Novice mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, št. 33, maj 2023

12. maja 2023

 Uvodnik

 

Prenova NEPN je priložnost za ambiciozno podnebno politiko

Senka Šifkovič, Umanotera

“Medvladno znanstveno telo za podnebne spremembe je marca 2023 izdalo šesto IPCC poročilo o stanju podnebnih sprememb in projekcijah za naprej, v katerem je izpostavljeno, da je na podlagi Pariškega sporazuma zavezujoči cilj 1,5 °C še vedno moč doseči – a se čas za ukrepanje hitro izteka. Potrebno je takojšnje zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) – globalne emisije po letu 2025 ne smejo več naraščati, do leta 2030 jih je treba prepoloviti, na globalni ravni pa moramo doseči neto ničelne emisije do leta 2050. Razvite države, ki nosijo večjo zgodovinsko odgovornost za emisije TGP, pa bi morale podnebno nevtralnost doseči že do leta 2040.”

 

Aprila letos je bil v Sloveniji predstavljen scenarij posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki je ključni akcijski dokument ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Posodobljen NEPN mora biti sprejet do konca junija prihodnje leto. Proces posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta je izredno pomemben, saj gre za zadnjo priložnost za načrtovanje in izvedbo ukrepov, ki bodo zagotovili doseganje potrebnih ciljev v tem desetletju – ciljev, ki so ključni za zaustavljanje segrevanja Zemlje. Ob očitkih, da so premalo ambiciozni, so pripravljavci načrta leta 2019 dejali, da bo priložnost za višje cilje ob njegovi prenovi. Ta priložnost je zdaj.

Članice mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, ki skupaj združujeta prek 60 okoljskih organizacij, v procesu prenove NEPN sodelujemo že od samega začetka posvetovanja (jesen 2022) in smo doslej pripravljavcem že posredovale svoja stališča in predloge. Ta teden je mreža Plan B za Slovenijo pripravila sporočilo za javnost, v katerem smo opozorili na pomembnost začrtanja ambicioznih ciljev in ukrepov ter pospešitve njihovega izvajanja, objasnili pa smo tudi usmeritve, ki jih pri posodobitvi zagovarjamo okoljske organizacije.

Kaj predvideva osnutek posodobitve glede na veljavni NEPN?

NEPN Veljavni NEPN Posodobitev
Zmanjšanje emisij TGP do 2030 vsaj 20% (glede na 2005) vsaj 27-30 % (glede na 2005)
Promet + 12 % + 5 %
Široka raba – 76 % – 76 %
Kmetijstvo – 1 % – 6 %
Ravnanje z odpadki – 65 % – 65 %
Industrija – 43 % – 46 %
Energetika – 34 % – 52 %
Zmanjšanje TGP v stavbah – 70 % – 70 %
Delež OVE v končni rabi energije do 2030 27% 30 – 35 %

Okoljske organizacije se zavzemamo za podnebno nevtralnost Slovenije do leta 2040. Menimo, da je doseganje bolj ambicioznih ciljev do leta 2030 možno, vendar le na podlagi občutno manjše rabe energije, bolj učinkovite rabe energije ter večjega deleža energije iz obnovljivih virov energije, predvsem iz sonca in vetra. Smo za scenarij 100 % OVE brez novih velikih HE na podlagi dodatnega scenarija zadostnosti (tj. scenarija zmanjšanih potreb po energiji in virih na raven, ki še zagotavlja družbeno blaginjo in hkrati družbo ohranja znotraj parametrov planetarnih omejitev).

Katere usmeritve zagovarjamo okoljske nevladne organizacije?

 • Ogljična nevtralnost do 2040 in zmanjšanje izpustov TGP do 2030 za vsaj 65 % glede na leto 1990. 
 • Primarna usmeritev v manjšo rabo energije in s tem povezani priprava in upoštevanje dodatnega scenarija zadostnosti.
 • NEPN naj ustrezno rešuje tako podnebno kot biodiverzitetno krizo – s področij umeščanja OVE v prostor naj se izključijo območja Nature 2000. 
 • 100% OVE scenarij brez novih velikih HE, bistveno zvišanje ciljev OVE že do leta 2030 in takojšnje vlaganje v okrepitev distribucijskega omrežja.
 • NEPN naj ustrezno podpre skupnostne energetske projekte, kot so skupnostne sončne elektrarne. 
 • Znižanje odvisnosti od osebnih avtomobilov in s tem znižanje povpraševanja po njih prek razvoja infrastrukture za trajnostno mobilnost, s posebnim poudarkom na takojšnji krepitvi JPP, in zmanjšanja potreb po opravljenih poteh. 
 • Zmanjšanje emisij iz industrije, učinkovita raba energije v industriji in pospešen zeleni prehod industrijskih panog v Sloveniji, ki vodi v razogljičenje industrije. Scenarij za industrijo v trenutnem osnutku predvideva povečevanje proizvodnje v energetsko intenzivnih panogah in s tem tudi rast končne rabe energije do leta 2050, kar je okoljsko povsem nevzdržno. 
 • Transformacija oskrbovalne verige s hrano, spodbujanje ekološkega kmetijstva in ukrepov blaženja podnebnih sprememb, ki koristijo tako pridelavi hrane kot biodiverziteti in ohranjanju ekosistemov. 
 • NEPN naj načrtuje celovite in vključujoče ukrepe pravičnega prehoda in kot eno od prioritet postavi odpravljanje energetske ter mobilnostne revščine. NEPN mora vključevati ukrepe, ki bodo zmanjševali družbene neenakosti, in hkrati udejanjanje ukrepov zelenega prehoda omogočiti vsem skupinam prebivalstva.
 • NEPN mora vključevati močnejše javnofinančne ukrepe, ki prispevajo k razogljičenju. Potrebna je hitra in močna rast cene ogljika skupaj s fiskalno reformo za prehod na trajnostno mobilnost. 
 • Cilji in ukrepi v NEPN morajo biti jasno določeni in merljivi, potrebno jih je začeti nemudoma izvajati ter jasno določiti deležnike in organe, ki so za posamezen ukrep zadolženi.

Podrobnejše predloge in utemeljitve usmeritev predstavljamo v dokumentu na povezavi.

Celotno sporočilo za javnost z izjavami koordinatorjev_k nekaterih delovnih skupin mreže Plan B za Slovenijo lahko preberete tukaj.

 

Aktualno v okviru mrež

 

 

Vabilo na posvet Kje in kako se srečata zeleni in digitalni prehod?
Vabimo vas na posvet mreže Plan B za Slovenijo, Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo in Mreže za prostor Kje in kako se srečata zeleni in digitalni prehod, kjer se bomo spoznali z mehanizmi zelenega in digitalnega prehoda ter s točkami in načini njihovega prepletanja. 

Udeležence bosta nagovorila minister za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojan Kumer, in ministrica za digitalno preobrazbo, dr. Emilija Stojmenova Duh. Sledila bodo predavanja govorcev iz Evropske komisije, Ministrstva za digitalno preobrazbo ter Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. V drugem delu bo sledila okrogla miza z naslovom Aktualni izzivi zelenega in digitalnega prehoda.

Posvet bo potekal 16. maja 2023 med 10.00 in 13.00 v Hiši EU v Ljubljani. Na posvetu se bomo pogovarjali tudi o tem, kako sta zeleni in digitalni prehod povezana v Sloveniji in s katerimi izzivi se še moramo spopasti. Mreže posvet organizirajo ob podpori Konzorcija vsebinskih mrež NVO in partnerstva SRIP Pametna mesta in skupnosti. Več >>>

Nova spletna stran KTPP – Koalicije za trajnostno prometno politiko
Na novi spletni strani Koalicije za trajnostno prometno politiko lahko redno spremljate aktualne novice na področjih, kot so prometna politika, trajnostna prometna infrastruktura, javni potniški promet, kolesarjenje, hoja in prometno obremenjevanje. Prav tako je po novem vzpostavljena Facebook stran KTPP.  Več >>>

SPRS na vladi, prenova NEPNa v javni razpravi, Komisija vlade za prostorski razvoj še ni imenovana
Po več letih je Ministrstvo za naravne vire in prostor v obravnavo vladi poslalo predlog Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Strategija prostorskega razvoja države je posredno povezana tudi z njenim najpomembnejšim podnebnim programom – Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, ki bo do sredine 2024 deležen prenove. Več >>>

 

Vir: Cassia Friello na Pixabay

Stanje na področju sistemskega financiranja okoljskih NVO
S strani delovne skupine za financiranje okoljskih nevladnih organizacij mreže Plan B za Slovenijo je bila pripravljena posodobljena analiza stanja financiranja okoljskih nevladnih organizacij. Kljub pomembni vlogi okoljskih organizacij ter veliki podpori in zaupanju javnosti Slovenija njihovih prizadevanj ne podpira sorazmerno glede na pomembnost področja in v primerjavi z drugimi področji. V primerjavi z drugimi nevladnimi organizacijami v Sloveniji imajo okoljske izjemno neugodno finančno sliko državnega in občinskega sofinanciranja. Zaradi neustreznih pogojev delovanja je delovanje okoljskih organizacij v Sloveniji resno ogroženo. Več >>>

Vir: Micheile Henderson

Strokovno usposabljanje o okoljski kriminaliteti
Vabimo vas na strokovno usposabljanje o okoljski kriminaliteti, ki ga organizira mreža Plan B za Slovenijo v okviru Podnebnega programa mreže. Zdravo življenjsko okolje je tako pomembna vrednota, da jo je potrebno tudi kazenskopravno varovati in tudi s tem vplivati na omejevanje prekomernega onesnaževanja in izčrpavanja naravnih virov. Zato postaja okoljska kriminaliteta vse pomembnejša. Več >>>

Vir: Mikhail Pavstyuk

 

Iz aktivnosti članic

 

Podnebne politike

[Focus] Evropski parlament na dobri poti za izboljšanje predloga Direktive EU o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti
Odločevalci so v Odboru za pravne zadeve (JURI) Evropskega parlamenta 25. aprila glasovali o Direktivi o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti podjetij (CSDDD). Čeprav je stališče korak naprej od predloga Evropske komisije in stališča Evropskega sveta, so žrtve zlorab podjetij in ukrepi za preprečevanje uničevanja podnebja spet tisti, na katere so pozabili. Več >>>

 

[Focus] Nova evropska uredba o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov
Širjenje površin za intenzivno kmetijstvo je krivo za več kot 90 % uničevanja svetovnih gozdov. Uničevanju gozdov izven meja EU, ki ga povzroča način pridelave surovin za izdelke, ki jih trošimo v EU, pravimo “uvožena deforestacija”. Uvoz kmetijskih izdelkov v Evropo je drugi največji povzročitelj krčenja gozdov na svetu. Več >>>
 

[Focus] 83 % prebivalcev Slovenije podpira zakonsko odgovornost podjetij za podnebno krizo
Nedavna raziskava o stališčih Evropejcev do zakona, ki bi od podjetij terjal odgovornost na področju podnebnih sprememb, je pokazala, da večina podpira zakon, ki bi od podjetij zahteval zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Več >>>

Trajnostna mobilnost

[KTPP] Proti 4-pasovni Linhartovi cesti, za zeleno Linhartovo, prijazno meščanom
Člani KTPP so Mestno Občino Ljubljana pozvali, naj ne skrene s poti, ki si jo je zadala na področju trajnostnega urejanja prometa. Opozarjajo, da ima širitev Linhartove ravno nasprotni učinek, saj v mesto dodatno privablja avtomobilski promet in povečuje emisije toplogrednih plinov – te bi morala Slovenija do leta 2030 znižati za 30 % glede na leto 2005. Več >>>

[IPoP] V maju polni zagona kolesarimo v službo
IPoP predstavlja najnovejši projekt – nacionalno pobudo Polni zagona kolesarimo v službo, ki je namenjena spodbujanju kolesarjenja kot trajnostne oblike mobilnosti in spreminjanju vsakodnevnih potovalnih navad. Izziv traja en mesec, pričel pa se je 8. maja. Tekom pobude boste prejeli številne koristne nasvete, ob izpolnjevanju tedenskih izzivov pa se boste tudi uvrstili v žreb za tedenske in glavne nagrade. S sodelovanjem boste postali del družbeno odgovornega gibanja za boljše zdravje ter prispevali k ohranjanju okolja za prihodnje generacije. Več >>>

[IPoP] Mobilnostni načrt turistične destinacije Predjama
V okviru projekta Predjama Sustainable je v sodelovanju Občine Postojna, Postojnske jame, IPoP in Občine Strand (Norveška) nastal Mobilnostni načrt turistične destinacije Predjama. Mobilnostni načrt je ob izvedbi pilotnih aktivnosti, izhajajočih iz načrta, osrednji cilj projekta. Več >>>

[IPoP, CIPRA] Na skupnosti temelječe načrtovanje hoji in zdravju prijaznega okolja
Pristop k načrtovanju hoji in zdravju prijaznega okolja so na IPoP – Inštitutu za politike prostora razvili in preizkusili skupaj s kolegi iz CIPRE Slovenija, društva za varstvo Alp in Občino Črna na Koroškem, Občino Piran in Mestno občino Velenje v letih 2020-2022 v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto skozi izdelavo treh lokalnih načrtov hodljivosti. Pristop temelji na znanstvenih spoznanjih o zdravstvenih koristih hoje in priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije za skupnostni in čezsektorski pristop k zagotavljanju javnega zdravja in ustvarjanju zdravega bivalnega okolja. Več >>>

Trajnostni prehranski sistemi


[Svibna] Nedeljska šola v ekološkem sadovnjaku
V nedeljo, 7. maja 2023 popoldan, je bilo za člane Zavoda Svibna organizirano nedeljsko izobraževanje na temo ekološke pridelave sadja. Svoje bogate izkušnje je v okviru sprehoda po ekološkem sadovnjaku Ekološke kmetije Adrečkovi delila specialistka, svetovalka za sadjarstvo Andreja Brence. Več >>>

Okolje in zdravje


[IZO
] Poziv k podpisu peticije za čist zrak
Poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) kaže, da 96 % prebivalcev mestnih območij diha zrak, ki ga Svetovna zdravstvena organizacija označuje kot škodljivega za zdravje. Posledice onesnaženega zraka na zdravje so nesprejemljivo visoke in jih je v veliki meri mogoče preprečiti s primernimi ukrepi. Več >>>

Biotska raznovrstnost in varstvo narave

[DOPPS] Gnezdilne stene za breguljke so pripravljene
Pomurska sekcija DOPPS in Zavod RS za varstvo narave sta v soboto, 1. aprila 2023, v okviru projekta Natura Mura skupaj izvedla prostovoljno akcijo čiščenja gnezdilne stene za breguljke na Muri. Več >>>

[DOPPS] Varstvo gnezd pribe na Ljubljanskem barju ter Dravsko-Ptujskem polju
Z letom 2023 je pričel veljati nacionalni Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027. V njem je med enoletnimi shemami za okolje in podnebje (t.i. SOPO) tudi ukrep, namenjen pribi. Gre za SOPO Varstvo gnezd pribe, ki jo je mogoče vpisati na delih Ljubljanskega barja in Dravsko-Ptujskega polja, in sicer le na njivah. Gre za dele, kjer ornitološki podatki za zadnjih 5-10 let kažejo na redno gnezditev pribe. Ogledate si jih lahko na spletnem javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP, in sicer pod zavihkom »Kontrolni sloji« za leto 2023. Več >>>

[DOPPS] Peto leto projekta PoLJUBA
V preteklem letu so bili v okviru projekta PoLJUBA zaključeni še zadnji postopki odkupov kmetijskih zemljišč, tokrat za obnovo travnikov s prevladujočo modro stožko ter travnikov za strašničinega mravljiščarja. Ustrezno upravljanje zemljišč je namreč nujen predpogoj za ustvarjanje pogojev za izboljšanje stanja najbolj ogroženih vrst ter njihovih habitatov. Več >>>

 

[DOPPS] Pred kamero so se izvalili kar trije mladički velike uharice
Velika uharica je naša največja vrsta sove. Zaradi njene redkosti, ogroženosti in skritega načina življenja je bilo v preteklosti gnezdenje v naravi praktično nemogoče spremljati. Sodobna tehnika in znanje pa danes omogočata, da lahko brez najmanjše motnje tovrstne intimne trenutke vzgoje mladičev spremljamo na daljavo. Več >>>

[Morigenos] Reševanje delfina
Društvo Morigenos je včeraj prejelo klic o delfinu, ki se je zapletel v stoječo mrežo nedaleč od Pirana. Delfin se je skušal obdržati na površini, a ga je mreža vlekla pod gladino. Ekipa društva Morigenos se je nemudoma odzvala in se odpravila na morje. Več >>>

 

[Morigenos] Spoznajmo svet delfinov
Društvo Morigenos junija odpira Center o delfinih v Piranu, ki bo svojo unikatno ponudbo delil med širšo javnost. Del te nove zgodbe lahko postanete tudi vi, in sicer tako, da se vključite v kampanjo Spoznajmo svet delfinov na platformi Pomagajmo.io. S kampanjo zbirajo manjkajoča sredstva za pripravo in opremo centra – interaktivnega, poučnega in privlačnega za vse generacije in obiskovalce. Več >>>

Krožno gospodarstvo in ravnanje z odpadki

[EBM] Mladi si želijo še več alternativ hitri modi
Pobuda za obeležitev Dneva v rabljenih oblačilih se je v treh letih že lepo vsidrala v zavest ozaveščenih posameznikov in organizacij. Tudi letos so 23. aprila oblekli rabljena oblačila in na družbenih omrežjih ustvarili več kot 100 objav, ki spodbujajo uporabo oblačil iz druge roke. S sporočilom, da je potrebno zmanjšati količino odpadkov, ki se ustvarjajo z odlaganjem oblačil, in zmanjšati negativne vplive na okolje, ki jih ima proizvodnja novih oblačil, so se dotaknili tudi posameznic in posameznikov izven virtualnih zidov. Več >>>

 

[EBM] Uspešen program Hrana svoje mesto najde – količine zavržene hrane so se zmanjšale
Ekologi brez meja so si v sodelovanju z Občino Škofja Loka in ob podpori Lidla Slovenija zadnji dve leti s programom Hrana svoje mesto najde prizadevali zmanjšati količine zavržene hrane. Ob letošnjem Slovenskem dnevu brez zavržene hrane sporočajo, da so ukrepi padli na plodna tla. Več >>>

[EBM] Do poletja deset prireditev z manj odpadki
S podpisom zero waste zaveze za prihajajoči Dan Evrope Ekologi brez meja napovedujejo pričetek sezone prireditev z manj odpadki, ki so del mreže Zero waste Slovenija. Deset organizatorjev iz vse Slovenije si je zadalo cilj 90 % ločeno zbranih odpadkov in zmanjšanje skupnih količin odpadkov. Več >>>

[EBM] Popravila v vsako slovensko vas
12. aprila je v organizaciji društva Ekologi brez meja v Slovenskih Konjicah potekalo letno zero waste srečanje. Vsebine za opolnomočenje lokalnih skupnosti na poti do družbe z manj odpadki je letos dopolnila še mednarodna konferenca na temo popravil. Več >>>

Trajnostni prehranski sistemi

[Svibna] Nedeljska šola v ekološkem sadovnjaku
V nedeljo, 7. maja 2023 popoldan, je bilo za člane Zavoda Svibna organizirano nedeljsko izobraževanje na temo ekološke pridelave sadja. Svoje bogate izkušnje je v okviru sprehoda po ekološkem sadovnjaku Ekološke kmetije Adrečkovi delila specialistka, svetovalka za sadjarstvo Andreja Brence. Več >>>

Okolje in zdravje

[IZO] Poziv k podpisu peticije za čist zrak
Poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) kaže, da 96 % prebivalcev mestnih območij diha zrak, ki ga Svetovna zdravstvena organizacija označuje kot škodljivega za zdravje. Posledice onesnaženega zraka na zdravje so nesprejemljivo visoke in jih je v veliki meri mogoče preprečiti s primernimi ukrepi. Več >>>

Urbane politike


[IPoP] Nastajajoči civilnodružbeni urbanizmi v Aziji kot odgovor na izzive lokalnih skupnosti
Leta 2017 je IPoP izdal zbornik Politike prostora: O izzivih lokalnih skupnosti med Ljubljano in Seulom, v katerem so predstavili in primerjali dobre prakse skupnostnega povezovanja in pobud na lokalni ravni. Z njimi so se pri svojem delu srečali tudi sodelavci IPoP. Ugotovili so, da se lokalne skupnosti v Ljubljani in Seulu zaradi razmeroma omejene demokratičnosti odločanja na lokalni ravni srečujejo s podobnimi izzivi kljub številnim razlikam med mestoma. Avtorji nedavno izdanega zbornika Nastajajoči civilnodružbeni urbanizmi v Aziji: Hongkong, Seul, Singapur in Tajpej onstran razvojne urbanizacije obravnavajo podobno tematiko in pridejo do podobnih sklepov. Več >>>

Drugo


[IZO]
Slovenski dan ekološkega dolga letos znova pred dnevom Zemlje
Letos je dan ekološkega dolga za Slovenijo znova nastopil 18. aprila, štiri dni pred dnevom Zemlje. Ta datum označuje trenutek, ko smo Slovenci že porabili vse vire in ekosistemske storitve, ki jih lahko Zemlja obnovi v enem letu. To pomeni, da bi, če bi vsi prebivalci Zemlje živeli tako kot Slovenci, do konca leta oziroma več kot osem mesecev živeli v t. i. ekološkem dolgu. Več >>>

 

Mednarodne novice

 

 

Poročilo Banking On Climate Chaos 2023
Avtorji poročila so pregledali 60 največjih zasebnih bank in ugotovili, da so od sprejema Pariškega sporazuma v fosilna goriva vložile kar 5,5 bilijonov ameriških dolarjev, 673 milijard samo v letu 2022. Več >>>

Človeška, ekonomska in okoljska cena podnebnih sprememb v porastu
Podnebne spremembe so lani povzročile še več suš, poplav in vročinskih valov, kar je še povečalo grožnjo za življenja in preživetje ljudi, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija ZN. Njihovo zadnje poročilo State of the Global Climate je pokazalo, da je bilo zadnjih 8 let najtoplejših v zabeleženi zgodovini, dvig morske gladine in segrevanje oceanov pa sta dosegla nove rekorde. Več >>> 

Združeni narodi svarijo pred rekordnimi temperaturami, ki jih bo prinesel El Nino
Združeni narodi so opozorili na možnost, da se bo v prihodnjih mesecih razvil vremenski pojav El Nino, prispeval pa bo k povišanju globalnih temperatur in morda povzročil nove temperaturne rekorde. Spremeni lahko globalne vremenske in podnebne vzorce. Več >>> 

Viri za lažje spopadanje z občutki obupa ob podnebni krizi
Da se ob podnebnih novicah počutimo nemočni ali prestrašeni, je povsem pričakovano, saj ne vemo, kaj nas čaka v naslednjih letih. Obstaja veliko raznolikih virov, h katerim se lahko zatečemo, ko potrebujemo podporo ob neznosnih občutkih, ki jih vzbuja podnebna kriza. Pomagajo tudi pri aktivaciji in motivaciji za ukrepanje. Več >>> 

 

Napovednik dogodkov


13. 5. 2023 [CAS] PLEČNIKOV DAN: Igrajmo se v Plečnikovem mestu!
Preživite dan ob srečanjih z veličastno, odprto in igrivo arhitekturo velikega mojstra.
V skupni želji približati Plečnikovo Ljubljano družinam Center arhitekture Slovenije vabi na prvi celodnevni brezplačni družinski festival Plečnikov dan! Preživite dan ob srečanjih z veličastno, odprto in igrivo arhitekturo velikega mojstra. Več >>>

do 14. 5. 2023 [Hiša!] Društvo Hiša! išče prostovoljce
Če vas zanima razvijanje kreativnosti in turizma, pomoč pri organizaciji kulturnih dogodkov, zgodovina Maribora, življenje prebivalcev in njihovih zgodb, razvijanje novih projektov in umetniške grafike, se prijavite ter postanite prostovoljec društva Hiša! Več >>>

do 14. 5. 2023 [ZEK] Poziv k prijavi za naslednjo izdajo nagrad za najboljše ekološke prakse EU
Želite prispevati k večji ozaveščenosti javnosti o ekološki pridelavi v EU? Želite prispevati k večji cenovni dostopnosti in/ali dostopnosti ekoloških proizvodov? Ste v ta namen razvili in izvedli ali še izvajate dober, inovativen, trajnostni in ponovljiv projekt? Ali želite, da bo ta projekt bolje prepoznan v javnosti? Če je odgovor na katero od ali več vprašanj „da“, potem razmislite o prijavi na naslednjo izdajo EU ekoloških nagrad. Več >>>

16. 5. 2023 [Umanotera] Gledališka igra o podnebnih migracijah Planet X
Izobraževalci in izobraževalke, vabljeni k udeležbi na posebni izvedbi gledališke igre o podnebnih migracijah Planet X. Planet X je izkustvena gledališka igra, s katero smo mladim poskušali prikazati povezavo med podnebno krizo in migracijami –  zaenkrat smo igro odigrali že 15-krat po Sloveniji, zdaj pa jo v prav posebni izvedbi organiziramo še za vas, izobraževalke in izobraževalce mladih. Igra se bo pričela ob 16.30 v Dijaškem domu Tabor. Več >>>

še 17. 5. in 1. 6. 2023 [Trajna] The School of Feral Grounds
Po zaključku programa Palača divjine nadaljujemo raziskave “podivjanosti” v urbanem okolju! Tokrat udeleženci mapirajo in raziskujejo Kraterju podobne prostore po Evropi skozi izobraževalni program, ki preizprašuje temeljne pojme posthumanizma in trenutne prakse urejanja mest ter jih približa delavcem v kulturi. Pridružite se razmišljanju v treh merilih – planetarnem, mestnem in lokacijskem! Več >>>

do 23. 5. 2023 [CAS] Vurnikov fotografski natečaj 2023
Center arhitekture Slovenije, Krajevna skupnost Radovljica in Fotografsko društvo Radovljica vas vabijo k sodelovanju na natečaju za fotografijo, povezano z življenjem in delom arhitekta Edvarda Ravnikarja. Fotografski natečaj poteka v sklopu Vurnikovih dni, ki jih vsako leto obeležujejo v mesecu juniju. Na natečaju lahko sodelujejo tako ljubiteljski kot poklicni fotografi vseh starosti razen članov žirije, članov organizacijskega odbora natečaja in njihovih družinskih članov. Več >>>

24. 5. 2023 [IPoP] Učimo se izdelati lokalni načrt hodljivosti – vabilo za občine in prostorske načrtovalce
Program Aktivno v šolo in zdravo mesto vabi predstavnike občin in prostorske načrtovalce na kratek spletni informativni dan, na katerem bodo predstavili nov program aktivnega usposabljanja za izdelavo lokalnega načrta hodljivosti. Program Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti bo v prihodnjih dveh letih šestim parom predstavnikov občin in prostorskih načrtovalcev omogočil, da skupaj s sodelavci IPoP – Inštituta za politike prostora spoznajo in testirajo načrtovalski proces in orodja za načrtovanje hoji prijaznega okolja. Več >>>

25. 5. 2023 [No excuse] Vabilo na simpozij ob Svetovnem dnevu brez tobaka 2023
Strokovna skupina za tobak, ki jo vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje in v katerem sodelujejo druge NVO, nacionalni inštituti in Ministrstvo za zdravje, vabi na simpozij ”ZA Slovenijo brez tobaka in nikotina 2040”. Na dogodek se je potrebno prijaviti do vključno petka, 19. 5. 2023. Več >>>

2. 6. 2023 [Umanotera, Focus] 8. nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti
Trajnostna oskrba s hrano je osnova suverenosti in odpornosti vsake skupnosti, hkrati pa eden najmočnejših vzvodov za spopadanje s podnebno in ekološko krizo. Na konferenci se bodo Žiga Malek z Vrije Universiteit Amsterdam, Ana Frelih-Larsen z Ecologic Institute in predstavniki dobrih praks lokalnih skupnosti ukvarjali z vprašanji, zakaj je prehod na trajnostne prehranske sisteme nujen, katere strateške usmeritve in politike ga že podpirajo, kako nekatere lokalne skupnosti že danes aktivno spodbujajo pridelavo in potrošnjo podnebju in okolju prijaznejše hrane ter kakšne koristi jim to prinaša. Več >>>

30. 6. 2023 [IPOP] Spoznaj mojo dobro prakso: ozelenimo mesta
Vabimo vas na študijski obisk v Krško, ki predstavlja dobro priložnost, da spoznate prakse ozelenjevanja urbanega okolja in urejanja zelenih površin iz prve roke, da pridobite uvid v delovanje različnih akterjev ter z njimi izmenjate mnenja in izkušnje ter spletete dolgoročna zavezništva za prenos dobrih praks v svoje okolje in prakso. Več >>>

21. 8. 2023 – 25. 8. 2023 [Umanotera, Focus] Odprte prijave na mednarodno poletno šolo politične ekologije 2023: Preseganje neenakosti zelenega prehoda
21. Mednarodna poletna šola politične ekologije 2023 bo posvečena naraščajočim neenakostim in bo poskušala odgovoriti na vprašanje, zakaj so v razpravah o tem, kako se spopasti z okoljsko krizo, ne da bi prišlo do poglabljanja neenakosti, vse pomembnejši koncepti, kot sta okoljska pravičnost ali pravična tranzicija. Več
>>>

29. 8. – 30. 9. 2023 [SDE] V. Bienalna konferenca Mreže evalvatorjev Zahodnega Balkana (WBEN)
Slovensko društvo evalvatorjev septembra 2023 v Ljubljani organizira 5. konferenco evalvatorjev Zahodnega Balkana, ki nosi naslov Vrednotenje učinkov javnih politik – načela, metode in prakse. Več >>>

Skupni novičnik Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo pripravljata Umanotera in IPoP – Inštitut za politike prostora. Podnebna programa mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Podnebnega sklada. Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.