O mreži Plan B za Slovenijo

Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj združuje 38 nevladnih organizacij, ki trajnostni razvoj razumejo kot razvoj, ki bo zadovoljil trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.

Mreža je organizirana v delovne skupine, ki delujejo na izbranih vsebinskih področjih, povezanih s trajnostnim razvojem ter varstvom okolja. Taka organizacija dela omogoča bolj celostno odzivanje na širok spekter podnebnih politik.

Mreža Plan B se odziva na ukrepe na področju podnebnih sprememb, na strateške dokumente, predloge zakonov ter na druge oblike komuniciranja znotraj odločevalskih procesov. S strani vlade je tako prepoznana kot pomembna sogovornica, ki lahko usposobljeno prispeva k prizadevanjem vladnih struktur za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Ta prizadevanja tudi kritično presoja. 

Pridružite se

 “Trajnostni razvoj pomeni, da namesto omejenih naravnih dobrin izkoriščamo neomejene zmogljivosti našega razuma.”
Juha Sipila

Nekaj opredelitev trajnostnega razvoja

Trajnostni razvoj je izredno težko definirati. Definicij obstaja kar nekaj, najbolj preprosta in najbolj nazorna pa je definicija Svetovne Komisije za Okolje in Razvoj (Brundtlandina komisija), ki pravi da je trajnostni razvoj pomeni »zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij« (Our Common Future, Oxford University Press 1987, stran 43).

Belgijska Strategija trajnostnega razvoja (1997-2001) je opredelila naslednjih pet razsežnosti trajnostnega razvoja:

 • globalna odgovornost,
 • medgeneracijska pravičnost,
 • integracija gospodarskih, družbenih in okoljskih ciljev,
 • previdnostno načelo in
 • načelo sodelovanja (javnosti pri odločanju).


Friends of the Earth Europe so v projektu Trajnostna Evropa načela trajnostnega razvoja konkretizirali z metodo izračunavanja nosilne sposobnosti posameznih držav, oziroma z metodo okoljskega prostora (Environmental Space). Določili so najpomembnejše elemente koncepta okoljskega prostora:

 • Kvantifikacija okoljskega prostora: okoljski prostor je skupna vsota absorpcijske sposobnosti, energije, neobnovljivih virov, kmetijskih zemljišč, ki jo lahko izrabimo v svetovnem merilu, ne da bi bile zaradi tega prikrajšane prihodnje generacije Okoljski prostor je omejen, zato ga lahko (delno) kvantificiramo.
 • Načelo enakopravnosti: vsak prebivalec planeta Zemlja ima pravico do uporabe enakovrednega deleža okoljskega prostora pri razpolaganju z naravnimi bogastvi. Posledica tega načela je zahteva, ki narekuje precejšnje zmanjšanje porabe naravnih bogastev v razvitih državah.
 • Notranje rezerve: s korenito izboljšano učinkovitostjo uporabe dobrin (surovin in energije), z uvajanjem novih tehnologij (npr. uporabo alternativnih virov energije) in s spremembami načina življenja lahko dosežemo tako ugodne rezultate, da bodo posledice za življenjski standard minimalne.
 • Načelo previdnosti in preventive: nepotrebnim tveganjem se moramo čimbolj izogibati, ob nevarnosti resne in nepopravljive škode pa pomanjkanje znanstvene gotovosti ne sme biti razlog za odlaganje ukrepov.

V dokumentu Agenda 21 za Slovenijo, ki ga je leta 1995 pripravila skupina nevladnih organizacij pod vodstvom Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, so načela trajnostne družbe povzeta takole:

 • spoštovanje občestva življenja in odgovornost zanj,
 • izboljševanje kakovosti človekovega življenja,
 • ohranjanje vitalnosti in pestrosti Zemlje,
 • čim korenitejše zmanjševanje izčrpavanja neobnovljivih virov,
 • upoštevanje nosilne sposobnosti Zemlje,
 • spreminjanje osebnega odnosa in ravnanja,
 • usposabljanje skupnosti za samostojno in odgovorno ravnanje z okoljem,
 • oblikovanje državnega okvira za povezovanje razvoja in ohranitve,
 • ustvarjanje svetovnega zavezništva.

Poslanstvo mreže

Mreža je glas svojih članic. Osredotoča se na vplivanje na politike in na izvrševanje ter ocenjevanje dogovorjenih politik. Stremi k učinkovitosti z združevanjem znanja z reprezentativnostjo, aktivno udeležbo svojih članic in grajenjem koalicije. Deluje izključno v dobrobit celotne družbe.

Mreža Plan B za Slovenijo je partnerstvo nevladnih organizacij za:

  • skupno oblikovanje in zastopanje stališč
  • krepitev glasu nevladnih organizacij ter skupno nastopanje na specifičnih temah
  • vzpostavljanje in vzdrževanje sistemskega dialoga z oblastmi ter ostalimi organi na lokalni, regionalni, nacionalni in EU ravni
  • prispevanje k reševanju ključnih okoljskih problemov
  • sodelovanje z drugimi mrežami v državnem in mednarodnem prostoru
  • zbiranje in posredovanje informacij o relevantnih temah

Mreža svoje delovanje omejuje na področje civilnega dialoga in na izbrana vsebinska področja.

Načela delovanja mreže

   • Neodvisnost od političnih, gospodarskih in verskih organizacij,
   • transparentnost,
   • demokratičnost,
   • medsebojno spoštovanje,
   • strokovnost in celovitost,
   • fleksibilnost in odzivnost,
   • medsebojna podpora med članicami.

Članice mreže

Mreža trenutno združuje 38 nevladnih organizacij. Spodaj so razvrščene po abecednem vrstnem redu.

Botanično društvo Slovenije (BDS)

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Razvojni zavod

CIPRA Slovenija

Društvo za varstvo Alp

Destilator

Klub trajnostnih rešitev

DONDES

Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije

Društvo Bober

Okoljsko gibanje Dolenjska

Društvo Dinaricum

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov

Društvo Ekologi brez meja

Društvo za energetsko ekonomiko
in ekologijo Slovenski E-forum

Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije

DOPPS, BirdLife Slovenija

Društvo za proučevanje in
ohranjanje metuljev Slovenije

Društvo za trajnostni razvoj Duh časa

Društvo Gibanje za trajnostni razvoj

Društvo Mariborska kolesarska mreža

Društvo Humanitas

Center za globalno učenje in sodelovanje

Društvo za proučevanje in
ohranjanje metuljev Slovenije

Društvo Temno nebo Slovenije

Društvo za energetsko ekonomiko
in ekologijo Slovenski E-forum

Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije

DOPPS, BirdLife Slovenija

Društvo za trajnostni razvoj Duh časa

Focus

Društvo za sonaraven razvoj

Greenpeace v Sloveniji

Greenpeace Srednja in Vzhodna Evropa

Herpetološko društvo

Societas herpetologica slovenica

Inštitut za zdravje in okolje (IZO)

Mladinska zveza Brez izgovora

Morigenos

Slovensko društvo za morske sesalce

NEC Notranjski ekološki center, Cerknica

PIC – Pravni center za varstvo
človekovih pravic in okolja

Slovensko društvo za proučevanje
in varstvo netopirjev

Slovensko odonatološko društvo

Sončni grič

društvo za trajnostno kulturo bivanja

Trajekt

Zavod za prostorsko kulturo

Inštitut za politike prostora – IPOP

InTeRCeR

Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve

Kulturno ekološko društvo Smetumet

Ljubljanska kolesarska mreža

Društvo za vzpodbujanje kolesarjenja
in trajnostnega prometa

Umanotera

Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

UMMI

Zavod za izobraževanje Koper

Vitra

Center za uravnotežen razvoj Cerknica

Zavod Eko Humanitatis

Zavod Svibna

Združenja ZEK DPBK

Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine

Botanično društvo Slovenije (BDS)

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Razvojni zavod

CIPRA Slovenija

Društvo za varstvo Alp

Destilator

Klub trajnostnih rešitev

DONDES

Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije

Društvo Bober

Okoljsko gibanje Dolenjska

Društvo Dinaricum

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov

Društvo Ekologi brez meja

Društvo Gibanje za trajnostni razvoj

Društvo Mariborska kolesarska mreža

Društvo Humanitas

Center za globalno učenje in sodelovanje

Društvo za proučevanje in
ohranjanje metuljev Slovenije

Društvo Temno nebo Slovenije

Društvo za energetsko ekonomiko
in ekologijo Slovenski E-forum

Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije

DOPPS, BirdLife Slovenija

Društvo za trajnostni razvoj Duh časa

Focus

Društvo za sonaraven razvoj

Greenpeace v Sloveniji (članica opazovalka)

Greenpeace Srednja in Vzhodna Evropa

Herpetološko društvo

Societas herpetologica slovenica

Inštitut za zdravje in okolje (IZO)

Inštitut za politike prostora – IPOP

InTeRCeR

Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve

Kulturno ekološko društvo Smetumet

Ljubljanska kolesarska mreža

Društvo za vzpodbujanje kolesarjenja
in trajnostnega prometa

Mladinska zveza Brez izgovora

Morigenos

Slovensko društvo za morske sesalce

NEC Notranjski ekološki center, Cerknica

PIC – Pravni center za varstvo
človekovih pravic in okolja

Slovensko društvo za proučevanje
in varstvo netopirjev

Slovensko odonatološko društvo

Sončni grič

društvo za trajnostno kulturo bivanja

Trajekt

Zavod za prostorsko kulturo

Umanotera

Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

UMMI

Zavod za izobraževanje Koper

Vitra

Center za uravnotežen razvoj Cerknica

Zavod Eko Humanitatis

Zavod Svibna

Združenja ZEK DPBK

Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine

Vse članice

26 organizacij članic mreže ima status delovanja v javnem interesu, od tega:

   • 18 na področju ohranjanja narave in/ali varstva okolja
   • 1 na področju kmetijstva
   • 2 na področju preventive in varnosti v cestnem prometu
   • 1 na področju energije
   • 1 na področju urejanja prostora
   • 1 na področju kulture-izobraževanja
   • 1 ima status humanitarne organizacije
   • 1 na področju nacionalne mladinske organizacije
   • 1 na področju zdravstvenega varstva
   • 1 na področju razvoja informacijske družbe
   • 4 članice imajo tudi status na področju raziskovalne dejavnosti

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.