Novice Mreže Plan B za Slovenijo, št. 43/44, avgust/september 2013

27. septembra 2013

Uvodnik

Spremenimo minus v plus

Tik pred parlamentarnimi in vladnimi počitnicami, še v času intenzivnih pogajanj za rebalans proračuna, je Umanoterina ekipa pod vodstvom Jonasa Sonnescheina objavila pionirsko poročilo Zelena proračunska reforma za Slovenijo: odzivanje na krizo s trajnostno vizijo. Takrat smo zapisali, da smo s procesom šele na začetku, in da sta na potezi vlada in parlament. In zavedali smo se, da to ne bo lahka naloga, saj je subvencije veliko lažje podeljevati, kot jih je ukinjati. Pridobljenim privilegijem se njihovi prejemniki ne bodo odrekli tako zlahka.

 

Septembra smo sprožili kampanjo »Spremenimo minus v plus. Ukinimo škodljive subvencije. Ohranimo sredstva za socialno državo.« Sporočila so bila jasna:

  • Z ukinjanjem okolju škodljivih subvencij je možno že v rebalansu proračuna za 2014 doseči vsaj 100 milijonov evrov prihrankov.
  • S tako privarčevanimi sredstvi naj vlada ohrani pravice na področju zdravstva, izobraževanja, sociale, kulture in pokojnin.
  • Ukinjanje okolju škodljivih subvencij bo prineslo tudi druge pozitivne učinke:  podprlo bo prehod v trajnostno družbo, varovalo naše zdravje in okolje.

Po samo dveh tednih so rezultati zanimivi. Pobuda je doživela velik medijski odmev (30 objav), Tretji člen je objavil peticijo (100 organizacijskih podpornikov in 6.000 podpisov) in v Državnem zboru so trije odbori obravnavali poročilo na nujni seji z eno točko: »Zelena proračunska reforma in možnosti za zmanjševanje primanjkljaja državnega proračuna s selektivnim pristopom zmanjševanja okolju škodljivih subvencij«. Navkljub tem uspehom smo še vedno na začetku: vladni predlog rebalansa proračuna za leto 2014 ne ukinja niti ene od štirideset evidentiranih okolju škodljivih subvencij, ki so v skupni vednosti kar 500 milijonov eurov.

Rezultati kampanje »Spremenimo minus v plus« so pokazali še nekaj: potrebujemo novo razsvetljenstvo – tokrat v odločitvah o javnih financah. Struktura državnega proračuna je namreč najbolj konkreten izraz političnih razmerij in vrednot. V njem se skriva vse preveč dogmatičnih, nedotakljivih mehanizmov in privilegijev. Gre torej za veliko več od ukinjanja škodljivih subvencij – kot je na tiskovni konferenci poudari Igor Šoltes, gre za novo filozofijo, ki jo poročilo o zeleni proračunski reformi prinaša.

Vida Ogorelec, Umanotera

 


Aktualno v Planu B za Slovenijo

Podane pripombe na Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, podaljšanja roka ne bo

V počitniškem času (med 24. julijem in 23. avgustom) je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v javno razpravo dalo osnutek Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2013, 2014 in 2015. Gre za dokument, ki je velikega pomena za podnebno in razvojno politiko države, saj bo usmerjal porabo javnih sredstev iz Sklada v višini od 67 do 135 milijonov evrov.

 

Mreža Plan B za Slovenijo je na osnutek podala pripombe, hkrati pa je na ministra Židana naslovila pismo, v katerem ga poziva, naj ministrstvo javno obravnavo podaljša do 30. septembra. V nasprotju z običajno prakso ministrstva namreč obvestilo o objavi osnutka dokumenta sploh ni bilo poslano v E-novicah MKO, niti po drugi poti – npr. nevladnim organizacijam, ki imajo status delovanja v javnem interesu. Predvideno obdobje javne obravnave tega dokumenta je sovpadalo z poletnimi dopusti in avgust po mnenju Mreže ni ustrezen čas za javno obravnavo kakršnih koli dokumentov, razen, če bi šlo za nujno višjo silo.

Ministrstvo roka javne obravnave ne podaljšalo. V svojem odgovoru so zapisali, da je bilo gradivo v javno razpravo posredovano v skladu z Zakonom o varstvu okolja in da je potrebno zaradi pravočasnega izvajanja ukrepa gradivo tudi čim prej sprejeti.

 

Strategija pametne specializacije: v pripravi nov osnutek

Umanotera je kot koordinatorka Mreže Plana B za Slovenijo v začetku avgusta na ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Stanka Stepišnika naslovila pobudo za podaljšanje roka javne razprave za Strategijo pametne specializacije. Pobudi se je pridružilo več organizacij in raziskovalcev z željo po dodatnem krogu posvetovanj ter obsežnejšemu strokovnemu doprinosu k osnutku dokumenta. V osnutku so bila namreč po mnenju podpisnikov pomanjkljivo zastopana področja ne-tehnoloških, družbenih in storitvenih inovacij, ki bi omogočale razvoj Slovenije na njenih primerjalnih prednostih.

 

Ministrstvo roka razprave ni podaljšalo, temveč podpisnike povabilo na sestanek, kjer so imeli možnost predstavitve svojih pripomb in predlogov. Te je posredovala tudi Evropska komisija, zato se je sprejem Strategije pametne specializacije v parlamentu prestavil v prihodnost. Trenutno se ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja novo verzijo osnutka.

 

Poziv za podporo vsebinskim mrežam nevladnih organizacij

10 nosilcev vsebinskih mrež nevladnih organizacij je na Ministrstvo za notranje zadeve naslovilo poziv za podporo vsebinskim mrežam nevladnih organizacij. V zadnjem času so se namreč pojavile neformalne informacije,  da naj bi se nadaljnje financiranje za podporo mrežam nevladnih organizacij omejilo na horizontalne mreže in regionalna stičišča nevladnih organizacij, vsebinske mreže nevladnih organizacij pa naj ne bi bile več deležne podpore .

 

V pismu državni sekretarki Renati Zatler so organizacije zapisale: »Želimo vas pozvati, da tudi v prihodnje podpirate razvoj nevladnih organizacij po posameznih vsebinskih področjih in ne zavržete vloženega truda, dela in ne nazadnje sredstev, ter da obenem na ta način ohranite sistemsko podporo nevladnemu sektorju, ki zahteva pogled prek različnih sektorjev in vsebin.«

»Učinki podpore so vsaj na nekaterih vsebinskih področjih več kot zavidanja vredni. Močno se je okrepil civilni dialog, nevladne organizacije so postale vsaj relevanten sogovornik državi, na nekaterih področjih so celo prevzele pobudo,« so zapisale organizacije in zaključile, da brez podpore vsebinam in povezovanju vsebin, s katerimi se ukvarjajo nevladne organizacije, o sistemski podpori nevladnemu sektorju ne moremo več govoriti.

 


Iz aktivnosti članic Mreže Plan B za Slovenijo

Kampanja Spremenimo minus v plus

Skupnost Tretji člen je z objavo peticije pozvala Vlado Republike Slovenije, da v rebalansu proračuna za leto 2014 zagotovi ukinitev škodljivih subvencij v višini vsaj 100 milijonov evrov in s tako privarčevanimi sredstvi ohrani pravice na področju zdravstva, izobraževanja, sociale, kulture in pokojnin. Zbrali so več kot 5800 podpisov, ki so jih 20. septembra predali državni sekretarki v kabinetu predsednice vlade Tamari Vonta.

 

Ukinimo škodljive subvencije, ohranimo sredstva za socialno državo in podprimo zeleni razvojni preboj so glavna sporočila kampanje Spremenimo minus v plus, ki jo vodi direktorica Umanotere Vida Ogorelec. »Vlada v teh dneh pripravlja proračuna za prihodnji dve leti. Obetajo nam »nepopularne« ukrepe, ki jih bomo boleče občutili vsi. Prepričujejo nas, da alternative ni, a to ni res. Kratkoročno lahko s postopnim ukinjanjem škodljivih subvencij prihranijo vsaj sto milijonov evrov, kasneje pa še več. Zelo se mudi, pritisk na odločevalce je velik. Z izbiro varčevalnih ukrepov bo vlada pokazala, ali zmore dovolj poguma, da bo svoj mandat zastavila za zagotavljanje javnega interesa, ali bo s subvencijami še naprej ščitila partikularne interese skupin in lobijev,« je povedala ob predstavitvi kampanje 16. septembra.

Osnova kampanje je publikacija Ukinjanje škodljivih subvencij: uravnoteženje javnih financ s trajnostno vizijo, ki razkriva, da je vlada leta 2011 v sektorjih energije, transporta in kmetijstva podelila za 500 milijonov evrov škodljivih subvencij. Aleksandar Kešeljević, predavatelj na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je ocenil, da so spremembe v proračunu izvedljive v naslednjih desetih letih. »Ta pionirski pregled okolju škodljivih subvencij prihaja v pravem času. Nevladne organizacije so naredile domačo nalogo namesto vlade, zato naj ta zdaj opravi svojo. Sto milijonov evrov, kolikor bi lahko prihranili kratkoročno, je enako rekreacijskemu dodatku za upokojence, 500 milijonov pa celotnemu primanjkljaju lanskega BDP.«

 


Pravni kotiček

Srečanje Justice & Environment – utrjevanje pravnih poti varstva okolja

Septembra je v Opatiji potekalo letno srečanje organizacij Justice & Environment, ki je mednarodna mreža nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s pravnim varstvom okolja. Slovenijo v tej mreži zastopa Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC. Letno srečanje je namenjeno izmenjavi informacij o stanju pravnega varstva po različnih državah ter relevantnih procesih, ki se odvijajo na ravni EU, predvsem pa tudi treningu in strateškemu načrtovanju aktivnosti na področju pravnega varstva okolja.

 

Na srečanju je predstavnik Generalnega direktorata za okolje pri Evropski komisiji Adam Daniel Nagy spregovoril o poteku procesa javne obravnave in namer Evropske komisije glede priprave ustreznih instrumentov za boljši dostop do pravnega varstva. O tem bo Evropska komisija predvidoma odločala spomladi 2014. Opozoril je na pomembnost uporabe sodne prakse Sodišča Evropske unije na nacionalni ravni, ki sicer počasi, vendar pomembno premika stanje k večji dostopnosti pravnih sredstev za nevladne organizacije v okoljskih zadevah.

Pravica dostopa do pravnih sredstev je ena temeljnih pravi Aarhuške konvencije, vendar je v realnosti njeno polno izvajanje dejansko omejeno. V tem smislu je pomembna tudi praksa pritožbenega odbora Aarhuške konvencije – na to temo je v Opatiji potekalo posebno usposabljanje. Dostop do pravnih sredstev po Aarhuški konvenciji je bil tudi osrednja tema tokratnega srečanja.

 

Ustanovitev Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Vlada je konec julija ustanovila Nacionalni inštitut za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki bosta začela s svojim delovanjem 1.1.2014. Tako se bodo na enem mestu združili dosedanji Zavodi za zdravstveno varstvo in Inštitut za varovanje zdravja.

 

Glavna naloga Nacionalnega inštituta za javno zdravje bo preučevanje zdravja in zdravstvenega stanja prebivalstva, v nacionalnem laboratoriju pa se bodo opravljale storitve za potrebe države, predvsem za potrebe spremljanja ter uradnih in inšpekcijskih nadzorov. Obe inštituciji sta s stališča nevladnih organizacij pomembni, saj so analize Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede zdravstvenega stanja prebivalstva (predvsem na onesnaženih področjih) pomembne za uveljavljanje ustavne pravice 72. člena Ustave do zdravega življenjskega okolja, Nacionalni laboratorij pa mesto za izdelavo morebitnih analiz.

 

Pomembnejše objave

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo osnutek Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor, ki je v javni obravnavi do 7. 10. 2013.

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo osnutek Nacionalnega strateškega načrta za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki je v javni obravnavi do 7.10.2013.

Agencija RS za varstvo okolja je objavila javno naznanilo, da je Panvita Ekoteh d.o.o. pri agenciji zaprosila za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno na lokaciji Motvarjevci 48, Prosenjakovci. Vpogled v vlogo in dokumentacijo je možen do 22.10.2013 v prostorih Upravne enote Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota. V tem času je možno dajati mnenja in pripombe, nevladne organizacije pa se lahko z ustrezno vlogo na podlagi 73. člena Zakona o varstvu okolja vključijo v postopek.

 


Napovednik

Dan za okolje in prostor

Plan B za Slovenijo v sodelovanju z Mrežo za prostor napoveduje Dan za okolje in prostor, ki ga bo jeseni začela izvajati po regionalnih stičiščih nevladnih organizacij. Namen dogodka je približanje znanja in pravne pomoči s področja varstva okolja in urejanja prostora manjšim lokalnim nevladnim organizacijam, civilnim iniciativam in drugim zainteresiranim ter nuditi pomoč pri reševanju lokalne problematike s tega področja.

 

3. oktobra 2013 bo organiziran prvi Dan za okolje in prostor v okviru Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Gorenjske GROZD v Centru za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Strahinj 99a, Naklo. 10. oktobra 2013 bo organiziran Dan za okolje in prostor v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije in sicer na njihovem sedežu na Ponviški cesti 12 v Litiji. 22. in 23. oktobra 2013 bo organiziran Dan za okolje in prostor v okviru stičišča NVO Notranjsko Kraške regije BOREO (in sicer 22. oktobra 2013 v Cerknici in 23. oktobra 2013 v Ilirski Bistrici.

Nevladne organizacije in civilne iniciative ter drugi zainteresirani ste vabljeni, da se prijavite na pravno svetovanje in udeležite seminarja Osnove okoljske zakonodaje in prostorskega načrtovanja, ki bo na obeh lokacijah ob 17. uri. Informacije in prijava na pic@pic.si. V oktobru bo predvidoma Dan za okolje in prostor organiziran še v okviru regionalnega stičišča nevladnih organizacij notranjsko-kraške regije BOREO.

 

Delavnica Upravljanje partnerstev različnih deležnikov za trajnostni razvoj

Partnerstva različnih deležnikov so prepoznana kot eden temeljev trajnostnega razvoja, hkrati pa sta vzpostavljanje in vzdrževanje takšnih partnerstev velik izziv, ki zahteva znanja in veščine za usmerjanje teh kompleksnih procesov. Udeleženci delavnice bodo spoznali veščine za podporo za uspešna partnerstva (kartiranje virov, pogajanja na osnovi interesov, obvladovanje odnosov, moderiranje, doseganje dogovora), del delavnice bo namenjen tudi analizi deležnikov in svetovanju pri komunikaciji, pripravi akcijskega načrta in komunikacijske strategije.

 

Delavnica bo bo 16. oktobra 2013 od 9h do 13h v Okoljskem centru, Trubarjeva 50, Ljubljana. Vabilo z dodatnimi informacijami in prijavnica bodo v začetku oktobra objavljeni na spletni strani www.planbzaslovenijo.si , za prve informacije pišite na nina@umanotera.org.

 

Slovenska premiera filma Smeti z okroglo mizo Slovenija na poti do Zero Waste

Društvo Ekologi brez meja v sodelovanju s Kemijskim inštitutom in Kinom Šiška organizira projekcijo dokumentarnega filma Smeti (Trashed, 2012) z okroglo mizo. V Kinu Šiška bo v ponedeljek, 21. oktobra 2013, ob 18.30 uri slovenska premiera omenjenega filma, ob 20. uri pa bo z uvodnim video nagovorom evropskega komisarja Janeza Potočnika sledila okrogla miza z naslovom Slovenija na poti do Zero Waste.

 

Namen celotnega dogodka je odpreti razpravo o obstoječih možnostih za gospodarjenje z odpadki v Sloveniji, s poudarkom na preprečevanju nastajanja odpadkov in doseganju čim višje stopnje recikliranja. Sodelujoči se bodo dotaknili vprašanj, zakaj dolgoročne rešitve niso niti odlagališča niti sežigalnice in predstavili uspešne rešitve strategije Zero Waste, ki je usmerjena v večjo snovno izrabo odpadkov in v preprečevanje njihovega nastajanja.

V dokumentarnem filmu Smeti (Trashed, 2012) igralec Jeremy Irons po celem svetu odkriva vplive odpadkov na okolje in ljudi ter na koncu tudi poišče možne rešitve tega globalnega problema. Film je prejel množico nagrad na različnih festivalih, letos spomladi je bil predvajan tudi v Evropskem parlamentu. Vstopnice za ogled filma so v prodaji v Kinu Šiška, udeležba na okrogli mizi pa je brezplačna.

 

Mentorstvo na področju spodbujanja vključevanja v civilni dialog za članice mreže Plan B

Mentorstvo je namenjeno usposabljanju članic mreže za sodelovanje v procesih odločanja. Izvedeno bo skozi vodenje organizacij pri njihovem vključevanju v izbran konkreten proces odločanja. V okviru mentorstva bodo obravnavane naslednje teme: nacionalni / evropski zakonodajni /odločevalski procesi, iskanje informacij, prepoznavanje in analiziranje akterjev, priprava stališč, predstavljanje stališč, strategija vplivanja na procese ipd. Mentorstvo izvaja Barbara Kvac, vodja programa Podnebje pri Focusu, društvu za sonaraven razvoj. Ima 10 letne izkušnje z delom na podnebno – energetski politiki.

Pravno svetovanje za nevladne organizacije

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v okviru mreže Plan B za Slovenijo izvaja pravno svetovanja na področju varstva okolja za člane mreže ter druge nevladne organizacije in lokalne pobude s področja varstva okolja. Kontakt: 01 521 18 88 ali pic@pic.si .

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.