Novice mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, št. 25, september 2022

1. septembra 2022

 Uvodnik

 

Vodnik za prilagajanje na podnebne spremembe:    

Senka Šifkovič, Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora

Podnebne spremembe so postale eden največjih razvojnih izzivov. Vse bolj očitno ogrožajo naravo, človeka in ustaljene načine našega življenja. Letošnje poletje je postavilo sporočila znanstvenikov iz Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) v nov, zelo nedvoumen okvir in precej razširilo razumevanje za nujno potrebno ukrepanje. Poleg dobro znanih globalnih prizadevanj za blaženje je izpostavilo tudi pomen prilagajanja na podnebne spremembe. Ukrepati moramo hkrati na obeh področjih, a  prilagajanje zahteva posebno pozornost. Prvič zato, ker je prilagajanje neizbežno in ker pri prilagajanju ne napredujemo dovolj hitro, drugič zato, ker je prilagajanje v mnogo večji meri kot blaženje odvisno od ukrepanja držav in celo mest samih. Je namreč  izrazito lokalno pogojeno in zanj so najbolj zainteresirane in odgovorne konkretne lokalne skupnosti. Mesta so, kot ugotavlja Svetovni gospodarski forum, ključni vzrok podnebnih sprememb in po oceni IPCC prispevajo v okolje kar dve tretjini vseh današnjih emisij toplogrednih plinov, zato lahko postanejo tudi ključna za prilagajanje.

 

Lokalna raven je brez dvoma za prilagajanje na podnebne spremembe ključna, temeljna raven ukrepanja, a občine in mesta pri prilagajanju rabijo tudi pomoč in podporo države.. Na to številni mednarodni dokumenti in organizacije, tudi konvencija županov (Covenant of Mayors). V tem prispevku predstavljamo nekatere izmed dokumentov, ki vsebinsko uokvirjajo načrtovanje prilagajanja in ukrepov.       

 

Razložimo najprej razlike med blaženjem in prilagajanjem. ,Blaženje podnebnih sprememb (Climate Change Mitigation) je namenjeno zmanjševanju emisij toplogrednih plinov (npr. tistih iz kurjenja fosilnih goriv za pridobivanje elektrike, toplote in transport) in povečevanju ponora toplogrednih plinov (npr. v oceanih, zemlji ali gozdovih). Izvaja se na različne načine: na primer z uporabo obnovljivih virov energije, novih tehnologij, zmanjšanjem rabe energije, povečanjem energijske učinkovitosti ali s spremembami vzorcev rabe, upravljanja ter potrošnje naravnih virov. Prilagajanje na podnebne spremembe (Climate Change Adaptation) pa je namenjeno zmanjševanju negativnih  učinkov podnebnih sprememb na naravo in okolje, zmanjševanju potencialne škode oziroma ustvarjanju odpornosti bivalnega okolja človeka in narave na podnebne spremembe ter tudi izkoriščanju potencialnih novih priložnosti, ki spremljajo ukrepe prilagajanja. Več o podnebnih spremembah je med drugim na voljo na internetni strani Umanotere tukaj.

 

Na poudarjeno potrebo po pospešenem prilagajanju na podnebne spremembe opozarja tudi letošnje posebno poročilo IPCC.  Šesto posebno poročilo IPCC z naslovom Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability govori o tem, da so zaradi posledic podnebnih sprememb, kot so vse pogostejši izredni vremenski dogodki (suše, poplave, požari, vročinski valovi) najbolj izpostavljena področja zdravja, vode, hrane, infrastrukture in ekosistemov in da je zmožnost narave in ljudi za prilagoditev omejena. Vplivi in tveganja podnebnih sprememb, opozarjajo znanstveniki, so kompleksni, sestavljeni in kaskadni ter postajajo vse bolj zapleteni in jih je vse težje obvladovati. Poleg tega pa se bo prilagajanje, v primeru, da bo globalno segrevanje zemljinega površja preseglo 1,5 °C glede na predindustrijsko dobo, izvajalo tudi v stanju naraščajočega segrevanja okolja in še večjih tveganj. Zadnje IPCC poročilo nas opozarja, da so podnebne spremembe grožnja blaginji ljudi in zdravju planeta in da bo vsakršno nadaljnje odlašanje z usklajenim globalnim ukrepanjem za blaženje in prilagajanje zamujena priložnost za zagotovitev žive in dolgoročno vzdržne prihodnosti za vse.

 

Za prilagajanje na podnebne spremembe je na globalni in lokalni ravni ključno ohranjanje, varovanje in obnavljanje narave in naravnih sistemov, ker so  ekosistemi, biotska pestrost in lokalna klima  ključni gradniki podnebne odpornosti in sovisno povezani med eboj, s človeško družbo in z okoljem (glej tudi: Študija virov o koristi zelenih površin za prilagajanje naselij na podnebne spremembe). Poročilo IPCC usmerja države in lokalne skupnosti na številne izvedljive in učinkovite možnosti prilagajanja, ki lahko pomembno zmanjšajo tveganja za ljudi in naravo. Govori tudi o tem, da so hkrati potrebni hitri ali takojšnji ukrepi in tudi dolgoročnejša preobrazba ravnanja  z naravo in okoljem, pri čemer je treba paziti, da takojšnji ukrepi ne ovirajo procesov preobrazbe. Prilagajanje mora biti hkrati fleksibilno in celovito, strateško in medsektorsko povezano ter vključujoče načrtovano in izvajano, ter odprto za nove rešitve in nove možnosti. Obstaja nevarnost, da togo izvajanje ukrepov povzroči ujetost v ranljivosti in tveganjih, ki jih je težko in tudi drago spreminjati. Še posebno je to nevarno, ker poročilo tudi ugotavlja, da je izvedba številnih ukrepov, ki so že na voljo (posebej za mesta), pogosto omejena z institucionalnimi, finančnimi in tehnološkimi ovirami in  zato apelira na usklajen odziv držav in mest tudi s spremembami družbene infrastrukture in s posebno pozornostjo na ranljive skupine.

Svetovni center za prilaganje ob tem poudarja, da številni ukrepi prilagajanja sodijo med tako imenovanje ukrepe »brez obžalovanja«, ki ustvarjajo družbene in gospodarske koristi ne glede na to, ali pride do podnebnih sprememb ali ne, kot tudi v različnih možnih podnebnih prihodnostih. Govorijo tudi o tem, da prilagajanje lahko zagotovi tri vrste koristi – prepreči prihodnje izgube, sproži pozitivne ekonomske učinke in širi dodane družbene in okoljske koristi. Cilj je, da pri ukrepanju minimiziramo tveganja in ne odlašamo z rešitvami.

Poročilo za področje Evrope identificira tveganja zaradi posledic podnebnih sprememb za ljudi, gospodarstvo in infrastrukturo in izpostavlja poplave, pritiske na zdravje in povečano umrljivost zaradi višanja temperatur in vročinskih valov, problem preskrbe z vodo in izgube pridelkov zaradi vročine, suše in drugih ekstremnih vremenskih dogodkov ter spremembe v morskih in kopenskih ekosistemih. V letu 2021 je bila sprejeta EU strategija prilagajanja Oblikovanje Evrope, odporne proti podnebnim spremembam – nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam, ki poudarja, da moramo hitro okrepiti svojo odpornost proti podnebnim spremembam in se premakniti od ozaveščenosti in zaskrbljenosti k množičnemu ukrepanju za prilagajanje. Pri tem so pomembni tudi podatki o tveganjih in izgubah ter znanje, povezano s podnebjem, ki ga je veliko na razpolago na EU platformi  Climate ADAPT.  Stroške prilagajanja je treba začeti upoštevati pri načrtovanju nacionalnih fiskalnih okvirov,  države pa morajo po priporočilih OZN upoštevati naraščanje javnofinančnih odhodkov zaradi nadomeščanja škode iz izrednih dogodkov (poročilo Human costs of disasters, UN 2020).

Prilagajanje na podnebne spremembe naslavlja tudi Evropski podnebni zakon (Evropska podnebna pravila, 2021)  v preambuli (5., 31. in 32. točka) in posebej v 5. členu, ki zavezuje države, da:

        zagotovijo stalen napredek pri povečanju sposobnosti prilagajanja, krepitvi odpornosti in zmanjšanju ranljivosti zaradi podnebnih sprememb v skladu s Pariškim sporazumom,

        zagotovijo, da so politike za prilagajanje usklajene, se medsebojno podpirajo, prinašajo dodatne koristi za sektorske politike in prispevajo k boljšemu in doslednemu vključevanju prilagajanja podnebnim spremembam v vsa področja politike,

        na podlagi zanesljivih analiz podnebnih sprememb in ranljivosti, ocen napredka in kazalnikov, ki temeljijo na najboljših razpoložljivih in najnovejših znanstvenih dokazih, sprejmejo in izvajajo nacionalne prilagoditvene strategije in načrte, pri čemer upoštevajo posebno ranljivost posameznih sektorjev, med drugim kmetijstva, vodnih in prehranskih sistemov in prehranske varnosti, ter spodbujajo naravne rešitve in prilagajanje, ki temelji na ekosistemu.

V Sloveniji sta ključna dokumenta za prilagajanje Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam, 2016 (posebej priloga Kazalec ranljivosti Slovenije na podnebne spremembe) in Resolucija o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije (2022, poglavje 5). Stanje okolja in podnebne spremembe ter projekcije njihovih učinkov spremlja ARSO, (Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja, Atlas podnebnih projekcij, Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja – povzetek dejavnikov okolja z vplivom na kmetijstvo). Uprava RS za zaščito in reševanje izdeluje ocene ogroženosti Slovenije (posebej sta izdelani Ocena ogroženosti zaradi požarov, 2015 in Ocena ogroženosti zaradi poplav, 2016). Glede podnebnih sprememb je najbolj prizadeto kmetijstvo, zato ima to tudi že od leta 2010 sprejeto Strategijo prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam (glej tudi Podnebne spremembe in obvladovanje tveganj v kmetijstvu).

Po zadnjih podatkih je kar 63 slovenskih občin že vključenih v Konvencijo  županov za podnebne spremembe in energijo, marsikatera občina pa se po svoje tudi že aktivno prilagaja na podnebne spremembe. Hkrati so letos poleti nevladne organizacije množično podprle poziv županu prestolnice Nimamo več časa za čakanje!, da mestni prebivalci in mesto nujno potrebuje »konkretno, koherentno in ambiciozno strategijo, s katero se bo borilo proti posledicam podnebnih sprememb« in stopilo na pot prilagajanja.

Nedvomno je lokalna raven za prilagajanje ključna, vendar pa potrebuje pri tem tudi sistemsko podporo države. Po poročanju Konvencije županov je poleg  Evropskega parlamenta  do poletja 2019 podnebno krizo razglasilo tudi 300 evropskih mest. S tem so mesta dala jasno vedeti, da so pripravljena na vodilno vlogo v energetski preobrazbi. V Sloveniji lahko opisano situacijo prevedemo na raven občin, pri čemer so mestne občine tiste, ki bi morale povesti prakso prilagajanja in s svojim zgledom in v sodelovanju z državo zagnati razvoj dobre prakse prilagajanja. Za to so nujne tako dobre celovite strategije prilagajanja, s poudarkom na sonaravnih rešitvah brez obžalovanja (modrozelena infrastruktura), kot takojšnji ukrepi za prilagajanje ter tudi pregledno javno spremljanje in vrednotenje učinkov. Nujne so tako sistemske kot strukturne spremembe, okrepitev sistema načrtovanja in upravljanja zelenih in ozelenjenih površin, zagotavljanje celovitega in povezanega varstva in razvoja, vključevanje novih akterjev in tudi dodatne naložbe v večjo odpornost infrastrukture. 

 

Aktualno v okviru mrež

 

Podnebne spremembe: kako se jim prilagajamo na lokalni ravni?

12. oktober 2022, 9.30 – 14.00, Ljubljana

Za uspešno prilagajanje na podnebne spremembe moramo razumeti, kako te vplivajo na nas ter kako načrtovati politike in ukrepe, ki bodo zmanjšali ranljivost in povečali odpornost na vplive podnebnih sprememb. Zato vas vabimo na posvet o aktualnih izzivih prilagajanja na podnebne spremembe v Sloveniji in o tem, kakšne naloge postavlja pred lokalne skupnosti.

Več >>>

Ali lahko zelene strehe nadomestijo zelene površine?

12. september 2022, 18.00, Okoljski center, Ljubljana

Med ukrepi, ki bi lahko pomagali pri prilagajanju mest na podnebne spremembe, se pogosto izpostavlja zelene strehe.  Ker je razumevanje učinkovitosti posameznih ukrepov ključnega pomena za reševanje podnebnih izzivov želimo v okviru serije dogodkov Prave dobre prakse podpreti argumentirane razprave o tem, obenem pa s tem dvigniti tudi ozaveščenost o posameznih ukrepih. Več >>>

Vključitev emisij toplogrednih plinov od sežiga komunalnih odpadkov v sistem EU trgovanja z emisijskimi kuponi
Mreža Plan B za Slovenijo je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovila poziv glede vključitve emisij toplogrednih plinov (TGP) od sežiga komunalnih odpadkov v sistem EU trgovanja z emisijskimi kuponi (EU ETS). Več >>>

Letno srečanje članic Mreže za prostor
Leto je naokoli in čas je že bil, da se članice Mreže za prostor ponovno srečamo. Letno srečanje je tokrat potekalo 25. avgusta 2022 na Pumpnci v Novem mestu. Namenjeno je bilo izmenjavi informacij o projektih in aktivnostih, ki jih članice izvajamo, medse smo sprejele novo članico, razpravljale pa smo tudi o prioritetnih temah, s katerimi želimo nasloviti Ministrstvo za okolje in prostor. Več >>>

Tudi NVO morajo poročati o lobističnih stikih
Od 17. novembra 2020 veljajo spremembe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki so uvedle poročanje o dejavnostih lobiranja tudi za interesne organizacije, med katere sodijo tudi nevladne organizacije. Po novem morajo tudi te Komisiji za preprečevanje korupcije poročati o dejavnosti lobiranja za neregistrirane lobiste. Več >>>

Iz aktivnosti članic

 

Podnebne politike

[Umanotera] Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb
Posodobljen dokument Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb, ki so ga pripravili v Umanoteri, vključuje pregled trenutnih mednarodnih in slovenskih politik na področju podnebnih sprememb. Več >>>

[IZO] Sporočilo za javnost ob svetovnem dnevu ekološkega dolga 2022
Na podlagi nacionalnih izračunov o odtisu in biokapaciteti, ki jih je opravila organizacija Global Footprint Network, smo dan ekološkega dolga letos znova obeležili bolj zgodaj, in sicer 28. julija. Več >>>

[Prostorož in drugi] Ko je vroče, se Ljubljana spremeni
Ko je vroče, se Ljubljana spremeni. Prebivalci se zadržujejo v stanovanjih, po mestu opravijo le nujne poti in na lastni koži občutijo, kako vročina vpliva na slabšo koncentracijo, manjšo delovno opravilnost, utrujenost in izčrpanost. Že ob trenutnem vročinskem valu strokovnjaki opozarjajo, naj ljudje ostanejo doma in bodo čim manj na prostem. Ob vseh prihodnjih vročinskih valovih bo enako. Ljubljana v vročini ostane brez ljudi – mesto brez ljudi pa je mrtvo mesto. Več >>>

[Focus] Še dolga pot do podnebne nevtralnosti: Ob zaključku projekta LIFE Unify
Objavljeno je poročilo ob zaključku projekta LIFE UNIFY, ki je kot glavni cilj imel pospešitev in olajšanje pravičnega ter pravočasnega prehoda držav članic EU v nizkoogljična gospodarstva. Več >>>

[Focus] Direktiva o energiji iz obnovljivih virov (RED lll) in biogoriva
Po glasovanju v odborih Evropskega parlamenta se nam obetata postopna opustitev najslabših biogoriv in podpora bolj trajnostnim alternativam, še vedno pa je premalo ukrepov za prenehanje proizvodnje goriv in prehrambnih rastlin. Več >>>

[Focus] Nizkoemisijske cone za zmanjšanje onesnaženosti zraka in emisij toplogrednih plinov v mestih
V boju proti podnebnim spremembam in onesnaženemu zraku se številna mesta v Evropi odločajo za nizko, oziroma brezemisijske cone. Več >>>

[Focus] Pri oblikovanju podnebno-energetskih ukrepov je treba pozornost nameniti tudi morebitnim nezaželenim družbenim učinkom
Objavljena je analiza nezaželenih družbenih učinkov podnebno-energetskih politik in ukrepov EU. Analiza predstavlja tudi nekaj ukrepov in priporočil za preprečevanje nezaželenih družbenih učinkov ukrepov, ki jih potrebujemo, da bi nas obvarovali pred podnebnim zlomom. Poročilo se posebej posveča ženskam, saj raziskave in izkušnje kažejo, da so te med oblikovanjem in izvajanjem ukrepov proti podnebnim spremembam ter za pravičen in zelen energetski prehod pogosto v deprivilegiranem položaju. Več >>>

[Focus] Kako zelene so zelene tehnologije?
Kot dandanes velja za skoraj vsako stvar, se sem in tja pojavlja tudi dvom v zeleni prehod. So zelene tehnologije res zelene ali bodo povzročile še več škode okolju? So le poslovna priložnost ali nujna rešitev v času podnebne krize? Več >>>

[Focus] Z vročinskimi valovi tudi vse več poletne energetske revščine
V EU si več kot petina prebivalstva (ali več kot 100 milijonov ljudi) poleti ne more privoščiti udobno hladnih domov. Zato želimo opozoriti na problem poletne energetske revščine tudi odločevalce pri sprejemanju novih ukrepov in politik, saj je ukrepanje nujno. Več >>>

Trajnostna mobilnost

[LKM] Anketa o kolesarjenju v Ljubljani – kolesarska klima 2022
Ljubljanska kolesarska mreža je na prošnjo Mestne občine Ljubljana pripravila anketo Kolesarska klima v Ljubljani 2022. Rezultate ankete bo občina uporabila za izboljšanje razmer za kolesarjenje v Ljubljani. Več >>>

 

[LKM] Član Ljubljanske kolesarske mreže prekolesaril vse ljubljanske ceste in ulice
V dobrih 10 letih je skupno prevozil 1.356 km poti. Od predstavnika MOL je izvedel, da naj bi imeli oni evidentiranih skupno 1.156 občinskih cest znotraj Ljubljane, torej je bilo nekaj dodatnih km prepredenih še preko različnih manjših stez znotraj sosesk ali primestnih pokrajin. Več >>>

 

[IPoP, CIPRA] Podprimo otroke pri hoji in kolesarjenju v šolo
Hoja v šolo je dobra priložnost za redno telesno dejavnost in večina otrok si želi v šolo s kolesom ali skirojem, zato je pričetek novega šolskega leta odlična priložnost, da otrokom pomagamo razvijati te zdrave potovalne navade. Šole in občine lahko k temu pripomorejo z aktivnim načrtovanjem šolskih poti in z organizacijo spremljane hoje v šolo s pomočjo Pešbusa in Bicivlaka, katere namen je otroke naučiti tudi varnega vključevanja v promet. Starši pa lahko k temu pripomorejo z odločnostjo, da bodo njihovi otroci prihajali v šolo aktivno, in z zaupanjem, da to zmorejo. Več >>>

 

[IPoP] Z novim šolskim letom bo v starem delu Mosta na Soči območje varnih prihodov v vrtec in šolo
Osnovna šola in vrtec na Mostu na Soči se nahajata v starem delu naselja z značilnimi ozkimi ulicami. Velik delež otrok prihaja v šolo peš ali s šolskim avtobusom, ki ustavi na avtobusnem postajališču na državni cesti. Kljub temu pa je že tako omejen prostor pred šolo zasičen z avtomobili tistih, ki otroke pripeljejo pred šolo, še posebej v jutranji konici in ob deževnem vremenu. Občina Tolmin se je zato, v sodelovanju z osnovno šolo in vrtcem ter krajevno skupnostjo Most na Soči, odločila uvesti trajni ukrep “šolska ulica – območje varnih prihodov v šolo”. Več >>>

 

[MKM] Evropski teden mobilnosti 2022 – Trajnostno povezani
Pobuda letos opozarja na pomen dobro povezanih skupnosti, saj so te pogoj za uspešnost katerekoli občine in za visoko raven kakovosti našega bivanja v njej. O kakovosti življenja v neki občini tako vse bolj odločajo dobra dostopnost do dobrin in storitev, zagotovljena mobilnost za vse družbene skupine, dobre povezave ter raznovrstnost alternativ osebnemu motornemu prometu. K temu želijo pripomoči tudi na Mariborski kolesarski mreži. Več >>>

 

[MKM] Vabilo k donaciji koles!
V sklopu projekta Zavrtimo krog bo Mariboska kolesarska mreža vesela vsake donacije koles, ki jih bodo nato reciklirali ali pa uporabili za rezervne dele pri reciklaži. Tako bodo pripravili kolesa, ki jih bomo lahko potem predali v souporabo zainteresiranim stanovanjskim skupnostim in organizacijam. V sklopu projekta Zavrtimo krog vabijo  tudi različne stanovanjske skupnosti (bloki, večstanovanjske hiše,…) in organizacije (nevladne organizacije, šole, podjetja), da se prijavijo kot interesenti za souporabo koles. Več >>>

Biotska raznovrstnost in varstvo narave

[BDS] Ekskurzija na Bloke
Botanično društvo Slovenije je 18. junija organiziralo ekskurzijo na Bloke. Bloška planota je botanično izjemno zanimivo območje na Notranjskem, značilno podobo pa ji s počasnim tokom in okljuki daje potok Bloščica. Zaradi zastajanja vode so travniki v okolici zamočvirjeni in mestoma prehajajo v nizka barja. Floro predstavljajo številne zelo redke in ranljive vrste, ki gradijo tudi značilne mokriščne združbe. Več >>>

 

[DOPPS] Letos nismo popisovali le ptic
Letošnjo sezono pri DOPPS niso popisovali le ptic, temveč tudi poljskega murna, kobilice, metulje in vegetacijo. Hkrati so pričeli tudi z iskanjem dobro ohranjenih, vrstno bogatih travnikov, s katerih bi želeli v naslednjih letih pobirati semena za semensko banko. Več >>>

 

[DOPPS] Zakulisje »zelenega okrevanja«: Kako nam je z evropskim skladom za okrevanje spodletelo zaščititi naravo in kaj še lahko rešimo?
Kriza biotske raznovrstnosti je prav tako pomembna kot podnebna kriza – med seboj sta povezani in z obema se moramo spoprijeti hkrati. Zaskrbljujoče stanje biotske raznovrstnosti v EU kliče po takojšnjem ukrepanju. Strategija EU za biotsko raznovrstnost 2030 navaja, da je za boj proti izgubi biotske raznovrstnosti potrebnih najmanj 20 milijard EUR na leto. Več >>>

 

[SOD] 6. Evropski odonatološki kongres
Slovensko odonatološko društvo je med 26. in 30. junijem v Mekinjah gostilo 6. Evropski odonatološki kongres (ECOO 2022), ki se ga je udeležilo 74 odonatologov in drugih ljubiteljev narave iz kar 25 držav. ECOO je namenjen izmenjavi in širjenju znanja o kačjih pastirjih zahodnega Palearktika, odonatologi pa preko predavanj in predstavitev posterjev izmenjujejo najsodobnejše ugotovitve in mnenja iz sveta kačjih pastirjev. Več >>> 

 

[Focus] Peticija evropskim poslancem – Skupaj za gozdove!
Pozvati je treba evropske poslance, da glasujejo za t. i. protideforestacijsko uredbo, ki bo dovolj močna, da bo korporacije zavezala k spremembam njihovih izkoriščevalskih praks in v EU prepovedala prodajo vseh izdelkov, povezanih s krčenjem gozdov. Več >>>

Varstvo okolja

[PIC] Pravica do čistega, zdravega in trajnostnega okolja je človekova pravica
Potem ko je oktobra 2021 pravico do čistega, zdravega in trajnostnega okolja kot človekovo pravico priznal Svet Združenih narodov za človekove pravice, v katerem je 47 članic, je konec julija 2022 to potrdila še Generalna skupščina in sprejela resolucijo, s katero je priznala pravico do čistega, zdravega in trajnostnega okolja kot človekovo pravico. Več >>>

 

[CIPRA Slovenija] Kaj se dogaja na Koči pri Triglavskih jezerih z odpadnimi vodami?
Planinske koče predvsem v poletnih mesecih predstavljajo veliko obremenitev za okolje. Vedno več obiskovalcev povečuje tudi količino odpadne vode, ki lahko potencialno ogroža bližnje vodne vire. Že v 90. letih prejšnjega stoletja je bilo ekološko stanje planinskih koč v Julijskih Alpah precej kritično, po letu 2000 je prišlo do izgradnje več čistilnih naprav. Več >>>

 

[CIPRA Slovenija] Problematika Dvojnega jezera
Dvojno jezero v Dolini Triglavskih jezer predstavlja Peto in Šesto jezero, ki se ob višjem vodostaju združita v eno. Jezero je kraško s podzemnim odtokom vode v smeri proti kraškemu izviru Savice. Ker se nahaja na visoki nadmorski višini (1.669 m n. v.), bi lahko sklepali, da je varno pred negativnimi človeškimi vplivi. Žal temu ni tako, saj ga pesti kar nekaj težav. Dve najbolj izstopajoči sta naselitev rib in odtekanje odpadne vode iz planinske koče v jezero. Več >>>

 

[CIPRA Slovenija] »Koliko nas je?« – pilotno štetje obiska v gorah
Gore so izjemno občutljiv ekosistem. V slovenskih gorskih turističnih občinah beležimo porast števila obiskovalcev. Zaradi vedno večjega obiska gora so pogostejše nesreče v gorah, zahtevnejše je zagotavljanje varne in urejene planinske infrastrukture, oteženo pa je tudi ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Za zasnovo smotrnih ukrepov za učinkovito razpršitev in pravočasno preusmerjanje tokov planincev potrebujemo podatke o obisku gora. Več >>>

 

[CIPRA Slovenija] Vodni viri v Kamniško-Savinjskih Alpah so onesnaženi: Fekalije odtekajo v izvire pitne vode
Sistematične meritve kvalitete voda v več kot 70 izvirih na območju Kamniško-Savinjskih Alp med leti 2018-2022, ki jih izvaja Jamarski klub Kamnik, dokazujejo, da se onesnaženje s fekalnimi in gospodinjskimi odpadnimi vodami v sredogorju in visokogorju zelo hitro odraža v podzemnih vodah in vodnih izvirih. Več >>>

Krožno gospodarstvo in ravnanje z odpadki

[EBM] Začelo se je v Estoniji …
Ekologi brez meja se bodo tudi letos pridružili akciji Čista obala, ki poteka v sklopu največje svetovne prostovoljne čistilne akcije obal, morij in jezer – International Coastal Cleanup (ICC). Zakaj? Ker so zagovorniki prakse, da čiščenje ni dovolj, ampak ga je treba izkoristiti za pridobivanje podatkov, ki lahko vplivajo na prakse gospodarstva in odločevalcev. Zato bodo ponovno opravili tudi popis blagovnih znamk preštetih odpadkov. Več >>>

 

[EBM] Več vsebin in manj odpadkov v novem šolskem letu
Kako otrokom in mladim približati okoljske teme? Vedno znova se izkazuje, da je prav področje odpadkov tisto, kjer lahko vsi nekaj postorimo. Tudi generacija, ki še nima moči odločanja, jo bo pa nekoč imela. Zato je pomembno, da se tudi njim predstavi ne le pomen ločenega zbiranja odpadkov, ampak tudi načine za njihovo preprečevanje. Več >>>

 

[EBM] Pogovoriti se moramo o kemikalijah
Škodljive kemikalije in mikroplastika prehajajo v naša telesa po različnih poteh, predvsem prek živil in vsakdanjih izdelkov. Med njimi pa niso le plastenke, ampak npr. tudi plenice in živalski izdelki. Več >>>

 

[EBM] Prvi učni načrt za zero waste ambasadorje
Ekologi brez meja so ustvarili strukturiran učni načrt za podporo pri usposabljanju zero waste ambasadorjev, ki je na voljo v treh jezikih (angleščini, slovenščini in estonščini). Cilj usposabljanja je okrepiti in razširiti zero waste kompetence med izvajalci sprememb po vsej Evropi in jih opolnomočiti, da bodo podprli in spodbujali skupnosti na poti k dolgoročnim sistemskim spremembam. Več >>>

 

[EBM] Zero waste od Maribora do Portoroža
V letošnjem letu so Ekologi brez meja uspešno pod streho spravili že pet prireditev, kjer so odpadke preprečevali, jih ločeno zbirali in tehtali ter neutrudno komunicirali o pomenu teh dejanj. Najbolj nedavni sta bili Slovenski oglaševalski festival in Art kamp. Več >>>

Trajnostni prehranski sistemi


[Umanotera] Pilotno izvajanje sodelovalne igre: Izobraževanje mladih o podnebju prijaznejši hrani
Umanotera je v sklopu projekta Podnebni meni: Spodbujanje trajnostnega in zdravju prijaznejšega prehranjevanja razvila sodelovalno igro na temo podnebju in zdravju prijaznejše prehrane. Namen sodelovalne igre je na poučen in interaktiven način opolnomočiti učence in dijake o povezavi med tem, kar jemo in podnebnimi spremembami. Več >>>

Okolje in zdravje

[PIC] Položaj prihodnjih generacij z vidika pravnega varstva pravice do zdravega življenjskega okolja
Nujno je potrebno reševanje okoljskih izzivov. Kakšna je pravna ureditev problematike položaja prihodnjih generacij z vidika pravnega varstva pravice do zdravega življenjskega okolja v slovenskem prostoru? Več >>>

Urejanje prostora

[Prostorož] Nove klopi med klinikami
V okolici klinik UKC od avgusta dalje stoji 16 novih klopi, ki so namenjene pacientom, njihovim svojcem in zdravstvenim delavcem. Do takrat lahko uporabniki glasujejo, če želijo, da klopi na lokacijah tudi ostanejo. Po tem času se bodo pristojne službe UKC na podlagi anket uporabnikov, opazovanja in mnenja vodstev klinik odločile, katere dodatne klopi bodo tudi obdržali. Več >>>

 

Drugo 

[PIC] (Potencialni) vpliv tehnologije blockchain na podnebne spremembe
Blockchain se na mnogih področjih uporablja kot porazdeljena baza podatkov in ima nekaj močnih točk, kot so zaupanje, preglednost, varnost, nespremenljivost, trajnost, disintermediacija in druge. Zaradi prednosti, ki jih ponuja, se mu vse več pozornosti namenja tudi pri naslavljanju okoljskih vprašanj, kot so podnebne spremembe. Vendar družbeni in politični stroški ter koristi nastajajočih blockchain aplikacij, vsaj zaenkrat, ostajajo dvoumni. Več >>>

 

[Umanotera] Iniciativa Glas ljudstva išče prostovoljce
Iniciativa Glas ljudstva, katere del je tudi Umanotera, se po uspešni kampanji ob aprilskih državnozborskih volitvah pripravlja na jesenske volitve. Pripravili so dopis za lokalne aktiviste, s katerim jih vabijo, da se ob prihajajočih lokalnih volitvah aktivirajo v svojih občinah. Več >>>

 

[CIPRA Slovenija] V imenu narave
Prisluhnite podkastu V imenu narave in izvedeli boste, kako in zakaj se je pomembno naučiti brati znamenja pokrajine, zakaj so zavarovana območja gora učilnica na prostem, pa tudi o vedno bolj množičnem obisku gora ter o tem, kaj pomeni trajnostni razvoj in uveljavljanje skromnosti v gorniškem turizmu. Več >>>

 

[Focus] Ljudje se odpovedujejo toplim obrokom, da lahko energetska podjetja še naprej bogatijo
Evropske vlade morajo zaščititi ljudi, še posebej tiste najbolj ranljive, pred negotovostmi liberaliziranega trga z energijo. Energijo bi morali dekomodificirati, torej spremeniti iz tržne v netržno dobrino – le tako nam trgovci z energijo ne bi krojili življenj.Več >>>

 

[CIPRA Slovenija] Voda v naravnem okolju – kroženje
Zagotovo ste že slišali za vodni krog. Voda je v stalnem ravnovesju med morjem, ozračjem ter kopnim. Ločimo dva vodna kroga: mali vodni krog (kroženje vode nad morjem) in veliki vodni krog (kroženje vode med morjem in kopnim). Več >>>

 

[CIPRA Slovenija] Doživljanje reke Soče – varno in brez gneče?
Že desetletja so v Dolini Soče opažali vedno večjo obremenitev »hčere planin«, reke Soče. Število kajakov in raftov je preseglo več vidikov nosilnih zmogljivosti. Javni zavod za turizem Dolina Soče je zato začel korakati proti rešitvi; prvi korak je bil pridobiti kakovostne vhodne podatke o obremenitvi reke. Več >>>

 

[CIPRA Slovenija] maPZS: Za odgovoren izlet v gorski svet
Zaradi vedno večjega obiska gora so tam tudi pogostejše nesreče. Zaradi pogostejših ujm in množičnega obiska gora pa je zahtevnejše tudi zagotavljanje varne in urejene planinske infrastrukture. Več >>>

 

[Društvo Humanitas, Umanotera] Nov projekt o podnebnih migracijah – Otok X
Od letošnje pomladi se odvija nov projekt, Otok X, v katerem bodo povezane posledice podnebnih sprememb, migracije in življenjski slog posameznikov. V novem šolskem letu bodo nastale nove gledališke interaktivne predstave Otok X o podnebnih migracijah, v katerih bodo mladi na izkustveni način spoznavali različne scenarije o stanju sveta in prihodnosti, ki jo bodo »pisali« sami v predstavi. Več >>>

 

Posebnega poročevalca ZN za človekove pravice in okolje zanima vaše mnenje
Posebni poročevalec Združenih narodov za človekove pravice in okolje, dr. David R. Boyd, bo med 29. septembrom in 6. oktobrom 2022 v Sloveniji, kjer se bo srečal s predstavniki vlade in civilne družbe. Pred obiskom, ki bo posvečen pogovorom o dobrih praksah, pa tudi izzivom glede človekovih pravic, povezanih s podnebnimi spremembami in varstvom okolja, bi si rad ustvaril sliko o stanju v državi. Več >>> 

 

Mednarodne novice

 

Dobički mlečne in mesne industrije ogroženi v luči podnebne krize

Nova raziskava Changing Markets Foundation je pokazala, da bosta mlečna in mesna industrija v prihodnosti ogroženi, če ne bosta resno naslovili svojega vpliva na podnebje. 

Več >>>

 

Taksonomski zemljevid 

LifeGate 2022 je interaktivni, dvodimenzionalni zemljevid. Gre za poskus filogenetskega kategoriziranja vseh poznanih vrst (2,6 milijonov) na interaktivni platformi. Več >>>

 

Povečalo se je število tigrov v divjini

Nova ocena IUCN je pokazala, da je v divjini 40 % več tigrov kot leta 2015, kar je okoli 5600 tigrov. Gre za posledico uspešnih ukrepov na področju zaščite živali in izboljšanih nadzornih sistemov živali. Več >>>

 

Vpliv podnebnih sprememb na ekonomsko rast

V začetku avgusta je bila objavljena nova študija, ki raziskuje vpliv dvigovanja temperatur in podnebnih sprememb na BDP. Vpliv je bilo opaziti v skoraj četrtini raziskanih držav. Več >>>

Napovednik dogodkov

7. 9. 2022 [DOPPS] Koncert ZA GOZD – prvi naravovarstveni koncert DOPPS

DOPPS vabi na prvi naravovarstveni koncert v svoji zgodovini, ki ga posveča gozdnim specialistom, pticam, ki za svoj obstoj pri nas potrebujejo več naravi prepuščenih gozdov. Več >>>

 

12. 9. 2022 [EBM] Kaj lahko storiš ti za svet brez smeti

Na predavanju Ekologov brez meja bodo udeleženci spoznali vse male, a izjemno pomembne trike, s katerimi lahko vsak od nas na preprost način poskrbi za manj smeti. Predstavljen bo tako koncept zero waste kot druge aktualne teme – plastika za enkratno uporabo, hitra moda, zavržena hrana, digitalni odpadki. Več >>>

 

12.-14. 9. 2022 [DKAS] ECLAS konferenca Scales of Change / Merila sprememb

V počastitev 50. obletnice študijskega programa krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti in 50. obletnice ene od pionirskih konferenc s področja krajinskega planiranja, ki je leta 1972 potekala v Ljubljani, bo na Oddelku za krajinsko arhitekturo potekala letna konferenca Združenja evropskih šol krajinske arhitekture – ECLAS z naslovom Scales of Change oz. Merila sprememb. Več >>>

 

12. 9. – 9. 10. [MKM] Strava izziv: V 28 dneh okoli sveta – v slogi je moč

Skupnost Mariborske kolesarske mreže na Stravi se bo v tednu pričetka Evropskega tedna mobilnosti znašla pred novim izzivom. Tokratna akcija, ki jo ponovno pripravljajo v sodelovanju z EIT Urbana mobilnost RIS Hub Slovenija, bo bolj spodbujala sodelovanje kolesarske skupnosti in manj tekmovalnost med njenimi člani. Tako bodo v boben za žreb nagrade uvrstili vse udeležence izziva, ki bodo v tem času prekolesarili vsaj 100 kilometrov. Prav tako bodo nagrado izžrebali tudi izmed vseh, ki bodo v času trajanja izziva opravili vsaj 20 aktivnosti. Več >>>

 

17. 9. 2022 [Sončni grič] Evropski dan trajnostnih skupnosti v letu 2022

Evropski dan trajnostnih skupnosti v letu 2022 izpostavlja pobude mladih v lokalnem okolju, pridružite pa se lahko tisočim dogodkom po Evropi. Dobrodošli so vsi dogodki, organizirani v septembru 2022. Registracija dogodkov je že odprta. Več >>>

 

17. 9. 2022 [DOPPS] Delovna akcija: Čiščenje zarasti na otokih Ptujskega jezera

Na Ptujskem jezeru bodo gnezditvene otoke očistili zarasti in tako pticam prihodnjo pomlad omogočili gnezdenje. Za udeležbo potrebujete primerno opremo (delovno obleko, škornje, rokavice) in kakšen kos orodja (grablje, vile, motike, mačete). Za pijačo in toplo malico bo poskrbljeno. Več >>>

 

21. 9. 2022 [DOPPS] Predavanje: Spoznajmo ptice Ribniške doline

Predstavljene bodo različne vodne in druge ptice Ribniške doline, in sicer od gnezdilk v poletnih mesecih, do tistih, ki preletijo naše območje in posameznih vrst, ki pri nas prezimujejo. Več >>>

 

9. 2022 [Umanotera] Podnebna kriza in prehranska draginja – kako rešiti dve muhi na en mah?

Govora bo o ključnih dejavnikih ranljivosti, predvsem pa o spremembah na strani potrošnikov in na sistemski ravni, potrebnih za zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno hrano po dostopnih cenah za vse ter za zmanjšanje vpliva na podnebne spremembe. Več >>>

 

26. 9. 2022 [Umanotera] Usposabljanje za učitelje: Poučevanje o (pre)hrani v času podnebnih sprememb

Umanotera vabi na usposabljanje za učitelje: Poučevanje o (pre)hrani v času podnebnih sprememb 28. septembra 2022 od 16.30 do 19.00 v Grand Hotelu Union v Ljubljani. Več >>>

Skupni novičnik Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo pripravljata Umanotera in IPoP – Inštitut za politike prostora. Podnebna programa mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Podnebnega sklada. Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.