Novice mreže Plan B za Slovenijo, št. 64, avgust 2015

24. avgusta 2015

Uvodnik

Polona Valič, Umanotera: Jasno sporočilo kljub temnim oblakom – z dobrim delom bomo nadaljevali

Konec avgusta se ne poslavljamo samo od izjemno vročega poletja, ampak tudi od izjemno produktivnega projekta mreže Plan B za Slovenijo. Zaključuje se namreč že četrti projekt Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj. Po vzpostavitvi uspešnega in delujočega okvira delovanja mreže v preteklih letih (2009 – 2014) se je mreža v zadnjem projektu osredotočila na samo bistvo mreže, sodelovanje, ter s tem še dvignila že tako visoko raven v kakovosti delovanja.

 

Da bi spodbudili aktivno sodelovanje čim večjega števila organizacij članic, smo projekt načrtovali v okviru delovnih skupin mreže. Participativno načrtovanje prijave projekta se je odražalo v bolj aktivni vlogi in večjemu zagonu članic mreže, predvsem pa je omogočala bistvo takšnega povezovanja – sodelovanje.

Aktivnost  mreže v zadnjih 14 mesecih je bila izjemna, zato se lahko tudi pohvalimo s precejšnjim »outputom« in zelo lepimi dosežki. 

Pa začnimo pri številkah. Mreža je od novembra 2014 bogatejša za eno novo delovno skupino, in sicer Varstvo narave, in za kar sedem nevladnih organizacij, kar je povečalo število članic v mreži na 34. (So)organizirali smo 5 večjih dogodkov (posveti Prve slovenske občine na poti do Zero Waste, Gozd – naše skupno dobro, Veliki infrastrukturni projekti, Demokratizacija in učinkovitost procesov oblikovanja stališč RS do EU politik, Vloga železnice v oblikovanju trajnostnega prometnega sistema v Sloveniji), 4 delavnice (Podnebna znanost z dr. Michielom Schaefferjem, Obzorje 2020 – predstavitev programa za okoljske NVO, Participatorni proračun, Učinkovito komuniciranje za trajnostno prihodnost z Edom Gillespiejem), izvedli več kot 100 mentorskih ur in oblikovali kar zajeten kup poročil, analiz, pobud, odzivov … 

V okviru okoljske pravne klinike so študentje Pravne fakultete UN v Ljubljani izdelali dve analizi, in sicer Pravni vidiki varstva volkov v Sloveniji in Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste pitne vode. Izvedli smo izobraževanje o izvajanju Uredbe o ekološkem kmetovanju ter o okoljskem pravu EU s predavateljem prof. Jan H. Jansem. Z namenom večje transparentnosti našega dela in dela Vlade smo na spletni strani uredili tudi podstrani s kronologijami procesov, števcem odzivnosti javne uprave in arhivom gradiv. Ob vsem tem smo se tudi povezovali medsebojno (Platforma za ekološko kmetijstvo, Konzorcij vsebinskh mrež) in z drugimi (Eko podjetniška jutra, Zeleno podjetništvo za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti).

Ker smo okoljske NVO praktično edini zagovorniki okolja, ki izvajamo tako nadzorno, varovalno, ozaveščevalno in mobilizacijsko funkcijo, je naše delovanje toliko bolj pomembno in potrebno. Žal pa se delo in vložen trud ne poznata na našem finančnem stanju, saj se veliko okoljskih NVO bori za obstanek. Soočamo se s kadrovsko podhranjenostjo in  s tem nezmožnostjo zagotavljanja kontinuitete strokovnega vsebinskega dela. Na nevzdržno stanje financiranja okoljskih NVO smo opozorili ob svetovnem dnevu okolja, ko smo zatemnili naše spletne strani in družabna omrežja.

Trenutni temni oblaki pa naših optimističnih src ne ovirajo, da ne bi nadaljevali z dobrim delom in uresničevanjem našega cilja – uveljavljanje zelenega razvojnega preboja na vseh področjih trajnostnosti, gospodarskem, družbenem in okoljskem. Kakor koli že.

 


Aktualno v Planu B

Zaživeli sta mreža in spletna stran Zagovornikov okolja

Zagovorniki okolja so nov način pravne podpore varstva okolja in prostora. To je pomemben korak na področju pravnega varstva okolja in prostora v naše skupno dobro, saj bo mreža zagotavljala pošteno in neodvisno pravno podporo reševanju problemov onesnaženja in ogrožanja okolja. Na Zagovornike okolja se lahko s svojimi primeri obrnete predvsem nevladne organizacije, civilne iniciative in lokalne pobude, in sicer z uporabo spletnega obrazca. Koordinator mreže Zagovornikov okolja je Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC. Več: https://www.planbzaslovenijo.si/84-news/novice/328-mreza-zagovorniki-okolja


Iz aktivnosti članic

Slovenija znižuje CO2 – sodelujte pri evidentiranju dobrih praks

Umanotera je začela s tretjim krogom projekta Slovenija znižuje CO2, ki je namenjen predstavitvam aktivnosti podjetij, občin, javnih institucij in drugih organizacij na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Ali v vaši organizaciji že izvajate takšne aktivnosti? Poznate takšno organizacijo v svojem okolju ali v tujini? Menite, da dobra praksa ustvarja tudi druge gospodarske, okoljske in socialne koristi in je zanimiva tudi za druge? Sporočite to s pomočjo spletnega obrazca, ki ga najdete na tej spletni povezavi. Evidentiranje dobrih praks poteka do 30. septembra 2015. Več: http://www.umanotera.org/novice/slovenija-znizuje-co2-sodelujte-pri-evidentiranju-dobrih-praks/

Letošnji dan ekološkega dolga je 13. avgust

Od 13. 8. 2015 dalje živimo na našem planetu za letos “na kredit”: obeležujemo t.i. dan ekološkega dolga. Gre za oceno dneva v posameznem letu, ko ekosisteme in vire črpamo oz. obremenjujemo bolj, kot je nosilna sposobnost planeta, kar vodi v njeno zmanjševanje in neravnovesje. Leta 2000 je bil dan ekološkega dolga oktobra, letos pa je že avgusta. Več: http://www.umanotera.org/novice/13-avgust-2015-je-letosnji-dan-ekoloskega-dolga/

S kolesom na vlak in brezplačno v korita

Med 18. in 26. julijem 2015 so na območju Triglavskega narodnega parka, natančneje v Bohinju in Zgornjem Posočju, potekali dnevi spodbujanja okolju prijazne mobilnosti pri obiskovanju tamkajšnje narave. V akciji, poimenovani S kolesom na vlak in brezplačno v korita, so bili vsi, ki so si za obisk izbrali privlačno kombinacijo vlaka po Bohinjski železnici in kolesa, nagrajeni z brezplačnim vstopom v Tolminska korita ali korita Mostnice. Akcijo so v okviru projekta PARKIRAJ&DOŽIVI NARAVO! izvedli TNP s partnerskimi organizacijami. Več:  http://www.ctrp-kranj.si/2015/08/v-bohinju-in-zgornjem-posocju-izvedli-akcijo-s-kolesom-na-vlak-in-brezplacno-v-korita-med-18-in-26-julijem-2015/

Analiza javnega poziva za mrežo svetovalnih pisarn Ensvet

Slovenski E-forum je v mesecu avgustu izvedel že dve delavnici, 4. 8. in 12. 8. 2015, na katerih je z zainteresiranimi analiziral javni poziv mreže svetovalnih pisarn ENSVET. Udeležili so se ga predstavniki Lokalnih energetskih agencij, ApE – Agencije za prestrukturiranje energetike, ZaEnSvet – Zavoda energetsko svetovanje in Energetske zadruge Celje.

Konferenca o krožnem gospodarstvu – priložnosti in izzvi

Ekologi brez meja in Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije pripravljajo konferenco o krožnem gospodarstvu, ki bo 3. novembra 2015 potekala na Brdu pri Kranju. Odgovorila bo na dve ključni vprašanji za Slovenijo: bomo zgodbe krožnega gospodarstva soustvarjali ali zgolj opazovali; in če se odločimo za takšen prehod, kako ga bomo izvedli in kaj za to potrebujemo? Več: http://ebm.si/o/sl/component/content/article/80-novice/637-konferenca-o-kroznem-gospodarstvu-priloznosti-in-izzvi 


Pravni kotiček

Pripravil PiC

Zanimive odločitve informacijske pooblaščenke

Nedavno je Informacijska pooblaščenka na pritožbo okoljevarstvene civilne družbe izdala dve zanimivi odločbi, pomembni za naše nadaljnje delo.

 

1. Ministrstvo je dolžno posredovati zainteresirani osebi pripombe, ki jih je prejelo od drugih sodelujočih v javni razpravi na predlog predpisa – odločba je na tej spletni povezavi (klik). Umanotera je vložila pritožbo zoper odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je zavrnilo njen zahtevek, da ji ministrstvo posreduje pripombe drugih zainteresiranih v javni razpravi na osnutek Zakona o upravljanju z gozdovi v državni lasti. Ministrstvo je to argumentiralo z domnevo, da bi osebe, ki so pripombe posredovale, nasprotovale temu, da se pripombe posredujejo, kar bi predstavljalo motnje v delovanju organa. Informacijska pooblaščenka je argumentacijo ministrstva zavrnila in odredila posredovanje pripomb s prekritimi nekaterimi osebnimi podatki.

2. Ministrstvo za okolje in prostor je dolžno posredovati dokumente, ki se nanašajo na poročilo o okoljskem skrbnem pregledu Cinkarne Celje – odločba je na tej spletni povezavi (klik). Boris Šuštar, ki si skupaj s civilnimi iniciativami iz Celja že dolga leta prizadeva za izboljšanje stanja okolja v Celjski kotlini, ki je predvsem posledica delovanja Cinkarne Celje, je zahteval pridobitev dokumentov poljske družbe Environ. Ta je pri okoljskem skrbnem pregledu Cinkarne Celje ugotovila, »da ima znaten vpliv na okolje in ljudi«. Ministrstvo je razpolagalo s tem dokumentom, ker mu ga je v okviru upravnih postopkov posredovala Cinkarna Celje. Ker slednja ni dala soglasja k posredovanju teh dokumentov v postopku pridobivanja informacij javnega značaja, češ da gre za njeno poslovno skrivnost (pregled je naročila v okviru prodajnega postopka), je ministrstvo zahtevo za posredovanje informacij zavrnilo. Informacijska pooblaščenka pa je odredila posredovanje nekaterih dokumentov, na katerih je treba prekriti osebne podatke. Informacijska pooblaščenka se je pri tem predvsem oprla na 2. alinejo tretjega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki določa, da se ne glede na taksativno določene izjeme od prostega dostopa dostop do informacije dovoli, če gre za podatke glede emisij v okolje, odpadkov, nevarnih snovi v obratu ali podatke iz varnostnega poročila in druge podatke, za katere tako določa zakon, ki ureja varstvo okolja. Zahtevani dokumenti pa so vsebovali podatke, ki se nanašajo na obremenitev okolja, emisije v okolje in na nevarne snovi v obratu, glede teh pa ne velja nobena izmed izjem od prostega dostopa, varstvo poslovne skrivnosti v tem primeru ne pride v poštev. Zato ministrstvo tudi ni ustrezno postopalo, ko je iskalo soglasje Cinkarne Celje

 

Zakonodajni monitor

Transparency International je vzpostavil spletno stran Zakonodajni monitor, ki omogoča spremljanje vpliva lobistov na sprejemanje zakonodaje in celoten postopek njegovega sprejema. Področje varstva okolja je korupcijsko zelo izpostavljeno, zato je novo orodje za spremljanje dobrodošlo.

Delovanje Slovenije v mreži IMPEL

IMPEL – European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law je neprofitno združenje organov odločevalcev na področju okolja v državah članicah EU in nekaterih drugih. Skozi projekte, ki jih vodi, si prizadeva za boljšo in bolj usklajeno implementacijo in izvajanje evropskega okoljskega prava in je dober pripomoček odločevalcem pri pridobivanju podatkov o dobrih praksah. Izsledki projektov pa so zanimivi tudi za širšo okoljvarstveno publiko.

Okoljska pravna klinika objavila dve študiji

Študentje Pravne fakultete v Ljubljani so v okviru letošnje okoljske pravne klinike, ki poteka pod mentorstvom Katedre za mednarodno pravo pri fakulteti, Inštituta za javno upravo in Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC izdelali dve študiji s predlogi ukrepov in jih posredovali pristojnim odločevalcem. Gre za: 

  • Analizo stanja varstva volka v Sloveniji 2014/2015 in 
  • Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste pitne vode. 

Okoljski prostovoljci za zbiranje vzorcev

Adventurers and Scientists for Conservation išče prostovoljce po celem svetu za pomoč pri izvajanju določenih projektov. Prostovoljci zbirajo okoljske podatke, njihovi znanstveniki pa jih preučijo. Eden od projektov je preučevanje vsebnosti mikroplastike v slani in sladki vodi, prostovoljci pa zbirajo vodne vzorce.

Javne objave

V nadaljevanju predstavljamo 3 javne objave.

 

  1. Ministrstvo za okolje in prostor ima odprto javno obravnavo na Osnutek ocene tveganja zaradi nesreč z nevarnimi snovmi, ki je v javni obravnavi do 10.9.2015.
  2. ARSO je izdal javno naznanilo o postopku za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrat na zahtevo upravljalca Agroruše d.o.o., Ruše. Dokumentacija je na vpogled, pripombe pa se lahko posredujejo do 17.9.2015.
  3. Evropska komisija ima odprto javno obravnavo na Delovanje trga odpadkov v Evropski uniji do 4.9.2015 ter Vrednotenje EU register izpustov in prenosov onesnaževal (vezano na Protokol PRTR k Aarhuški konvenciji –  Pollutant Release and Transfer Register) do 15. 10. 2015.

 


Napovednik dogodkov

29. 8.: Oživel Pomjan – Praznik tradicije, kulinarike in ekologije

Turistično kulturno društvo Pomjan in Zavod Eko-Humanitatis v sodelovanju z ostalimi lokalnimi društvi in ekološkimi kmetijami prirejajo dogodek »Oživel Pomjan – Praznik tradicije, kulinarike in ekologije«. Poleg pohoda bo glavni poudarek praznika na tipičniih lokalnih pridelkih in jedeh. Vrata bodo odprle vaške kantine, kjer bodo na račun prišli predvsem ljubitelji tradicionalnih istrskih vinskih sort – refoška in malvazije. Poskrbljeno bo tudi za najmlajše in zabavo do poznih ur. Več informacij na info@istraterra.com ali 068 618 649 oz.: http://www.istraterra.com/trije-dnevi-dozivetij-kulinarike-in-zgodb-istre/.

25. 9.: Srečanje z Evropsko komisijo, GD za okolje

V okviru priprave na redni sestanek o paketu kršitev EU okoljske zakonodaje se bo predstavnica Generalnega direktorata za okolje Evropske komisije, Maja Desgrées du Loû, srečala s predstavniki okoljskih nevladnih organizacij in civilne družbe. Srečanje bo 25.9.2015 ob 13. uri v Okoljskem centru na Trubarjevi 50 v Ljubljani. Na srečanju bodo na kratko predstavljene novosti pri delu tega direktorata, predvsem pa bo dana možnost odprtega pogovora o vprašanjih, povezanih z izvajanjem EU okoljske zakonodaje v Sloveniji. Predstavnica pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC bo predstavila tudi možnosti pravne podpore nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam pri uveljavljanju pravic varstva okolja. Obvezne predhodne prijave na pic@pic.si.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.