Uvodnik

 

Ana Hace, Morigenos: Življenjski krog ali kako se vsa naša dejanja vedno vrnejo nazaj k nam

Vse prepogosto se dogaja, da nam zmanjkuje časa za tiste, res pomembne stvari v življenju. Vsakodnevne skrbi in opravila naše misli preusmerijo v izpolnjevanje zadanih nalog. Misli mnogih ljudi so zato daleč od skrbi za naravo, čeprav smo njen del. Naša dejanja posredno ali neposredno vplivajo na spreminjanje okolja in slej ko prej se vse vedno vrne do nas. Pa vendar, pogosto ravnamo ne da bi pomislili na posledice. 

 


  

Aktualno v Planu B

 

Zagovorniške aktivnosti v mreži Plan B za Slovenijo 

Konec novembra je Ministrstvo za javno upravo v javno razpravo dalo osnutek Zakona o nevladnih organizacijah, na katerega smo NVO lahko oddale pripombe in predloge do 12. 1. 2017. CNVOS je v januarju izvedel dva nevladniška posveta, na katerih smo NVO imele priložnost podati svoje mnenje in predloge. Posveta smo se udeležile tudi članice mreže.

 

Sprejet Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave

20. januarja je bil objavljen Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017, ki v načrtovalskem obdobju 2016/17 načrtuje odvzem 113 osebkov rjavega medveda ter 10 osebkov volka iz narave. Odvzem je skupno število iz narave odvzetih osebkov, ki poleg odstrela vključuje tudi vse druge oblike naravne ali s strani človeka povzročene smrtnosti. Več…

 


  

Iz aktivnosti članic

 

Pomagajte nam pri promociji pobude državljanov EU »REŠITE TLA«

V Sloveniji več kot očitno s tlemi in rodovitno zemljo ravnamo prav grozljivo, podobno je v še nekaterih evropskih državah. Partnerji te evropske pobude, med katerimi je tudi Inštitut za trajnostni razvoj, opozarjamo, da vsako minuto s svojimi dejanji ogrožamo zemljo, jo uničujemo, onesnažujemo, izkoriščamo, zastrupljamo, neustrezno ravnamo z njo in jo siromašimo… ob tem pa sploh ne obstaja evropska zakonodaja, ki bi tla celovito zavarovala!

 

Izšli priročniki za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri

Organizacije Focus, Umanotera, IPOP in PIC so v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri pripravile vrsto gradiv, s katerimi želijo podpreti pobudnike in izvajalce skupnostnih projektov pri prevzemanju aktivne vloge v izgradnji svoje blaginje s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v svojih okoljih. Več…

 

Predstavitev izbranih skupnostnih projektov v MO Nova Gorica

31. januarja so partnerji projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri Focus, IPoP, Umanotera in PiC v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica predstavili izbrane skupnostne projekte v MO Nova Gorica. Predstavili so pilotne projekte, priročnike za njihovo izvedbo in nadaljnje izvedbene korake občine v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Več…

 

Trajnostna mobilnost v praksi – priporočila za odločevalce

Partnerji projekta Trajnostna mobilnost v praksi – Inštitut za politike prostora, društvo Focus in CIPRA Slovenija so objavili priporočila za odločevalce, s katerimi so želeli prikazati, da ukrepi trajnostne mobilnosti niso le puhlice, da so mnogi že izvedeni tudi v naši bližini in da jih lahko z le malo prilagoditvami in nekaj dobre volje prenesemo v tista mesta in vasi, kjer jih še ne poznajo. 


 

Izšel je priročnik “Sadje naj bo pravično!”

Društvo Focus je ob sodelovanju z zadrugo Buna izdal priročnik »Sadje naj bo pravično!«, ki nas na krilih tropskega sadja popelje na potovanje po dobavnih verigah, kjer se lahko vživimo v različne vloge, razmišljamo in raziskujemo na podlagi dostopnih informacij ter se sprehodimo skozi čas. Sadje v priročniku postane orodje za razmislek o vlogi posameznika v družbi ter o pomenu globalnih odnosov in lokalnih rešitev.


 

Zimske temperature razkrivajo globino problema energetske revščine

19. januarja je v Ljubljani potekala konferenca  “Energetska revščina: rešitve na praktični in strukturni ravni”, na kateri so predstavniki različnih ministrstev in strokovne javnosti iskali dolgoročne rešitve problema energetske revščine. V Sloveniji imamo vse več energetsko revnih gospodinjstev, saj rast cen energije prehiteva rast dohodkov. Energetska revščina najbolj prizadene gospodinjstva z nizkimi dohodki, katerih ekonomski položaj je pogosto povezan s slabšo energetsko učinkovitostjo bivališča. Več…

 

Vloga lokalnih predpisov za prireditve brez odpadkov

V okviru projekta Zero Waste Turizem Ekologi brez meja raziskujejo tudi lokalne pravne okvirje, ki lahko prispevajo k prireditvam z manj odpadki. Po pogovorih in preliminarnemu pregledu so odkrili več primerov dobrih praks, a so prepričani, da se jih v suhoparnih predpisih in izven njih skriva še več. Več…

 

Kako so obdarovala Krilca?

Krilca, darila s čarobno močjo, so zaživela novembra 2007 in razveseljevala po Sloveniji, državah bivše Jugoslavije in državah globalnega juga do januarja 2017. V tem času je bilo prodanih kar 8.026 daril in partnerskim organizacijam smo za izvedbo nakazali 175.439,24 EUR. Še posebej navdihujoča so dobra dela, ki so bila narejena na terenu. Več…

 

Vabilo za video natečaj za OŠ in SŠ: »Jej lokalno, misli globalno!«

Inštitut za trajnostni razvoj vabi osnovne in srednje šole (starost 12 – 19 let) k sodelovanju v nacionalnem video natečaju za izdelavo 30-sekundnega videa - družbeno odgovornega oglasa na temo odgovorne potrošnje, trajnostnih prehranskih sistemov in pravice do zdrave hrane z vidika SAMOPRESKRBE S HRANO. 

Namen natečaja je spodbujati aktivno udeležbo učencev/dijakov pri reševanju zgoraj omenjenih problematik in poteka v okviru projekta EAThink2015.

 

Predavanje Po sledeh šakala 

V začetku januarja se je na Biotehniški fakulteti, na Oddelku za biologijo v organizaciji društva Dinaricum odvilo predavanje Janeza Tarmana, Po sledeh šakala. Vsi, ki ste predavanje zamudili ali se ga niste utegnili udeležiti, si lahko pogledate videoposnetek. Več…

 

Izšla je 10. številka Trdoživa

V jubilejni, 10. številki biltena terenskih biologov – Trdoživa – najdete kopico zanimivih prispevkov, ki so jih prispevali člani osmih naravoslovnih društev (Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Botanično društvo Slovenije, Herpetološko društvo, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija Ljubljana, Slovensko odonatološko društvo, Morigenos, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev in Društvo Dinaricum). Več…

 

5. Noč delfinov

Društvo Morigenos je v četrtek, 19. januarja, uspešno organiziralo že 5. Noč delfinov, na kateri so predstavili delo društva v preteklem letu in se zahvalili vsem, ki jih pri delu podpirajo. Več…

 

Inštitut za trajnostni razvoj vabi prostovoljce

Za naše delo na področju pesticidov in GSO vabimo k sodelovanju prostovoljce z interesom za ta področja in dobrim znanjem angleščine in slovenščine ;):

- za sodelovanje pri prizadevanju za prepoved rabe pesticidov na okoljsko občutljivih območjih v okviru Programa razvoja podeželja,

- za sodelovanje pri vmesnem pregledu izvajanja nacionalne Strategije o trajnostni rabi pesticidov (ime je neumno, se strinjamo…),

- za spremljanje aktualnih dogajanj na področju GSO v EU in ustrezno odzivanje.

Če vas zanima, nas obiščite ali nam pišite nam na info@itr.si! 

 


  

Pravni kotiček

Pripravil PiC

 

E-seminar: Konvencija o jedrski varnosti

Konvencija o jedrski varnosti (Convention on nuclear safety) je bila sprejeta 17. 6. 1994 na diplomatski konferenci na Dunaju pod okriljem Mednarodne agencije za atomsko energijo (International Atomic Energy Agency) in je začela veljati 24. 10. 1996. Republika Slovenija jo je ratificirala z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o jedrski varnosti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/96). Konvencija določa predvsem obveznost držav, da vzpostavijo zakonski okvir za urejanje varnosti jedrskih objektov, ki mora zagotavljati varnostne zahteve, sistem izdajanja dovoljenj (vključno z odvzemom, spremembo ali preklicem) in prepoved obratovanja brez dovoljenja, sistem upravne inšpekcije in ocenjevanja skladnosti delovanja jedrskih objektov s predpisi in dovoljenji. Država je dolžna vzpostaviti pristojen organ ter zagotoviti ustrezno varnost objektov, njihovega delovanja in varnost pred sevanjem.

  

Justice & Environment – rezultati raziskave o primerih dobre prakse prenosa EIA direktive

Justice and Environment je mednarodna mreža nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s pravnim varstvom okolja. Deluje po delovnih skupinah, katerih ena se ukvarja tudi s presojami vplivov na okolje. Glede na to, da morajo države do 17. maja 2017 prenesti v svoj pravni red Direktivo 2014/52/EU, ki spreminja in dopolnjuje Direktivo 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (EIA direktivo), je delovna skupina opravila pregled stanja prenosa po nekaterih državah in zbrala dobre prakse prenosa. Rezultati so objavljeni na njihovi spletni strani. Primeri so bili zbrani na podlagi izpolnjevanja vprašalnika v 7 državah, kjer so na vprašanja odgovarjali tako odločevalci, nevladne organizacije in izdelovalci okoljskih poročil. Iz Slovenije je v delovni skupini sodeloval Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, slovenski primer pa je bil tudi uvrščen med dobre prakse. Gre za ureditev sistema presoje vplivov na okolje, kot jo je Zakon o varstvu okolja določal me leti 2004 in 2008, ko je okoljsko poročilo pregledal še neodvisen revizor.

 

Varstvo volkov

Društvo za ohranjanje naravne dediščine (DONDES, status v javnem interesu na področju ohranjanja narave) in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC (status v javnem interesu na področju varstva okolja) sta vložila pobudo Ustavnemu sodišču za presojo ustavnosti in zakonitosti 3. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS št. 64/2016 z dne 14.10.2016) in Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave za leto 2017 (Uradni list št. 3/2017 z dne 20.1.2017), ker sta v nasprotju s Konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuško konvencijo), za odstrel nimata podlage v Zakonu o ohranjanju narave, specifično pa za letošnji odstrel volkov niso izpolnjeni vsi pogoji Habitatne direktive.

  

 

Normativni program vlade za leto 2017

Vlada je na seji dne 12. 1. 2017 sprejela Normativni program dela vlade za leto 2017. Za področje okolja so pomembni naslednji predpisi, katerih sprejem se načrtuje v tem letu: Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, Načrt upravljanja z morskim okoljem. Skupaj je predvidenih za sprejem 6 zakonov, 13 uredb oziroma sklepov vlade in 3 pravilniki ministrice za okolje in prostor.

 


 

Kohezijski kotiček

 

Delavnica za uspešno prijavo na program Evropa za državljane

6. februarja 2017 bo na CMEPIUS-u potekala delavnica, namenjena predstavnikom javnih organov ali nepridobitnih organizacij s statusom pravne osebe, ki želijo prijaviti svojo projektno idejo v okviru programa Evropa za državljane. Na delavnici boste izvedeli, na kaj morate biti pozorni, da bo imela vaša projektna prijava več možnosti za uspeh. Več…

 

Razpis za dobre prakse programa URBACT

Program URBACT je objavil razpis za dobre prakse. Evropska mesta se soočajo z izzivi, kot so demografske spremembe, podnebni in okoljski cilji, brezposelnost in urbana revščina. Zato se iščejo prakse, s katerimi je mogoče te ovire premagati. Rok za prijavo je 31. marec 2017. Več…

 

 


 

 

Napovednik dogodkov

 

2. 2.: Srečanje Varuha človekovih pravic s predstavniki civilne družbe s področja okolja

V četrtek, 2. februarja, bo  med 10.00 in 12.00 uro potekalo srečanje pri varuhinji s predstavniki Direkcije RS za vode.

 

2. 2.: Delavnica Naravna gradnja – pravilna izbira in izvedba

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vas v četrtek, 2. februarja, ob 18.00 uri vabi na delavnico Naravna gradnja – pravilna izbira in izvedba. Več…

 

5. 2.: Voden ogled po razstavi Končna postaja: morje?

Društvo Ekologi brez meja vas vabijo na brezplačno vodenje po razstavi Končna postaja: morje?, ki bo 5. februarja ob 11.00 uri v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Več…

 

28. 2. : Izmenjava oblačil

Društvo Ekologi brez meja vabi na izmenjavo oblačil, ki bo potekala na Waldorfski šoli v Ljubljani med 17. in 19. uro. Več…