Novice mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, št. 32, april 2023

7. aprila 2023

 Uvodnik

 

Sodelovanje med občinami in NVO za krepitev lokalnih skupnosti

Nina Plevnik, IPoP – Inštitut za politike prostora

V zadnjem desetletju se je močno okrepilo sodelovanje med nevladnimi organizacijami (NVO) in občinami. Tudi članice Mreže za prostor že vrsto let uspešno sodelujejo s slovenskimi občinami na različne načine. Nevladne organizacije, ki delujejo na področju trajnostnega urejanja prostora, v lokalnih skupnostih delujejo bodisi kot vmesni člen med občino in prebivalci, kot nosilci posameznih skupnostnih praks ali izvajalci projektov. V okviru Podnebnega programa intenzivno spodbujajo prenos dobrih praks glede sodelovanja z NVO med občinami.

 

Analiza, ki jo je leta 2018 v okviru Mreže za prostor izvedel KD Prostorož, je pokazala, da se občine sicer zavedajo pomena podpiranja razvoja in delovanja NVO, a vendar za projekte s področja urejanja prostora naročajo le naročila malih vrednosti, manko je tudi vsakoletnih razpisov na tem področju. Po drugi strani v manjših občinah večinoma ni NVO, ki bi izključno na tem področju delovale. A v zadnjih letih so nekatere občine naredile pomembne korake naprej pri razvijanju alternativne podpore nevladnim organizacijam, tudi na področju trajnostnega urejanja prostora. Nekatere prakse so bile razvite tudi na pobudo in s sodelovanjem NVO. Ker se nam zdi pomembno, da bi uspešne projekte podpore in sodelovanja z NVO spoznale tudi druge slovenske občine, smo se v Mreži za prostor odločili organizirati sestanke in dogodke, ki spodbujajo prenos izkušenj občin z dobro prakso občinam, ki bi želele podobno prakso uvesti tudi v svojem okolju. Do sedaj so bile izvedene že štiri tovrstne izmenjave, nekatere pa že kažejo spodbudne rezultate.

Na pobudo Urbanke – Pisarne celovite urbane prenove, katere del sta tudi članici mreže Zavod ZORA in društvo Est=etika, je Mestna občina Novo mesto leta 2022 realizirala posodobljeno obliko razpisa za sofinanciranje programov in delovanja organizacij oz. posameznikov s posebnimi statusi. Ob bolj tradicionalnih področjih (kultura, mladina, šport, dogodki in turizem), ki vsako leto prejmejo podporo, je občina tokrat v razpisu sredstva namenila tudi za področje okolja in urejanja prostora. S tem so, za Ljubljano (2021), postali druga slovenska občina, ki je področje urejanja prostora posebej opredelila v svojem razpisu, namenjenem tudi nevladnim organizacijam. Na spletnem dogodku sta Mestna občina Novo mesto in Regijski NVO center predstavila pobudo in uvedbo razpisa, društvo Est=etika pa je na primerih svojih aktivnosti pokazalo delovanje nevladne organizacije, ki se prijavlja na tovrstni razpis. Dve občini (od enajstih , ki so se dogodka udeležile) sta po dogodku že sporočili, da v prihodnosti predvidevata razširitev svojih razpisov tudi na področje urejanja prostora.

Dober primer snežne kepe je prenos izkušenj z mehanizmom podpore malih projektov lokalnih skupnosti, ki ga je Mestna občina Ljubljana poimenovala Zunaj in razvila skupaj s članicama mreže KD Prostorož in IPoP – Inštitutom za politike prostora. Prva izvedba projekta je potekala leta 2019, s ponovitvijo leta 2020 in leta 2021 (ko je koordiniralo društvo Paz!park). Izmenjava izkušenj med Mestno občino Ljubljana in Mestno občino Nova Gorica ter Občino Kočevje je potekala v organizaciji KD Prostorož marca 2021. Sodelujoči občini sta sicer ugotovili, da v njihovem lokalnem okolju ne delujejo NVO z dovolj kapacitetami za izvedbo projekta. Občina Kočevje se je zato odločila izvedbo prilagoditi glede na svoje kapacitete in že leta 2021 so objavili prvi razpis za t.i. Kočevske akcije, letos pa poteka že tretja izvedba razpisa. S tem ko so izvedbo prilagodili svojim kapacitetam, je njihova praksa postala zanimiva tudi za manjše občine. Tako je občina Kočevje dobro prakso, ki jo je nanjo prenesla Mestna občina Ljubljana, tudi sama že prenesla naprej. IPoP – Inštitut za politike prostora je v ta namen organiziral srečanje med Občino Kočevje in Občino Slovenska Bistrica, ki prav tako razmišlja o podobnem razpisu, mogoče že v letu 2023.

Že več let pa navdihuje tudi primer oživljanja območja stare smodnišnice v Kamniku. Pred dobrim desetletjem so tam začele vznikati različne pobude od spodaj navzgor in skozi leta se je tudi ob podpori občine, ki je del območja odkupila, razvila Kreativna četrt Barutana. V procesih oživljanja je sodelovala tudi članica Mreže za prostor KD Prostorož, ki z akterji na območju in občino že nekaj let dobro sodeluje. Dober primer, kako lahko občina podpre razvoj kreativnih vsebin in poskrbi, da območje služi lokalni skupnosti, so na spletnem dogodku predstavili tudi drugim zainteresiranim občinam (17). Na dogodku so svoje izkušnje predstavili predstavniki občine, javnega zavoda za kulturo in lokalne nevladne organizacije, ki so pokazali, kako lahko različni akterji dobro sodelujejo in se povezujejo za doseganje skupnih ciljev oživljanja industrijske dediščine ter zagotavljanja kakovostnega programa in prostorov za lokalno skupnost.

Tovrstna srečanja in različni dogodki so se izkazali  za dober način prenosa dobrih praks občin in NVO, saj udeležencem omogočajo, da pridobijo kar največ informacij in odgovorov na vprašanja v kratkem in zgoščenem formatu. To jim omogoča enostavnejši razmislek o uvajanju podobnih projektov ter o možnostih za prilagoditev in razvoj prakse v svojem lokalnem okolju. Omogočanje širjenja praks slovenskih občin, ki kažejo dobre rezultate sodelovanja med NVO in lokalno skupnostjo, v Mreži za prostor razumemo kot eno izmed orodij za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja.

 

Aktualno v okviru mrež

 

 

Vabilo na posvet Kje in kako se srečata zeleni in digitalni prehod?
Kaj imata skupnega digitalni in zeleni prehod? Predvsem to, da sta vodilni politiki preobrazbe družbe v ogljično nevtralno družbo krožnega gospodarstva, začrtani v Zelenem dogovoru EU, ki jo narekuje okoljska in podnebna kriza. V praksi pa gre za sektorsko precej ločeni politiki, ki ju je nujno povezati, poiskati njune sinergije in nasloviti napetosti med njima. 

Vabimo vas na posvet mreže Plan B za Slovenijo, Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo in Mreže za prostor Kje in kako se srečata zeleni in digitalni prehod, kjer se bomo spoznali z mehanizmi zelenega in digitalnega prehoda ter s točkami in načini njihovega prepletanja. Potekal bo 16. maja 2023 med 10.00 in 13.00 v Hiši EU v Ljubljani. Na posvetu se bomo pogovarjali tudi o tem, kako sta zeleni in digitalni prehod povezana v Sloveniji in s katerimi izzivi se še moramo spopasti. Mreže posvet organizirajo ob podpori Konzorcija vsebinskih mrež NVO in partnerstva SRIP Pametna mesta in skupnosti. Več >>>

Kampanja #RestoreNature
Mokrišča, močvirja, travnate površine, morski ter ostali habitati igrajo ključno vlogo pri oblikovanju podnebja in so bistvenega pomena za naše preživetje, dejstvo pa je, da je 80 % evropske narave v zelo slabem stanju. Problem biodiverzitetne in okoljske krize je potrebno nasloviti na širši, sistemski ravni in priložnost za tako ukrepanje predstavlja sprejem Zakona o obnovi narave EU, o katerem trenutno razpravljajo vlade širom Evropske unije. Pridružite se več kot 200 nevladnim organizacijam in slovenske poslance v Evropskem parlamentu pozovite k nujni implementaciji zakona, ki lahko omili podnebno in biodiverzitetno krizo. Naredite dodaten korak za obnovo narave: pošljite fotografijo obnovljene narave in pismo v podporo Zakonu o obnovi narave EU slovenskim evroposlancem! Več >>>

Veselimo se še ene zanimive sezone Podnebnih akcij
V petek, 24. marca 2023, je potekal Idejni zajtrk članic Mreže za prostor. Dogodek je del razpisa za podporo projektov članic, ki jih imenujemo Podnebne akcije. Z njimi članice odpirajo in razvijajo teme na področjih trajnostnega urejanja prostora, podnebnih sprememb in opolnomočenih skupnosti. Po treh sezonah uspešno izvedenih projektov je bil pretekli razpis zadnji v okviru trenutnega Podnebnega programa Mreže za prostor. Na zajtrku se je zbralo devet članic, ki so imele priložnost prisluhniti naslednjim sedmim projektnim predlogom sočlanic. Več >>>

Velik interes načrtovalcev za podnebnim spremembam prilagojene prostorske rešitve
Program Podnebno načrtovanje, namenjen spodbujanju in usposabljanju prostorskih načrtovalcev za produktivno sodelovanje v procesih prilagajanja okolja na podnebne spremembe, je bil izredno dobro obiskan. Večina udeležencev je prišla iz vrst članov Zbornice za arhitekturo in prostor in Inženirske zbornice. To kaže, da se načrtovalci zavedajo svoje vloge pri soočanju družbe s podnebnimi spremembami in da jih vse bolj zanima, kaj konkretno je treba storiti in kako lahko prispevajo k temu, da bi kar najbolj ublažili negativne posledice podnebnih sprememb na ljudi in okolje. Več >>>

Izbor dodatnih predstavnikov v Svetu ministrov za sodelovanje z NVO
Ministra za okolje, podnebje in energijo ter za naravne vire in prostor sta se odločila, da bosta Svet za sodelovanje z NVO vodila skupaj. Svet je zato potrebno dopolniti s predstavnikoma/cama za področji energije in trajnostne mobilnosti. CNVOS je v ta namen razpis postopek izbora obeh dodatnih predstavnikov. Rok za oddajo prijav je 14. 4. 2023 do 15.00 ure. Več >>>

V zadnjem desetletju se je močno okrepilo sodelovanje med nevladnimi organizacijami (NVO) in občinami. Tudi članice Mreže za prostor že vrsto let uspešno sodelujejo s slovenskimi občinami na različne načine. Nevladne organizacije, ki delujejo na področju trajnostnega urejanja prostora, v lokalnih skupnostih delujejo bodisi kot vmesni člen med občino in prebivalci, kot nosilci posameznih skupnostnih praks ali izvajalci projektov. V okviru Podnebnega programa intenzivno spodbujajo prenos dobrih praks glede sodelovanja z NVO med občinami.

 

Iz aktivnosti članic

 

Podnebne politike

[Focus] Vseevropski energetski scenarij usklajen s Pariškim sporazumom
23. marca so organizacije CAN Europe, RGI, EEB in REN21 predstavile nov, posodobljen vseevropski energetski scenarij. Gre za scenarij razogljičenja EU in držav članic, ki je usklajen s ciljem Pariškega sporazuma o omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 °C. Scenarij podrobno opisuje bistvene spremembe, ki jih potrebujemo za boljšo, bolj zdravo, varnejšo in pravičnejšo prihodnost. Pri pripravi scenarija so sodelovale tudi nacionalne organizacije civilne družbe. Več >>>

[Focus] Novo IPCC poročilo: zadnje opozorilo – ukrepajte zdaj, sicer bo prepozno
Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC) je objavil 6. zbirno poročilo – Podnebne spremembe 2023, Povzetek za odločevalce, ki spada v zadnji del šestega poročevalskega cikla IPCC. Poročilo ne vključuje novih znanstvenih dognanj, temveč združuje ključna sporočila vseh predhodnih raziskovanj in poročil. Naslednje poročilo naj bi bilo objavljeno šele leta 2030, zato je to poročilo ‘’zadnje opozorilo” in najpomembnejši znanstveni dokument v tem – za soočanje s podnebno krizo – ključnem desetletju. Več >>>

[Umanotera] Sodelujte pri evidentiranju dobrih praks blaženja podnebnih sprememb
Ponovno se iščejo dobre prakse podjetij, občin, javnih institucij, nevladnih in drugih organizacij na področju blaženja podnebnih sprememb. Ali v vaši organizaciji že izvajate takšne aktivnosti? Poznate takšno organizacijo v svojem okolju? Menite, da dobra praksa ustvarja tudi druge gospodarske, okoljske in socialne koristi ter je zanimiva tudi za druge? Več >>>

[Focus] Revidirana Direktiva o energiji iz obnovljivih virov ne naslavlja realnosti podnebne krize
Pretekli teden dosežen dogovor o povečanju deleža obnovljivih virov energije (OVE) v skupni porabi energije v Evropski uniji kaže na še vedno prešibko ambicijo EU, da bi ustavila uničujoče prakse in učinkovito naslovila kruto realnost podnebne krize. Cilji v revidirani Direktivi o energiji iz obnovljivih virov (RED) ne upoštevajo večplastne krize, s katero se sooča Evropa. V okoljski organizaciji Focus ocenjujejo tudi, da je EU izpustila še eno priložnost za zaščito gozdov – posodobljena zakonodaja ne bo zmanjšala odvisnosti od sežiganja lesa, prav tako pa ne bo spodbudila potrebnega opuščanja biogoriv iz soje in palmovega olja, ki so tesno povezana s krčenjem gozdov. Več >>>

Trajnostna mobilnost

[IPoP, CIPRA] Izvajanju Pešbusa in Bicivlaka se pridružujejo novi koordinatorji
23. marca 2023 je v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto potekalo usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka. Tudi tokrat se ga je udeležilo veliko število motiviranih posameznikov, predstavnikov šol, občin in drugih organizacij, ki želijo v lokalnem okolju spodbujati aktivno hojo v šolo s Pešbusom in/ali Bicivlakom. Na usposabljanju so imeli priložnost prisluhniti izkušnjam dveh navdihujočih gostov, ki se z organizacijo spremljanje hoje v šolo s Pešbusom in Bicivlakom ukvarjata že več let. Več >>>

Biotska raznovrstnost in varstvo narave

[DOPPS] Kje leti, leti štorklja Bela?
Minila so štiri leta odkar je mlada bela štorklja z imenom Bela zapustila gnezdo v Mateni na Ljubljanskem barju in se odpravila na daljno pot proti Afriki, kjer je ostala do danes. Šele lani je za kratek čas prečkala Bospor ter prestopila prag Evrope. Bela je zdaj odrasla štorklja, ki se bo skoraj zagotovo vrnila v Evropo, si poiskala partnerja in morda prav v Sloveniji prvič gnezdila. Bele štorklje se že vračajo, morda je med njimi tudi Bela. Več >>>

[DOPPS] Jesenska selitev žerjavov je podrla rekorde
Po večjem delu Evrope narašča število žerjavov in temu primerno narašča tudi seleča se populacija pri nas. Spomladi in jeseni lahko tako vedno pogosteje občudujemo velike jate, ki jih spremlja glasno trobljenje. Več >>>

[DOPPS] Pripombe DOPPS na predlog Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028
Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je konec februarja 2023 javno razgrnilo predlog Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028. Oblikovalo ga je skupaj z Zavodom RS za varstvo narave ob sodelovanju strokovnjakov za vrste in habitatne tipe in drugih deležnikov. Več >>>

[DOPPS] Veliki uharici na Krasu se obetajo boljši časi
Na Krasu je letos potekalo že 25. skupinsko štetje velike uharice, naše največje in ogrožene sove. Dogodek, na katerem se vsako leto zbere več kot 100 popisovalcev, ki sinhrono popisujejo veliko uharico, zaradi uharičinega lokalnega imena »gugo« imenujemo Gugalnica. Rezultati letošnjega popisa so rekordni. Več >>>

[DPOMS] 2. del Slovenskega metuljarskega vodiča
Ob koncu leta 2020 je v sklopu evropskega projekta ABLE in Evropskega monitoringa dnevnih metuljev (eBMS) izšel 1. del vodiča, ki služi hitrejšemu določanju metuljev na samem terenu, s poudarkom na transektnem monitoringu. Tik pred začetkom marca je izšel še 2. del Slovenskega metuljarskega vodiča – nadaljevalni določevalni ključ. V njem lahko najdete 63 redkejših/težje prepoznavnih vrst slovenskih metuljev ter 37 vrst, ki se sicer nahajajo že v prvem delu vodiča, a so v drugi del dodane za lažje razlikovanje med vrstami. Več >>>

Krožno gospodarstvo in ravnanje z odpadki

[EBM] Evropska komisija objavila besedilo predloga Evropske unije o pravici do popravila
22. marca je Evropska komisija objavila precej omejen, a pomemben predlog EU o pravici do popravila. Ekologi brez meja v sklopu gibanja Right to Repair (Pravica do popravila), katerega del so, pozdravljajo korak naprej, a opažajo pomanjkanje interesa EU pri tem, da bi popravljivost postala cenovno dostopna in univerzalna. Objavljeni predlog namreč ne obravnava perečih vprašanj cenovne dostopnosti, se pa osredotoča na zmanjšanje zamenjave izdelkov, ko so ti še v obdobju garancije tako, da od prodajalcev zahteva popravilo, če so stroški nižji ali enaki, kot če bi izdelek zamenjali. Več >>>

[EBM] Uspešna mariborska edicija Festivala ponovne uporabe
Ekologi brez meja so na Svetovni dan voda v Maribor pripeljali Festival ponovne uporabe. Povezali so lokalne legende na področju ponovne uporabe in popravil, ki jih v štajerski prestolnici res ne primanjkuje. Več >>>

[EBM] Pridružite se Dnevu v rabljenih oblačilih
Ekologi brez meja tretje leto zapored 23. aprila organizirajo Dan v rabljenih oblačilih in vas vabijo, da se jim pri tem pridružite. Ponovna uporaba oblačil rešuje več izzivov sodobne družbe – hiperprodukcijo, hiperpotrošnjo in hiperodlaganje. Najlažje se jim zoperstavimo z zgledom, od tod tudi zamisel in potreba po Dnevu v rabljenih oblačilih. Več >>>

[EBM] Ob Svetovnem dnevu voda Ekologi brez meja predstavljajo vseslovensko karto pitnikov
Svetovni dan voda Ekologi brez meja letos obeležujejo s predstavitvijo vseslovenske karte pitnikov, ki prebivalcem in turistom zaenkrat nudi informacije o 567 lokacijah z javnim dostopom do pitne vode, s čimer želijo vplivati na manjšo porabo embalirane vode. Več >>>

Trajnostni prehranski sistemi

[Umanotera] O podnebnih spremembah in (pre)hrani
V Umanoteri so v preteklem mesecu precej govorili o povezavi med sistemom oskrbe s hrano in podnebnimi spremembami, in sicer na kar nekaj dogodkih, ki so naslavljali to tematiko. Pri tem ponovno poudarjajo, da samo s spremembo prehranjevalnih navad ne bomo rešili podnebne krize, hkrati pa podnebne krize ne moremo ustrezno nasloviti brez spremembe prehranjevalnih navad. Ob tem ne smemo pozabiti na sistemsko okolje, ki nam mora te spremembe olajšati oziroma sploh omogočati. Več >>>

Okolje in zdravje

[IZO] Revizija direktiv EU o kakovosti zraka
Odbor ENVI leto dni pred prihajajočimi volitvami v EU preučuje predlog za revizijo direktiv EU o kakovosti zunanjega zraka (AAQD), ki predstavljajo temelj za zaščito zdravja, ljudi in
okolja pred onesnaženim zrakom. V sodelovanju z organizacijo Health and Environment Alliance ter s podporo mreže Plan B je Inštitut za zdravje in okolje slovenskim poslancem Ljudmili Novak, Ireni Jovevi ter Milanu Brglezu poslal pismo, v katerem so jih opozorili na pomembnost njihove podpore vprašanju zaščite zdravja na prihajajočih zakonodajnih pogajanjih. Več >>>

 

Urejanje prostora

[IPoP] Nova stanovanja, kaj pa družbena infrastruktura?
V medijih lahko ponovno spremljamo poskuse zasebnih investicij v nove stanovanjske gradnje v Ljubljani, da bi lahko namesto načrtovanih enot otroških vrtcev zgradili več stanovanj. Na srečo so za načrtovanje vrtcev pristojne javne oblasti. Vrtci so, podobno kot šole in parki, prvine družbene infrastrukture, s katerimi morajo biti v duhu moderne doktrine urbanističnega načrtovanja ustrezno preskrbljena vsa stanovanjska območja. Ker se s časom in razvojem mest pomen in funkcije družbene infrastrukture samo še povečujejo, za javno oblast tovrstne investitorske pobude nikakor ne bi smele biti sprejemljive. Več >>>

Urbane politike

 

[IPoP] Nova stanovanja, kaj pa družbena infrastruktura?
V medijih lahko ponovno spremljamo poskuse zasebnih investitorjev nove stanovanjske gradnje v Ljubljani doseči, da bi namesto načrtovanih enot otroških vrtcev lahko zgradili več stanovanj. Na srečo so za načrtovanje vrtcev pristojne javne oblasti. Vrtci pa so, podobno kot šole in parki, prvine družbene infrastrukture, s katerimi morajo biti v duhu moderne doktrine urbanističnega načrtovanja ustrezno preskrbljena vsa stanovanjska območja. Več >>>

 

Mednarodne novice

 

Opolnomočenje potrošnikov s prepovedjo nepoštenih poslovnih praks zelenega zavajanja in prezgodnjega zastaranja
Zeleno zavajanje in zgodnje zastaranje vodita do napačnih predstav o izdelkih in dezinformacij pri potrošnikih, vendar bo nova zakonodaja na ravni EU morda kmalu zatrla nepoštene poslovne prakse. Na povezavi najdete seznam sedmih zavajajočih praks, ki bi morale biti prepovedane. Več >>>

 

Razkritih 1000 območij z ogromnimi izpusti metana, ki lahko sprožijo nove podnebne točke preloma
Obsežni izpusti metana skupaj s pričakovanimi “metanskimi bombami” (na mestih, kjer pridobivajo fosilna goriva, ​​se pričakuje precejšnje pridruženo uhajanje metana) predstavljajo veliko grožnjo – zmanjšanje izpustov bi imelo izjemen in takojšen učinek na blaženje rasti temperature. Več >>>

Ohranjanje in zaščita živali v divjini lahko pomaga ublažiti podnebne spremembe
Nova študija je pokazala, da bi zaščita prostoživečih živali po vsem svetu lahko vodila do bistvenega izboljšanja zajemanja in shranjevanja ogljika v naravnih procesih prek obstoječih ekosistemskih ponorov. Več >>>

 

Napovednik dogodkov

April 2023 [DKAS] Mesec krajinske arhitekture 2023
Mesec april je svetovni mesec krajinske arhitekture. V sklopu MKA članice in člani DKAS prirejajo dogodke, pohode, razstave in druge aktivnosti, s katerimi ozaveščajo o vlogi krajinske arhitekture in sodelovanja človeka z naravo. Več >>>

 

11. 4. 2023 [MKM] »Hočeš f Hoče« – Dan za spremembe 2023
Mariborska kolesarska mreža bo letošnji Dan za spremembe obeležila s krožno vožnjo s kolesi do Hoč in nazaj. Dogodek bo rekreativno-strokovne narave, saj bodo udeleženci kolesarili po kolesarskem koridorju številka 6, ki z Glavnega trga vodi do Hoč, in ga med vožnjo posneli, analizirali in se pri tem hkrati rekreirali. Več >>>

 

12. 4. 2023 [EBM] Odpadki v naših občinah – letno zero waste srečanje in mednarodna konferenca o popravilih
Ekologi brez meja, ki vodijo nacionalno zero waste mrežo, vabijo predstavnike občin, komunalnih podjetij, nevladnih organizacij, medijev in drugih javnosti na letno zero waste srečanje in mednarodno konferenco o popravilih, ki bo potekalo v sredo, 12. aprila, med 9.30 in 17.30 v vinski kleti Zlati Grič v Slovenskih Konjicah. Več >>>

do 15. 4. 2023 [IPoP] Pridružite se organizaciji urbanega sprehoda v svojem kraju
Pomlad je čas za globalni festival Jane’s Walk, ki bo letos potekal med 5. in 7. majem 2023. Lani so se sprehodi po dveh letih epidemije spet vrnili na stara pota in pri nas je v dvanajsti izvedbi potekalo 15 sprehodov v 11 mestih. Vabljeni, da se ponovno pridružite organizaciji sprehoda v svojem kraju in pomagate opozarjati na pomen hoje v vsakdanjem življenju mest. Več >>>

28. 4. 2023 – 4. 5. 2023 [Humanitas] Mednarodno usposabljanje za mladinske delavce
Na usposabljanju bodo udeleženci obravnavali intersekcionalno (spol, barva kože, razred) zatiranje z gostujočimi facilitatorji in facilitatorkami, raziskovali etično komunikacijo, hkrati pa bodo ustvarili multimedijsko gradivo o (novih) neenakostih, ki bo pomagalo tudi ljudem zunaj usposabljanj. Več >>>

do 1. 5. 2023 [SDE] Poziv za prispevke v okviru Konference evalvatorjev Zahodnega Balkana
Slovensko društvo evalvatorjev 29. in 30. septembra 2023 v Ljubljani organizira 5. Konferenco evalvatorjev Zahodnega Balkana, ki nosi naslov Vrednotenje učinkov javnih politik – načela, metode in prakse. Programski odbor vabi avtorice in avtorje k predložitvi povzetkov prispevkov (od 300 do 500 besed) za predstavitev na konferenci. Več >>>

13. 5. 2023 [DKAS] Ekskurzija DKAS – Kozjansko in Posavje
V okviru Meseca krajinske arhitekture DKAS vabi na strokovno ekskurzijo in veselo druženje na Kozjansko in v Posavje. Ekskurzija bo potekala v soboto, 13. maja 2023. Po Kozjanskem parku bo udeležence vodila Vesna Zakonjšek in predstavila nabor projektov, ki jih izvajajo v okviru parka. Udeleženci si bodo ogledali tudi trg Podsreda, drevesnico starih sort jablan,  grad Podsreda ter območje Naravnega parka Jovsi. Več >>>

[Umanotera, Focus] 8. nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti
Trajnostna oskrba s hrano je osnova suverenosti in odpornosti vsake skupnosti, hkrati pa eden najmočnejših vzvodov za naslavljanje podnebne in ekološke krize. Na konferenci bodo Žiga Malek z Vrije Universiteit Amsterdam, Ana Frelih-Larsen z Ecologic Institute in predstavniki dobrih praks lokalnih skupnosti naslavljali vprašanja: Zakaj je prehod na trajnostne prehranske sisteme nujen? Katere strateške usmeritve in politike ga že podpirajo? Kako nekatere lokalne skupnosti že danes aktivno spodbujajo pridelavo in potrošnjo podnebju in okolju prijaznejše hrane? Kakšne koristi jim to prinaša? Več >>>

Skupni novičnik Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo pripravljata Umanotera in IPoP – Inštitut za politike prostora. Podnebna programa mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Podnebnega sklada. Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.