Novice mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, št. 4, oktober 2020

6. oktobra 2020

Uvodnik

Barbara Kvac (Focus, društvo za sonaraven razvoj)  – Bo leto priložnosti tudi leto dejanj? 

Nevladne organizacije leto 2020 imenujemo leto podnebne ambicije. Letošnje leto mora biti leto, ko bodo besede zamenjala dejanja. In prav zdaj smo v središču jesenskega dogajanja, ki bo odločilno vplivalo na prihodnost naše in prihodnjih generacij.

Že ob sprejetju Pariškega podnebnega sporazuma konec leta 2015 je bilo jasno, da bo leto 2020 prvi pomemben mejnik v naslavljanju podnebne krize. Ob ugotovitvi, da nas trenutni nacionalni cilji pogodbenic sporazuma vodijo v vsaj 3 °C toplejši svet, so se države zavezale, da do konca letošnjega leta predstavijo svoje nove, izboljšane cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030. S tem bi k skupnim naporom za doseganje ciljev sporazuma pristavile svoj bolj pravičen delež. Sporočilo znanstvene skupnosti je namreč jasno – za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C in preprečitev podnebnega zloma je ključno ukrepanje in zmanjšanje emisij v obdobju do leta 2030.

{slider Zanima me več}

Dogajanje je trenutno pestro tako na evropskem kot na domačem parketu. Na evropski ravni potekajo pogovori in pogajanja o izvajanju Evropskega zelenega dogovora, katerega del je tudi predlog Evropskega podnebnega zakona o novem evropskem proračunu, ki lahko skupaj z evropskim mehanizmom za okrevanje zagotovi potrebna sredstva za doseganje podnebnih ciljev in trdne temelje za prehod v podnebno nevtralnost ter o nedavnem predlogu Evropske komisije o zvišanju podnebnega cilja EU do leta 2030 na vsaj 55 %. Doma se je prejšnji teden zaključila javna razprava o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, pripravlja se seznam pomembnih investicij, ki bodo podprte s sredstvi evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. To je le nekaj priložnosti, ki so politikom na voljo, da še pravočasno preidejo od besed k dejanjem.

In prav dejanja so tisto, kar zahtevajo ljudje. Kar 93 % Evropejcev se po zadnjem preverjanju javnega mnenja v posebni raziskavi Eurobarometra o podnebnih spremembah strinja, da so podnebne spremembe resen problem. Odločno ukrepanje zahtevajo mladi – globalni protest v okviru gibanja Petki za prihodnost je konec septembra znova pokazal, da boj mladih za varno podnebje ne bo usahnil. Ukrepanje zahtevajo podjetja, sindikati in lokalne skupnosti – združeni se oglasijo ob vsaki pomembni priložnosti in od politikov zahtevajo več. Bolj smelo ukrepanje od držav pričakujejo tudi sodišča – najprej se je o nezadostnosti vladnih ukrepov lani izreklo nizozemsko vrhovno sodišče, letos je enako odločilo vrhovno sodišče na Irskem.

Vse to kaže, da so pričakovanja jasna in pritisk javnosti na odločevalce vse večji. Vidni pa so tudi že prvi rezultati tega pritiska. Nekatere evropske vlade, npr. Danska, Švedska in Finska, so si že postavile ambicioznejše cilje, novice o predčasnem zapiranju rudnikov premoga ali termoelektrarn po Evropi so vse pogostejše. Za strožji 60 % cilj do leta 2030 se je zavzel tudi okoljski odbor Evropskega parlamenta. Na drugi strani Evropska komisija s predlogom za vsaj 55 % cilj do leta 2030 še ni zadostila znanstvenim dognanjem, a je ta predlog, gledano širše, kljub temu spodbuden in rezultat naraščajočega pritiska iz vseh strani.

Politika se torej počasi premika v pravo smer, le odnehati ne smemo. Nova priložnost je že pred nami. EU se lahko še v tem mesecu izkaže in sprejme višji cilj zmanjšanja emisij do leta 2030, ki bo skladen z zavezami Pariškega sporazuma in pravičen glede na odgovornost in zmožnost EU za ukrepanje. 23. oktobra bodo o predlogu novega EU cilja za 2030 odločali predsedniki vlad in držav. Do takrat pa – ohranimo odločnost in stopnjujmo pritisk!

{/sliders}

Aktualno v okviru mrež

Pripombe na osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050

V Mreži za prostor in mreži Plan B za Slovenijo smo na MOP podali odziv na osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050. Dolgoročna podnebna strategija bi morala biti nacionalni podnebni dogovor in bi morala določiti krovne usmeritve tako za pripravo drugih strateških sektorskih dokumentov, kot za delo bodočega vladnega organa za podnebno ukrepanje (ne pa prelagati odločanje nanje). Mnenja smo, da za predlagani osnutek ne moremo govoriti o strategiji prehoda v podnebno nevtralno Slovenijo, ampak zgolj o (pomanjkljivi) podlagi zanjo. Več >>>

Pop up posvet o osnutku Dolgoročne podnebne strategije Slovenije

Do konca septembra je bila v javni obravnavi Dolgoročna podnebna strategija Slovenije. Dokument naj bi na ravni države začrtal pot za spopadanje s podnebnimi spremembami za naslednjih 30 let, in s tem našo prihodnost. Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo si že dlje časa prizadevata za bolj resno ukrepanje države v zvezi s podnebno krizo. Da bi si izmenjali znanja in mnenja o dokumentu v razpravi, smo članice mrež povabili na prvi skupni pop up dogodek. Več >>>

 

Fotografija: Nina Plevnik, IPoP

Novi Zakon o urejanju prostora – kako smo prišli do ZUreP-3 in kaj prinaša?

Osnutek novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) je v javni razpravi do 24. 10. 2020. Kaj je narekovalo pripravo novega zakona? Katere pomanjkljivosti, ki bi jih pokazala strokovna evalvacija dosedanjega izvajanja ZUreP-2, terjajo sistemske spremembe? Predlagatelj zakona tega ne pojasnjuje. Več >>>

Fotografija: Nina Plevnik, IPoP

Plan B za Slovenijo ima svojo Facebook stran

V Umanoteri smo ustvarili Facebook stran mreže Plan B za Slovenijo, s katero bomo še lažje in hitreje sporočali naše odzive na aktualna dogajanja ter skrbeli za vidnost naše okoljske mreže tudi preko družbenih omrežij.

Sledite nam tukaj: https://www.facebook.com/PlanBzaSlovenijo. Več >>>

Vloga Banke Slovenije pri prehodu v nizkoogljično družbo

V mreži Plan B za Slovenijo smo na Banko Slovenije naslovili pismo o vlogi Banke Slovenije pri prehodu v nizkoogljično družbo. Več >>>

Iz aktivnosti članic mreže Plan B za Slovenijo

{slider Zanima me več}

Nevladniki, raziskovalci in sindikat pozivamo k strateškim odgovorom na izzive podnebne krize

Šest organizacij je ob koncu javne razprave o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 pripravilo skupno izjavo Dolgoročna podnebna strategija mora odgovoriti na izzive podnebne krize, v kateri pristojne pozivajo k ambicioznejšemu podnebnemu ukrepanju v vseh sektorjih gospodarstva ter določitvi ciljev, skladnih z znanstvenimi dognanji in zavezami Pariškega sporazuma. Več >>>

Dolgoročna podnebna strategija še vedno premalo ambiciozna

V Focusu v prispevku podajajo svoje poglede na Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do 2050. Več >>>

Slovenija v primežu mehanizma, ki ruši zakonodajno avtonomnost držav

Mednarodno podjetje Ascent Resources je zaradi odločitve Agencije RS za okolje (ARSO), da je za fracking na Petišovskem polju potrebno narediti presojo vplivov na okolje, napovedalo tožbo proti Sloveniji. Napoved se naslanja na mehanizem reševanja sporov med vlagatelji in državo (t. i. mehanizem ISDS), pred nevarnostjo katerega že vrsto let svarimo nevladne organizacije. Mnenja smo, da Slovenija ne sme popustiti pritiskom vlagatelja, ki želi mimo slovenskih zakonodajnih predpisov izvajati okolju in zdravju potencialno zelo škodljivo dejavnost. Več >>>

STOP subvencioniranju fosilnih goriv s strani EU in ZA pravičen prehod

V Umanoteri so skupaj s 24 nevladnimi organizacijami v pismu, naslovljenem na predstavnike političnih strank v Evropskem parlamentu, le-te pozvali k izključitvi financiranja fosilnih goriv iz Sklada za pravičen prehod. V pismu izražajo globoko zaskrbljenost glede izraženega stališča Odbora za regionalni razvoj v Evropskem parlamentu (REGI), ki pri pogajanjih o Skladu za pravičen prehod predlaga subvencioniranje novih naložb v zemeljski plin. Več >>>

Obveznost ne-finančnega poročanja tudi o okolju po direktivi NFRD za večja podjetja

Direktiva 2014/95/EU o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin. Do sprejema direktive je prišlo na podlagi ugotovitve Evropske komisije, da je treba preglednost socialnih in okoljskih informacij, ki jih dajejo na voljo podjetja v vseh sektorjih (torej o družbeni odgovornosti podjetja), dvigniti na primerljivo visoko raven v vseh državah članicah. Bistvo direktive je uvedba izjave o nefinančnem poslovanju, ki jo morajo podati podjetja skupaj z letnim poročilom o poslovanju družbe. Obveznost velja za družbe, ki imajo več kot 500 zaposlenih. Izjava o nefinančnem poslovanju vsebuje, kolikor je potrebno za razumevanje razvoja, uspešnosti in položaja ter učinka njegovih dejavnosti, vsaj informacije o okoljskih, socialnih in kadrovskih zadeva, spoštovanju človekovih pravic ter zadevah v zvezi z bojem proti korupciji in podkupovanju. Navedene politike morajo biti predstavljene, kakor tudi rezultati in glavnimi tveganji teh politik ter ključnimi kazalniki uspešnosti. Več informacij je na spletni strani direktive ter v objavljenih priročnikih, od teh zadnji v letu 2019 priročnik o poročanju glede poročanja o informacijah, povezanih s podnebjem.

V slovenski pravni red je direktiva prenešena v Zakon o gospodarskih družbah (predvsem 70c. člen).

Češka nevladna organizacija Frank Bold že dve leti raziskuje, koliko zavezana podjetja vključujejo predpisane vsebine, predvsem po novem priročniku za vključevanje podnebnih sprememb v izjave o nefinančnem poslovanju. V raziskavo so vključena tudi slovenska podjetja.

198 podpisnikov poziva k zelenemu okrevanju v kmetijstvu

Iz DOPPS prihaja novička o pozivu k zelenemu okrevanju v kmetijstvu. Izjava podpira EU strategijo za kmetijstvo (»Farm to fork strategy«) in Biodiverzitetno strategijo (»Biodiversity strategy«) kot načrta za trajnostno kmetijstvo ter prihaja en mesec pred glasovanjem Evropskega parlamenta in kmetijskih ministrov držav članic o bodoči Skupni kmetijski politiki (SKP). Več >>>

Fotografija: Jure Novak

1. mednarodni dan boja proti zavržkom hrane

Ekologi brez meja so prvi mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani obeležili v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije. Skupaj so pripravili anketo o navadah in odnosu do zavržene hrane in nasvete za preprečevanje zavržkov v gospodinjstvih. Več >>>

Navdihujoči domači praksi blaženja podnebnih sprememb ujeti na film

V Umanoteri predstavljajo prva izdelka v seriji kratkih filmov promocije dobrih praks zniževanja toplogrednih plinov! Izbrani predstavljeni dobri praksi prihajata z različnih področij – prva s področja energetske učinkovitosti v industriji, druga pa je dober primer trajnostne proizvodnje – a si delita pomembno skupno točko. Obe namreč dokazujeta, da so odločne spremembe na poti v podnebno nevtralno družbo možne in praktično izvedljive! Več >>>

Fotografiji: arhiv Umanotere

Trajnostna mobilnost je eden od korakov do zelene javne uprave

Iz Focusa in Umanotere poročajo o drugi delavnici za javne uslužbence, ki je potekala na temo trajnostne mobilnosti v javni upravi. Ta ciljna skupina je bila izbrana, ker javni uslužbenci s svojim delom krojijo pomembne politike, povezane z blaženjem podnebnih sprememb, obenem pa so lahko pomemben zgled zaposlenim v drugih sektorjih in gonilo prehoda v nizkoogljično družbo. Več >>>

Fotografija: arhiv Focusa

ETM 2020: Izberi čistejši način prevoza!

V Focusu so ob letošnjem Evropskem tednu mobilnosti (ETM), ki je potekal pod sloganom Izberi čistejši način prevoza, pripravili krajšo novičko.  Več >>>

Fotografija: arhiv Focusa

Podpis dogovora o upravljanju gozda

Iz CIPRE sporočajo o podpisu dogovora o upravljanju gozda s poudarjeno socialno funkcijo, ki so ga sklenili v okviru Ognja v Alpah z agrarno skupnostjo vasi Trenta. Več >>>

Fotografija: arhiv CIPRE

Sporočilo za javnost ob Svetovnem dnevu okolja in zdravja: “Naš planet, naše zdravje”

Kaj nam v IMZTR sporočajo ob letošnjem Svetovnem dnevu okolja in zdravja, pa v sledeči novički >>>

Najštevilčnejši odpadek na obali

Ekologi brez meja v prispevku razmišljajo o tem, da so cigaretni ogorki najbolj onesnažujoča plastika na svetu in bi kot taki morali postati družbeno nesprejemljivi kot odpadek v naravi. Več >>>

JESENSKI SVET PTIC

V DOPPS v branje priporočajo jesensko številko revije Svet ptic. Več >>>

{/sliders}

Iz aktivnosti članic Mreže za prostor

{slider Zanima me več}

Učenci OŠ Staneta Žagarja so prevzeli skrb za prvo zeleno streho v Kranju

Sredi septembra so bila končana zadnja dela na novi, 360 m2 veliki zeleni ravni strehi OŠ Staneta Žagarja, ki bo delovala tudi kot učilnica na prostem. Sedmošolci so konec meseca na streho zasadili še večje sadike in zanjo tudi uradno prevzeli skrb. Več >>>

Odprta ulica v Škofji Loki

IPoP je občini Škofja Loka septembra pomagal odpreti Šolsko ulico ljudem. Preverite, kakšni so bili prvi odzivi uporabnikov ulice. Po zaprti ulici se je v času Evropskega tedna mobilnosti odpravil tudi Pešbus. Kako so se peš in s kolesom šolarji zjutraj varno brezskrbno odpravili v šolo in kakšni so naslednji koraki na Šolski ulici si lahko preberete tukaj. Več >>>

Fotografija: Andrej Tarfila

Uspešno zaključen Evropski teden mobilnosti 2020 v Mariboru

Mariborska kolesarska mreža sporoča, da je za njimi še en uspešno izveden Evropski teden mobilnosti. V tednu med 16. in 22. septembrom so izvedli kar 11 dogodkov in izzivov. Več >>>

Fotografija: arhiv MKM

Vrednotenje učinkov osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 na teritorialno kohezijo

Slovensko društvo evalvatorjev je objavilo novo številko Delovnega zvezka (XIII/1): “Vrednotenje učinkov osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 na teritorialno kohezijo”. V pripravi je tudi sklic novega srečanja Društva na katerem bo Delovni zvezek predstavljen javnosti. Več >>>

Janez Ziherl: »Ne smemo ignorirati mnenja občanov«

Janez Ziherl je vodja Urada za okolje in prostor na Mestni občini Kranj. Je goreč zagovornik sodelovanja z javnostjo in v to smer vodi tudi delo svojega urada. “Želimo si namreč doseči premike v glavah ljudi. Z delavnicami si želimo odpreti pogovor o tem, kako prebivalci vidijo razvoj soseske in kaj lastništvo skupnih prostorov v soseski pomeni in prinaša.” O njegovem delu in sodelovanju z javnostjo si lahko preberete v intervjuju. Več >>>

Fotografija: arhiv Mestne občine Kranj

Order or Chaos? Evaluation needs both

Slovensko društvo evalvatorjev je pripravilo blog o vrednotenju na temo povezovanja kvantitativnih in kvalitativnih informacije pri vrednotneju kompleknsih zadev: “Order or Chaos? Evaluation needs both«. Več >>>

{/sliders}

Napovednik dogodkov

Spletna delavnica projekta »GLOBALNI IZZIVI – GLOBALNI PREDMETI«, 9. 10. 2020 

Iz Humanitasa vabijo na spletno delavnico z naslovom »Teaching global issues in the classroom. Active subject-oriented approach in global citizenship education«, ki bo potekala v sodelovanju z evropsko mrežo NECE –  Networking European Citizenship Education. Delavnica bo namenjena osvetlitvi pomembnosti globalnega učenja v formalnem izobraževanju ter predstavitvi različnih možnosti za vnašanje tematik in metod globalnega učenja v predmetno poučevanje. Več >>>

Ptičarijada 2020, 10. 10. 2020 

Iz DOPPS vabijo na PTIČARIJADO 2020, ki bo letos potekala na Kočevsko-ribniškem območju. Tako kot vsa leta doslej bo tekmovalni del potekal v dopoldanskem času. Skupine se bodo pomerile v dveh disciplinah: številu opazovanih in številu fotografiranih vrst. Več >>>

Spletna delavnica »Sooblikovanje za nove oblike urbanega življenja«, 14. 10. 2020

Na delavnici v sklopu Evropskega tedna regij in mest bomo odprli razpravo o izzivih, značilnih za participativne procese, ki jih bomo predstavili na konkretnih primerih. Govorili bomo o primerih dobrih praks, kako se lahko civilna družba organizira in vpliva na oblikovanje grajenega okolja. Poseben poudarek razprave bo na malih in srednje velikih mestih. Namen delavnice je premislek o metodologijah za učinkovite procese participativnega oblikovanja. Prijave podaljšane do 7. 10. Več >>>

Posvet Hladna mesta za vroč planet, 15. 10. 2020

Vljudno vabljeni na spletni posvet in panelno razpravo »HLADNA MESTA ZA VROČ PLANET: pomen prilagajanja na podnebne spremembe v urbanih območjih«, ki bo v četrtek, 15. oktobra 2020, ob 10.00 potekal s prenosom v živo. Strokovnjaki z različnih področij delovanja bodo predstavili svoj pogled na problematiko prilagajanja na podnebne spremembe v urbanih območjih ter pristope, ki so se ali se še uveljavljajo v teoriji in praksi. Več >>>

Konferenca Zelene prakse mest – prijave odprte!, 22. 10. 2020

Se sprašujete, kako se lahko vaša občina odzove na podnebno krizo? Morda vas bodo prepričale zelene prakse mest, kot so Genova, Helsinki in Preston.Predstavniki sedmih lokalnih skupnosti, ki so sodelovale pri pripravi akcijskih načrtov partnerstev Urbane agende za EU, nam bodo predstavili svoje rešitve za prilagajanje in odzivanje na podnebne spremembe. Pridružite se IPoP 22. oktobra 2020 na konferenci Zelene prakse mest, Prispevek Urbane agende EU k zelenemu prehodu. Več >>>

Grafika: Darja Klančar

Vabilo na predstavitveni dogodek z delavnico o etičnem komuniciranju, 22. 10. 2020

Društvo HUMANITAS in Zavod VOLUNTARIAT vabita na slovesno predstavitev spletnega tečaja etične komunikacije E-TICK ter delavnici globalnega učenja na temo etične komunikacije in lažnih novic. Več >>>

Seminar za učitelje – Alpska šola v Sloveniji, 23. in 24. 10.

Iz CIPRE vabijo na seminar “Alpska šola v Sloveniji”, namenjen učiteljem in strokovnemu kadru osnovnošolskega izobraževanja. Potekal bo v petek, 23. 10. 2020, v Biotehniškem centru Naklo in v soboto, 24. 10. 2020, v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Nagovarjajo predvsem učitelje, ki se problematike podnebnih sprememb in pomena poučevanja o alpskem prostoru že zavedajo, vendar jim manjka veščin, gradiv ali partnerstva za uspešno nastavljanje tem pri učnem procesu. Več na >>>

STANOVANJE PO-MERI: Participatorne prakse na stanovanjskem področju, 28. 10. 2020

IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora vas vabi na spletno konferenco STANOVANJE PO-MERI: Participatorne prakse na stanovanjskem področju, ki se bo odvila 28.oktobra 2020, s pričetkom ob 14 h preko platforme Zoom. Tuji gosti nam bodo predstavili dobre prakse vključevanja in participacije na različnih nivojih, od stanovanjske stavbe do soseske in mesta. Skupaj s slovenskimi strokovnjaki in drugimi udeleženci konference pa bomo odprli razpravo o možnostih njihove implementacije v slovenski prostor. Več >>>

Okrogla miza Kako skrbimo za drevesa v mestih?, 2. 11. 2020

Za prebivalce v mestih sta urejanje zelenih površin in ravnanje z mestnim drevjem zelo pomembna, zagotavljata kakovost bivanja in zdravje, ki ju ne more nadomestiti nobena grajena prvina v mestu. Pravno organizacijski okvir za celovito upravljanje mestnega drevja, je trenutno šibek. Potrebe po celovitem in strokovnem delu mestnim drevjem s časom naraščajo, podnebne spremembe in javno zdravstveni problemi zahtevajo več dreves in boljše ravnanje z obstoječim drevjem. Opozorimo na to problematiko skupaj! PIC in IPoP organiziramo okroglo mizo o skrbi za drevesa v mestih. Več >>>

Ilustracija: Niki Zen

Vabila k sodelovanju

Zbiramo zgodbe dreves

Vse, ki vas vznemirja ravnanje z mestnim drevjem, v PIC in IPOP vabijo, da jim posredujete kratke spodbudne zgodbe dreves, ki jim lahko pomagajo izboljšati razmere v praksi. Zgodbe, ki bodo pomagale motivirati odgovorne za spremembe v sistemu ravnanja z drevesi bodo smiselno predstavljene na okrogli mizi »Kako skrbimo za drevesa v mestih«. Prispevajte zgodbo drevesa -> TUKAJ! Več >>>

»Koga te zebe« oktobrski kolesarski izziv Mariborske kolesarske mreže 2020

V mesecu oktobru vas v Mariborski kolesarski mreži vabijo k oktobrskemu kolesarskemu izzivu 2020. V izzivu bo štelo tako kolesarjenje v službo kot kolesarjenje po drugih opravkih, seveda pa bo štelo tudi rekreacijsko in gorsko kolesarjenje! Več >>>

Fotografija: arhiv MKM

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.