MNZ upošteval pripombe mreže pri spremembi Zakona o nadzoru državne meje

10. oktobra 2016

MNZ je po usklajevanju z MOPom sporni 8. člen Zakona o nadzoru državne meje le dopolnil z dodatnim odstavkom in s tem delno upošteval tudi pripombe mreže Plan B za Slovenijo.

 

Konec julija je mreža na Ministrstvo za notranje zadeve naslovila dopis s predlogom o izločitvi spornega odstavka 8. člena Zakona o nadzoru državne meje.

Z ministrstva so odgovorili, da ob sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije zagotavljajo kar najboljše preventivno zavarovanje divjadi in drugih prostoživečih živali ter da bi pridobitev ocene vplivov namestitve na okolje povzročila dolgotrajne postopke, kar bi onemogočilo učinkovito ukrepanje, zaradi česar našega predloga niso upoštevali.

10. oktobra pa nas je MNZ obvestil, da so v nadaljnjih usklajevanjih z Ministrstvom za okolje in prostor dopolnili 8. člen predloga zakona in dodali nov šesti odstavek, ki nalaga policiji, da v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pripravi načrt in pridobi oceno vplivov na naravo ob postavitvi, namestitvi, uporabi, vzdrževanju ali shranjevanju tehničnih in drugih sredstev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o nadzoru državne meje (varovalna ograja ali druga tehnična ovira), če ta ukrep policije traja dlje kot šest mesecev in je verjeten pomemben negativni vpliv na varovana območja. Oceno vplivov izdela strokovnjak, ki pri tem smiselno upošteva določila Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. V oceni predvidi tudi že posamezne omilitvene ukrepe, ki so nujni za ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranjanja narave. Do predlaganih ukrepov in ocene se mora opredeliti tudi Zavod RS za varstvo narave kot strokovna organizacija, pristojna za ohranjanje narave, s svojim mnenjem. Celotni odgovor si lahko preberete tukaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.