustreznega načrtovanja cest in onesnaženosti Celjske kotline.

{/sliders}

E-seminar Varstvo okolja – pravna ureditev in varstvo 

Vabimo vas, da se prijavite na e-seminar Varstvo okolja – pravna ureditev in varstvo, ki je že nekaj mesecev del mesečnih novic mreže. Skozi serijo prispevkov so sistematično predstavljeni mednarodni, EU in nacionalni normativni okvirji varstva okolja. S prijavo na polona@planbzaslovenijo.si si boste zagotovili prejem vsakokratnega prispevka (in vseh za nazaj) na vaš e-naslov.


Kohezijski kotiček

Razpis Ameriškega veleposlaništva v Sloveniji

Objavljen je razpis Ameriškega veleposlaništva za NVO v Sloveniji. Razpis, katerega rok je 1. marec 2018, je namenjen manjšim projektom med 3.000 in 10.000 $ (USD). Več…

Javno naročilo: Izvedba projekta »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«

Objavljeno je javno naročilo Ministrstva za infrastrukturo za izvedbo projekta »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«. Rok za oddajo ponudb je 16. 2. 2018. Več…

Evropa za državljane

Objavljen je javni razpis v okviru programa Evropa za državljane, in sicer za sklop 2: Democratic engagement and civic participation – Civil Society Projects 2018. Rok za prijave je 1. 3. 2018. Več…

IN…

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2017

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zakona o prostovoljstvu in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo objavlja Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2017.

 

Rok za oddajo prijav je 20. februar 2018, do 12. ure.

Povezava na spletno stran: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/ 


Napovednik dogodkov

7. 2.: Obrezovanje sadnih dreves – dvodnevni tečaj

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi vse zainteresirane na dvodnevni tečaj obrezovanja dreves. Prvi del tečaja bo potekal 7. februarja med 17.30 in 20.30 uro. Več…

15. 2.: Delavnica: Uporaba registra dejanskih lastnikov in letnih poročil podjetij v raziskovalne namene

Društvo Focus, Ekvilib Inštitut in Transparency International Slovenia vas vabijo na delavnico, na kateri boste spoznali, kakšen vpogled nam resnično omogočajo novi register dejanskih lastnikov in letna poročila podjetij – oboje je javnosti prosto dostopno na straneh AJPES-a. Več…

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.