Uvodnik

 

Renata Karba (Umanotera): Za družbo blaginje v trdni mreži življenja – Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije

Na začetku leta 2018, ki v luči bližajočih se parlamentarnih in lokalnih volitev prinaša številne priložnosti za razpravo o tem, na katerih križiščih stojimo kot družba in kam želimo, je bil objavljen Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije. Pri njegovi pripravi je sodelovalo 30 organizacij in strokovnjakov, ki smo aktivni na področju oblikovanja politik in delujemo na področjih varstva okolja, sociale, družboslovja in gospodarstva. Z Manifestom želimo v družbi spodbuditi proces oblikovanja nove razvojne miselnosti in preseči vsiljeno enoumje razvojne paradigme neoliberalnega kapitalizma. 

 


  

Aktualno v Planu B

 

Zagovorniške aktivnosti v mreži Plan B za Slovenijo 

V začetku leta smo se udeležili ožjega srečanja Ministrstva za okolje in prostor s predstavniki NVO in drugih deležnikov, ki so v času javne razprave podali pripombe na Osnutek NPVO 2030. Na srečanju smo z direktorico Direktorata za okolje in drugimi predstavniki MOPa pregledali in razjasnili naše pripombe ter podali dodatne argumente.

 

Srečanje predstavnikov civilne družbe s predstavnico Generalnega direktorata za okolje Evropske komisije Majo Desgrees du Lou 

22. januarja je v Okoljskem centru potekalo srečanje civilne družbe s predstavnico Generalnega direktorata za okolje pri Evropski komisiji (DG Environment) Majo Desgrees du Lou. Namen srečanja z nevladnimi organizacijami je bil pregled odprtih pritožb na EK in drugih kršitev evropske okoljske zakonodaje. Več info v Pravnem kotičku.

 

1. srečanje Konzorcija vsebinskih mrež v letu 2018 

Mreža Plan B za Slovenijo je članica Konzorcija vsebinskih mrež Slovenije, katerega namen je povezovanje in sodelovanje pri horizontalnih temah. S pričetkom leta 2018 je mreža prevzela predsedovanje konzorciju in 16. 1. je v Okoljskem centru v Ljubljani potekalo prvo srečanje v letu 2018. 

 


  

Iz aktivnosti članic

 

Energetski koncept Slovenije: Darilo premogovni industriji, prazne besede ljudem

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS), ki bo določal nacionalne energetske smernice do leta 2030, okvirno pa do leta 2050. Trenutni predlog EKS ohranja obstoječe stanje v energetskem sektorju, kurjenje premoga v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) predvideva do sredine stoletja (2054!), razvijanje sončne in vetrne energije pa prestavlja na čas po letu 2030. Več…

 

Vlada vztraja pri prispevku za TEŠ

Potem ko je pred enim letom vlada Mira Cerarja v noveli Energetskega zakona pod pritiskom javnosti umaknila sporno subvencijo TEŠu v obliki prednostnega dispečiranja, tokrat vnovič vsiljuje subvencijo za TEŠ na veliko bolj prikrit način. S spremembo obstoječega 74. člena novela Energetskega zakona razširja polje za plačevanje zagotavljanja sistemskih storitev, s čimer se omogoča dodatno stekanje javnega denarja v TEŠ. Več…

 

Živinoreja, spregledan onesnaževalec okolja

V zadnjih letih je objavljenih vse več raziskav o vplivu živinoreje na okolje, ki opozarjajo na to, da vsebina našega krožnika v veliki meri vpliva na stanje našega okolja. Živinorejski sektor, poleg industrije in prometa, spada med tri okolju najbolj škodljive sektorje. Njegovi vplivi dandanes postajajo vedno bolj očitni in zaskrbljujoči, saj obsegajo vse od krčenja gozdov, širjenja puščav, onesnaževanja okolja ter ozračja, prekomerne porabe sladke vode, neučinkovite rabe energetskih virov, uporabe velike količine hrane za krmo rejnih živali do proizvajanja emisij toplogrednih plinov. Več…

 

                    

 

 

ALOHA KAIMANA – Varuh morij in akcija “POSVOJITE DELFINA”

Društvo Morigenos v sodelovanju z MINI POLIGLOTINI predstavlja novo trijezično pravljico ALOHA KAIMANA – Varuh morij. Lani so Morigenos in MINI POLIGLOTINI s skupnimi močmi ustvarili naravovarstveno mobilno aplikacijo za otroke, letos pa to nadgradili v knjigo! Knjiga s čudovitimi ilustracijami ilustratorke Polone Lovšin in naravovarstvenim sporočilom, je namenjena otrokom med 2. in 10. letom starosti. Posebej primerna je za učenje branja in spoznavanje otrok s tujimi jeziki. Več…

 

Seminar za učiteljski zbor OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

Humanitas je opravil prav poseben podvig - z OŠ Ivana Cankarja Vrhnika so jih namreč povabili, da izvedejo seminar za celoten učiteljski zbor (preko 100 učiteljic in učiteljev!). Povabilu so se z veseljem odzvali, saj so prepričani, da so prav usposobljene/i in osveščene/i učitelji/ce tiste/i, ki lahko pomembno zaznamujejo pogled na svet svojih učencev in učenk ter predstavljajo tudi velik multiplikacijski potencial. Delavnice v okviru seminarja so izvedli v sodelovanju z društvom Focus in zadrugo Buna, eno pa je izvedla tudi predstavnica zavoda Časoris. Več…

 

Zaključil se je projekt LIVEDRAVA

S preteklim letom se je zaključil največji projekt Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije doslej – projekt LIVEDRAVA oz. Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji. Projekt se je pričel septembra 2012 in je povezal številne partnerje in podpornike projekta, hkrati pa lokalnemu prebivalstvu na projektnem območju ob reki Dravi ponudil mnoge priložnosti za razvoj in vključitev v različne oblike in faze projektnega dela. Več…

 


  

Pravni kotiček

Pripravil PiC

 

E-seminar: Habitatna in ptičja direktiva

 

Zaščito živali in njihovih habitatov in osnovna pravila ohranjanja narave in biodiverzitete urejata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora) – Habitatna direktiva in Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds) – Ptičja direktiva. S tema dvema direktivama so bila vzpostavljena območja Natura 2000 (zemljevid).


 

Srečanje predstavnice Evropske komisije z nevladnimi organizacijami

Na pobudo predstavnice Generalnega direktorata Evropske komisije (EK) za okolje Maje Desgrees Du Lou smo se predstavniki nevladnih organizacij in civilnih iniciativ ponovno srečali z njo 22. 1. 2018 v Okoljskem centru. Srečanje je bilo organizirano v okviru rednega obdobnega obiska predstavnikov tega direktorata v Sloveniji. Kot vedno doslej je potekalo v sproščenem vzdušju, izvedeli pa smo kakšne so nove prioritete Evropske komisije pri obravnavi pritožb ter se pogovorili o vseh odprtih vprašanjih glede primerov iz Slovenije, ki jih obravnava EK in drugih, ki so jih pripravili udeleženci. 


 

E-seminar Varstvo okolja - pravna ureditev in varstvo 

Vabimo vas, da se prijavite na e-seminar Varstvo okolja - pravna ureditev in varstvo, ki je že nekaj mesecev del mesečnih novic mreže. Skozi serijo prispevkov so sistematično predstavljeni mednarodni, EU in nacionalni normativni okvirji varstva okolja. S prijavo na polona@planbzaslovenijo.si si boste zagotovili prejem vsakokratnega prispevka (in vseh za nazaj) na vaš e-naslov.

 


 

Kohezijski kotiček

 

Razpis Ameriškega veleposlaništva v Sloveniji

Objavljen je razpis Ameriškega veleposlaništva za NVO v Sloveniji. Razpis, katerega rok je 1. marec 2018, je namenjen manjšim projektom med 3.000 in 10.000 $ (USD). Več…

 

Javno naročilo: Izvedba projekta »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«

Objavljeno je javno naročilo Ministrstva za infrastrukturo za izvedbo projekta »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«. Rok za oddajo ponudb je 16. 2. 2018. Več…

 

 

Evropa za državljane

Objavljen je javni razpis v okviru programa Evropa za državljane, in sicer za sklop 2: Democratic engagement and civic participation - Civil Society Projects 2018. Rok za prijave je 1. 3. 2018. Več… 

 

IN...

 

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2017

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zakona o prostovoljstvu in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo objavlja Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2017. 

 

Rok za oddajo prijav je 20. februar 2018, do 12. ure.

Povezava na spletno stran: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/ 

 


 

Napovednik dogodkov

 

7. 2.: Obrezovanje sadnih dreves – dvodnevni tečaj

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi vse zainteresirane na dvodnevni tečaj obrezovanja dreves. Prvi del tečaja bo potekal 7. februarja med 17.30 in 20.30 uro. Več… 

 

15. 2.: Delavnica: Uporaba registra dejanskih lastnikov in letnih poročil podjetij v raziskovalne namene

Društvo Focus, Ekvilib Inštitut in Transparency International Slovenia vas vabijo na delavnico, na kateri boste spoznali, kakšen vpogled nam resnično omogočajo novi register dejanskih lastnikov in letna poročila podjetij – oboje je javnosti prosto dostopno na straneh AJPES-a. Več…