Novice mreže Plan B za Slovenijo, št. 74, november 2016

30. novembra 2016

Uvodnik

Dr. Tomislav Tkalec, Focus: Kaj nam na energetskem področju prinaša zimski veter iz Bruslja?

Evropska komisija bo predvidoma 30. novembra 2016 objavila t.i. zimski energetski sveženj, ki vključuje predlog revidirane Direktive o energetski učinkovitosti (EED), revidirane Direktive o energetski učinkovitosti stavb (EPBD), revidirane Direktive o obnovljivih virih energije (D-RES) zakonodajni predlog o modelu »governance« na področju energetskih politik na EU ravni, tu so pa še drugi pomembni dokumenti, ki vključujejo nova pravila pri označevanju z energijskimi nalepkami, predlog zakonodaje o trajnosti biomase, pobudo za novo zasnovo trga električne energije ter poročilo o stanju Energetske unije.

 

Zimski energetski sveženj je izrednega pomena, saj bodo ti zakonodajni in politični predlogi in dokumenti v veliki meri določali prihodnost našega energetskega sektorja ter vseh ostalih, ki so od njega odvisni. Zato se bo Delovna skupina za trajnostno energetiko poskušala čim bolj vključevati v odločevalske procese, ki sledijo. Osredotočiti se bo potrebno na onemogočanje lukenj v zakonodajnih predlogih, zahteve po ambicioznih in zavezujočih ciljih za obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost ter vključitev obveznih revizij in prilagoditve dokumentov ter energetskih strategij na vsakih nekaj let, ob tem pa zahtevati prenehanje subvencioniranja in rabe fosilnih virov ter preusmeritev finančnih tokov stran od okoljsko in podnebno problematičnih sektorjev.

 

Pričakovati je, da predlogi ne bodo okoljsko in podnebno ambiciozni, saj so predlagani energetsko-podnebni cilji za leto 2030 (zniževanje emisij CO2, večanje deleža obnovljivih virov energije ter doseganje energetskih prihrankov) prenizko zastavljeni, ob čemer je problematično tudi dejstvo, da naj ne bi bilo zavezujočih ciljev za državne članice, temveč zgolj na ravni EU. To pomeni, da bo težko določiti odgovornost v primeru, da tudi ti, nizki cilji, ne bodo doseženi. Pa vendar je zaznati vsaj načelno zavedanje in zavezanost Evropske komisije, da mora ustvarjati podnebju prijazno energetsko politiko, ki v ospredje postavlja načelo »energetska učinkovitost na prvem mestu« ter prepoznava pot energetske tranzicije, s tem da umešča posameznike, gospodinjstva in druge odjemalce na pomembno mesto znotraj elektroenergetskega sektorja. 

 

Pogajanja o vsebini predlogov bodo potekala od enega do dveh let. Evropska komisija bo, kot že rečeno, 30. novembra predstavila svoje predloge, po tem pa se v pogajalski oz. odločevalski proces pričnejo vključevati Evropski parlament ter države članice preko Evropskega sveta. Naše delo se bo osredotočilo na države članice, torej pristojna ministrstva, vlado ter nacionalne parlamente, in na Evropski parlament. V sodelovanju z evropskimi mrežami okoljskih NVO bomo pripravili stališča ter priporočila za razne skupine odločevalcev ter se preko zagovorništva vključevali v odločevalski proces, predvsem pri resornem ministrstvu ter članih nacionalnega in Evropskega parlamenta. 

 

Trenutno se sicer stvari ne obračajo ravno v tisto smer, ki bi si jo želeli, saj veliko političnih akterjev ni enakega mišljenja kot Evropska komisija (saj tudi oni niso visoko na lestvici okoljske in trajnostne ambicioznosti, pa vendar so pri teh temah na bolj progresivni strani tehtnice). Ti politični akterji bodo v procesu, ki sledi, imeli precejšen vpliv. Tako je bila v Evropskem parlamentu pred kratkim sprejeta EU strategija za zemeljski plin, ki ga promovira kot čisti in trajnostni vir. Nekatere države članice, med katerimi prednjači Poljska, se še vedno držijo premoga in bodo poskušale do temelja zrelativizirati in znižati cilje za emisije CO2, obnovljive vire energije in energetske prihranke. Kot aktivne akterje, ki bodo lobirali v svojo smer, je nujno izpostaviti tudi velika energetska podjetja ter upravljavce prenosnih in distribucijskih omrežij, katerih interes je obvladovanje sektorja ter ohranitev dominantnih pozicij. Ob tem pa politična klima, ki je vedno bolj desno paranoična in populistična, postavlja energetske in okoljske teme popolnoma v ozadje. Čaka nas precej »mrzla zima«.

 


Aktualno v Planu B

Zagovorniške aktivnosti v mreži Plan B za Slovenijo 

Vlada RS je na seji sredi novembra obravnavala predlog Zakona o strateškem razvojnem območju državnega pomena v Občini Hoče-Slivnica, s katerim ruši celoten sistem urejanja prostora, načrtovanja in varstva okolja. Mreža Plan B za Slovenijo je skupaj z Mrežo za prostor pripravila dopis, s katerim mreži nasprotujeta načinu predlaganega umeščanja konkretne zasebne investicije v prostor. V dopisu sta mreži vladi predlagali, da predlog zakona zavrne, saj tak pristop umeščanja ene investicije z zakonom ruši tako sistem prostorskega načrtovanja kot varstvo okolja. Vlada je predlog zakona tudi sprejela. Več…

 

18. 10. je bil na pobudo civilne družbe ustanovljen Svet za civilni nadzor projekta graditve II. železniškega tira Divača – Koper (Svet DT). Cilj sveta je spremljanje priprave in izvedbe projekta in potencialno preprečevanje nepravilnosti s transparentnim vodenjem in izvajanjem investicije. Kot predstavnik KTPP se je novembra svetu pridružil tudi Matej Ogrin (CIPRA).

 

Svet DT se je že povezal z državnimi inštitucijami, ki so po zakonu pristojne za spremljanje projektov v interesu javnosti. Odgovorne je Svet tudi že pozval k posredovanju dokumentacije o dosedanji pripravi in sprejemanju odločitev. Več…

 

Procesom, ki jih mreža vsebinsko pokriva, lahko sledite v Kronologiji procesov na spletni strani mreže.

 

Javni razpis MOLa za leto 2017 za NVO s področja varstva okolja 

Mreža Plan B za Slovenijo se je odzvala na Javni razpis za sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2017 s področja varstva okolja in glede razpisa MOL prosila za pojasnilo. Namreč razpis, ki je namenjen NVO s področja varstva okolja, je v sklopu B zaprt prav za NVO s področja varstva okolja. Več…


Iz aktivnosti delovnih skupin mreže

Delovna skupina Trajnostna energetika 

Po objavi »zimskega energetskega svežnja« Evropske komisije 30. novembra 2016 delovno skupino čaka priprava stališč ter priporočil za razne skupine odločevalcev ter vključevanje v procese resornega ministrstva. Pri tem bo potrebno sodelovati z različnimi akterji in deležniki, ki imajo enake ali podobne interese in bi radi čim bolj ambiciozno ter okolju prijazno zakonodajo. Poleg zagovorniškega procesa bo potrebno pridobiti tudi pozornost medijev, jih obveščati o podrobnostih dogajanja in vsebinah ter na ta način senzibilizirati in ozaveščati javnost. Pripraviti bo potrebno alternativne predloge ter poudarjati dobre prakse, ki se že pojavljajo na energetskem področju in ki bi jih bilo mogoče multiplicirati. 


Iz aktivnosti članic

Komentar – Ratifikacija Pariškega sporazuma v DZ RS

17. novembra je na 24. redni seji Državni zbor RS potrdil predlog zakona o ratifikaciji Pariškega sporazuma. Mag. Nina Štros, vodja Greenpeace v Sloveniji, je ratifikacijo komentirala:

Današnja ratifikacija Pariškega sporazuma je pomembna odločitev in verjamemo, da se vsaka poslanka in poslanec zaveda, kaj le-ta pomeni. Da uresničimo cilje sporazuma, s čimer bi ohranili možnost za varno in dostojno življenje, morajo slediti hitra in korenita dejanja; v energetiki se mora končati doba premoga, kakor se morajo tudi zaustaviti vsi načrti za gradnjo nove infrastrukture, ki bi lahko povečevala rabo fosilnih goriv. Več… 

Spremembe zakonodaje na področju biogoriv

Ob prenovi evropske zakonodaje na področju biogoriv je društvo Focus pripravilo stališče, s katerim želi opozoriti na čim bolj ambiciozen prenos Direktive (EU) 2015/1513 Evropskega parlamenta in Sveta EU ali na kratko ILUC reforme v slovenski pravni red. Reforma naslavlja posredne spremembe rabe zemljišč, ki izhajajo iz pridelave energetskih rastlin za proizvodnjo biogoriv in prispevajo k izpustom toplogrednih plinov. Več…

Dovolj za vse v Novi Gorici

15. novembra je v Točki, Zvezi kulturnih društev v Novi Gorici potekala delavnica Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v Mestni občini Nova Gorica. Delavnica je bila izvedena po predhodno dogovorjenem programu in v celoti namenjena pripravi treh projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. Projekti skupnostnega upravljanja so bili v MO Nova Gorica prepoznani kot priložnost za izboljšanje kakovosti bivanja in za zagon programov urbane prenove, zato so bili na delavnico posebej vabljeni prebivalci stanovanjske soseske ob Cankarjevi in Gradnikovi ulici, lokalne nevladne organizacije ter druga zainteresirana javnost. Več…

Za naš denar gre – javne razprave o občinskih proračunih

Delovanje občin je ozko povezano z življenjem ljudi na določenem območju. Gre za raven oblasti, ki je najbližja ljudem in ima nalogo zastopati njihov skupni interes. Občinski proračun je eden izmed temeljnih dokumentov občine, ki podrobno prikazuje financiranje občine in predstavlja okvir za delovanje občine na področjih javne porabe. V njem naj bi se odražale dogovorjene smernice razvoja lokalne skupnosti. Proračun je pomemben instrument izvajanja ekonomske, socialne, okoljske, kulturne in drugih politik lokalne skupnosti. Zato v naprednih slovenskih občinah v tem času poteka iskrena javna razprava o osnutkih proračunov, ki jih občinski svetniki hitijo sprejemati pred koncem leta. Umanotera je v okviru projekta Napredne občine Slovenije: Lokalnim skupnostnim prijazni proračuni preverila, ali slovenske občine pri pripravi občinskega proračuna vključujejo zainteresirano javnost. Več…

Akcija z akcijo – 100% popust, če ne kupiš nič!

Letos se je Dan brez nakupov, ki ga obeležujemo kot odgovor na tako imenovani črni petek, odvijal 25. novembra. Črni petek je vse pogosteje slišana besedna zveza tudi v Sloveniji, kjer trgovci vabijo potrošnike k trošenju. Več organizacij, ki v današnjem načinu proizvodnje in potrošnje prepoznavajo sistemski problem, ki na družbi in okolju pušča velike negativne posledice, so zagnale kampanjo »Akcija z akcijo – 100% popust, če ne kupiš nič!«. Z akcijo so organizacije želele opozoriti na stanje našega planeta pa tudi na milijone ljudi, ki so v dobavnih verigah nevidni. Kršene so jim osnovne človekove pravice in to zato, da lahko potrošniki kupujemo poceni izdelke za instant uporabo, ki ne prispevajo bistveno k našemu zadovoljstvu in kakovosti življenja. Več…

   

Se količine odpadne hrane povečujejo?

Statistični urad RS je objavil nove podatke o količinah odpadne hrane. V primerjavi s preteklim letom smo v 2015 zavrgli za 18 kilogramov več hrane na prebivalca kot leto poprej. Razlog za ta odmik je tudi nova metodologija zbiranja podatkov, ki se usklajuje na ravni celotne Evropske unije, a tudi drugi podatki kažejo, da se količine zavržene hrane ne zmanjšujejo. Kako pomembno je, da se zmanjševanja odpadne hrane lotimo vsi posamezniki, pove podatek, da kar 48 % vse odpadne hrane nastane v gospodinjstvih. Ali drugače povedano, zavržemo za 163 eur hrane letno. Odpadna hrana zajema vsa surova in obdelana živila ter ostanke teh živil, ki nastanejo na različnih točkah prehranskega kroga. Med odpadno hrano tako ne sodijo ostanki hrane, namenjeni živilski krmi in za humanitarne namene. Odpadno hrano delimo na užitni in neužitni del, kamor sodijo kosti, olupki. Od vse odpadne hrane smo zavrgli 64 % neužitnega in 36 % užitnega dela te hrane. Več…

Še ena gorenjska občina na poti do družbe brez odpadkov

Poleg občin Bled in Gorje se je slediti Zero Waste konceptu odločila še ena gorenjska občina – Radovljica. V Radovljici trenutno nastane 334 kg odpadkov na prebivalca letno, od česar jih ločeno zberejo 48 %. Ravnanje z odpadki v občini zagotavlja Komunala Radovljica. Ekologi brez meja so kot nacionalna organizacija Zero Waste tako potrdili že 7. slovensko občino na poti do družbe brez odpadkov. Več…

»Hrana v oblaku: jej lokalno, misli globalno!«

Pod motom »Jej lokalno, misli globalno!« na Inštitutu za trajnostni razvoj že drugo leto povezujejo svoj program Šolski ekovrtovi s temami globalnega učenja v okviru evropskega projekta EAThink2015. Z globalnim učenjem in šolskimi ekovrtovi mladim ter učiteljem dajejo (spo)znanja, ki so nujna za življenje v globaliziranem svetu. V letošnjem izjemno pestrem letu so na osnovnih in srednjih šolah izvedli 60 delavnic globalnega učenja (v sodelovanju s Humanitas), 20 delavnic državljanskega novinarstva, omogočili oglede 20 ekoloških kmetij ter pomagali vzpostaviti ali nadgraditi 58 šolskih ekovrtov.

 

November so zaključili z dogodki na sejmu Narava-zdravje. Z razstavo »Hrana v oblaku: jej lokalno, misli globalno!« so globalno učenje in šolske ekovrtove približali obiskovalcem sejma Narava-zdravje. Izpostavili so deset tem globalnih razvojnih ciljev ter kmetijstva/prehrane: kmetje, tla, voda, semena, biotska raznovrstnost, pesticidi, zavržena hrana, embalaža, transport in pravična trgovina (na primeru kakava). Polurnega vodenega ogleda z diskusijo se je udeležilo kar 544 dijakov in učencev iz 20 osnovnih in srednjih šol. Mladi so bili navdušeni nad novimi spoznanji in so odšli z bolj poglobljenim razumevanjem povezav med našimi prehranskimi izbirami in zdravjem okolja/planeta, družbe in posameznika. Več…

 

Posvet »Sporazum CETA in prihodnost evropske trgovinske politike«

25. novembra je v Poligonu potekala javna razprava z evropskimi poslanci Francem Bogovičem, Tanjo Fajon in Igorjem Šoltesom, kjer so evropski poslanci iz prve roke predstavili aktualno dogajanje glede sporazuma CETA v Evropskem parlamentu in ob tem pojasnili svoja stališča, argumente in poglede na omenjen sporazum, kot tudi vzroke, ki so po njihovem mnenju privedli do zapletov. Uvod v razpravo je pripravil ekonomist Jože P. Damijan s predstavitvijo študije o potencialnih vplivih sporazuma CETA na slovensko gospodarstvo. Več…

Focus na tropski Sumatri

Focus, društvo za sonaraven razvoj se trenutno pridružuje mednarodni mreži okoljskih nevladnih organizacij Friends of the Earth (FoE). Zaradi procesa priključevanja sodelujejo na njihovemu bienalnemu srečanju, ki tokrat poteka v Indoneziji. Na srečanju bodo društvo potrdili kot pridružene člane, na naslednjem srečanju čez dve leti pa za redne člane. Friends of the Earth se ukvarjajo z okoljskimi vprašanji, predvsem znotraj socialnega in političnega konteksta. Poskušajo iskati rešitve za okoljsko in družbeno sprejemljivejše načine ekonomskega, družbenega in političnega razvoja. Trenutno se ključne usmeritve organizacije uperjene v ekonomsko pravičnost in nasprotovanje neoliberalizmu, gozdove in biotsko raznolikost, prehransko samozadostnost ter podnebno pravičnost in energijo. Več…

Boj okoljskih aktivistov po svetu

Prispevek društva Focus s tropske Sumatre govori o globalnih razsežnostih posledic našega načina življenja ter naniza nekaj primerov pomembnih okoljevarstvenih akcij po svetu. Več…

Brezplačna dvojezična mobilna aplikacija za otroke »VARUH MORIJ«

Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce je v sodelovanju z MINI POLIGLOTINI ustvarilo dvojezično mobilno aplikacijo za zgodnje učenje jezikov z izobraževalno vsebino o varovanju morij in morskih živali. Brezplačna aplikacija je za mobilne telefone ali tablice s sistemom Andriod dostopna na Google Play. Aplikacija sestoji iz pravljice Varuh morij, ki pripoveduje o neverjetnem doživetju dečka Otija in njegovih morskih prijateljev – tjulnjice, želve, kita in delfina, in iz izobraževalnega dela, v katerem otroci podrobneje spoznajo živalske vrste, ki nastopajo v pravljici. Več…

Srečanje lovca in medvedke z mladiči v Črnomlju

Iz občine Črnomelj so pretekli teden poročali o napadu medvedke na lovca. Do nesreče je prišlo med pogonom, lovec pa ni utrpel hujših poškodb. Razen v redkih primerih, medvedi niso napadalni. Vseeno pa se moramo ob srečanju z medvedom zavedati, da smo mi tisti, ki najlažje preprečimo konflikt. Kako reagirati v takih situacijah, najbolje predstavi brošura projekta LIFE DINALP BEAR, »Kako se vesti na območju medveda«. Vsem, ki redno zahajate v gozd na območju medveda, branje toplo priporočamo. Več…


Pravni kotiček

Pripravil PiC

Baselska konvencija o nadzoru prevoza nevarnih odpadkov in njihovega shranjevanja

Baselska konvencija o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal) je bila sprejeta 22. marca 1989 in je stopila v veljavo leta 1992. Ratificiralo jo je 185 držav. Slovenija jo je ratificirala z Zakonom o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 15/93).

 

Cilj konvencije je zmanjševanje količine in strupenosti odpadkov ter prevoza teh preko meja, predvsem iz razvitih v manj razvite države (konvencija pa ne vključuje radioaktivnih odpadkov). Po konvenciji imajo države pravico, da prepovedo uvažanje nevarnih odpadkov. V primeru, da (minimiziran) prevoz preko meja poteka za to veljajo določeni pogoji in postopki. Potrebna je prijava prevoza in pisno soglasje ciljne države. Države so se tudi zavezale, da je nezakonit prevoz nevarnih odpadkov preko meje kaznivo dejanje.

 

Konvencija ima več prilog, v katerih so razvrščeni odpadki (od I-IX). H konvenciji je bil na tretjem srečanju držav pogodbenic leta 1995 sprejet amandma (The Amendment to the Convention on the Con-trol of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (“the Ban Amendment”), ki pa bo stopil v veljavo, ko ga bo ratificiralo 3/4 držav pogodbenic (trenutno ga je ratificiralo 88 držav, med njimi tudi Slovenija z Zakonom o ratifikaciji Spremembe Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, sprejete na tretjem zasedanju konference pogodbenic 22. septembra 1995 v Ženevi, Uradni list RS – mednarodne pogodbe št. 23/04). Amandma predvsem prepoveduje prevoz nevarnih odpadkov v manj razvite države (tudi če gre za namen recikliranja).

 

H konvenciji je bil leta 1999 na srečanju pogodbenic sprejet tudi protokol o odgovornosti za škodo, ki nastane pri prehodu nevarnih odpadkov preko meja (Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal), ki pa tudi še ni stopil v veljavo.

 

O praktičnem izvajanju Baselske konvencije v Sloveniji (in z nevarnimi odpadki povezanimi predpisi EU) je več na spletni strani ARSO.

 

Poročilo o kakovosti zraka v mestih EU

Evropska okoljska agencija je objavila poročilo o kakovosti zraka v EU za leto 2016, ki sicer ugotavlja nekolikšno izboljšanje stanja, ki pa ni zadostno, da bi se izognili škodi na zdravju in okolju – potrebne so korenite spremembe mobilnostnih, energetskih in prehranskih sistemov.

Dostop do podatkov glede postopkov EU zaradi kršitev države

Justice And Environment je objavil novo primerjalno študijo o dostopu do podatkov o postopkih kršitev prava EU in Pilotov (neformalna poizvedovanja EK pred začetkom postopka kršitve) na nacionalni ravni. »Podnebna tožba« 21 mladih Američanov zoper predsednika združenih narodov, številnim državnim agencijam in industriji povezani s fosilnimi gorivi je dobila »procesno zeleno luč« za nadaljevanje postopka.

Pomembna odločitev Evropskega sodišča v prid strožjemu izvajanju Aarhuške konvencije

Evropsko sodišče je v zadevi C-243/15 izdalo pomembno sodbo, ki se nanaša na 6 in 9. člen Aarhuške konvencije v kontekstu Habitatne direktive – sodelovanje javnosti in dostop do pravnih sredstev mora biti v okviru postopkov varstva narave zagotovljeno.

Client Earth uspel s tožbo glede onesnaženosti zraka

Vrhovno sodišče Združenega kraljestva je ugodilo tožbi Client Earth proti državi glede onesnaževanja. Client Earth je izpodbijal pretirano optimistične, neučinkovite ter posledično nezakonite ukrepe državnih organov za znižanje stopnje onesnaženosti zraka s človeku škodljivim plinom dušikovim dioksidom (NO₂), kar je sicer obveznost držav članic po pravu EU (Direktiva 2008/50/EC o kakovosti zraka). Sodišče je obsodilo postopanje državnih organov, razveljavilo objavljeni načrt za kvaliteto zraka in državi določilo jasne smernice za oblikovanje novega, s pravom EU skladnega načrta za znižanje stopnje onesnaženosti zraka z NO₂.

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v javno razpravo naslednje pomembne dokumente in predpise:

Osnutek Poročila o okolju

ki je v javni razpravi do 27. 12. 2016 (zadnje poročilo je bilo objavljeno leta 2009, moralo pa bi biti na vsake 4 leta);

Osnutek Odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave

ki je v javni razpravi do 7. 12. 2016 (predvideva odstrel 93 medvedov in 10 volkov).

Povabilo na e-seminar

Vabimo vas, da se prijavite na e-seminar Varstvo okolja – pravna ureditev in varstvo. V mesečnih novicah že nekaj mesecev objavljamo prispevke s tega področja, ki jih pripravlja Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC. Gre za serijo prispevkov, skozi katere bodo sistematično predstavljeni mednarodni, EU in nacionalni normativni okvir varstva okolja. Prispevki so objavljeni tudi na spletni strani Zagovorniki okolja. S prijavo na polona@planbzaslovenijo.si si boste zagotovili prejem vsakokratnega prispevka (in vseh za nazaj) na vaš e-naslov, tako ne boste zgrešili nobenega prispevka.

Mentoriranje za zagovorništvo

Plan B nudi tudi brezplačno mentoriranje nevladnih organizacij za krepitev zagovorništva, to je uveljavljanja stališč oziroma rešitev glede problemov, s katerimi se pri varstvu okolja ali narave vaša organizacija srečuje. Nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu pa lahko zaprosijo tudi za mentoriranje glede vključevanja v upravne in sodne postopke, v katere se imajo pravico vključevati. 3 do 4 organizacijam bo mentoriranje nudil Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC (obseg okoli 25 ur na organizacijo). V primeru interesa se lahko javite na polona@planbzaslovenijo.si, da vam pošljemo obrazec za prijavo. Pri izbiri organizacij za mentoriranje bomo upoštevali, ali ima organizacija potencial (kadre in voljo), da bo izvedeno mentoriranje okrepilo organizacijo z novimi znanji in veščinami za nadaljnje delo, ali gre za mentoriranje na temi, ki je za organizacijo pomembna glede na njeno poslanstvo in cilje ter je pomembna tudi za mrežo Plan B za Slovenijo.

Ponudba ni časovno omejena, mentoriranje mora biti zaključeno do 30. 9. 2017 in je v tem okviru odprto do zasedbe mest.


Kohezijski kotiček

Javni razpis 46NVO16 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je 18. 11. 2016 objavil javni razpis za nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali prometa, energije in prostora. Skupaj bo za sofinanciranje okoljevarstvenih projektov na voljo 200.000 EUR nepovratnih sredstev. 

Rok za vložitev vlog za sofinanciranje projektov je 23. 12. 2016.

Več…

Javni razpis za sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2017 s področja varstva okolja 

Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki bodo izvedeni na območju Mestne občine Ljubljana, in

sicer:

– Sklop A: Izvedba mehanskega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (japonski dresnik (Fallopia japonica), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis sp), orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), veliki pajesen (Ailantus altissima) in pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)) na zavarovanih območjih narave,

– Sklop B: Izvedba ozaveščevalne kampanje za okoljsko in naravovarstveno aktivacijo mladih v MOL,

– Sklop C: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).

Okvirna višina sredstev razpisa je 50.000,00 EUR (15.000,00 EUR za sklop A, 15.000,00 EUR za sklop B, 20.000,00 EUR za sklop C).

Rok za prijavo: 7. 12. 2016

Več…

Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov za leto 2017

Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje do 18. novembra 2017.

Rok za prijavo: 7. 12. 2016

Več…


Napovednik dogodkov

8. 12.: Vključevanje dobrih praks trajnostne mobilnosti v naše okolje

Društvo Focus, CIPRA in IPOP vabijo na konferenco Vključevanje dobrih praks trajnostne mobilnosti v naše okolje, ki bo potekala v četrtek, 8. decembra, med 9. in 13. uro v City Hotelu. Več…

10. 12.: Seminar za učitelje: trajnostna mobilnost v praksi

Društvo Focus vabi na seminar o trajnostni mobilnosti, namenjen osnovnošolskim učiteljem. Na seminarju, ki je organiziran v sklopu projekta Trajnostna mobilnost v praksi, vam bodo predstavili osnovne značilnosti trajnostne mobilnosti ter priložnosti za vsebinsko in praktično vključevanje mobilnosti v proces izobraževanja. Seminar bo potekal od 9. do 16. ure na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Več…

14. 12.: Otvoritev razstave Plaktivat – Odgovorna potrošnja: spodbude z mestnega plakata

Umanotera vas vabi na pogovor ob otvoritvi razstave Odgovorna potrošnja: spodbude z mestnega plakata, ki bo ob 16.30 uri v Info točki Zelene prestolnice Evrope (pred ljubljansko Mestno hišo). Razstavo si v paviljonu lahko ogledate med 12. in 18. decembrom. Več…

28. 12.: Izmenjava oblačil

Društvo Ekologi brez meja vabi na izmenjavo oblačil, ki bo potekala na Waldorfski šoli v Ljubljani med 17. in 19. uro. Več…

 

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.