Projekt Plan B za Slovenijo

mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj 2020 – 2024

O podnebnem programu

mreže Plan B za Slovenijo

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje presega področje posameznega sektorja in posega na številna področja delovanja družbe in življenja ljudi. Pogoj za njihovo uspešno naslavljanje je vključevanje čim širšega kroga družbenih deležnikov. Zato je strokovna raznolikost članic mreže, ki s svojimi dejavnostmi tudi naslavljajo velik nabor ciljnih skupin, ključnega pomena za uspešno izvedbo podnebnega programa mreže v obdobju 2020-2024.

Mreža Plan B za Slovenijo s tem predstavlja zametek modelne povezave organizacij iz različnih sektorjev, ki je potrebna za naslavljanje izziva podnebnih sprememb.

Še posebej izpostavljamo, da mreža vključuje nevladne organizacije, ki delujejo na področjih, ki so ključna za prilagajanje na podnebne spremembe: urejanje prostora, kmetijstvo, ohranjanje narave (vključno z gozdom), zdravje, humanitarna dejavnost.

Strateške usmeritve

podnebnega programa

Podnebni program mreže Plan B za Slovenijo 2020-2024 naslavlja problem blaženja podnebnih sprememb, ki so posledica človekovih dejavnosti in prilagajanja na njihove neizogibne posledice. Z leta 2015 ratificiranim Pariškim sporazumom se je mednarodna skupnost zavezala k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (TGP) s ciljem ohranitve dviga povprečne globalne temperature znatno pod 2 °C v primerjavi s predindustrijskim obdobjem. Zadnje poročilo Programa Združenih narodov za okolje (UNEP) o vrzeli med sedanjimi in ocenjenimi bodočimi emisijami TGP ter količino emisij, ki bi vodila k doseganju cilja Pariškega sporazuma (Emissions Gap Report (2019)), kaže, da globalni skupnosti še ni uspelo zaustaviti rasti globalnih emisij in da je vrzel velika. Izhodišče Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo je, da so zdaj potrebne celovite strukturne spremembe za povečano in pospešeno zmanjševanje emisij, ki morajo biti oblikovane tako, da bodo prinesle celovite koristi za človeštvo in planetarne sisteme, ki podpirajo življenje, ter spremembe v delovanju organizacij in ravnanju posameznikov.

Mreža Plan B za Slovenijo združuje večino strokovnih NVO, ki v Sloveniji delujejo na področju vplivanja na politike blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Prvi cilj v strategiji mreže za obdobje 2020-2024 (strateška usmeritev) je zato učinkovito izvajanje Pariškega sporazuma ob hkratnem ohranjanju biodiverzitete, kar bo mreža dosegala s/z:

  • sooblikovanjem politik – zagovorništvom,
  • informiranjem in ozaveščanjem,
  • izobraževanjem in usposabljanjem s prenosom znanja in praks,
  • medsektorskim povezovanjem in sodelovanjem ter
  • nadzorom nad izvajanjem politik (“watchdog”).

Strateške usmeritve Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo so osredotočene na vključevanje ukrepov za zmanjšanje emisij TGP in prilagajanje podnebnim spremembam v vse politike na vseh ravneh v vse sektorje (“climate mainstreaming”), tako da vse politike in ukrepi prispevajo k ciljem blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam (“climate proofing)”, ter njihovo učinkovito izvajanje, ob hkratnem ohranjanju in izboljšanju biodiverzitete in stanja okolja ter pravičnemu prehodu v trajnostno, podnebno nevtralno družbo.

Aktivnosti mreže za boljše podnebno upravljanje, ki so hkrati namenjene krepitvi zagovorniških kapacitet mreže Plan B za Slovenijo in krepitvi vloge mreže kot deležnika pri podnebnem odločanju, v letu 2023 podpira tudi European Climate Foundation.

Cilji projekta so:

  • zagotavljanje bolj učinkovitega podnebnega upravljanja v obliki ambicioznega podnebnega zakona, boljšega prenovljenega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta in učinkovitega izvajanja dolgoročne podnebne strategije;
  • okrepitev vloge NVO za bolj učinkovito in medsektorsko podnebno zagovorništvo in okrepitev prepoznavnosti mreže kot kompetentnega deležnika v dialogu z odločevalci ter
  • bolj učinkovita in redna komunikacija

Poročila o izvajanju Podnebnega programa mreže

1. Pregled izvedenih aktivnosti v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo v obdobju od 18. 5. 2020 do 28. 12. 2020 in finančno poročilo >>>

2. Pregled izvedenih aktivnosti v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo v obdobju od 28. 12. 2020 do 18. 5. 2021 in finančno poročilo >>>

3. Pregled izvedenih aktivnosti v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo v obdobju od 18. 5. 2021 do 23. 12. 2021 in finančno poročilo >>>

4. Pregled izvedenih aktivnosti v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo v obdobju od 23. 12. 2021 do 17. 5. 2022 in finančno poročilo >>>

5. Pregled izvedenih aktivnosti v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo v obdobju od 18. 5. 2022 do 12. 12. 2022 in finančno poročilo >>>

6. Pregled izvedenih aktivnosti v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo v obdobju od 12. 12. 2022 do 3. 3. 2023 in finančno poročilo >>>

 

Financiranje

okoljskih nevladnih organizacij

Podnebni program mreže Plan B za Slovenijo sofinancirata EKO SKLAD, j.s. in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) s sredstvi Sklada za podnebne spremembe, in sicer v okviru Javnega razpisa NVO19 za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora (objavljen v Uradnem listu št. 80/19, z dne 27.12.2019), in sicer v višini 400.000 EUR. Za mnenja, predstavljena na dogodkih, ki jih organiziramo v okviru Podnebnega programa in v dokumentih, ki nastanejo v okviru Podnebnega programa, so izključno odgovorni avtorji dokumentov in ne odražajo nujno stališč MOPE ali Eko sklada j.s.

 

 

 

Imate vprašanje ali se nam želite pridružiti?

Kontaktirajte nas

Projekt vodi in mrežo koordinira: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Martina Pernuš, koordinatorka mreže

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.