Novice mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, št. 20, marec 2022

9. marca 2022

 Uvodnik

 

Skupaj do stanovanjskih zadrug

Maša Hawlina in Anja Lazar, IŠSP, Nina Plevnik, IPoP

Pobude za stanovanjske zadruge se v zadnjih letih, ob vse večjem pomanjkanju dostopnih stanovanj, hitro množijo. Prihajajo tako od samoorganiziranih skupin in posameznikov, ki bi radi vzpostavili stanovanjske zadruge ter v njih bivali, kot od občin in stanovanjskih skladov, ki stanovanjske zadruge prepoznavajo kot dober mehanizem za povečanje fonda dostopnih in kakovostnih stanovanj … Kljub rastoči potrebi in pripravljenosti deležnikov pa v Sloveniji še ni bilo vzpostavljeno zakonsko okolje, ki bi omogočalo in spodbujalo gradnjo dostopnih stanovanj v okviru stanovanjskih zadrug. Zato je bila v sklopu naših zagovorniških aktivnosti sprejeta odločitev, da se pripravi predlog zakonskih rešitev, s katerimi bi lahko primerno uredili področje stanovanjskega zadružništva bodisi kot poglavje o stanovanjskih zadrugah znotraj Stanovanjskega zakona ali kot samostojni zakon o stanovanjskih zadrugah. 

 

V stanju zaostrene stanovanjske krize, ko je vse več ljudem onemogočen dostop do ustreznega stanovanja, so novi odgovori na stanovanjsko vprašanje nujni. Ena izmed oblik stanovanjske preskrbe, ki stanovanja izvzema iz trga ter jih zopet postavlja v njihovo prvotno funkcijo doma, so stanovanjske zadruge.

Zadruge so avtonomne in demokratične organizacije, ki gradijo na združevanju dela in virov ter sledijo načelom pravičnosti, vključenosti in solidarnosti. Osnovni temelj zadrug je spoznanje posameznikov, da lahko s sodelovanjem lažje zadovoljijo svoje potrebe – v primeru stanovanjskih zadrug je to dostop do kakovostnega stanovanja. Ob primerni javni podpori lahko pomembno prispevajo k povečanju fonda dostopnih in kakovostnih najemnih stanovanj, dopolnjujejo delo javnih stanovanjskih skladov ter delujejo v javnem interesu. 

Stanovanjske zadruge in zadruge nasploh v Sloveniji pogosto povezujemo z obdobjem socializma, a imajo te mnogo daljšo zgodovino. V 80ih letih prejšnjega stoletja pa so v nekaterih evropskih državah doživele nov vzpon z močnimi gibanji, ki so zahtevala pravico do kakovostnega bivanja. Nove stanovanjske zadruge so se tako oblikovale okoli širših razmislekov o tem, na kakšen način želimo bivati, katere potrebe naj stanovanjski prostori naslavljajo, kako povezovati bivalno in delovno okolje ter kakšna stanovanjska preskrba lahko spodbuja bolj odprto in pravično družbo.

Prvi poskusi razvoja sodobnih stanovanjskih zadrug v Sloveniji segajo že deset let nazaj. Pobude se v zadnjih letih, ob vse večjem pomanjkanju dostopnih stanovanj, hitro množijo. Prihajajo tako od posameznikov in samoorganiziranih skupin, ki bi radi vzpostavili stanovanjske zadruge ter v njih bivali, kot od občin in stanovanjskih skladov, ki stanovanjske zadruge prepoznavajo kot dober mehanizem za povečanje fonda dostopnih in kakovostnih stanovanj. Prav tako obstaja širši strokovni in družbeno-politični konsenz, da bi stanovanjske zadruge pomembno pripomogle k reševanju stanovanjskega vprašanja, kar se kaže tudi v tem, da so že bile vključene v programe strank, koalicijske pogodbe in v nacionalni stanovanjski program. Nacionalni stanovanjski program 2015 – 2025 celo navaja število stanovanj, zgrajenih v okviru stanovanjskih kooperativ kot enega izmed izbranih kazalnikov s stanovanjskega področja. Če bi kazalniku sledili, bi morali v letošnjem letu imeti že 60 zadružnih stanovanj. 

Leta 2019 je le izgledalo, da bo storjen premik naprej, ko je prejšnja vlada v predlog novega Stanovanjskega zakona (SZ-2) umestila stanovanjske zadruge in možnost pridobitve neodplačne stavbne pravice na javnem zemljišču. A ob nastopu trenutne vlade in odločitvi, da se bo namesto novega zakona šlo le v spremembe obstoječega Stanovanjskega zakona, so bile stanovanjske zadruge postavljene na stranski tir.

Kljub rastoči potrebi in pripravljenosti deležnikov v Sloveniji še ni bilo vzpostavljeno zakonsko okolje, ki bi omogočalo in spodbujalo gradnjo dostopnih stanovanj v okviru stanovanjskih zadrug.  Zato je bila v sklopu naših zagovorniških aktivnosti sprejeta odločitev, da se pripravi predlog zakonskih rešitev, s katerimi bi lahko primerno uredili področje stanovanjskega zadružništva bodisi kot  poglavje o stanovanjskih zadrugah znotraj Stanovanjskega zakona ali kot samostojni zakon o stanovanjskih zadrugah. Predlog bo predstavljen političnim strankam in predstavnikom Ministrstva za okolje in prostor s ciljem, da se zakonske rešitve dodela, pridobi široko podporo in ugotovi, kako najhitreje priti do sprejema ustrezne zakonodaje.

Da bi političnim odločevalcem pokazali, da za stanovanjske zadruge obstaja že ogromno podpore in da je skrajni čas, da država končno uredi to področje, smo zagnali tudi kampanjo zbiranja podpisov v podporo sistemski ureditvi stanovanjskega zadružništva  (dobrodošla vsakršna podpora in pomoč!). Da bi stanovanjske zadruge približali tudi vsem tistim, ki jih morda še ne poznajo, smo pripravili publikacijo Skupaj do stanovanj in serijo krajših video pričevanj, v katerih različni deležniki – zainteresirani za življenje v zadrugah, arhitekti, strokovnjaki za stanovanjsko problematiko, prostorski sociologi, iniciatorji stanovanjskih zadrug ipd. – osvetlijo, kaj stanovanjske zadruge so, zakaj si jih želimo ter kako lahko prispevajo k javnemu interesu reševanja stanovanjskega vprašanja in zakaj je nujno potrebno, da politika načelno podporo prelije v konkretne sistemske rešitve.

Za poglobitev razumevanja stanovanjskih zadrug in povezovanje s posamezniki in organizacijami, aktivnimi na tem področju, pa vas vljudno vabimo  na konferenco Skupaj do stanovanj – stanovanjske zadruge in skupnostni zemljiški skladi, ki se bo odvila 17. marca 2022.  Med drugim bomo iz prve roke slišali o dobrih praksah z Dunaja in iz Bruslja ter skupaj s predstavniki javnih akterjev razpravljali o težavah pri zagotavljanju dostopnih stanovanj pri nas, ovirah, ki pestijo pobude za vzpostavitev stanovanjskih zadrug in o tem, kako spodbuditi nove stanovanjske rešitve tudi v našem prostoru. Vabljeni, da se nam pridružite in skupaj z nami razmišljate o novih nešpekulativnih stanovanjskih rešitvah!

 

Aktualno v okviru mrež

 

{slider Zanima me več}

V mreži Plan B smo pričeli z izvajanjem drugega sklopa malih projektov članic mreže
Programski svet mreže Plan B je v okviru izvajanja Podnebnega programa na predlog komisije podprl tri male projekte članic mreže: Vsebina in vizualna podoba prvega centra o delfinih (Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce), Kolo parkiRAJ ZA ČEBELE (Ljubljanska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa) ter Kačji pastirji in podnebne spremembe (Slovensko odonatološko društvo).

Foto: Aaron Burden, Unsplash

Srečanje NVO in pogovor z Janom Hasselmanom
Priznani okoljski zagovornik ameriških staroselcev Jan Hasselman 24. 3. 2022 ponovno gostuje v Ljubljani. Jan Hasselman zastopa skupnosti in staroselce kot pravni zagovornik ameriške okoljske nevladne organizacije EarthJustice. Zagovarja in uveljavlja njihove interese pri varstvu zdravega življenjskega okolja in narave ter v zvezi s podnebno krizo. Več >>>

Foto: Osebni arhiv Jana Hasselmana

 

Na Idejnem zajtrku bomo ponovno podprli Podnebne akcije članic Mreže za prostor
Do vključno 15. marca 2022 je odprt razpis za sofinanciranje projektov članic Mreže za prostor. Iščemo projekte na presečnem polju urejanja prostora in podnebnih sprememb. Vse članice Mreže za prostor ob tem vabimo, da se nam 22. marca pridružijo na Idejnem zajtrku v Ljubljani, izvejo več o prijavljenih projektih in o njih glasujejo. Več >>>

Naša hrana – tla so omejen naravni vir
Pridelava hrane je zelo pomembna in odvisna od strateških politik na več ravneh – od zagotavljanja pogojev za pridelavo, kakovost in varstvo kmetijskih zemljišč do varstva potrošnikov. Hkrati je dejavnost, katere kompleksnost je za povprečnega potrošnika težko razumljiva. Zaradi tega smo temi pridelave hrane posvetili zadnjega v seriji seminarjev za trajnostno urejanje prostora s pomočjo treh zanimivih sogovornikov. Več >>>

 

 

Foto: Arhiv Mreže za prostor

Prostorski informacijski sistem in državni prostorski načrti
Večina podatkov je danes dostopnih preko spleta – ne le obveščanje o javnih objavah, tudi procesi odločanja in poslovanje se selijo na splet. Tokratni webinar za zagovorništvo je bil zato namenjen pridobivanju praktičnih spretnosti za iskanje in spremljanje podatkov, ki se nanašajo na prostor in državno prostorsko načrtovanje. Več >>>

Foto: Arhiv Mreže za prostor

Ustavno sodišče zavrnilo možnost izpodbijanja prostorskih aktov pred Upravnim sodiščem
Odločitev Ustavnega sodišča zoper 58. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) je, da je presojanje izvedbenih prostorskih aktov le pristojnost Ustavnega in ne Upravnega sodišča. S tem smo ostali brez učinkovitega pravnega sredstva v prostorskem načrtovanju v skladu z Aarhuško konvencijo. Več >>>

Protipoplavno ukrepanje mora nasloviti upravljanje voda in ustreznejšo rabo tal v mestih
Mreža za prostor se je v javni razpravi odzvala na osnutek Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027. Sočasno z osnutkom načrta ni bil razgrnjen tudi osnutek okoljskega poročila, zato osnutka načrta ni mogoče zadovoljivo in celovito ovrednotiti. Mreža za prostor zaradi tega pričakuje ponovno razgrnitev dokumenta z okoljskim poročilom, ko bo to izdelano. Več >>>

 

Iz aktivnosti članic

 

Podnebne politike

[Focus] Poročilo IPCC: še bolj jasen in urgenten poziv k ukrepanju
Novo poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) o negativnih posledicah podnebnih sprememb ponovno prinaša zelo jasna opozorila znanstvenikov, da je podnebna kriza prisotna pravzaprav že povsod po svetu in da moramo za omejitev negativnih podnebnih vplivov narediti vse, da ustavimo dvig globalne temperature pod 1,5 °C. Več >>>

[Focus] Evropska mesta premalo odločna na poti do ničelnih emisij iz prometa
Evropska mesta morajo bistveno okrepiti prizadevanja za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in onesnaženosti zraka zaradi prometa. Poročilo koalicije Clean Cities Campaign, katere članica je tudi okoljska organizacija Focus, kaže na pomanjkanje napredka v 36 večjih evropskih mestih. Ljubljana se je na lestvici uvrstila na 28. mesto. Nobeno mesto ni bilo ocenjeno z odlično oceno. Več >>>

[Greenpeace, Focus, Umanotera] [Poziv] Preprečite izčrpavanje podnebnega sklada za financiranje podnebnih onesnaževalcev
Focus, Greenpeace Slovenija in Umanotera so na člane in članice Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor naslovili poziv naj na prihajajoči seji ne podprejo predloga Zakona o varstvu okolja, ki vključuje t.i. shemo za povračilo posrednih stroškov, ki predstavlja novo subvencijo za velike podnebne onesnaževalce. Več >>>

[Focus] Na lokalni ravni je potrebna večja podpora za izvajanje podnebnih in energetskih ukrepov
Do leta 2030 bo kar 70 odstotkov državljanov Evropske unije bivalo v urbanih območjih. Na drugi strani se politike prehoda v podnebno nevtralno družbo v praksi najbolj vidno realizirajo prav na lokalni ravni. To občine in lokalne skupnosti postavlja v vlogo zelo pomembnega akterja pri spopadanju s podnebno krizo. V tem kontekstu je Focus v okviru projekta LIFE Unify pripravil poročilo “Načrtovanje podnebnih ukrepov na lokalni ravni”, v katerem so predstavljene izkušnje projektnih partnerjev z delom na akcijskih načrtih za trajnostno energijo in podnebje (SECAP). Več >>>

[Umanotera] Strateški načrti skupne kmetijske politike ne bodo dosegali ciljev Zelenega dogovora
European Environmental Bureau in BirdLife Europe sta naredila prvo oceno osnutkov strateških načrtov izvajanja skupne kmetijske politike, tudi slovenskega, in ugotavljata, da velika večina strateških načrtov skupne kmetijske politike biodiverzitetne in podnebne krize ne obravnava ustrezno. Poročilo se nanaša na 21 pregledanih planov. Več >>>

Trajnostna mobilnost

[Mariborska kolesarska mreža] Kaj nam fali … Grazibor 2022
Mariborska kolesarska mreža je s svojo ustreznico iz avstrijskega Gradca, Fahrrad Küche Graz, izpeljala tradicionalno zimsko kolesarsko budnico – 11. zaporedni Grazibor. Gre za februarsko skupinsko vožnjo od Gradca do Maribora. Več >>>

 

[Focus] Šibki točki Ljubljane: dostopnost JPP in onesnažen zrak
Evropska mesta niso na dobri poti zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in onesnaženosti zraka zaradi prometa. To ogroža napore EU politik pri blaženju podnebnih sprememb, zaradi onesnaženega mestnega zraka pa bo število obolelih in umrlih še naprej (pre)visoko. Več >>>

 

[Focus] Občini Postojna bomo pomagali vzpostaviti center trajnostne mobilnosti
V letošnjem letu bo Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE Občino Postojna podprl pri uresničevanju njihove ideje o centru trajnostne mobilnosti. Z njihovo podporo bodo izvedli demonstracijski projekt, za katerega upajo, da bo navdih še za mnoge mobilnostne centre po Sloveniji. Več >>>

 

[Focus] Zaradi ciljev EU se je prodajni delež električnih avtomobilov povzpel na 9 odstotkov
Prodaja električnih vozil v EU, spodbujena s cilji EU za izpuste CO2, je narasla že drugo leto zapored. Lani je bil vsak enajsti prodani avtomobil v EU popolnoma električen. Toda ta trend ni samoumeven. V organizaciji Transport & Environment (T&E), katere član je tudi Focus, opozarjajo, da bo brez ambicioznih standardov v letu 2025 ter vmesnega cilja za leto 2027 rast prodaje električnih vozil v Evropi do konca tega desetletja upadla, saj bodo proizvajalci avtomobilov dali prednost ponovni rasti tržnega deleža avtomobilov na bencin in dizel. Več >>>

 

[IPoP] Odprta ulica – preizkus drugačne prometne ureditve tokrat v Mestni občini Velenje
Na IPoP so k sodelovanju povabili občine, ki so želele preizkusiti odprto ulico. To je preizkus nove prometne ureditve s poudarkom na izboljšanju pogojev za hojo in kolesarjenje v skladu s pričakovanji različnih uporabnikov prostora.  Najbolj prepričljivo prijavo je poslala Mestna občina Velenje. Več >>>

Biotska raznovrstnost in varstvo narave

[Focus, Umanotera] Poziv vladam: ustavimo uničevanje svetovnih gozdov
Okoljske organizacije, združene v kampanji #Together4Forests, pozivajo nacionalne vlade, naj omejijo prispevek EU k uničevanju gozdov in ekosistemov ter kršitvam človekovih pravic po svetu. V pismu, ki so ga naslovile na EU, več kot 100 organizacij civilne družbe EU poziva, naj izkaže vodilno vlogo na področju varstva okolja in z učinkovito in močno zakonodajo poskrbi, da uničevanje gozdov ne bo več nevidna sestavina izdelkov, ki jih kupimo v supermarketu. Več >>> 

[DOPPS] Zasaditev mejice v naravnem rezervatu Iški morost
V sredo, 2. marca 2022, je DOPPS na južnem delu Naravnega rezervata Iški morost s pomočjo prostovoljcev zasadil 240 metrov dolgo mejico. Za zasaditev so uporabili sadike različnih avtohtonih lesnih vrst, kot so šipek, češmin, rdeči dren, črni trn, različne vrste vrb in krhlika. Mejice v kmetijski krajini povečujejo biotsko pestrost, saj nudijo prehranjevališča, zatočišča in gnezdišča številnim živalskim skupinam. Več >>>

[DOPPS] Mokrišča za ljudi in naravo
2. februarja je svetovni dan mokrišč. Mokrišča so med svetovno najpomembnejšimi in istočasno najbolj ogroženimi ekosistemi. V njih živi ali se razmnožuje 40 % vseh živalskih in rastlinskih vrst, številne vrste pa so zaradi izgube mokrišč močno ogrožene. Od leta 1970 smo izgubili že 35 % mokrišč, od leta 1700 pa skoraj 90 %. Z mokrišči izgubljamo tudi številne ekološke funkcije, ki so ključne za dobrobit ljudi. Več >>>

[SDPVN] Pomoč netopirjem v letu 2021
V Slovenskem društvu za proučevanje in varstvo netopirjev prostovoljno svetujejo ljudem, ki so našli netopirje v stiski ali iščejo informacije za sobivanje z njimi. V letu 2021 so se na klice in sporočila odzvali več kot 270-krat. Pripravili so pregled najpomembnejših informacij s posredovanj in pomoči netopirjem v letu 2021. Več >>>

Varstvo okolja

[CIPRA] Alpska tla – zaveznik pri varovanju podnebja
Alpska tla imajo odločilno vlogo pri varovanju podnebja, vendar jih intenzivna raba in naraščajoče temperature ogrožajo. Ne le da izgubljajo pomembno funkcijo, ki jo imajo kot skladišče ogljika, temveč lahko celo same postanejo vir toplogrednih plinov. Več >>>

 

[CIPRA] Alpski turizem prihodnosti
Rezultati projekta CIPRE Ponovni zagon alpskega turizma kažejo, kako je mogoče uresničevati odpornejši in za okolje sprejemljivejši turizem. Nove strategije za razvoj podnebno nevtralnega in odpornega alpskega turizma so člani projektne skupine skupaj s strokovnjaki in regionalnimi menedžerji razvijali v posameznih alpskih državah v okviru ciljnih skupin kot tudi na čezalpskem spletnem seminarju. Več >>>

 

Krožno gospodarstvo in ravnanje z odpadki

[EBM] Tudi letos se bomo 23. aprila oblekli v rabljena oblačila
Ekologi brez meja, Pravična trgovina Slovenija in Focus, društvo za sonaraven razvoj ob Dnevu starih reči (2. marec) napovedujejo drugo izvedbo Dneva v rabljenih oblačilih. K sodelovanju vabijo posameznike in organizacije. Organizacije nadaljujejo z izpostavljanjem pomena ponovne uporabe oblačil. Več >>>

[Umanotera, Focus] Nova študija: sodelovanje skupnosti za prehod v nizkoogljično družbo prinaša mnoge koristi
Skupnosti so lahko del rešitve za prehod v nizkoogljično družbo in pomemben člen pri krepitvi odpornosti na različne krize. Družbene, gospodarske in okoljske koristi skupnostnih praks potrjuje tudi nova študija “Podnebne pobude, ki jih vodijo skupnosti”. Nastala je na pobudo organizacij Focus in Umanotera v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, vključuje pa predstavitve 19 dobrih praks in izpostavlja priložnosti za Slovenijo. Več >>>

[Focus] V novem Etičnem potrošniku o tem, kako lahko obleka naredi človeka
Ob zaključku projekta Obleka naredi človeka je po dolgem času izšel novi Etični potrošnik – glasilo, ki ga v Focusu občasno pripravljajo (s partnerji) že od leta 2008. Več >>>

Trajnostni prehranski sistemi

[Umanotera] Spletni dogodek Vloga civilne družbe pri oblikovanju trajnostnih prehranskih sistemov
Konec januarja se je pričel cikel konferenc, ki se bodo odvijale v okviru projekta Podnebni meni: Spodbujanje trajnostnega in zdravju prijaznejšega prehranjevanja, kjer je Umanotera ena izmed projektnih partnerjev. Prvi dogodek je raziskoval pomembnost vloge civilne družbe pri oblikovanju trajnostnih prehranskih sistemov. Več >>>

 

Urejanje prostora

[Est=etika, Zora] Participativni proračun občine Straža: Zasnova ureditve prostorov za ločevanje odpadkov
Projekt v sklopu participativnega proračuna Občine Straža: Zasnova ureditve prostorov za ločevanje odpadkov v Gradiški ulici v Občini Straža je skozi vključevanje upravljavcev in lokalnih prebivalcev podal dva različna predloga zasnove za ureditev prostorov za ločevanje odpadkov v celotni Gradiški ulici v Straži, ki so sedaj neurejeni in neustrezni. Več >>>

[IPoP] Urejanje in čiščenje javnih površin
Po naročilu Ministrstva za okolje in prostor so v okviru procesa spreminjanja Nacionalnega programa varstva okolja za obdobje 2020-2030 lansko leto izdelali Strokovne podlage za zakonsko ureditev gospodarske javne službe varstva okolja urejanje in čiščenje javnih površin (september 2021). Gradivo ponuja vpogled v način izvajanja te javne službe. Izdelano je s pomočjo pregleda predpisov, anket, fokusnih skupin in intervjujev in dokazuje, da za enakovredno strokovno in učinkovito urejanje javnih površin v slovenskih naseljih tako občine kot izvajalci javne službe potrebujejo enotna merila in pogoje. Več >>>

Stanovanjska politika

[IŠSP, IPoP] Iskanje podpore za vzpostavitev stanovanjskih zadrug
S kampanjo in z zbranimi podpisi želijo političnim odločevalcem pokazati, da podpora (tudi v številkah) stanovanjskim zadrugam iz dneva v dan raste in da je čas, da država končno začne voditi aktivno stanovanjsko politiko – da se korenito loti stanovanjske reforme, začne vlagati v gradnjo dostopnih stanovanj, omogoči nove sodobne modele stanovanjske preskrbe ter postavi pravico do stanovanja za vse pred kratkoročne interese peščice privilegiranih dobičkarjev. Več >>>

[IŠSP] Predlogi za zakonske rešitve za stanovanjske zadruge
Iz pobud za stanovanjske zadruge se težko razvijejo konkretni projekti, ker še ni bilo vzpostavljeno zakonsko okolje, ki bi omogočalo in spodbujalo gradnjo dostopnih stanovanj v okviru stanovanjskih zadrug. Zato se bo pripravil predlog zakonskih rešitev, s katerimi bi lahko primerno uredili področje stanovanjskega zadružništva bodisi v okviru poglavja o stanovanjskih zadrugah znotraj Stanovanjskega zakona ali kot samostojni zakon o stanovanjskih zadrugah. Več >>>

 

 

Drugo 

[Focus, Umanotera] Na Dovolj za vse zemljevidu že 80 dobrih praks
Pomemben del spletne platforme Dovolj za vse v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je zemljevid dobrih praks trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, na katerem je vpisanih že 80 dobrih praks iz vse Slovenije. Izbrane domače dobre prakse ponujajo obilico navdiha za povezovanje in delovanje v smeri koristi za celotno skupnost, ne le za posameznike. Več >>>

[Focus] S predlogom Evropske komisije za bolj etične dobavne verige končno do pravil za podjetja
Evropska komisija je objavila težko pričakovani predlog zakonodaje, ki bi lahko omejila uničevanje okolja in kršitve človekovih pravic v okviru dobavnih verig izdelkov, ki se trošijo v Evropski uniji. V okoljski organizaciji Focus pozdravljajo premik k večji odgovornosti podjetij do okolja in človekovih pravic, obenem pa s številnimi evropskimi organizacijami civilne družbe opozarjajo na šibkosti predloga. Več >>>

[Umanotera, Focus] Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma
Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva poleg ukrepov na nacionalni ravni tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti, pri tem pa trajnostno upravljanje z viri prinaša vse več razvojnih priložnosti tudi za lokalno skupnost. V Črni na Koroškem se tega zavedajo, zato so se z veseljem vključili v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus. Več >>>

[Umanotera] Posodobljen dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo
Umanotera v branje predlaga posodobljen dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo. V njem so na enem mestu predstavljeni vzroki za podnebne spremembe in njihove posledice na globalni ravni, posledice podnebnih sprememb v Sloveniji ter projekcije podnebnih sprememb pri nas. Več >>> 

[Umanotera] Prevzem odzivov političnih strank na zahteve iniciative Glas ljudstva
Iniciativa Glas ljudstva, katere podpisnice so med drugim tudi Umanotera in nekatere druge članice vsebinskih mrež, je pred nekaj tedni političnim strankam pred aprilskimi državnozborskimi volitvami predala zahteve z različnih družbenih področij. Stranke so zdaj vrnile svoje odzive nanje. Več >>>

[EBM] Urša Zgojznik odstopila z mesta predsednice Društva Ekologi brez meja
S formalno ustanovitvijo VESNE – zelene stranke njena sopredsedujoča, Urša Zgojznik, odstopa z mesta predsednice Društva Ekologi brez meja. Do izvolitve novega predsednika ali predsednice vodenje društva opravljata člana upravnega odbora – Jaka Kranjc in Katja Sreš. Več >>>

[Umanotera] Začetek izvajanja aktivnosti v okviru projekta Onkraj zgodb
Umanotera je ena izmed partnerskih organizacij pri projektu Onkraj zgodb, v katerem bodo naslavljali teme, povezane s podnebnimi migracijami. V sklopu projekta bo organiziranih tudi nekaj usposabljanj, prvo pa je na temo zelenega sistema delovanja organizacije pripravila Umanotera. Več >>>

[Humanitas] Evropska državljanjska pobuda za prepoved uvoza izdelkov iz nezakonitih naselbin
Na svetovni dan socialne pravičnosti je več kot 100 evropskih civilnodružbenih organizacij, tudi iz Slovenije, v okviru instrumenta Evropske državljanske pobude pričelo s kampanjo, ki se zavzema za prepoved uvoza izdelkov v Evropo iz nezakonitih naselbin na zasedenih ozemljih. Namen kampanje, v okviru katere bo potrebno zbrati milijon podpisov, je spodbuditi evropsko zakonodajo k prepovedi nezakonitega trgovanja in dobičkarstva od vojnih zločinov in kršenja človekovih pravic. Več >>>

[INEPA] Vprašalnik o uporabi programske opreme in storitev
Cilj raziskave je ugotoviti stanje uporabe prosto dostopnih in plačljivih računalniških programov pri delovanju NVO ter njihov odnos do (odprtokodnega) prostega programja in storitev, vključno s pogoji ali potrebami za njihovo (potencialno) rabo. Več >>>

 

Mednarodne novice

 

Evropsko leto mladih: Povezati se moramo z mladimi
Predsednica Evropske komisije, Ursula Von der Leyen, je septembra lani leto 2022 začrtala kot Evropsko leto mladih. V njem bodo v ospredju mladi v kontekstu evropskih in nacionalnih politik. Več >>>

 

Napovednik dogodkov

9. 3. 2022 [IZO] Webinar: Priložnosti uporabe zunanjega prostora šol za starejše otroke in mladostnike
Z več strokovnimi in praktično naravnanimi predstavitvami bodo udeležencem predstavljeni različni vidiki, ki so pomembni za ustvarjanje ustreznih možnosti in krepitev uporabe zunanjega prostora osnovnih in srednjih šol tako v času pouka kot izven njega. Več >>>

do 11. 3. 2022 [NoExcuse] Postani No Excuse aktivist
V Brez izgovora ponovno odpirajo vrata novim aktivistom – dijakom 1. in 2. letnikov srednjih šol, ki si želijo spodbuditi pozitivne družbene spremembe. Več >>>

14. 3. – 23. 3. 2022 [Umanotera, Focus, PIC] Podnebne skupščine
Mladi za podnebno pravičnost v sodelovanju z Umanotero, Focusom in Pravno-informacijskim centrom PIC organizirajo pet podnebnih skupščin, izmed katerih se bo večina odvijala po fakultetah po Sloveniji, ena pa bo potekala na spletu. Več >>>


do 16. 3. 2022 [IPoP] Vabilo za občine: Pomoč pri uvajanju Območja varnih prihodov v šolo
Na IPoP – Inštitutu za politike prostora vabijo k sodelovanju občine in osnovne šole, ki želijo preizkusiti uvedbo ukrepa šolska ulica  – območja varnih prihodov. Preizkus drugačnega prometnega režima v neposredni okolici osnovnih šol je namenjen tistim občinam in šolam, ki želijo spodbuditi aktivne in samostojne prihode učencev v šolo in zmanjšati avtomobilski promet v neposredni okolici šole. Več >>>


17. 3. 2022 [IPoP, IŠSP] Mednarodna konferenca Skupaj do stanovanj
Mednarodna konferenca Skupaj do stanovanj se umešča v čas in prostor zaostrene stanovanjske krize in ponuja vpogled v nešpekulativne skupnostne stanovanjske rešitve, ki dobro delujejo v tujini in bi lahko pomembno prispevale k reševanju stanovanjskega vprašanja tudi pri nas. Več >>>

17. 3. 2022 [Umanotera, Focus] Skupaj razvijamo zeleni turizem v Občini Črna na Koroškem
Občina Črna na Koroškem v sodelovanju z Umanotero in društvom Focus vabi na delavnico Skupaj razvijamo zeleni turizem. Na delavnici se bodo udeleženci seznanili z dosedanjimi rezultati turističnega razvoja v občini in spoznali nekatere uspešne primere zelenega turizma iz drugih območij. Več >>>

 

25. 3. 2022 [MZPP] Podnebni štrajk
V petek, 25. 3., Mladi za podnebno pravičnost pozivajo vse, da 11.55 zapustijo šolske klopi, pisarne, tovarne, domove in na shodih, ki se bodo odvijali na ulicah Ljubljane, Kopra in Maribora, zahtevajo podnebno pravičnost. Več >>> 


25. 3. – 2. 4. 2022 [Hiša!] Festival sprehodov 2022
Po dveh letih se Festival sprehodov v svoji peti izvedbi končno vrača na svoj spomladanski termin – družilo in sprehajalo se bo med 25. marcem in 2. aprilom. Kot vedno čaka pisana paleta sprehodov in zanimivih tem, večere pa bodo tradicionalno namenili Sprehajanju misli, pogovorom o temah, ki se tičejo našega mesta, njegovi zgodovini in dediščini ter načinom, kako te danosti čim bolje predstaviti. Več >>>


31. 3. 2022 [Umanotera] Nacionalna konferenca o podnebju prijaznejši pogostitvi na dogodkih
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj v sodelovanju s Convento, Kongresnim uradom Slovenije in Turizmom Ljubljana vabi na nacionalno konferenco Mizica, pogrni se! Domači in tuji predavatelji bodo predstavili pomen in koristi podnebju prijaznejše pogostitve na dogodkih ter delili svoje praktične izkušnje s tem, kako prek ponujene hrane zmanjšati vpliv dogodkov na podnebje. Več >>>

do 31. 3. 2022 [Paz!park, Prostorož] Razstava Nove prakse, nova orodja
Razstava oz. projekt Nove prakse, nova orodja si prizadeva osvetliti način delovanja sodobnih »slovenskih« arhitekturnih praks. Povod za projekt so bili trije pogovori med sodelujočimi arhitektkami_i z Matevžem Čelikom in Miko Cimolini, v katerih so ugotavljali, kakšne organizacijske, projektantske in druge strokovne novosti uvajajo v svoje delo in s tem spreminjajo način, kako razumemo arhitekturno dejavnost danes. Več >>>

do 31. 3. 2022 [Umanotera] Razstava Na vroči strani Alp v Generali galeriji
Razstava opisuje nevarne posledice podnebnih sprememb, ki jih bomo občutili v Sloveniji, če ne bomo hitro in odločno zmanjšali izpustov toplogrednih plinov. Hkrati poudarja pomembno dejstvo, da se s hitrimi in ambicioznimi ukrepi takšni prihodnosti še vedno lahko izognemo. >>>


4. 4. – 13. 4. 2022 [Sončni grič] Izobraževanje za mladinske delavce
Sončni grič vabi sedem slovenskih udeležencev na izobraževanje za mladinske delavce v slovenski Istri na Sončnem griču v Hrvojih. Spoznali bodo nove metode in ekološke trajnostne prakse. Več >>>

do 15. 4. 2022 [Maja Farol, IPoP] URBANE PREROKBE: Življenje v Ljubljani leta 2100
Razstava izhaja iz šestih srečanj – t. i. Zborov za prostor – na katerih so vabljeni strokovnjaki z različnih področij razprli ključna pričakovanja glede prihodnosti. Uredniška skupina razstave je nato oblikovala osnutke napovedi, jih ponovno preverila z njimi in ubesedila v »prerokbe«, ki jih je mogoče prebrati na razstavi. Razstava je tudi platforma, prek katere lahko svoje predloge prerokb prispevajo obiskovalci in javnost. Več >>>


27. 6. – 1. 7. 2022 [Focus, Umanotera] Odprte prijave za Mednarodno poletno šolo politične ekologije 2022
Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022 želi oživiti prostor za izmenjavo mnenj, razpravo in kritični razmislek o sodobnih raziskavah, praksah, metodologijah in procesih za pravične, vključujoče in deliberativne tranzicije k dobremu življenju znotraj planetarnih omejitev. Tranzicije že potekajo in so neizogibne, naslovili pa bodo tistih nekaj področij, ki so še posebej izpostavljena: država in demokracija, energija in promet, potrošnja in proizvodnja ter raba zemlje. Več >>>


27. 6. – 30. 6. 2022 [Slovensko odonatološko društvo] Evropski odonatološki kongres
Slovensko odonatološko društvo vabi na šesti Evropski odonatološki kongres ECOO 2022, ki bo konec junija potekal v Sloveniji. Več >>>

Skupni novičnik Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo pripravljata Umanotera in IPoP – Inštitut za politike prostora. Podnebna programa mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Podnebnega sklada. Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.