Novice mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, št. 18, januar 2022

6. januarja 2022

 Uvodnik

 

Rezultati in dosežki vsebinskih mrež v 2021

Mreža za prostor in Plan B za Slovenijo, mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj

Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo ter njune članice puščajo za sabo še eno produktivno leto, zaznamovano s prizadevanji za ohranjanje narave in varstvo okolja ter z napori za trajnostno urejanje prostora in prilagajanje na podnebne spremembe. V nadaljevanju so zbrani glavni dosežki sodelujočih. 

Izkušnje nam kažejo, kako pomembno je sodelovanje vsebinskih mrež v prizadevanjih za spremembe, zato smo tudi lani nadaljevali s skupnimi aktivnostmi Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo. Napore smo združili predvsem pri rednem informiranju javnosti z izdajanjem Podnebnega novičnika ter z odpiranjem prostora za medsektorsko povezovanje. Krepili smo tudi sodelovanje pri temah, ki so pomembne za nevladne organizacije in naše delo pri naslavljanju podnebnih sprememb. 

Septembra smo pred sedmim srečanjem držav pogodbenic Aarhuške konvencije soorganizirali mednarodni posvet, na katerem so se udeleženci lahko seznanili in razpravljali o aktualni problematiki uveljavljanja Aarhuške konvencije v povezavi z varstvom človekovih pravic in podnebnimi prizadevanji EU. Oktobra pa smo organizirali nacionalni posvet Od 55 do 1,5 >, na katerem smo skupaj z domačimi in tujimi gosti izpostavili nujnost ukrepanja ter odprli razmislek o glavnih elementih predlagane evropske zakonodaje, možnih in potrebnih rešitvah ter priložnostih, ki jih ponuja sveženj »Pripravljeni na 55«.

Povezano smo se odzivali na aktualne teme in predloge sprememb predpisov in zakonodaje, ki posegajo na področje našega delovanja ter tudi sami oblikovali pobude za spremembe predpisov (npr. novi Zakon o varstvu okolja, Zakon o javnem potniškem prometu, predlog spremembe Nacionalnega programa varstva okolja, Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027, v Državnem zboru pa smo aktivno spremljali sprejem novega Zakona o prostorskem načrtovanju in Gradbenega zakona). 

Da bi se lahko članice pravočasno odzvale na predpise, dokumente in osnutke zakonov, smo redno pripravljali vsebine za Pravno info točko, ki zajema aktualne informacije o odprtih procesih in postopkih urejanja prostora, varstva okolja in narave, v katere se lahko vključijo tudi NVO. Po intenzivnem delu smo se članice obeh mrež veselile zmage na referendumu o Zakonu o vodah.

V okviru zagovorniških akcij je bila v okviru Mreže za prostor izvedena javnomnenjska anketa o ravnanju z mestnim drevjem, s katero smo želeli poglobiti razumevanje odnosa javnosti do mestnega drevja in upravljanja z njim. Odgovori so skupaj z Analizo pravnega okvira urejanja javnih zelenih površin in ravnanja z drevesi v mestih in drugih naseljih pokazali, da je področje urejanja javnih in drugih zelenih površin v naseljih pred velikimi izzivi, ki jih sprožajo razmere v okolju in družbi ter tudi stanje organiziranosti in izvajanja dejavnosti. Služili bodo kot dobra podlaga za zagovorniške akcije mreže v prihodnje.

Mreža Plan B za Slovenijo je energijo usmerila tudi v finančno stabilnost okoljskih nevladnih organizacij in poleg analize financiranja okoljskih NVO nadaljevala s kampanjo #enprocentzanaravo.

Izvedli smo tudi srečanja članic mrež. Plan B za Slovenijo je pri izvedbi letnega srečanja mreže 2021 poleg uradnega dela, Zbora članic, izvedel tudi tri spremljevalne dogodke; razpravo Prioritete Slovenije v času predsedovanja Svetu EU 2021, usposabljanje Podnebne in energetske politike EU za doseganje podnebnih ciljev 2030 ter dogodek za mreženje članic, ki je potekal v Botaničnem vrtu v Ljubljani. V okviru Mreže za prostor je srečanje potekalo v ustvarjalnem laboratoriju Krater v Ljubljani ter je bilo namenjeno medsebojnemu povezovanju in razpravi o financiranju NVO s področja urejanja prostora. 

Mreža za prostor je v začetku leta 2021 zaključila s sklopom Podnebnih izobraževanj in pričela s Seminarji o trajnostnem urejanju prostora, na katerih predstavljamo povezave med konceptom in cilji trajnostnega razvoja in urejanjem prostora ter jih povezujemo z izzivi, ki jih sprožajo podnebne spremembe. Ob tem so lahko članice mrež in drugih NVO pridobile znanje in informacije za učinkovito zagovorništvo v okviru webinarjev za zagovorništvo, članicam je bila ponujena tudi podpora v okviru odprtih terminov, po potrebi individualno. Članice Mreže za prostor lahko za strokovno pomoč prosijo tudi Podnebne mentorje, ki nudijo svoje znanje na različnih področjih trajnostnega urejanja prostora. 

Projekti članic, financirani v okviru Podnebnih programov mrež so ponovno dokazali, kako velik potencial ima za lokalne organizacije relativno majhna finančna podpora, ki izvajalcem dopušča dovolj veliko mero inovativnosti, eksperimentiranja in je birokratsko minimalno breme. V okviru Mreže za prostor smo tudi letos spremljali izvedbo treh t. i. Podnebnih akcij naših članic, izbranih s strani sočlanic na Idejnem zajtrku marca 2021. Inštitut za študije stanovanj in prostora je s kolektivom Kvadratni meter otvoril spomenik stanovanjski krizi na Metelkovi ploščadi v Ljubljani, društvo Est=etika je z Mladimi za podnebno pravičnost ter Zavodoma Bob in 404 na ulice Ljubljane in Novega mesta poslalo kolo na drevesu, Organizacija za participatorno družbo pa je izvedla aktivnosti za revitalizacijo nabrežja Radvanjskega potoka v Mariboru. Do poletja so bili zaključeni prvi trije projekti v okviru poziva za članice mreže Plan B za Slovenijo, in sicer Zasaditev mešanega sadovnjaka avtohtonih istrskih sadnih sort s strani Sončnega griča, društva za trajnostno kulturo bivanja; Morje smeti, osveščevalna razstava o plastičnih odpadkih v morju, ki jo je pripravilo Kulturno ekološko društvo Smetumet ter Kolesarimo – lokalno se hranimo, projekt Ljubljanske kolesarske mreže. Konec leta pa je bil objavljen že drugi poziv za članice mreže.

V Mreži za prostor smo se s KD Prostorož veselili njihovega dosežka, saj so za projekt Vroče točke (eden izmed lanskih projektov, financiranih s strani Mreže za prostor) prejeli nagrado Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za civilno družbo.

V letu 2022 bomo v okviru vsebinskih mrež nadaljevali s povezovanjem, sodelovanjem in krepitvijo znanja članic, pa tudi z organizacijo skupnih dogodkov ter skupnim odzivanjem na presečnih področjih z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja in prilagajanja na podnebne spremembe. Podprli bomo tudi nove projekte naših članic in z veseljem spremljali njihovo izvedbo.

 

Aktualno v okviru mrež

 

Podnebne akcije – nevladne organizacije skrbijo za prilagajanje na podnebne spremembe
Končana je še ena uspešna izvedba projektov članic Mreže za prostor, financiranih skozi Podnebni program mreže. Podnebne akcije so ponovno dokazale, kako velik potencial ima za lokalne organizacije relativno majhna finančna podpora, ki izvajalcem dopušča dovolj veliko mero inovativnosti, eksperimentiranja in je birokratsko minimalno breme. Več >>>

 

Foto: Arhiv Mreže za prostor

Novo mesto bo podprlo nevladne organizacije s področja urejanja prostora
Mestna občina Novo mesto je kot prva občina v Sloveniji objavila razpis, s katerim podpira tudi projekte nevladnih organizacij s področja urejanja prostora. S tem se uresničujejo prizadevanja Mreže za prostor za vzpostavitev sistemske podpore nevladnim organizacijam, ki na področju urejanja prostora delujejo na lokalni ravni. Več >>>

Foto: Arhiv Mreže za prostor

 

Seminarji o trajnostnem urejanju prostora
Odvil se je že šesti seminar o trajnostnem urejanju prostora Mreže za prostor. Na seminarju so štirje govorci stanovanjsko področje osvetlili z vidika stanovanjskih politik, trajnostnega načrtovanja stanovanj in stanovanjskega okolja ter možnosti za trajnostne oblike bivanja, kot so na primer stanovanjske zadruge in skupnostni zemljiški skladi. 25. januarja 2022 bo potekal naslednji seminar, in sicer na temo zelenih površin. Več informacij bo kmalu na voljo na spletni strani mreže.

 

Foto: Arhiv Mreže za prostor

Prostorož prejel nagrado za Podnebno akcijo Vroče točke
KD Prostorož je med petimi prejemniki nagrade Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za civilno družbo za leto 2021. Nagrada se podeljuje za odličnost v pobudah civilne družbe na področju podnebnih ukrepov. Nagrado so prejeli za projekt Vroče točke, eno izmed treh akcij, izbranih s strani članic Mreže za prostor na Idejnem zajtrku 2020. Več >>>

[KTPP] Kaj prinašajo novi projekti na območju kolodvora?
Zasnova nove železniške postaje je že pripravljena, a je država še ne želi razkriti javnosti. Zaradi novih objektov in povečanega prometa se bodo povečali hrup in škodljivi izpusti na Vilharjevi, Dunajski in Masarykovi. Koalicija za trajnostno prometno politiko je mnenja, da bi javnost morala biti obveščena in vključena v tako pomembne odločitve, saj gre za ključno potniško vozlišče v Sloveniji. Več >>>

Foto: Arhiv IPoP

 

Iz aktivnosti članic

 

 

Podnebne politike

[Focus] Nafta je še vedno gonilo sveta, zeleni prehod dušijo fosilni profiti
Vse se barva v zeleno. O skrbi za okoljske probleme, posebno podnebne spremembe, se govori vsepovsod. Zakaj nam gre torej reševanje podnebne krize tako slabo od rok? V treh desetletjih od prvega mednarodnega podnebnega vrha je nastala skoraj polovica vseh dosedanjih izpustov toplogrednih plinov, letna poraba fosilnih goriv pa se je od takrat na svetovni ravni povečala za 60 odstotkov. Več >>>

Foto: Arhiv Društvo Focus

Trajnostna mobilnost

[Focus] Umik avtomobilov iz mest prinaša trojno zmago
Umik avtomobilov iz mest prinaša trojno zmago – zmago za zrak, podnebje in lokalno gospodarstvo. Focus predstavlja poročilo “Why fewer (polluting) cars in cities are good for local shops”, ki je nastalo v okviru kampanje Clean Cities Campaign (CCC)*. Več >>>

Foto: Arhiv Društvo Focus

[IPoP, CIPRA] Hoji prijazno mesto bomo v 2022 načrtovali skupaj z Mestno občino Velenje
Na tretji poziv Načrtujmo skupaj zdravo mesto! programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, s katerim se spodbujata aktivna mobilnost in ustvarjanje zdravega bivalnega okolja, se je odzvalo pet občin, ki so si zaželele s sodelovanjem pri pripravi lokalnega načrta hodljivosti izboljšati pogoje za hojo. Med njimi je bila najbolj prepričljiva in za sodelovanje izbrana Mestna občina Velenje. Več >>>

Foto: Matej Vranič, arhiv MOV

Biotska raznovrstnost in varstvo narave

[DOPPS] Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) 2022
Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) je najobsežnejši sistematični in organiziran popis ptic v Sloveniji. Osnovni cilj štetja vodnih ptic je spremljanje zimskih populacij vodnih ptic in zbiranje informacij, ki prispevajo k ohranjanju njihovih populacij in mokrišč. Štetje vodnih ptic bo leta 2022 potekalo v soboto 15. in nedeljo, 16. januarja. Vodne ptice bodo tako kot vsako leto šteli na osmih števnih območjih, na vseh vodnih telesih po Sloveniji. Več >>>

Foto: Jure Novak

[DOPPS] Poročilo o nezakonitem lovu in ubijanju ptic v Sloveniji za leto 2020
DOPPS je izdal tretje poročilo o delu na projektu Adriatic Flyway 4: Proti nezakonitemu ubijanju ptic na jadranski selitveni poti. Poročilo obsega delo društva v letu 2020 na področju boja proti nezakonitemu lovu in ubijanju ptic v Sloveniji. Med drugim je bilo v letu 2020 v bazo primerov vpisanih 134 novih primerov, skupno pa je bilo v letu 2020 nazaj v naravo po uspešni rehabilitaciji izpuščenih 37 osebkov ptic, ki so bile nezakonito ustreljene ali ulovljene in zadržane v ujetništvu. Več >>>

Vir: Arhiv DOPPS

[Morigenos] Projekt društva posnet kot primer dobre prakse
Projekti monitoringa delfinov, ki jih izvaja društvo Morigenos ob podpori ESPR, so bili prepoznani kot primer dobre prakse. Društvo že 20 let izvaja neprekinjen monitoring delfinov, katerega izsledke objavlja v številnih znanstvenih raziskavah. Tako raziskovanje ogromno pripomore k znanosti, ozaveščanju javnosti, izobraževanju, ohranjanju narave in skrbi za biotsko pestrost. Več >>>

[SDPVN] 30 let mednarodnega varstva netopirjev
Decembra je Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev praznovalo 30 let mednarodnega varstva netopirjev. Leta 1991 je bil v Londonu za podpis pripravljen »Sporazum o varstvu populacij evropskih netopirjev« (EUROBATS). Že v prvih dveh dneh je sporazum podpisalo šest držav, do danes pa ima sporazum 38 držav podpisnic. Slovenija je k podpisu tega uradnega sporazuma pristopila leta 2003. Več >>>

 

Varstvo okolja

[BDS] Odziv na Osnutek Poročila o okolju v RS 2021
Botanično društvo Slovenije je skupaj s 14 drugimi naravovarstvenimi organizacijami opozorilo na neustrezen osnutek poročila o okolju. Osnutek Poročila o okolju v Republiki Sloveniji 2021 namreč ni pripravljen v skladu z Zakonom o ohranjanju narave (ZON) in Zakonom o varstvu okolja (ZVO), saj ne vključuje vseh zakonsko predpisanih vsebin poročila na področju ohranjanja narave, nekatere vsebine pa zajema le delno. Odziv je podprlo tudi več drugih članic mreže Plan B za Slovenijo. Več >>> 

 

[EBM] Tri četrtine vzorcev iz slovenskih rek je onesnaženih z mikroplastiko
8. decembra je v sklopu Meseca znanosti potekal zaključek projekta Pirati plastike – dajmo Evropa, ki je v enem letu več kot 1400 učencem in dijakom 100 slovenskih šol približal skupnostno znanost in problematiko onesnaževanja s plastiko. Mladi so znanstvenikom pomagali pri pionirskem delu – množičnem vzorčenju mikroplastike v slovenskih rekah, s katero je po trenutnih rezultatih onesnaženih več kot tri četrtine analiziranih rek. Več >>>

Krožno gospodarstvo in ravnanje z odpadki

[EBM] Kakšna je prihodnost upravljanja z odpadki v Evropi?
Že drugo leto zapored je izšlo poročilo o stanju in napredku mest in občin, ki so si zadale, da postanejo družbe brez (z manj) odpadkov. V preteklem letu je več občin sprejelo zaveze zero waste, medtem ko obstoječe lokalne zero waste skupnosti še naprej izboljšujejo svojo uspešnost. Mreži zero waste občin se pridružuje 7 gorenjskih občin in tako bo mreža pokrivala skoraj četrtino slovenskega prebivalstva. Več >>>


Vir: Arhiv Ekologi brez meja

[Focus, EBM] Nižja davčna stopnja v sektorju ponovne rabe – več priložnosti za lokalno gospodarstvo in razbremenitev okolja
Pod okriljem organizacij Focus, Ekologi brez meja, Pravična trgovina Slovenija in socialnega podjetja Knof je tudi v Sloveniji nastala pobuda za znižanje davčne stopnje za sektor ponovne rabe. S pobudo bi sektor dobil večji zagon, s tem pa prispeval h krepitvi lokalnega gospodarstva, manjši porabi naravnih virov in zmanjšanju količine odpadkov. Več >>>

Vir: Arhiv Društvo Focus

[Umanotera, Focus] Drugi demonstracijski projekt že v delu – inovativni način ogrevanja na skupnostnem začasnem prostoru Krater
Umanotera in Focus v sodelovanju z društvom za razvoj trajnostnega oblikovanja Trajna združujeta moči pri vzpostavitvi novega demonstracijskega projekta, ki tokrat prihaja s področja energetske samooskrbe. V ospredju bo projekt prenosnega ogrevalnega sistema zunaj omrežja s pomočjo vročega kompostiranja, ki bo vzpostavljen na skupnostnem začasnem prostoru Krater. Več >>>

Vir: Amadeja Smrekar

 

Urejanje prostora

[OPD] Zasadili povsem gol del obrežja Radvanjskega potoka
Iniciativa mestni zbor in Organizacija za participatorno družbo sta v sodelovanju s Slovenskim odonatološkim društvom in Slovenskim društvom za varstvo in proučevanje netopirjev v soboto, 18. 12. 2021, ob Radvanjskem potoku posadili 280 dreves. Zasaditev obrežja Radvanjskega potoka na 400-metrski trasi med Razvanjsko cesto in potjo na Ledino je potekala v okviru podnebne akcije »Revitalizacija obrežja Radvanjskega potoka«, s katero so želeli opozoriti na problematiko izginjanja zelenih pasov, ki jih predstavljajo drevesa in grmovnice ob vodotokih kulturne krajine. Več >>>

 

[IPoP] Ustvarjanje prostora je lahko prijetno in zabavno
Ljudje prostore z uporabo soustvarjajo in zato je smiselno, da sodelujejo tudi v procesu načrtovanja, oblikovanja in odločanja o tem, kakšni naj ti prostori pravzaprav bodo. Na IPoP veliko razmišljajo o tem, kako v ustvarjanje in urejanje prostora povabiti čim več različnih ljudi. Iz prakse so se naučili, da sta umetnost in kultura dejavnika, ki ljudi privabita v prostor in v pogovor o prostoru. Letos so zato začeli sodelovati z uličnim Gledališčem Ana Monro. Več >>>

Vir: Video2Go

Urbane politike

[IPoP] Ljubljanski dogovor prinaša nove teme za partnerstva Urbane agende EU
V okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU je bil sprejet Ljubljanski dogovor. Dogovor kot najnovejši med dokumenti opredeljuje izvajanje Urbane agende za EU, ki se je začelo z dogovorom iz Amsterdama leta 2016. Več >>>

Foto: Arhiv IPoP

 

 

Drugo 

[Focus] Focusovo leto 2021

Konec leta je vedno čas za hiter pogled nazaj. Društvo Focus izpostavlja najpomembnejše mejnike, ki so zaznamovali Focusovo znova zelo plodno in zaposleno leto 2021. Več >>>

[Focus] Prenova domov za energetsko revne znova obljuba brez dejanj
Evropska komisija je že lani napovedovala, da bo z ‘Valom prenove’ spodbudila globoke prenove stavb za pomoč energetsko revnim v več kot 35 milijonih domov po Evropi, vendar pa včeraj predstavljena Direktiva o energetski učinkovitosti v stavbah poraja dvome, da ji bo to uspelo. Več >>>

 

[Focus] [Podcast] Samo rasti ali tudi od-rasti?
“Odlepiti se moramo od koncepta nenehne gospodarske rasti, saj ta pušča preveliko škodo na okolju in v družbi.” Dr. Lidija Živčič je na temo odrasti gostovala v podcastu Okoljske zgodbe, ki ga pripravlja Eko krog. Več >>>

Vir: Arhiv Društvo Focus

[Focus] Odprto pismo predsednici Evropske komisije: čas je, da pokažete vodstveno vlogo pri iniciativi za trajnostno korporativno upravljanje
Skupaj s koalicijo organizacij, ki se zavzemajo za sprejem ambicioznega zakonodajnega predloga na področju obvezne dolžne skrbnosti na področju okolja in človekovih pravic, je društvo Focus predsednici Evropske komisije, Ursuli Von der Leyen, 8. decembra 2021 poslalo pismo, v katerem je izražena zaskrbljenost nad zavlačevanjem objave predloga iniciative za trajnostno korporativno upravljanje. Več >>>

Vir: Arhiv Društvo Focus

[Umanotera] V novo leto s tremi novimi projekti
Umanotera v novo leto vstopa s kar tremi novimi projekti z raznolikih področij: sistem oskrbe s hrano s poudarkom na prehranjevalnih navadah (projekt Podnebni meni: Spodbujanje podnebju in zdravju prijaznejšega prehranjevanja), poraba EU sredstev (projekt V smeri podnebno nevtralne Evrope: Učinkovito razporejanje evropskih sredstev) in podnebne migracije (projekt Onkraj zgodb). Več >>> 

[Umanotera] Nove dobre prakse na zemljevidu Dovolj za vse
Na interaktivnem zemljevidu dobrih praks trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, ki ga najdete na spletni platformi Dovolj za vse, je vpisanih že 74 dobrih praks iz vse Slovenije. Med dobre prakse v Sloveniji se uvrščajo dobre prakse skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, ki so zrasle iz skupnosti ali ob pomembnem sodelovanju oz. vključevanju prebivalcev in drugih deležnikov v lokalnem okolju, ki jih tudi izvajajo oziroma upravljajo. Med zadnjimi so dodali: Izposojevalnico stvari v Logatcu, knjižnici semen Novo mesto in Nova Gorica, Skupnostni vrt v Celju, Center mobilnosti Maribor, koroško platformo Domača košta. Več >>>

Vir: Arhiv Umanotera

[SDPVN] Glej, netopirček!
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev je v okviru projekta Netopirji – skrivnostni Ljubljančani izdalo revijo za otroke – Glej, netopirček! Več >>>

[CIPRA] Triglavski narodni park potrebuje strokovno, ne političnega vodenja
Konec novembra je v javnost prišla novica o imenovanju novega direktorja Triglavskega narodnega parka. Kandidatov življenjepis ni odražal strokovne usposobljenosti za takšno delovno mesto. Cipra se je na situacijo odzvala s sporočilom za javnost, ki so ga podprle tudi skoraj vse članice mreže Plan B za Slovenijo. Več >>>

Vir: Arhiv CIPRA

 

Mednarodne novice

 

 

Raziskava IATP o vplivih mesne in mlečne industrije na segrevanje ozračja
IATP (Institute for Agriculture & Trade Policy) je izračunal emisije 35 največjih korporacij mesne in mlečne industrije s sedeži v EU in Švici. Večina svojih izpustov toplogrednih plinov še vedno ne poroča. Nobeno izmed preučevanih podjetij ni izrazilo namena zmanjšanja količine živine v svojih dobavnih verigah, kjer nastane 90 % emisij mesne in mlečne industrije. Več >>>

Poročilo o politiki: Pospešitev prehoda v podnebno nevtralno in krožno ekonomijo
Novo poročilo delovne skupine za podnebno nevtralne materiale in produkte (ang. Taskforce for climate neutral and circular materials and Products) izpostavlja priporočila za prihajajočo Iniciativo trajnostnih produktov (ang. Sustainable Products Initiative). Več >>>

 

Napovednik dogodkov

Do 6. 1. 2022  [Društvo Humanitas] Usposabljanje o antidiskriminaciji
Društvo Humanitas – Center za globalno učenje v sodelovanju z European Peer Training Organisation (EPTO) vabi v svoj krog mlade (16-24 let), ki bi se želeli usposobiti kot trenerji oziroma trenerke na področju antidiskriminacije. Udeleženci_ke imajo po končanem usposabljanju možnost delovanja na nacionalnem in/ali evropskem nivoju. Prijave so odprte do 6. januarja. Več >>> 

13. 1. 2022 [CIPRA] Prilagajanje turizma v Alpah na podnebne spremembe
Tako v Hotelu Rikli Balance na Bledu kot na spletni platformi Zoom se bo 13. januarja odvijal posvet “Prilagajanje turizma v Alpah na podnebne spremembe” in pa moderirane delavnice, namenjene izražanju mnenj, pričakovanj, želja in rešitev za probleme v turizmu. Več >>>

19. 1. 2022 [CIPRA] Večna sprememba: Voden ogled fotografske razstave
V sredo 19. januarja ob 16.30 bo v Jakopičevem drevoredu potekalo vodenje razstave Večna sprememba s fotografijami Triglavskega narodnega parka nekoč in danes. Ogled bo vodil Aleš Zdešar, geolog, fotograf in vodja oddelka za prostor na javnem zavodu Triglavski narodni park. Več >>>

23. 1. 2022 [DOPPS] Spoznajmo ptice v parku
Na vodenem izletu se bo odvijalo spoznavanje ptic, ki prebivajo v urbanem okolju in v bližini naših domov. Izlet je posebej primeren za začetnike in tiste, ki bi radi obnovili znanje pred akcijo Ptice okoli nas. Več >>>

do 26. 1. 2022 [IPoP] Vabilo za občine: Odprta ulica v vaši občini
IPoP – Inštitut za politike prostora vabi k sodelovanju občino, ki želi z Odprto ulico preizkusiti drugačno prometno ureditev, s katero bo izboljšala pogoje za hojo in kolesarjenje in omogočila kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke na življenje, zdravje in gospodarstvo v lokalnem okolju. Izbrani občini bo IPoP pomagal z znanjem, vsebinami in nasveti pri izvedbi Odprte ulice ter s sofinanciranjem izvedbenih stroškov. Več >>>

28. 1. 2022 [Focus] Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb
Kateri so tisti koraki, ki jih morate upoštevati pri vključevanju javnosti, v katerih fazah je nujno vključiti različne javnosti in kje se dogajajo najpogostejše napake? Kako pa je z vključevanjem javnosti na področju varstva okolja? Kateri so tisti primeri, ko so bili procesi vključevanja javnosti izpeljani zgledno in so na koncu rezultirali v dober dokument? Na vprašanja bodo pomagali odgovarjati predavatelji, ki so že vrsto let vpeti v procese vključevanja javnosti. S pomočjo primerov iz prakse bodo udeležence opremili s ključnimi informacijami, potrebnimi za uspešno vodenje participativnih procesov. Več >>>

 

Skupni novičnik Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo pripravljata Umanotera in IPoP – Inštitut za politike prostora. Podnebna programa mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Podnebnega sklada. Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.