Novice mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, št. 5, november 2020

5. novembra 2020

Uvodnik

Marko Peterlin (IPoP) – Ohranjanje uporabnosti stavb prispeva k blaženju podnebnih sprememb

Napovedana izselitev nevladnih organizacij iz stavbe na Metelkovi 6 je bila obravnavana že z mnogih različnih vidikov. Od umanjkanja normalne komunikacije med upravljavcem in uporabniki stavbe, prek mednarodno prepoznane kakovosti produkcije nevladnih organizacij, ki tam domujejo, njihovem pomenu za demokratizacijo družbe pred desetletji, in njihove ključne vloge pri preobrazbi območja zapuščene vojašnice v vitalno mestno območje, namenjeno kulturi.

Na tem mestu pa bi želeli izpostaviti še širši trajnostni vidik upravljanja stavb v javni lasti. Prazne nepremičnine propadajo mnogo hitreje kot nepremičnine, ki so v rabi, saj so redni uporabniki nepremičnin njihovi najboljši skrbniki. Pazijo, da infrastruktura deluje, da je prostor kolikor toliko urejen, da ni smeti, skrbijo za osnovno varnost. Uporabniki ob tem praviloma, tako kot na Metelkovi 6, nosijo tudi vse obratovalne in nekatere manjše investicijske stroške, povezane z nepremičnino.

{slider Zanima me več}

Gospodarno ravnanje z nepremičnino mora širše gledano upoštevati tudi stroške vzdrževanja in upada vrednosti nepremičnine. Upravljavec mora tako paziti, da ob čim manjših stroških vzdrževanja v čim večji meri ohranja ali celo dviguje njeno vrednost. Za lastnike, ki stavbe trenutno ne potrebujejo za lastne potrebe, je zato najbolj gospodarno ponuditi prazne stavbe v uporabo, bodisi za odplačni ali za brezplačni najem, vse dokler ni prenova tik pred vrati. Pogosto je za javne ali zasebne lastnike ugodna rešitev začasna raba prostora, kot vmesna raba degradiranih ali tržno manj zanimivih nepremičnin, ki pa lahko včasih traja tudi desetletja. Začasna raba prispeva k dvigu uporabne, ekonomske, družbene ali kulturne vrednosti nepremičnin in njihove okolice.

Stavba na Metelkovi 6 zaradi dotrajanosti ni posebej tržno zanimiva, a dosedanji uporabniki so vendarle uspeli z rednim vzdrževanjem in skrbjo za prostore v veliki meri ohraniti njeno uporabno vrednost, s čimer so lastniku med drugim prihranili precejšne stroške. V kolikor bi bila stavba prazna, bi jo verjetno doletela usoda mnogih opuščenih vojašnic po Sloveniji, ki so propadle do te mere, da je prenova postala za lastnike finančno nevzdržna.

Ohranjanje uporabnosti je tudi eno temeljnih načel krožnega gospodarstva v povezavi s stavbami, še bolj pomembno kot prenova ali kot ponovna uporaba že vgrajenih materialov. Bistveno zmanjšuje porabo snovnih in energijskih virov za gradnjo in zmanjšuje količino odpadkov. Ohranjanje uporabnosti stavb z minimalnimi gradbenimi posegi bi zato moralo postati tudi del podnebnih strategij mest, v ospredje pa bi se moralo prebiti tudi pri načrtih za razpolaganje z nepremičninami države in občin.

{/sliders}

Aktualno v okviru mrež

Podnebno izobraževanje Temeljni pojmi podnebnih sprememb s profesor dr. Lučko Kajfež Bogataj

V Mreži za prostor želimo prispevati k temu, da bi s strateškim načrtovanjem, oblikovanjem in rabo prostora spodbujali take vzorce bivanja, mobilnosti, potrošnje, dela in izvajanja drugih dejavnosti, ki bodo hkrati prispevali h kvaliteti življenja v spreminjajočem se podnebju in k doseganju podnebnih ciljev.  V okviru Podnebnega programa temu namenjamo serijo izobraževanj in vabimo vas na prvo od njih z naslovom Temeljni pojmi podnebnih sprememb. Na spletnem seminarju nam bo 18. novembra 2020 profesor dr. Lučka Kajfež Bogataj predstavila podnebne spremembe, vzroke zanje in njihove posledice. Več >>>

Foto: Goran Horvat iz Pixabay

Pripombe mreže na osnutek Slovenske industrijske strategije

V mreži Plan B za Slovenijo smo se odzvali na osnutek Slovenske industrijske strategije. Pozdravljamo namero industrijske strategije, ki svoje poslanstvo prepoznava v »ustvarjanju pogojev za prestrukturiranje industrije v industrijo znanja in inovativnosti za nova in bolj kakovostna delovna mesta ter prehod v zeleno, ustvarjalno in pametno gospodarstvo«. Kljub temu v strategiji pogrešamo omembo Pariškega sporazuma in s tem povezanih prizadevanj za omejitev pregrevanja planeta na 1,5 stopinje Celzija ter predvsem poudarek na nujnosti pravočasnega in zadostnega ukrepanja v vseh sektorjih. Več >>>

Država ne načrtuje okrevanja, temveč poglabljanje zdravstvenih težav

Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) je izpostavila problematičnost Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Opozarjajo, da se Slovenija kljub drugačnim zavezam oklepa investicij v ceste in slabšanja kakovosti zraka. Koalicija zato poziva vlado, naj Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, pa tudi ostale strateške dokumente s področja prometa in varstva okolja oblikuje tako, da v njih predvidi vlaganja, ki bodo omogočala pomnoževalne učinke tako za trenutno prebivalstvo, zanamce kot tudi za okolje. Več >>>

K povišanju podnebnega cilja EU danes pozvala tudi evropska mesta, podjetja in NVO

Pred začetkom razprave Evropskega sveta o povišanju podnebnega cilja EU do leta 2030 je skupina podjetij, vlagateljev, lokalnih in regionalnih oblasti ter nevladnih organizacij na voditelje EU naslovila skupno izjavo in jih pozvala k dogovoru o najbolj ambicioznem podnebnem cilju. Med podpisniki izjave smo tudi v mreži Plan B za Slovenijo. Več >>>

Pop up posvet – Statusi NVO v javnem interesu pod udarom sprememb predpisov

V letošnjem letu je več predpisov poseglo v ureditev delovanja NVO v javnem interesu. Članice Mreže za prostor smo zato na Pop up dogodku 20.10.2020 razpravljale, kako vidimo pomen delovanja NVO s statusom delovanja v javnem interesu in njihovo odgovornost,  zakaj statuse imamo oziroma jih želimo pridobiti ter kako ocenjujemo kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov. Več >>>

Foto: Nina Plevnik, IPoP

EU in pravice narave

Vse več držav se nahaja na robu ekosistemskega zloma; hkrati je iz nedavno objavljenih podatkov Združenih narodov razvidno, da so bile v zadnjem desetletju vlade mnogih držav neuspešne pri doseganju ciljev, ki bi omejili izgubo biodiverzitete. Vse to kaže na bistveno pomanjkanje zavedanja v človeški družbi o tem, da je narava sama po sebi vrednota, in to ne zgolj zato, ker imamo ljudje od nje koristi – narava kot taka ima svojo intrinzično (»notranjo«) vrednost, ki zahteva celovito zaščito in ohranjanje. Kratko poročilo z uvodne konference o »Iniciativi za Evropsko prepoznanje pravic Narave« pa na mreži Plan B za Slovenijo. Več >>>

Gensko inženirstvo ogroža preživetje prihodnjih generacij

V mreži plan B za Slovenijo so objavili prispevek o genski tehnologiji, s katerim opozarjajo na potrebo po zakonski ureditvi na tem področju. Navajajo tudi nekaj primerov, ki ponazarjajo tveganja, povezana z novo tehnologijo genskega inženirstva (»nove genomske tehnike«). Več >>>

Iz aktivnosti članic mreže Plan B za Slovenijo

{slider Zanima me več}

Kljub pozivom nevladnikov poslanci prižgali zeleno luč frackingu

Člani odbora za infrastrukturo, okolje in prostor na glasovanju v torek, 6. oktobra 2020, niso izglasovali prepovedi hidravličnega lomljenja oziroma t.i. frackinga v Sloveniji. V Focusu so nad takšnim rezultatom razočarani, še posebej zato, ker je bilo iz razprave na odboru jasno, da prepovedi okoljsko spornega frackinga dejansko nihče ne nasprotuje. Več >>>

Evropski parlament podprl 60 % cilj zmanjšanja emisij do leta 2030

Evropski parlament je v okviru glasovanja o Evropskem podnebnem zakonu sprejel stališče do EU 2030 podnebnega cilja s tem, ko je pozval k povišanju cilja na vsaj 60 % brez upoštevanja ponorov. Gre za velik korak za evropsko podnebno ambicijo in vodilno vlogo EU v mednarodnih podnebnih prizadevanjih. Več >>>

Evropski parlament in kmetijski ministri držav članic so naravi obrnili hrbet

V DOPPS so pripravili sporočilo za javnost ob sprejemanju stališč o bodoči Skupni kmetijski politiki EU (SKP). Poslanci Evropskega parlamenta so glasovali o predlogu SKP, ki je bil kljub številnim kritikam s strani znanstvenikov, državljanov in okoljevarstvene skupnosti odobren z veliko podporo. Več >>>

Aarhuška uredba EU se spreminja – bo dostop do pravnega varstva okolja boljši?

Evropska komisija je 14.10.2020 poslala v Evropski parlament predlog sprememb Uredbe (ES) št. 1367/2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (besedilo sedaj veljavne uredbe), ki ga je pospremila s pismom, naslovljenim na odločevalska telesa EU. Ali bo pravno varstvo okolja zaradi teh sprememb kaj boljše? Več v prispevku s strani PIC >>>

Posodobitev kodeksa pravic potnikov v železniškem prometu ni v korist potnikov

Dogovor o posodobitvi kodeksa pravic potnikov v železniškem prometu EU je bil dosežen 1. oktobra letos, 29.oktobra pa so njem odločali člani odbora TRAN. Skupaj z Zvezo potrošnikov Slovenije so zato v Focusu v pismu pozvali evropsko poslanko Ljudmilo Novak, da glasuje proti predlogu. Več o razlogih za to  >>>

Narava v Evropi izginja zaradi netrajnostnega kmetovanja in širjenja mest

Evropska agencija za okolje in Evropska komisija sta izdali novo poročilo »Stanje narave v EU«. Statistika v poročilu ne prinaša spodbudnih novic. Štiri od desetih vrst ptic imajo slab status, populacije skoraj tretjine vseh vrst pa so v upadu že zadnjih 12 let. Iz poročila je razvidno, da cilji strategije EU za biotsko raznovrstnost 2020 niso bili doseženi. Več >>>

Fotografija: Alen Ploj

Odziv na izjavo Janeza Janše: Narava je naš ključni zaveznik

V DOPPS so objavili odziv na izjavo Janeza Janše o tem, da se je Slovenija ustrelila v koleno, ker je dobra tretjina teritorija vključena v Naturo 2000. Več >>>

Analiza presoj vplivov predpisov na okolje in podnebje

V PIC so pripravili še en izdelek v seriji strokovnih podlag za izboljšanje vrednotenja posledic državnih odločitev na podnebje. Analiza presoj vplivov predpisov na okolje in podnebje je dokument, ki pregleduje tako pravno ureditev kot uporabo pravnih podlag v praksi na področju presojanja ter tudi kakšne vplive bodo imeli predlogi predpisov (s poudarkom na zakonih) na podnebje. Skrajni čas je namreč, da pričnemo vrednotiti vse nove predpise in dokumente skozi prizmo vpliva, ki ga bodo imeli na našo podnebno prihodnost. Več >>>

Analiza celovite presoje vplivov na okolje glede vplivov na podnebje

V okviru projekta Zagovorniki okolja – Za podnebje so v PIC pripravili Analizo Celovite presoje vplivov na okolje glede vplivov na podnebje. Analiza poleg aktualnega pregleda dejanskega stanja in primerjalne pravne analize vsebuje tudi priporočila za boljšo ureditev in izvajanje presoje vplivov na podnebje v okviru CPVO. Več >>>

Podjetja morajo prevzeti odgovornost do ljudi in planeta

Milijoni ljudi po vsem svetu, ki pridelujejo in proizvajajo hrano, ki jo jemo in izdelke, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, je ujetih v revščino in nehumane delovne pogoje. In to navkljub ogromnim zaslužkom podjetij, ki so vključeni v celotno dobavno verigo. Focus v prispevku zato piše o nujnosti sprejetja ustrezne zakonodaje EU z jasnimi in zavezujočimi zahtevami za spoštovanje človekovih pravic in okolja ter izvajanje potrebne skrbnosti podjetij. Več >>>

Raziskava: Zdravstveni stroški zaradi onesnaženja zraka v evropskih mestih in povezava s prometom

Iz IMZTR priporočajo v branje izsledke najnovejše študije na temo družbenih stroškov zdravja zaradi onesnaženosti zraka iz prometa, ki so jo pripravili v sodelovanju s konzorcijem mednarodnega projekta. Najnovejša in najbolj obsežna tovrstna raziskava ocenjuje, da onesnažen zrak Evropejce v povprečju stane več kot 166 milijard EUR letno, prebivalce Ljubljane in Maribora pa na letni ravni več kot 541 milijonov EUR. Več >>>

Maske so padle – Ekologi brez meja razkrivamo top 10 blagovnih znamk odpadkov

Ob svetovnem dnevu čistilnih akcij, ki je 19. septembra potekal v 158 državah, se je že tretje leto zapored odvijal tudi globalni popis blagovnih znamk odpadkov. Ekologi brez meja po dogodku razkrivajo rezultate popisa in seznam desetih podjetij, katerih izdelki so v akciji najpogosteje končali kot odpadek v naravi. Na vrh seznama najpogosteje najdenih odpadkov so se tudi tokrat zavihteli prehranska embalaža in tobačni izdelki, vidne pa so bile tudi škodljive okoljske posledice epidemije – v naravi so svoje mesto žal našle tudi zaščitne maske in rokavice za enkratno uporabo. Več >>>

VIDEO: Umirjanje prometa v občini Bohinj

V Umanoteri predstavljajo že tretji izdelek v seriji kratkih filmov promocije dobrih praks zniževanja toplogrednih plinov. Tokratna izbrana dobra praksa prihaja s področja trajnostne mobilnosti; v njej pa predstavljajo občino Bohinj in njihov pristop pri naslavljanju problema porasta avtomobilskega prometa. Več >>>

Rezultati kolesarskega izziva “Koga te zebe”

31.10. se je uspešno zaključil kolesarski izziv Mariborske kolesarske mreže z naslovom “Koga te zebe”. Na tokratnem izzivu, ki je trajal celotni mesec oktober je sodelovalo 16 udeležencev_k, ki so skupaj prevozili_e kar 2958 kilometrov. Več >>>

Izzivi naravovarstva

V društvu za ohranjanje naravne dediščine Slovenije (DONDES) so v okviru cikla predavanj Narava kot vrednota tokrat k predavanju povabil mag. Hrvoja Tea Oršaniča, direktorja Zavoda RS za varstvo narave. Več o predavanju >>>

Več palmovega in repičnega olja konča v rezervoarjih kot na krožnikih

Na prvi pogled se lepo sliši, da v Evropi narašča raba biogoriv, a je to v resnici precej zaskrbljujoče, saj je večina sestavljena iz rastlinskih olj. Ne samo, da je to norost, da kurimo hrano v avtomobilih, obenem za biodizel porabljamo rekordne količine palmovega olja, zaradi pridobivanja katerega na številnih koncih sveta pospešeno krčijo gozdove. Več o problematiki biogoriv pa v prispevku s strani Focusa >>>

“Ne moremo imeti milijarderjev in ustaviti podnebnih sprememb”

Zapis Lidije Živčič iz Focusa, ki dela na področju energetske revščine, ob šokantnih statistikah, kako zelo potraten in škodljiv je življenjski slog najbogatejših ljudi na svetu. Več >>>

{/sliders}

Iz aktivnosti članic Mreže za prostor

{slider Zanima me več}

Platinasti svinčnik v roke Jelki Hudoklin, častna članica postala Maja Simoneti

Za leto 2020 je Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije podelila dva naziva častnih članic, en platinasti svinčnik ter pet zlatih svinčnikov. Brez fanfar in živahnega strokovnega druženja, pa vendar dostojanstveno, ob dobri glasbi in profesionalnem vodenju so bile podeljene letošnje najvišje nagrade Zbornice za arhitekturo in prostor. Več >>>

Zaključen posvet na daljavo Hladna mesta za vroč planet: pomen prilagajanja na podnebne spremembe v urbanih območjih

V četrtek, 15. oktobra, je Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) s podporo Ministrstva za okolje in prostor in Mestne občine Ljubljana izvedlo spletni strokovni posvet »Hladna mesta za vroč planet: pomen prilagajanja na podnebne spremembe v urbanih območjih«. Več kot 200 udeležencev je spremljalo nastop treh uvodničarjev in predstavitve, s katerimi je DKAS skušal odpreti strokovno razpravo o izzivih, ki jih za prostorsko in urbanistično načrtovanje predstavljajo podnebne spremembe. Več >>>

Mesta podnebne spremembe naslavljajo s sodelovanjem in izmenjavo znanj

Z mednarodno konferenco Zelene prakse mest / Green urban actions smo se IPoP, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor, 22. oktobra 2020, pridružili dogodkom v Mesecu prostora in Evropskega tedna regij in mest. Govorci iz različnih koncev Evrope, tudi dva iz Slovenije, so se strinjali, da je za ustrezno naslavljanje podnebnih sprememb nujno res dobro sodelovanje vseh, od prebivalcev do odločevalcev. Lokalne skupnosti morajo zagotoviti učinkovito participacijo prebivalcev, javnih in zasebnih akterjev, sodelovanje med sektorji in razvijati ustrezne rešitve na lokalni ravni, pri čerem ostaja zelo pomembno tudi delovanje na višjih ravneh, regionalni, nacionalni in mednarodni. Pri tem si lahko pomagajo z znanjem in izkušnjami iz drugih primerljivih okolij. Več >>>

Ljubljanska kolesarska mreža: Praznujemo 20. obletnico!

19. 10. 2020, obeležujemo točno 20 let, odkar je bilo registrirano društvo Ljubljanska kolesarska mreža. Ker želimo to pomembno obletnico praznovati z vami vsemi, ki nas spremljate, bomo v prihajajočih tednih na Facebooku izvedli nekaj nagradnih iger s praktičnimi kolesarskimi nagradami. Zato nas pozorno spremljajte! Poleg tega bomo objavili zapise članov društva, ki so tako ali drugače pomembno vplivali na delovanje LKM – z namenom, da spoznate LKM od začetka delovanja do danes. Več >>>

»Pozitivni odzivi na Odprto ulico nas zavezujejo, da začnemo razmišljati o dolgoročni prometni preureditvi Šolske ulice«

Škofja Loka je pripravljena urediti promet v prid hoji in kolesarjenju. Prav zato so se letošnjo pomlad prijavili na naš razpis za občino, ki bi ji pomagali prilagoditi promet epidemiji Covid-19. Po izboru občine Škofje Loka, smo skupaj v preteklih mesecih načrtovali in spremljali odzive na pilotno prometno ureditev Šolske ulice, po principu odprtih ulic, poznanih v tujini. Več >>>

Foto: Andrej Tarfila

{/sliders}

Napovednik dogodkov

Serija spletnih predavanj o okoljskih temah, 4. 11. 2020 – 17. 11. 2020

Razvojna agencija Sora d.o.o. v sodelovanju z Društvom Ekologi brez meja in partnerji projekta Lesni feniks najavlja serijo spletnih predavanj o okoljskih temah. Pogovori se bodo dotikali najrazličnejših področij; od plastike, tekstila pa do zavržene hrane. Več >>>

Posvet: Funkcije gozdov z vidika podnebnih sprememb, 12. 11. 2020 

Posvet, kjer bodo oblikovana priporočila za doseganje ciljev protokola “gorski gozd”, prilagojenih slovenskemu prostoru. Več >>>

Urbana intervencija: od ideje do izvedbe, 12. 11. 2020

Predstavitev projekta Urbana akademija in debata z ustvarjalci v sodelovanju s Centrom za kreativnost (CzK).  Absolventi arhitekture na UL FA Zala Kanc, Jan Šimnovec in Mitja Kuret in absolvent krajinske arhitekture na UL BF Luka Bajde so letos v Kamniku in Zagorju v okviru Urbane akademije realizirali dve vidni urbani intervenciji. V pogovoru z Zalo Velkavrh (prostoRož) bodo delili svoje izkušnje in novo pridobljeno znanje o tem, kaj pomeni, da urbano intervencijo izvedeš v praksi. Več >>>

Drevesna harfa, drugi del, 16. – 30. 11. 2020

Vabljeni na otvoritev in poslušanje zvočne skulpture Stefana Doepnerja, ki bo vibrirala in zvočila med drevesi na zelenici za Čolnarno v ljubljanskem Tivoli parku, od 16. novembra (od 13.00) do 30. novembra. Več >>>

Vabilo na konferenco Challenges of Implementing the Aarhus Convention at the European Level, 17.11.2020

V okviru predsedovanja treh držav nevladne organizacije na pobudo nemške organizacije UfU organizirajo serijo konferenc, namenjenih izboljšanju dostopa do pravnega varstva red organi EU. Več >>>

Konferenca: Kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov, 19.11.2020

V Umanoteri in Focusu vabijo na 5. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov. Na konferenci boste lahko od slovenskih in tujih strokovnjakov z veliko praktičnimi izkušnjami izvedeli več o spremljanju izpustov toplogrednih plinov in načrtovanju ukrepov za njihovo zmanjšanje na ravni občin ter se seznanili z navdihujočimi domačimi projekti zniževanja izpustov na področjih energetike in mobilnosti. Več >>>

Predavanje v MS: Ptice gnezdilke ob reki Muri, 19.11.2020

V DOPPS vabijo na predavanje, na katerem bodo predstavljene gnezdilke ob reki Muri in njihove značilnosti. Več >>>

Predavanje v MB: Kam se selijo naši mali deževniki?, 2.12.2020

V DOPPS vabijo na predavanje o selitvah malih deževnikov, o selitvah katerih do nedavnega nismo vedeli praktično nič. V letu 2016 smo prvič v Sloveniji na ptice namestili miniaturne sledilne naprave in spremljali celotno selitev malih deževnikov, ki so gnezdili na prodiščih reke Drave. Vas zanima, kje so se na poti ustavili in kje so prezimovali? Več >>>

Vabila k sodelovanju

Sodelujte v največji raziskavi o navadah in ravnanju z oblačili v Sloveniji!

Ekologi brez meja, društvo Focus in Pravična trgovina Slovenija so skupaj zagnali projekt Obleka naredi človeka, s katerim želijo vplivati na spremembo potrošniških navad, proizvodnih praks in državnih predpisov – najprej pa morajo ugotoviti, kako velik problem sploh je pred nami. V sklopu projekta so pripravili anonimni vprašalnik o navadah in ravnanju z oblačili v Sloveniji. Z najobsežnejšo in najaktualnejšo raziskavo na področju odpadnega tekstila v Sloveniji bodo lažje ozaveščali mlajše generacije, oskrbovali medije s podatki in statistikami ter pritisnili na vse tiste, ki bi s svojimi dejanji morali biti zgled nam, posameznikom. Več >>>

Nagradna igra – Koliko kolesarjev_k vidiš?

Da bi posebej opozorili na pomen uporabe kolesarskih luči smo posneli video. Vabimo vas, da na Facebook strani Mariborske kolesarske mreže pravilno odgovorite na zastavljeno nagradno vprašanje in se potegujete za 3 komplete baterijskih kolesarskih luči. Več >>>

Mesta >> mestom: Zbiramo dobre prakse slovenskih mest – do 20. 11. 2020

Ima vaša občina dobro prakso na področju trajnostnega urbanega razvoja? Prijavite jo na Mesta >> mestom: Razpis za dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja! Več >>>

Starejši novičniki

Starejše izdaje skupnih novičnikov najdete na seznamu spodaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.