Novice mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, št. 37, oktober 2023

11. oktobra 2023

Uvodnik

Pobuda za sistemsko zaščito dreves v urbanem okolju

Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora

Drevesa in zelene površine v urbanem okolju imajo izreden pomen za upravljanje podnebnih tveganj. Zaradi tega različne evropske politike in mednarodni dokumenti državam izrecno narekujejo ukrepanje in podpirajo ambiciozno ozelenjevanje mest in varstvo odraslih dreves. Drevesa postajajo vse bolj prepoznavna kot velik zaveznik človeka pri blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Na podlagi relevantnih spoznanj o ekosistemskih koristih dreves Evropska unija poziva k posaditivi kar treh milijard novih dreves, k ambicioznemu ozelenjevanju mest in tudi k ohranjanju starih in starajočih se dreves in drevesnih sestojev v gozdovih, krajini in urbanem okolju. Na ekosistemske koristi dreves se opirajo aktualni načrtovalski koncepti, kot so modro-zelena infrastruktura in sonaravne rešitve. Izjemna koristnost dreves je vgrajena v novo merilo kakovosti bivalnega okolja 3-30-300 (3 drevesa za vsak dom, 30-odstotna pokritost z drevesnimi krošnjami v vsaki soseski, 300 metrov do najbližjega javnega parka ali zelene površine), s katerim pogled na drevesa, pokritost prostora z drevesnimi krošnjami in dostopnost urejenih zelenih površin postajajo vsesplošno priznana norma kakovosti urbanega okolja.

Ko govorimo o ekosistemskih koristih, govorimo o koristi dreves za ohranjanje narave, varstvo okolja, zdravje in dobro počutje ljudi, za vrednost nepremičnin in razvojno privlačnost okolja ter za blaženje podnebnih sprememb (ponor ogljika) in prilagajanje nanje (zadrževanje padavin, erozije in vetra, blaženje ekstremnih temperatur). Ko govorimo o koristih dreves, govorimo o ekonomskih koristih, ki dokazano daleč presegajo stroške sicer zahtevnega in dragega vzdrževanja starih dreves in prostora za sajenje novih velikih dreves. 

Največ ekosistemskih koristi okolju zagotavljajo velika odrasla in starajoča se drevesa. Raziskave poročajo, da je letna neto ekološka korist velikega drevesa lahko kar za 92 % večja od koristi majhnega drevesa in da lahko staro odraslo drevo zagotovi tudi do tisočkrat več ekosistemskih koristi kot pravkar posajeno mlado drevo. Pri oceni koristnosti novo posajenih dreves moramo upoštevati tudi časovni zamik, potreben za rast in razvoj drevesa in precejšnjo verjetnost, da drevo morda nikoli ne bo doseglo visoke starosti in polne velikosti. Zato vrednost novo posajenih dreves nikakor ni primerljiva z vrednostjo starih dreves, nepremišljeno sekanje starih dreves pa povzroča nepovratno škodo v okolju. Potrebna je sistemska zaščita zdravih odraslih dreves pred nepotrebnim sekanjem in nestrokovnim ravnanjem.

V Sloveniji imamo z drevesi problem. Po eni strani drevesa zelo cenimo in se z najlepšimi med njimi in dobro prakso upravljanja tudi ponašamo, po drugi strani pa drevesa nekritično sekamo in jih prepuščamo nestrokovni obravnavi. Slovenske občine svojo dobro prakso razvijajo skupaj s strokovno kvalificiranimi in mednarodno potrjenimi specialisti − arboristi in z mednarodnimi promocijskimi kampanjami dobre prakse upravljanja mestnega drevja, kot je Svetovno mesto dreves. Hkrati pa še nobena slovenska občina ne uveljavlja dobre prakse upravljanja odraslih dreves v urbanem okolju in sistematično ne ščiti odraslih dreves pred nepotrebnim sekanjem in nestrokovnim obrezovanjem.

Razmere v praksi povzročajo veliko nepotrebnega sekanja in nestrokovnega, pretiranega in kampanjskega obrezovanja dreves, nepovratne škode in tudi javnega vznemirjenja. Očitno obstaja veliko pomanjkanje upoštevanja vrednosti obstoječih dreves pri vzdrževanju in načrtovanju nove komunalne in prometne infrastrukture in drugih gradenj in ureditev v prostoru. Precej očitno je tudi podcenjevanje strokovnega znanja in sredstev tako za načrtovanje kot za nakup in saditev ter vzdrževanje novih dreves. Znano je, da je prostor za saditev novih dreves skromno odmerjen, mlada drevesa pa se pogosto posušijo še preden se jih začne zalivati. Kljub velikim ambicijam po ozelenjevanju naselij in krepitvi funkcij dreves pri nas praktično ne vzgajamo dreves za saditev v naseljih in tudi nimamo pripravljenega nabora podnebnim spremembam prilagojenih drevesnih vrst in sort, zato ljudje ne vedo zares, katere vrste dreves je priporočljivo saditi, kam in kako naj jih posadijo ter kako naj zanje skrbijo, da bi zagotovili njihovo preživetje in želene pozitivne učinke.

Povsem spregledana je tudi vloga javnosti v ravnanju z drevesi. Javnost je o posegih praviloma zelo slabo, prepozno in premalo vsebinsko obveščena in praktično nikoli tudi ni povabljena k sodelovanju pri načrtovanju saditev in upravljanju dreves. Hkrati je javnost dobro seznanjena s pomenom dreves in se zaveda njihove koristi iz izkušenj, na drevesa v okolju pa je tudi čustveno navezana. Zato se na aktualno prakso ravnanja z drevesi v urbanem okolju odziva vse bolj burno. Praviloma še vedno najprej skuša poiskati pojasnila in podporo pri občini, v primeru, da je pobudnik ali izvajalec sekanja občina, pa se vedno pogosteje obrača na medije in zahteva tudi zaščitno ukrepanje države.

V začetku letošnjega leta so ljudi v prestolnici in širše najprej vznemirile novice o neobičajno intenzivnem sekanju zdravih odraslih dreves v osrednjem ljubljanskem parku na Rožniku, še pred poletjem je v središču prestolnice ponovno sledilo brezprizivno sekanje dreves okrog ljubljanske Drame, konec poletja pa so ljudje po državi pobirali podpise proti poseku lipovega drevoreda v Pivolu v občini Hoče. Pravkar lahko spremljamo, kako se prebivalci Kamniške ceste v Mariboru preko (družbenih) medijev pregovarjajo glede poseka štirih odraslih platan zaradi problemov, ki jih lastnikom bližnje stavbe in parkiranih vozil povzročajo odpadajoči listi. Nič se ni spremenilo od dogodka pred sedmimi leti, ko je krajevna skupnost v Hrvatinih dala posekati pet odraslih platan v središču vasi – samo zaradi dela z listjem. Naša praksa ravnanja z mestnimi drevesi in gozdovi je polna protislovij, občine nekatera drevesa v svojih naseljih obravnavajo izjemno pozorno in skladno z najvišjimi strokovnimi standardi in spoznanji, spet druga dajo in puščajo nekritično sekati in amatersko vzdrževati.

Na podlagi ocene stanja o ravnanju z drevesi v prostoru slovenskih naselij in krajine je IPoP – Inštitut za politike prostora, z upoštevanjem zgoraj omenjenih mednarodnih priporočil o nujnosti ukrepanja držav pri ozelenjevanju naselij in varstvu dreves, pretekli mesec v okviru Podnebnega programa Mreže za prostor ministru za naravne vire in prostor posredoval Pobudo za pripravo državnih smernic za ravnanje z drevesi in za zakonsko zaščito in strokovno kompetentno obravnavo dreves v urbanem okolju in krajini.

Besedilo pobude

 

Aktualno v okviru mrež

 

Podnebno izobraževanje: Prepletenost podnebne in biodiverzitetne krize ter njunega reševanja
V seriji podnebnih izobraževanj Mreže za prostor bomo tokratno izobraževanje namenili osvetlitvi povezanosti podnebne in biodiverzitetne krize, njunega medsebojnega poglabljanja, pa tudi povezanosti njunih rešitev. Medtem ko se podnebnih sprememb in njihovih posledic že precej zavedamo in te postajajo del političnih prioritet, se drastičnega upada biotske pestrosti izven strokovnih krogov zavedamo veliko manj. Dogaja se namreč pospešeno izumiranje vrst, zmanjševanje njihovih populacij in propadanje ekosistemov. Več >>>

Javni poziv civilne družbe glede obnove po poplavah
13. septembra 2023 je bil v Škofji Loki javno predstavljen poziv skupine strokovnjakov, predstavnikov nevladnih organizacij in civilne družbe k celostnemu in vključujočemu pristopu k obnovi stanja po poplavah in prilagajanju sistema urejanja prostora ponavljajočim se naravnim nesrečam in podnebnim spremembam. Odgovorne na državni ravni s pozivom opozarjajo, da je opustošenje, ki so ga povzročile avgustovske poplave, razkrilo sistemske probleme na področju upravljanja z vodami in urejanja prostora. Več >>>

Računsko sodišče izvedlo revizijo podeljevanja statusov NVO v javnem interesu
Računsko sodišče je 12. 9. 2023 objavilo revizijsko poročilo Učinkovitost podeljevanja statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih športa, socialnega varstva, varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja nevladnih organizacij. Revizija bo s svojimi priporočili prispevala k večji preglednosti izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa v javnem interesu na področju okolja in narave ter ohranjanje tega z izkazovanjem izpolnjevanja pogojev v dvoletnih poročilih. Več >>>

Osnutek posodobljenega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta nezadosten
Po javni razpravi o izhodiščih prenove Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) je vlada za pošiljanje Evropski komisiji 22. 6. 2023 potrdila osnutek prenove NEPN, ki pa predhodno ni bil v javni razpravi, prav tako pa še ni ocenjena njegova sprejemljivost glede vplivov na okolje. Šele naknadno je bil osnutek tudi objavljen na portalu Energetika. Pričakujemo komentarje Evropske komisije, v teku pa je tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje. Več >>>

Zakon o energetski politiki bo nadomestil Energetski zakon
V Mreži za prostor smo se odzvali na osnutek Zakona o energetski politiki. Ta bo zamenjal Energetski zakon, krovni zakon za področje energetike v dveh različicah od leta 1999. Zakon o energetski politiki je zadnji del predhodnega Energetskega zakona, ki je bil razdeljen v več področnih energetskih zakonov. Urejal bo temeljna načela energetske politike, ključne dokumente, spodbude na področju energetike in nadalje urejal upravljanje energetske politike, kjer ima ključno vlogo Agencija za energijo. Urejal bo tudi energetsko infrastrukturo skupaj z ukrepi razlastitve in omejevanja lastninske pravice. Več >>>

V bodoče upamo na boljšo presojo vplivov predpisov na podnebje
Presoje vplivov na okolje, prostor in naravo so v predlogih predpisov, ki jih obravnavata vlada in Državni zbor, slabo predstavljene – oziroma jih celo ni. Vlada je konec avgusta potrdila Metodologijo za presojo posledic predpisov na različna družbena področja, ki vključuje tudi vidike, pomembne za presojo učinkov na okolje, prostorske in varstvene vidike ter podnebne spremembe. Ključno za izboljšanje prakse bo, če bo vlada dosledna pri tem, da v obravnavo ne bo sprejemala gradiv brez ustrezne ocene vplivov. Več >>>

 

Iz aktivnosti članic

 

Podnebne politike 

[Focus] Slovenija na repu držav po ambicijah za zmanjšanje emisij
Med 15 prejetimi nacionalnimi energetskimi in podnebnimi načrti je Slovenija po izračunih organizacije EMBER pristala na 14. mestu glede v posodobljenem NEPN-u določenega cilja zmanjšanja skupnih emisij do leta 2030. Več >>>

[Focus] Odgovornost podjetij za kršitve človekovih pravic in okolja vzdolž celotne vrednostne verige
Zdaj je čas, da našim odločevalcem_kam in političnim predstavnikom_cam povemo, da zahtevamo, da se zavzamejo za takšno direktivo, ki bo preprečila kršenje človekovih pravic in uničevanje okolja ter omilila posledice podnebnih sprememb. Več >>>

[Focus] Nova direktiva EU o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov in čista goriva v Evropi
12. septembra je bila v Evropskem parlamentu s 470 glasovi za in 120 proti sprejeta posodobitev direktive EU o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, imenovana RED III. Kakšen vpliv bo imela prenovljena direktiva na prometni sektor v EU? Več >>>

 

Trajnostna mobilnost

[KTPP] Odziv na obnovo cest okrog potniškega centra Ljubljana
Koalicija za trajnostno prometno politiko je pripravila odziv na načrtovano obnovo cest na območju Potniškega centra Ljubljana. Načrti, ki jih je objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, predvidevajo širitev cest, ki ležijo na obodu nove železniške in avtobusne postaje – primarno Vilharjeve in Masarykove. Na račun zelenih površin in drevoredov se širita tudi Šmartinska in Železna cesta. Načrtovana obnova bo poslabšala udobje pešcev in kakovost bivanja lokalnih prebivalcev. Na boljšem pa ne bodo niti uporabniki javnega prometa, za katere naj bi se potniški center urejal.

Gradnja Potniškega centra Ljubljana (PCL) skupaj z obodnimi cestami je projekt državnega pomena in največja javna investicija v Ljubljani. Kot taka simbolizira, kakšno prihodnost si želimo zgraditi. Želimo si, da bi projekt sledil ciljem EU glede kakovosti zraka v mestih ter zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in zmanjšanja toplotnih obremenitev v mestih. Okolica glavne avtobusne in železniške postaje je že sedaj prevroča in nevzdržna za čakanje na prevoz. Več >>>

[KTPP] Srečanje zagovornikov javnega potniškega prometa
Poleti je Koalicija za trajnostno prometno politiko izvedla dogodek, ki so se ga udeležili  posamezniki z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, nevladnih organizacij (CIPRA Slovenija, Focus – društvo za sonaraven razvoj, IPoP – Inštitut za politike prostora), prevozniki (Ljubljanski potniški promet, Arriva Slovenija, Slovenske železnice – Grem z vlakom) ter iz Konzorcija za Bohinjsko progo.

Na dogodku je KTPP predstavila analizo virov financiranja JPP in analizo pravnih in strateških podlag za JPP, skupaj pa so zastavili cilje države na področju JPP, ki jim je potrebno slediti, da bo javni potniški promet bolj konkurenčen avtomobilu ter zastavili korake za nadaljnji razvoj JPP. Več >>>

[IPoP] Širitve avtocest ne bodo rešile zastojev
Zadnje dni ponovno slišimo ponavljajoče se pozive k širitvi cest – predvsem avtocestnih vpadnic proti Ljubljani in v navezavi na to tudi obvoznice. Oblikujejo se predvsem vprašanja, zakaj širših cest ali njihove širitve nismo načrtovali že pred desetletji, ali kako hitro lahko širitve pričakujemo. Premalokrat pa se v medijih pojavljajo vprašanja, ali so širitve smiselne, se sploh izplačajo in kaj bi lahko pomenile na dolgi rok. Več >>>

[IPoP, CIPRA] Zakaj je pomembno poznati potovalne navade in želje šolarjev?
Preverjanje načina prihoda otrok v šolo je v programu Aktivno v šolo in zdravo mesto med izdelavo prvih lokalnih načrtov hodljivosti pokazalo, da si bistveno več učencev želi hoditi v šolo s kolesom, peš ali s skirojem, kot jih dejansko lahko. To je dobro vedeti. Občinam in šolam lahko podatek pomaga bolj učinkovito načrtovati in v lokalni skupnosti uveljavljati prometne rešitve v prid otrokom na aktivni poti v šolo. Zdaj s spletno platformo Kako hodimo v šolo? program Aktivno v šolo in zdravo mesto spodbuja vse občine in šole, da spoznajo potovalne navade svojih učencev. Več >>>

[IPoP, CIPRA] Starše skrbi varnost, otroci pa si želijo v šolo aktivno in samostojno
Občine velikokrat pojasnijo, da pri njih starši otroke vozijo v šolo z avtom, ker jih skrbi za varnost. Varnost otrok na poti v šolo je zelo pomembna in občine lahko skupaj s šolami, starši in lokalno skupnostjo poskrbijo, da se pomembno izboljša ter tako ustvarijo pogoje, ki omogočajo otrokom aktivno in samostojno hojo v šolo. Tednu otroka z letošnjim motom “Zakaji in zatoji radovednosti ” sta se IPoP in CIPRA Slovenija pridružila s kratkim sporočilom za občine o načinih, s katerimi lahko izboljšajo pogoje za aktivno, zdravo in samostojno hojo otrok v šolo. Več >>>

[LKM] Poročilo o posvetu o izboljšanju varnosti starejših kolesarjev
V okviru 22. Festivala za tretje življenjsko obdobje je v ljubljanskem Cankarjevem domu 29. 9. 2023 v organizaciji Ljubljanske kolesarske mreže v sodelovanju z NIJZ potekal posvet na temo izboljšanja varnosti starejših kolesarjev. Več >>>

[MKM] Smo v Mariboru za varčne poti? ETM 2023 to potrjuje!
Vsako leto med 16. in 22. septembrom poteka Evropski teden mobilnosti (v nadaljevanju ETM). Letos je Evropski teden mobilnosti potekal pod sloganom »Varčne poti«. Tematika je bila sploh za slovenska gospodinjstva zelo na mestu, saj za pokrivanje stroškov prevoza porabijo vse več denarja. ETM 2023 je tako v ospredje postavil odločitve za racionalnejše načine potovanj – od javnega prevoza do aktivne mobilnosti. Na Mariborski kolesarski mreži so kakor vsa leta do sedaj pripravili različne dogodke, s katerimi so ljudi predvsem spodbujali h kolesarjenju. Več >>>

 

Biotska raznovrstnost in varstvo narave

[SDPVN] Nove netopirnice v ČS Center v Ljubljani
V Ljubljani že od leta 2015 naprej na izbranih drevesih visi več lesobetonskih netopirnic. Netopirnice predstavljajo nadomestna zatočišča za določene vrste netopirjev, ki živijo na tem območju. Do 22. 8. 2023 je na določenih lokacijah na območju Mestne občine Ljubljana viselo 29 različnih netopirnic. Po novem pa na območju občine visi kar 35 lesobetonskih netopirnic, saj so namestili še šest novih bivališč. Več >>>

[Morigenos] 16. Dan delfinov
Morigenos je 24. 9. 2023 v Piranu organiziral že 16. Dan delfinov. Namen prireditve je predstaviti raziskovanje in varstvo delfinov v slovenskem morju ter seznaniti širšo javnost z delfini in njihovim življenjem. Pripravili so zabavne in obenem izobraževalne aktivnosti, s katerimi so obiskovalcem predstavili metode raziskovanja ter fascinantna dejstva o delfinih. Več >>>

[DOPPS] 20. turška ornitološka konferenca
Turški BirdLife partner Doğa Derneği je med 15. in 17. septembrom 2023 organiziral 20. turško ornitološko konferenco v Izmirju, ki se je je udeležila tudi ekipa DOPPS. Mesto Izmir ni bilo izbrano naključno, saj se neposredno dotika enega največjih in najpomembnejših mokrišč Sredozemlja – veličastne delte reke Gediz. S tem pa so povezane tudi ključne naravovarstvene aktivnosti Doğe za njeno ohranitev. Na konferenco so kot predavatelja povabili tudi direktorja DOPPS dr. Damijana Denaca. Več >>>

 

Varstvo okolja

[Umanotera] NAJ ANHOVO ZADIHA: v državni zbor ob široki podpori vložen predlog sprememb ZVO-2
Po uspešno zbranih preko 6000 podpisih podpore v le dobrih dveh tednih so v petek, 22. 9. 2023, društvo Eko Anhovo in dolina Soče, Civilna iniciativa občanov občine Kanal ob Soči – DANES in Inštitut 8. marec, ob podpori številnih organizacij, posameznikov ter posameznic, v državni zbor vložili predlog sprememb Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki bo zaostril okoljske standarde za sosežigalnice odpadkov in jih tako izenačil s tistimi za sežigalnice ter nad njimi uvedel strožji nadzor. Več >>>

 

Trajnostni prehranski sistemi

[Umanotera] O podnebnih spremembah in (pre)hrani zopet v šolskih klopeh
Umanotero tudi v novem šolskem letu najdete na šolskih hodnikih (oziroma v razredih), saj nadaljujejo z gostovanji po šolah s sodelovalno igro o podnebju in zdravju prijaznejši (pre)hrani. Namen sodelovalne igre je na poučen in interaktiven način opolnomočiti učence in dijake o povezavi med tem, kar jemo, in podnebnimi spremembami. V Evropskem tednu trajnostnega razvoja so tako gostovali na III. Gimnaziji Maribor in na Srednji šoli za gastronomijo in turizem Ljubljana, kjer so se s tematiko (pre)hrane v času podnebnih sprememb spoznavali dijaki 3. letnikov. Hkrati so z interaktivnim predavanjem o tej temi sodelovali tudi na dogodku Prvi zeleni koraki v organizaciji občine Medvode. Več >>>

 

Okolje in zdravje

[IZO] Evropski parlament podprl strožje standarde kakovosti zraka
Poslanci Evropskega parlamenta so glasovali v prid strožjim standardom o kakovosti zraka. Ta pomemben korak pomeni prehod k čistejšemu zraku in boljši zaščiti zdravja prebivalcev Evrope. Več >>>

 

Urejanje prostora

[DKAS] Projekt “Mesto dreves” v podpori Mreže za prostor
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije z željo dviga ravni obravnave dreves v urbanem okolju in strokovnega ravnanja z njimi v okviru projekta ‘Mesto dreves’ z aktivacijo strokovne javnosti in sodelovanjem občin pripravlja pregled uporabe evidenc dreves v slovenskih občinah, mestih in naseljih ter nabor dobrih praks upravljanja mestne drevnine. Zbrane ugotovitve o uporabi evidenc dreves bodo v povezavi z drugimi domačimi strokovnimi spoznanji v sklopu projekta uporabljene za ozaveščanje o pomenu strokovnega načrtovanja in upravljanja, povezanega z drevesi v urbanem prostoru. Več >>>

[IPoP, Paz!park] Načrtovanje lokalnega okolja po meri malih otrok
Na IPoP so sodelovali pri izpopolnjevanju in širjenju vsebin priročnika Proximity of Care, priročnika za načrtovanje lokalnega okolja po meri malih otrok. Namen priročnika je spodbuditi odločevalce, prostorske načrtovalce, arhitekte in oblikovalce urbanega okolja k razmisleku o potrebah malih otrok (malčkov) in njihovih skrbnikov oziroma družin. Oblikovalske smernice so v sodelovanju z društvom Pazi!park preizkušali na izbranem območju v Spodnji Šiški v Ljubljani. Več >>>

 

Urbane politike

[IPoP] Obiščite prenovljeno spletno stran mesta.si
Na spletni strani so zbrane vse aktualne informacije evropskih programov na temo urbane politike, kot so URBACT, Evropska pobuda za mesta (EUI) in ESPON ter aktualno v zvezi z Urbano agendo za EU. Ob tem lahko na spletni strani najdete tudi novice o delu Direktorata za graditev in prostor Ministrstva za naravne vire in prostor na področju urbanega razvoja in projektnih partnerjev IPoP – Inštituta za politike prostora ter Skupnosti občin Slovenije. Več >>>

 

Drugo

[Focus] Odziv na odprto pismo za premik onkraj rasti
Več kot 400 civilnodružbenih skupin in strokovnjakov je Beyond growth konferenco v Evropskem parlamentu pospremilo z objavo odprtega pisma s pozivom, da je premik onkraj rasti ključnega pomena za preživetje in razcvet. Odziv Evropske komisije kaže na nerazumevanje in nadaljnjo osredotočenost na (zeleno) rast. Več >>>

[SDE] Poročilo s konference WBEN5
Slovensko društvo evalvatorjev je 29. in 30 septembra 2023 v Ljubljani organiziralo 5. konferenco evalvatorjev Zahodnega Balkana, ki je nosila naslov Vrednotenje učinkov javnih politik – načela, metode in prakse. Več >>>

[IZO] Mednarodno usposabljanje v Romuniji
Mladi vodje in mladinski delavci iz Romunije, Slovenije in Španije so se srečali v Branu v Romuniji z namenom iskanja odgovorov na vprašanje, kako lahko mladinske organizacije in mladi aktivno sodelujejo pri reševanju globalnih okoljskih izzivov ter spodbujanju zelenega prehoda. Več >>>

[Umanotera] Strateške prednostne naloge za naslednjih pet let: zelena, pravična in konkurenčna Evropa [ob pripravi Granadske deklaracije 6. oktobra 2023]
Pred neformalnim srečanjem voditeljev in voditeljic držav ali vlad v Granadi, 6. oktobra 2023, so v Umanoteri opozorili na pomen ustrezne določitve strateških prednostnih nalog, ki morajo usmerjati Evropo v smeri okoljsko in podnebno bolj vzdržne prihodnosti. V luči tega so na predsednika vlade RS dr. Roberta Goloba naslovili pismo s prednostnimi nalogami, vključitev katerih bi po njihovem mnenju pospešila družbene in industrijske koristi Evropskega zelenega dogovora. Več >>>

[Umanotera] Kako trajnostnost vpeljati v izobraževalni proces?
Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je 20. septembra potekala konferenca Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja. Na konferenci je sodelovala tudi Gaja Brecelj z izvedbo interaktivnega usposabljanja pod naslovom »Podnebje nas vse povezuje«. Več >>>

[DOPPS] Jesenski Svet ptic
Vabljeni k prebiranju jesenske številke Sveta ptic, kjer lahko med drugim berete o tem, kako se na dolgo selitveno pot pripravljajo ptice iz skupine pobrežnikov, kako velike kopenske ptice na selitveni poti prečijo odprto morje, pa tudi o tem, kako je potekal letošnji 34. mladinski ornitološki raziskovalni tabor. Več >>>

[Humanitas] Onkraj mehurčka – Natečaj za naj učiteljico oz. učitelja globalnega učenja 2023
Društvo Humanitas tudi letos razpisuje natečaj »Onkraj mehurčka«, k sodelovanju pa ponovno vabijo NVO in izobraževalne institucije, ki delujete na področju globalnega učenja, da za prejem nagrade predlagate učiteljice in učitelje, ki po vašem mnenju pomembno prispevajo k vključevanju globalnega učenja v formalno poučevanje mladih. Več >>>

 

Mednarodne novice

 

Klic za trajnostne prehranske sisteme v EU
Hrana je, po besedah Vandane Shive, valuta življenja, trenutne prehranske sisteme pa je nujno potrebno preoblikovati. Kljub temu dejstvu Ursula von der Leyen v nedavnem letnem nagovoru v Strasbourgu med prioritetami Evropske komisije ni imenovala zakonodaje s področja trajnostnih prehranskih sistemov. Ta je od pandemije in začetka vojne v Ukrajini vse bolj potisnjena na stranski tir. Več >>>

Šest razlogov za trenutne skoke v globalnih temperaturah
Trenutno nismo priča zgolj rekordnim temperaturam, ampak tudi velikim odstopanjem znotraj rekordov. Povprečna globalna temperatura septembra letos je bila tako za kar pol stopinje Celzija višja od prejšnjega rekorda. Zakaj je svet v tem trenutku tako vroč in kaj to pomeni za doseganje ciljev Pariškega sporazuma? Več >>>

Milijoni otrok so že razseljeni zaradi izrednih vremenskih pojavov
Nevihte, poplave, požari in ostali izredni vremenski pojavi so bili med leti 2016 in 2021 vzrok za razselitev kar 43 milijonov otrok, poročajo Združeni narodi. Novo UNICEF poročilo ocenjuje, da bomo v prihodnjih treh desetletjih priča migracijam še več kot 113 milijonov otrok. Več >>>

 

Napovednik dogodkov

14. 10. 2023 [DOPPS] Ptičarijada 2023
Ptičarijada 2023 bo potekala v soboto, 14. oktobra 2023, na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. To bo že 15- Ptičarijada zapored. Tako kot je zadnja leta običajno, bo tudi letos mogoče tekmovati v treh kategorijah: številu opazovanih vrst, številu fotografiranih vrst ter številu opazovanih vrst na naravi prijazen način (brez uporabe motornih in ostalih štirikolesnih vozil na terenu). Več >>>

14. 10. 2023 [Trajna] PODIVJANE ZASEDBE NA 35GB: Dogodki upočasnjenih motenj
V okviru 35. Grafičnega bienala Ljubljana na Kraterju gostijo razne dogodke. 14. oktobra se lahko pridružite dogodku Podivjane Karografije 2. Gre za turo, ki spremlja pot japonskega dresnika v Ljubljani in se zaključi z nabiralniško akcijo za proizvodnjo Notweed papirja za Bienalski zbornik. Več >>>

15. 10. 2023 [Focus] Evropski podnebni pakt: Focus kot državni koordinator, ti kot ambasador_ka?
Focus se je pridružil pobudi Evropske komisije za spodbudo državljanov k podnebnim ukrepom. Za začetek kot državni koordinator Evropskega podnebnega pakta vabijo, da se jim pridružite kot ambsador_ka. Rok za prijavo je 15. oktober. Več >>>

23. 10. 2023 [Hiša] Javna tribuna Naj dvorišče ne bo (le) parkirišče
Društvo Hiša! vabi na javno tribuno “Naj dvorišče ne bo (le) parkirišče”, kjer bodo skupaj z gosti iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Prostorož in IPOP razpravljali o pomenu in vlogi dvorišč v mestni krajini. Dvorišča, s svojim edinstvenim karakterjem in izjemnim vplivom na mestno krajino, niso le parkirišča, temveč so prostori, kjer se ustvarja identiteta mesta, povezanost skupnosti in izboljšuje kakovost urbanega življenja. Več >>>

24. 10. 2023 [Focus] Delavnica v Kopru: Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov
Focus in Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost vas v sodelovanju z Goriško lokalno energetsko agencijo, GOLEA, vabijo na delavnico Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov v torek, 24. oktobra med 9. in 13.30 v Škocjanskem zatoku. Več >>>

24. – 25. 10. 2023 [Paz!park] Zaključna konferenca LET’S RE:PLAY!
Paz!park vabi na zaključno konferenco projekta RE:PLAY, ki bo potekala 24. in 25. oktobra 2023 v Tirani, Albaniji. Na dogodku bodo predstavili navdihujoče pilotne projekte partnerjev in gostili svetovna imena, kot so Annakatrien Verdankt (Filter Cafe Filtre), Alice Ferguson (Playing Out), Meghan Talarowski (Studio Ludo), Selva Gürdogan (Superpool), Ben Tawil (Ludicology), Stephanie Watt (Metalude) ter Ulrike Wolf (Grün Macht Schule). Skupaj boste lahko razpravljali o ustvarjanju boljših prostorov igre za otroke na Zahodnem Balkanu. Več >>>

24. – 27. 10. 2023 [Prostorož] EDO 4 – filmski festival o mestih, urbanosti in arhitekturi
V letu 2023 se planet še naprej segreva, slovenski nepremičninski trg pa se po dolgem času ohlaja. V času rekordnih temperatur v Ljubljani padajo mestna drevesa in se širi prostor za avtomobile. Drugod po Sloveniji in svetu so se poplavne vode razlile čez posledice slabega prostorskega načrtovanja. Čeprav moramo zaradi podnebnih sprememb in omejenih naravnih virov začeti živeti radikalno drugače, “lastna hiša” še vedno ostaja stanovanjska preferenca večine Slovencev. Kje iskati navdih za spremembo? Prostorož vabi na ogled štirih dokumentarcev in na štiri debate, ki bodo globalne urbane teme postavile v lokalni kontekst. Več >>>

od 6. do 9. 11. 2023 [Humanitas, Umanotera] Trening o podnebnih migracijah
Na treningu se bodo zbrali_e udeleženci_ke iz Avstrije, Španije, Bosne in Slovenije. Preizkusili_e bodo inovativne interaktivne pristope soočanja s temo podnebnih migracij, naslovili_e teme kolonizacije ozračja, vročih točk našega planeta ter podnebne pravičnosti. Del treninga bo tudi obisk konference globalnega učenja v Ljubljani. Več >>>

8. 11. 2023 [Humanitas, Umanotera] 8. nacionalna konferenca globalnega učenja
Kakšna je povezava med podnebnimi spremembami in migracijami? Kako so podnebne spremembe in migracije vpete v družbena, politična in ekonomska razmerja? Kako razvijati informirane in celovite odzive na ta vprašanja? Kako te kompleksne teme približati mladim? Na ta in podobna vprašanja bo skušala odgovoriti 8. nacionalna konferenca globalnega učenja. Več >>>

9. 11. 2023 [IPoP] Mednarodna konferenca Mestni turizem
Mestni turizem je v zadnjem desetletju doživel velik razmah. Mesta so postala dostopnejša zaradi boljših prometnih povezav in lažjega dostopa do informacij, zato se je število obiskovalcev v mestih močno povečalo. Poleg prepoznavnih mestnih destinacij z znanimi kulturno-zgodovinskimi spomeniki so turisti začeli obiskovati tudi manjša, turistično manj razvita mesta, ki so v zadnjih letih razvila zanimivo lokalno turistično ponudbo. A kako zagotoviti, da razvoj turizma v mestih ne bo imel negativnih posledic na življenje lokalne skupnosti, kot so dvig življenjskih stroškov, pretirana gneča ali gentrifikacija? Kako vključiti prebivalce, zagotoviti pozitivni vpliv na lokalno ekonomijo in obenem ohranjati naravne in kulturne vrednote? Več >>>

 

Skupni novičnik Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo pripravljata Umanotera in IPoP – Inštitut za politike prostora. Podnebna programa mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Podnebnega sklada. Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.

 

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.